Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

Kisecset Község Önkormányzata által biztosított falugondnoki szolgáltatás módszertani ellenőrzésének véleményezése

 

Módszertani ellenőrzés időpontja: 2012. 05. 07.

Helyszíne:Polgármesteri Hivatal Kisecset, Kossuth út 4. 

Jelen vannak:Császár Mónika igazgatási előadó

                        Kacsári László falugondnok

Ellenőrzött szolgáltatás általános jellemzői:falugondnoki szolgáltatás

Fenntartója:Kisecset Község Önkormányzata,

Ellátási területe:Kisecset község közigazgatási területe

 

1.A falugondnoki szolgáltatás célja, lakosságszámhoz kötött feltételei:

A falugondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni és a közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A falugondnoki szolgáltatás 600 lakosnál kisebb településen működtethető.

A tanyagondnoki szolgáltatás legalább 70, legfeljebb 400 lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.

Amennyiben a lakosságszám 10 %-ot meg nem haladó mértékben emelkedik, a szolgáltatás tovább működtethető.

A település lakosságszáma: 180 .

A lakosságszám nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

2. A szolgáltatás biztosításához szükséges alapiratok vizsgálata:

     -  A szolgáltatás határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik, a működési engedély száma: XIII-C-10/311-3/2012. Ágazati azonosító:

     -   A szakmai program 2010. 10. 15-én készült a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

3. Az igénybevételi eljárás ellenőrzése:

  - A szolgáltatást szóban, telefonon, vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.

4. Az ellátás tárgyi feltételeinek vizsgálata

- A falugondnok által használt gépjármű típusa: Ford Transit Kombi. Pályázati támogatással 2009. 04. 20-án vásárolták.

- A gépjármű rendszáma: LNB 394.

- A forgalmi érvényessége: 2013. 04. 20.

- Jogosítvány érvényessége: 2014. 03. 30.

- A gépjármű rendelkezik érvényes kötelező biztosítással a Generali Providencia Biztosítónál. A biztosítás díját időarányosan átutalták.

- A gépjármű rendelkezik CASCO biztosítással a Generali Providencia Biztosítónál. A biztosítás díját időarányosan átutalták.

- A falugondnoki gépjárművet munka után a Petőfi út 45. sz alatt tárolják.

5. A szolgáltatás személyi feltételeinek vizsgálata

- A falugondnok 2004. 06. 02-án elvégezte afalugondnoki tanfolyamot. Nyilvántartási száma: 853.

- A falugondnok regisztrációja folyamatban van.

-A falugondnok továbbképzése biztosított, 2011-ben teljesítette a továbbképzési kötelezettségét?!

-A falugondnok részletes munkaköri leírással rendelkezik.

 Az öröklési és eltartási szerződés tilalmáról szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6. §.(10) bekezdése szerinti nyilatkozatot pótolni kell.

Munkaruha juttatás:A falugondnok évente 25.000 Ft összegű munkaruha juttatásban részesül.

 

 

6. Dokumentációk ellenőrzése

-   A falugondnok a tevékenységnaplót az ellenőrzés óta az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 8. számú mellékletének megfelelően vezeti.

A képviselő-testület felmentheti a falugondnokot a tevékenységnapló utolsó oszlopának (szolgáltatást igénybe vevők aláírása) vezetése alól.

- A falugondnok éventeírásban számol be tevékenységéről.

- A fenntartó félévente eleget tesz a szociális regiszterben való jelentési kötelezettségének.

7. Ellátotti jogok érvényesülése

- A szolgáltatás megkezdésekor a falugondnok eleget tesz a Sztv. 96.§ (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének.

Az ellátottjogi képviselő elérhetőségéről tájékoztatják az ellátást igénylőket. Az ellátottjogi képviselő elérhetősége kifüggesztésre került aPolgármesteri Hivatalban.

8.Ellátásra vonatkozó információk :

A falugondnok az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39. par szerinti alapfeladatok közül az alábbiakat végzi:

a) közreműködik:

- naponta 5 részére az ebéd házhozszállításában,

- hetente többször a bevásárlásban, ház körüli apróbb karbantartási feladatok ellátásában,

- családsegítésben információ közvetítéssel, tájékoztatással,

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása keretében

- szükség esetén háziorvosi rendelésre szállítja a lakosokat Romhányba,

- szükség szerint végez egyéb . intézménybe szállítást kórházba, szakrendelőbe

- hetente, illetve szükség szerint végez gyógyszerkiváltást.

c) Az önkormányzati feladatellátás érdekében egyéb kiegészítő feladatokat is ellát:

- 5 főóvodás napi szállítása Szentére,

- rendszeresen részt vesz közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezésében, rendezvények lebonyolításának segítésében, pl: focicsapat szállítása, falunapok szervezésének a segítése,

- részt vesz egyéb hivatalos ügyek intézésének segítésében pl. levelek és egyéb küldemények továbbítása, csekkek feladása,

- egyéb lakossági szolgáltatásokat is biztosít: közcélú foglalkoztatottak irányítása, közterület rendbetételének segítése, fűnyírás, virágládák beszerzése, parkok gondozása, eltakarítása az önkormányzati intézmények előtt,

- ellátja a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos egyéb teendőket: tevékenységnapló vezetése, jogosítvány és forgalmi engedély érvényességének figyelemmel kísérése, gépjármű műszaki állapotának figyelemmel kísérése, gépjármű tisztántartása.

9. Összegző vélemény az intézmény működéséről

Kisecset Község Önkormányzata a falugondnoki szolgáltatást a jogszabályi előírásoknak megfelelően működteti.

A falugondnok regisztrációja folyamatban van.

10. Javasolt intézkedések

A személyes gondoskodást nyújtó személyek nyilvántartásba vételének helye megváltozott: a fenntartónak a személyes gondoskodást végző személyek adatainak nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII.4.)SzCsM rendelet mellékletét képező adatlapokat kell megküldeni a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézethez, 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel: 06-1/237-6700.

Az öröklési és eltartási szerződés tilalmáról szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6. §.(10) bekezdése szerinti nyilatkozatot pótolni kell.

A képviselő-testület felmentheti a falugondnokot a tevékenységnapló utolsó oszlopának (szolgáltatást igénybe vevők aláírása) vezetése alól.

Amennyiben a falugondnok 2011-ben teljesítette a továbbképzési kötelezettségét, egy havi illetményének megfelelő jutalomra jogosult.

Pásztó, 2012-05-14

Odlerné Tiszovszki  Mária

Elérhetőség:  32/ 560-082, 30/5928485

 

 

Kisecset Község Önkormányzata által biztosított étkeztetés módszertani ellenőrzésének véleményezése

 

Módszertani ellenőrzés időpontja: 2012. 05. 07.

Helyszíne:Polgármesteri Hivatal Kisecset, Kossuth út 4. 

Jelen vannak:Császár Mónika igazgatási előadó

 

1. A szolgáltatás biztosításához szükséges alapiratok vizsgálata:

     -   A szolgáltatás határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: XIII-C-10/311-3/2012. Ágazati azonosítója: S0210620.

     -  A szakmai program 2008. 11. 20-án készült. A szervezeti és a jogszabályi változások miatt aktualizálását javaslom.

2. Az igénybevételi eljárás ellenőrzése

- A szolgáltatást írásban, formanyomtatványon lehet kérni.

- A jövedelemnyilatkozat a 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. részének megfelelő.

- A kérelemmel egyidejűleg az ellátást igénybe vevőt nyilatkoztatni kell arról, hogy igénybe vesz-e más szolgáltatónál, intézménynél szociális alapszolgáltatást (9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 18.§).

-  A szolgáltatás megkezdése előtt megvizsgálják az ellátást igénybe vevő jövedelmét.

-  A szolgáltatás megkezdése előtt értesítik az ellátást igénylőt az étkeztetés részleteiről.

- Az ellátás igénybevételének megkezdésekor a polgármester megállapodást köt az ellátást igénylővel, melynektartalmi elemeit 2012.01.01-től a Szt. 94/C §-ban előírtaknak megfelelően aktualizálni javaslom.

3. Az ellátás tárgyi feltételeinek vizsgálata

    - Az étkeztetést az önkormányzat a Tengerszem Panziótól (2653 Bánk, Petőfi S. u. 25.) vásárolja.

    - Az étkezés igénybevételére az étel házhozszállításával van lehetőség.

 

4. A szolgáltatás személyi feltételeinek vizsgálata

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/ 2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklete értelmében az étkeztetés területén 100 főre vetítve 1 fő szociális segítőt kell foglalkoztatni.

Az étkezők száma az ellenőrzés időpontjában 5 fő. Szociális segítőt nem foglalkoztatnak.

Az étkeztetéshez kapcsolódó dokumentációk vezetéséről, a térítési díjak beszedéséről és nyilvántartásáról az önkormányzat igazgatási előadója és a főelőadó gondoskodnak.

Az étkeztetés szakmai irányítását a jegyző biztosítja.

5. Dokumentációk ellenőrzése

-   A személyes szociális gondoskodásban részesülő személyekről elektronikusan vezetik a Sztv. 20.§-a szerinti nyilvántartást.

- Az étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplót az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 4. számú mellékletének megfelelően vezetik.

- A térítési díjak nyilvántartása élelmezési nyilvántartó íven történik.

- Az önkormányzat a 3/2012.(I.13.) számú rendeletében döntött az étkeztetés intézményi térítési díjáról, melynek összege 42.750 Ft alatti jövedelem esetén 550 Ft/adag, 42.751-85.500 Ft-os jövedelem esetén 650 Ft/adag, 85. 501 Ft feletti jövedelem esetén 750 Ft/adag.

Az intézményi térítési díj meghatározása során javaslom figyelembe venni a Szt. 115. §-ban foglalt szabályokat.

-  A személyi térítési díjak megállapításánál javaslom figyelembe venni a Sztv. 116.-117 §-ban meghatározott terhelhetőségi határt, valamint a 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 6. §-ban foglalt szabályokat.

6. Ellátotti jogok érvényesülése

- A szolgáltatás megkezdésekor az önkormányzat eleget tesz a Sztv. 96.§ (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének.

- Az ellátottak jogait és érdekeit képviselő ellátott jogi képviselő elérhetőségéről tájékoztatják az ellátást igénybe vevőket. Az ellátott jogi képviselő elérhetősége a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre került.

7. Ellátásra vonatkozó információk :

Az étkeztetést az önkormányzat a Tengerszem Panziótól (2653 Bánk, Petőfi S. u. 25.) vásárolja.

Az étkezés igénybevételére az étel házhozszállításával van lehetőség.

Az étel házhozszállításáról a falugondnok gondoskodik.

Az étkeztetés igénybevételére csak munkanapokon lehetőség.

Diétás étkezésre van lehetőség.

Az étkeztetést jelenleg 5 fő veszi igénybe.

Az étkezők probléma esetén a falugondnoknak jeleznek.

8. Összegző szakmai vélemény

Az önkormányzat az étkeztetést a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.

9. Javasolt intézkedések

A szervezeti és a jogszabályi változások miatt a szakmai program aktualizálását javaslom.

A megállapodás tartalmi elemeit 2012.01.01-től a Szt. 94/C §-ban előírtak változása miatt aktualizálni javaslom.

Az intézményi térítési díj meghatározása során javaslom figyelembe venni a Szt. 115. §-ban foglalt szabályokat.

A személyi térítési díjak megállapításánál javaslom figyelembe venni a Sztv. 116.-117 §-ban meghatározott terhelhetőségi határt, valamint a 29/1993 (II.17.) Korm. rendelet 6. §-ban foglalt szabályokat.

Pásztó, 2012-05-15

 

A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ felkérésére, valamint az  Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet megbízása alapján:

Odlerné Tiszovszki Mária                                                                                                   

Elérhetőség:  32/ 560-082, 30/5928485

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.