Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 3. Gazdálkodási adatok 3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2 Költségvetések, beszámolók

Kisecset községi Önkormányzat

2010 évi gazdálkodásának értékelése

 

1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Az Önkormányzat alapvető feladat ellátási kötelezettségét teljesítette. Az ehhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre álltak.

 

2. Bevételi források és azok teljesítése:

Az állami támogatások az átengedett és megosztott központi bevételek 100 %-ra teljesültek. Intézményi működési bevételek az eredeti tervhez képest 1.301 E Ft - al magasabb összeggel teljesültek, mivel fa értékesítésére került sor, valamint biztosításból adódó kártérítési összeg került átutalásra számunkra. Kamatbevételekből 15 e Ft realizálódott.

Év végén az Önkormányzat munkabér hitellel nem volt terhelt. Az Önkormányzat BÉRHIKI támogatásban nem részesült.

Központosított támogatásokból 175 E Ft bevétel keletkezett, mely nyári gyermekétkeztetés támogatásából 40 E Ft valamint bérpolitikai intézkedések támogatásából 135 E Ft adódott.

Vis maior támogatásból bevétel nem realizálódott.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel akadálymentesítés támogatására 1.688 E Ft összegben történt.

Működési célú pénzeszköz átvételként elkülönített állami pénzalapból 620 E Ft (közhasznú munka támogatására 491 E Ft, mozgáskorlátozottak támogatására 129 E FT), többcélú kistérségi társulástól 670 E Ft, realizálódott. Központi költségvetési szervtől településőr foglalkoztatásának támogatására 640 E Ft, gyermekvédelmi támogatásra 99 E Ft érkezett.

Kommunális adóból 459 E Ft, iparűzési adóból 58 E Ft, gépjármű adóból 625 E Ft adópótlékból 24 E Ft, termőföld bérbeadásból 2 E Ft bevétel származott.

Önkormányzati gazdasági társaság értékesítéséből, privatizációból bevétel nem származott.

Egyes jövedelempótló ellátások, önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásából 7.021 E. Ft bevétel realizálódott.

Értékpapír, értékesítéséből bevétel nem keletkezett. Egyéb pénzügyi befektetésből, osztalékból bevétel nem származott.

Az eredeti előirányzathoz viszonyítva az összes bevétel116 %-rateljesült.

 

3. Kiadások alakulása:

A kötelezően ellátandó Önkormányzati feladatokhoz a kiadások a tervezett szerint teljesültek. Módosított előirányzatként érkeztek és egyben kiadásra kerültek a központilag átadott szociális ellátások, valamint közcélú foglalkoztatás személyi juttatásai, azok közterhei.

A dologi kiadások 116 %-ra teljesültek.

Felhalmozási jellegű kiadások 11.067 E Ft-ban teljesültek.

Felhalmozási kiadásként községháza akadálymentesítésére 2.934 E Ft,

Fűkasza beszerzésre 436 E Ft, indukciós hurok vásárlására 250 E Ft, valamint riasztó rendszer kiépítésére 185 E Ft összegben került  sor.

Működési célú pénzeszköz átadásra (körjegyzőség, többcélú kistérségi társulás, központi orvosi ügyelet) összesen 1.503 E Ft összegben került sor.

Államháztartáson kívülre 153 E Ft értékben került átadásra a pénzeszköz.

Kölcsönnyújtásra, államkötvény vásárlására nem került sor.

A kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva102 %-ra teljesültek.

 

4. Pénzmaradványok változásának tartalma és okai:

Az előző évről 7.176 E. Ft pénzmaradvány volt. Év végével a helyesbített pénzmaradvány 4.542 E. Ft volt, melyet a képviselőtestület a következő évek fejlesztési kiadásaira tartalékol.

 

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Az Önkormányzat 2010 évben hitelfelvételt nem eszközölt, így  2010. december 31.-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

 

6. Vagyon alakulása:

A befektetett eszközök értéke az éves értékcsökkenés elszámolása, beruházások, felújítások után 3.762 E. Ft-al csökkent. Egyúttal a források is ugyanilyen összeggel csökkentek. 2010. december 31-vel az eszközök és források összesen 56.073 E. Ft – ot tesznek ki.

 

Kisecset, 2011. március 16.

 

 

 

                                                                                  …………………………………………

                                                                                  Miklián Csilla Erzsébet

                                                                                              Polgármester