Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 19-2010 12.15. Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

19-2010 12.15. Önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adóról

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

19 / 2010 (XII.15.) önkormányzati rendelete

 

az idegenforgalmi adóról.

 

 

A képviselő-testülete a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. tv.                      (továbbiakban: Htv)  felhatalmazása alapján,  a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 10. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - az idegenforgalmi adóról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1.§.

 

A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként eltöltött vendégéjszaka után, adóztatás céljából, idegenforgalmi adót vezet be.

 

Az adókötelezettség hatálya, az adó alanya.

 

2.§.

 

(1)  Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet Kisecset község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Az adómentesség

 

3.§.

Mentes adókötelezettség alól:

 

a)      A 18. évet be nem töltött magánszemély,

 

b)      A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozó vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,

 

c)      Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá

 

d)     A használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [ Ptk.685.§ b) pontja].

 

Az adó alapja

 

4.§.

 

      A megkezdett vendégéjszakák száma.

 

Az adó mértéke

 

5.§.

 

Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft

 

Az adó beszedésére kötelezett

 

6.§.

 

A fizetendő adó beszedésére kötelezett:

 

a)       kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető,

b)      a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv,

c)      a fizető vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv,

d)     az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult.

 

Az adó befizetése

 

7.§.

 

(1)       Az idegenforgalmi adót a 6.§. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetni a beszedést követő hónap 15. napjáig az Kétbodony Községi Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

 

 (2)  A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Bevallási kötelezettség

 

8.§.

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó havi adóbevallást kell tennie. (1. sz. melléklet szerint)

 

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyévet követő hó 15. napjáig benyújtandó éves adóbevallást kell tennie. (2. sz. melléklet szerint)

 

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

 

9.§.

 

(1)    Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

 

(2)    A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, születési idejét, lakcímét, az eltöltött vendég-éjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét, valamint az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését.

 

(3) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

 

Az adó felhasználása

 

10.§.

 

A beszedett adóról, annak összegéről, felhasználásáról évente közmeghallgatáson tájékoztatni kell a lakosságot.

 

Záró rendelkezések

 

11.§.

 

(1) Ez a rendelet 2011. január 1.-én lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtáblájára – 15 napra- történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2010. december 14.

 

 

 

 

 

………………………….                                                ………………………….

            Miklián Csilla Erzsébet                                                            Nagy Kálmán

                   polgármester                                                                         körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2010. december 15.

 

 

                                                                                                  ………………………….

                                                                                                             Nagy Kálmán

                                                                                                                körjegyző

       

 

 

 

1. sz. melléklet

 

2011….……………… HAVI IDEGENFORGALMI ADÓ BEVALLÁS

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2010. (XII.15.) sz. rendelete alapján:

 

  1. AZ ADÓ BESZEDÉSÉRE KÖTELEZETT:

Neve:                                                                                                   M:                      

Címe:                                                                                                                             

Adószáma:                                          Bankszámla száma:                                           

Tevékenység folytatásának helye és elnevezése (szálloda, panzió, falusi vendéglátó stb.)  

Ügyintéző neve:                                                          telefonszáma:                             

 

  1. VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA:                                                               

 

      Belföldi ………… db, külföldi ………… db,                            összesen:  ………… db

2/A. Adómentes vendégéjszakák  a helyi adókról szóló mód. 1990. évi C. tv. (Htv.) 31.§-a    alapján:

a)  a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély

    esetén adómentes vendégéjszakák száma:                                                            …………db

b) a gyógyintézetben  fekvőbeteg  szakellátásban  részesülő  vagy  szociális

    intézményben ellátott magánszemély esetén adómentes

    vendégéjszakák száma:                                                                                         …………db

c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony

    alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében,

    a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy

    telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti

    tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen

    vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az

    önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély esetén az

    adómentes vendégéjszakák száma:                                                                       ……….. db

      d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője,

          továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló

          üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a

          bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati

          jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára

          annak hozzátartozója [ Ptk.685.§ b) pontja] esetén az adómentes

          vendégéjszakák száma:                                                                               ... ………db

 

                                   Adómentes vendégéjszakák összesen (a+b+c+d):             …………db

 

2/B. Adóköteles vendégéjszakák száma (adóalap)

    

       a) belföldi: …………db  b) külföldi:……….db           c) összesen: (a+b)       ...………db

3. Az adó mértéke: 300 Ft/vendégéjszaka/fő.

4. Az adó összege: (300 Ft x 2/B.c) ………………… Ft

 

Kisecset, 2011. …………………….

                                                                        

                                                                           PH.

                                                                                             ..................................................

                                                                                                                  cégszerű aláírás

 

 

 

2. sz. melléklet

 

ÉVES  BEVALLÁS

 

az idegenforgalmi adóról, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján

 

A bevallást a tárgyévet követő 15 napon belül, pontosan kitöltve kérjük megküldeni!

 

 

  1. Az adó beszedésére kötelezett (szállásadó) családi és utóneve, nők esetén leánykori név:

…………………………………………………………………………………………….

Anyja neve, szül. hely, idő:……………………………………………………………….

Engedély száma:…………………………………………………………………………..

Adóazonosító jel:………………………………………………………………………….

Állandó lakcíme:…………………………………………………………………………..

Szálláshely címe:………………………………………………………………………….

 

  1. Bevallott időszak:

…………………… év ………………………………… hónap ………………… naptól

…………………… év ………………………………… hónap ………………… napig

 

  1. Belföldi vendégek száma (fő):………………………

Külföldi vendégek száma (fő):………………………

 

  1. Összes belföldi vendégéjszakák száma:………………………………….

      Összes külföldi vendégéjszakák száma:………………………………….

 

  1. Adóköteles belföldi vendégéjszakák száma:……………………………..

Adóköteles külföldi vendégéjszakák száma:……………………………..

 

  1. Az idegenforgalmi adó összege:………………………………………….Ft

 

 

Kisecset,  2011.……………………………

 

 

PH.

……………………………

    cégszerű aláírás

 

 

Tájékoztatás:  - A nyomtatványon feltüntetett rovatokat minden esetben kötelező kitölteni.

     - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 172 §. (1) bekezdés a.) pontja alapján a hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan benyújtott bevallás esetén a magánszemély 100 ezer forintig, más adózó 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.