Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 15-2010 12.14. Jegyzőkönyv

15-2010 12.14. Jegyzőkönyv

15 / 2010 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

 

Az ülés időpontja: 2010. december 14.

 

Jelen vannak:      Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Glózik László képviselő

                              Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     Illés Zita pénzügyi előadó

 

Megjelent:Nesling Jane Yvesné helyi lakos

                   Valkó János helyi lakos

 

Indokoltan távolmaradt:Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László  képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének III. n. évi állásáról és az Önkormányzat                                                         

      2011. évi költségvetés koncepciója

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  A képviselő- testület SzMSz-nek módosítása. (írásbeli)

     Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

3.  Közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

     szóló rendelet módosítása ..(írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

4.  Kommunális adórendelet módosítása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

5.  Ivóvíz szolgáltatás díjáról rendelet elfogadása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6.  Idegenforgalmi adóról rendelet alkotása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

7. Egyebek

 

8. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

     Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének III. n. évi állásáról és

az Önkormányzat 2011. évi költségvetés koncepciója. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Felkérem Illés Zita pénzügyi főelőadót, röviden ismertesse a költségvetés állását és a koncepciót.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:A költségvetés 10. havi állását a koncepció táblázat tartalmazza. A bevételek 83 %-ban időarányosan megtörténtek, míg a kiadás 79.4 %-ban valósult meg, mert az út építésére tervezett kiadás nem teljesült.

A koncepcióban az összes bevétel 1 millióval kevesebb, mint a 2010-es tervezett bevétel. Fő oka, hogy a beruházás miatt a felhasználható pénzmaradvány 1.775 E Ft-al csökkent. Egyébként a település üzemeltetési, igazgatási, kulturális és sportfeladatokra 1 millió Ft-al több a települések támogatása, mint a 2010-es évben volt. Az összes bevétel 24.414 E Ft.

A kiadásoknál felhalmozási kiadás nem lett tervezve. A személyi kiadások és annak járulékai az idei szinten lettek tervezve, míg dologi kiadások 4 % -os inflációval lettek számolva.

A közfoglalkoztatás rendszere és ideje változik, ezért oda csak minimális összeg lett tervezve, míg a közhasznú foglalkoztatás hosszabb idejű lesz, ezért oda nagyobb összeg lett tervezve. Az összes kiadás 20. 038 E Ft. Így a tartalék összege 4. 376 E Ft.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Van-e kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a költségvetés állásáról szóló beszámolót és a 2011. évi koncepciót.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

61/2010 (XII. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 10 hónapra vonatkozó állásáról szóló beszámolót.

A testület az írásbeli anyag és szóbeli kiegészítés alapján részletesen megismerte a 2011. évi költségvetés koncepcióját és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A 2011. évi központi költségvetés és a 2010. évi teljesítés alapján a 2011. évi költségvetés tervezetét el kell készíteni és elfogadásra a testület elé kell terjeszteni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. február 15.

 

Ezt követően Illés Zita pénzügyi főelőadó elhagyta a testületi ülés helyiségét.

 

2. napirend tárgyalása

 

A képviselő- testület SzMSz-nek módosítása. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A képviselők létszáma változott, ezért a határozatképesség miatt módosítani kell az SzMSz-t.  A jegyzőkönyvek aláírását a hivatalban kell megtenni. Ha képviselő indokolatlanul kettőször hiányszik, akkor tiszteletdíj megvonására kerüljön sor.

 

Javaslom, hogy ezeket a módosításokat fogadjuk el.

 

A testület a javaslatokat részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

15/2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.      napirend tárgyalása

 

Közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos

közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.(írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A 60 l-es kukában gyűjtött szemét szemétszállítási díját 2.000 Ft-ban, a 120 l-es kukában gyűjtött szemét díját pedig 4.000 Ft-ban állapítsuk meg.

 

A testület a javaslatot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

16/2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

A rendelet 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4. napirend tárgyalása

 

Kommunális adórendelet módosítása.(írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A kommunális adót 5.000 Ft/év összegben állapítsuk meg.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

17/2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról szóló rendelet módosítása

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5. napirend tárgyalása

 

Ivóvíz szolgáltatás díjáról rendelet elfogadása. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A vízmű tárcaköci bizottsága 422 Ft/m3 vízdíjat javasol elfogadni. Ez 3, 7 %-os emelést jelent. A szolgáltatóban változás várható, de most még nincs más irányú döntés. Fogadjuk el a javasolt díjat.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete

18/2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz szolgáltatás díjáról.

 

A rendelet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6. napirend tárgyalása

 

Idegenforgalmi adóról rendelet alkotása (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A településen vendégéjszakát töltő magánszemélyre idegenforgalmi adót lehet megállapítani. Összege 430 Ft is lehetne éjszakánként, de csak 300 Ft-ot javaslok megállapítani. A tervezetet minden képviselő megkapta.

Van-e hozzászólás, kérdés?

 

A testület a rendelet bevezetését részletesen megvitatta, majd 3 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete

19/2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

az idegenforgalmi adóról

 

A rendelet 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

7. napirend tárgyalása

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A hókotrás érdekében Maszlik Zoltán szentei és Szabó Gyula kétbodonyi vállalkozókkal fogok beszélni, hogy ki mennyiért vállalná és milyen feltételekkel.

 

Pribelszki Mónika képviselő: A telkek eladása hogyan alakul?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Már nem akarja az illető az összes telket megvenni. Középen mutattak kettő telket, amit megvennének, de nem adtak még választ, hogy megveszik-e vagy nem.

 

 

Ezt követően Nesling Jane Yvesné és Valkó János helyi lakos a testületi ülés helyiségét elhagyta, majd

a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

    ………..…………………                                                           ………………………………..

              Nagy Kálmán                                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                           polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                  ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                     Glózik László János

               alpolgármester                                                                               képviselő