Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 3-2011 01.15. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

3-2011 01.15. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő – testületének

 

3 / 2011 (I. 15.) rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

A képviselő – testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2009 (XII.19.) sz. rendeletének ( a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A R. 9. §.-a az alábbiak szerint módosul:

 

 Aktív korúak ellátása

 

 

9.§. (1) Kérelemre a jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a kisecseti lakosnak, aki az Sztv. 33.§. - ában foglalt feltételeknek megfelel.

(2)   Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a jegyző

a.)    bérpótló juttattatást (BPJ) állapít meg, ha az Sztv. 35.§.-ban foglalt feltételeknek megfelel és az (5.) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, vagy

b.)    rendszeres szociális segélyt (RSZS) állapít meg, ha:

           1, az Sztv. 37.§. a,-c, pontokban foglalt feltételek valamelyikének megfelel továbbá

2, ha a (3.) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.

(3)   Az Sztv. 37. § (1) bek. d, pontja alapján: mentesül a közfoglalkoztatás alól és rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy is, aki - szakorvos diagnózisa és a háziorvos igazolása szerint - legalább 30 %-os egészségkárosodása, pszichés, mentális állapota alapján munkavégzésre alkalmatlan.

(4)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személy – a segély folyósításának feltételeként – köteles a Nyugat Nógrád Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójával együttműködni. Az együttműködés keretében köteles az Sztv.37/A.§.-ban előírt kötelezettségeket teljesíteni. Ezt a segélyben részesülőnek nyilatkozatban kell vállalnia.

(5)   A képviselő-testület a bérpótló juttatásra való jogosultság feltételeként előírja, hogy a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarát, lakóingatlana (háza) előtti járdát tartása tisztán, kertjét művelje, (haszonnövénnyel vagy rendszeres kaszálással, fűnyírással tartsa tisztán), köteles az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus (fertőzés és szagmentes) állapotát biztosítani.

      A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével felszólítja.

(6)   Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, akinél az Sztv. 34.§, 36.§ -ban előírt feltételek valamelyike bekövetkezik, illetve ha a kérelmező vagy jogosult az (5.) bekezdés szerinti feltételek valamelyikét nem teljesíti.

(7)   Az ellátás igénylése a 3. sz. melléklet szerinti kérelem – jövedelem- vagyon és együttműködési nyilatkozat – kitöltésével és az érintettek sajátkezű aláírásával történik.

(8)   Amennyiben az ellátásra jogosult a (4.) bekezdés, a kérelmező a  (7.) bekezdés alapján teljesítendő kötelezettségének nem tesz eleget, az az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, melynek következménye az ellátási igény elutasítása vagy megállapított ellátás folyósításának a megszüntetése együttműködési kötelezettség nem teljesítése miatt. Ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel teljesítése után részesülhet a kérelmező aktív korúak ellátásában.

(9)          Amennyiben a kérelem, - jövedelem és vagyonnyilatkozat - kitöltésénél a kérelmező  valótlan adatokat közöl, vagy tényadatokat nem közöl, együttműködést nem vállalónak minősül, amiért a kérelmet el kell utasítani.

(10) Az itt nem szabályozott kérdésekben az Sztv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

2. §.

 

(1) E rendelet 2011. február 15.-én lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2011. február 10.

 

 

 

 

            …………………………..…..                                    ……………………………….

                 Miklián Csilla Erzsébet                                                        Nagy Kálmán

                         polgármester                                                                   körjegyző

 

 

 

Kihirdetve: 2011. február 15.

                                              

 

                                                                                              ……..……………………….

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                              körjegyző