Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 2-2011.02.10. Jegyzőkönyv

2-2011.02.10. Jegyzőkönyv

2 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. február 10.

 

Jelen vannak:      Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Füri János képviselő

                              Glózik László János képviselő

                             

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     Illés Zita pü. ea.

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 7 fő

 

Indokoltan távolmaradt:Pribelszki Mónika képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

 

Javasolt napirend:

 

1.   Az önkormányzat 2011. évi költségvetése. (írásbeli)

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  Ivóvíz közmű üzemeltetési jogának átadása, ivóvíz díjrendelet elfogadása

  Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

3. Szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet módosítása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

4. Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító okiratának módosítása, szakmai programja 

Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

5. Fák engedély nélküli kivágása az önkormányzati tulajdonú árok partján

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6. Egyebek

 

7. Lakásfenntartási támogatás kérelem

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

8. Átmeneti segély kérelem

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A költségvetés tervezetét valamennyi képviselő írásban megkapta. Felkérem Illés Zita pénzügyi előadót, hogy részletesen ismertesse a költségvetés tervezetét.

 

Illés Zita pénzügyi előadó:A központosított bevételek kb. 500 E Ft-al csökkenek, míg az adóbevételek kb. 300 E Ft-al növekednek. Szociális ellátásokra a bevétel csökken, mert a tavalyi összeg kb. 20 %-át adják a közcélú, közhasznú foglalkoztatásra. Az összes bevétel mintegy 4.929 E Ft -al kevesebb, mint a tavalyi, mert 2011-ben már nincs az akadálymentesítés 5. 637 E Ft-ja.

Kiadásoknál épület és útfelújításokra van tervezve 2 millió Ft és áfája.

Működésre a tavalyi szerint lett tervezve. Dologi kiadásokra pedig 4 % inflációt követően. Szociális kiadásoknál a saját erő szükséglet lett tervezve.

A bevételek és kiadások egyenlegeként 576 E Ft. a tervezett pénzmaradvány.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A rövidtávú foglalkoztatásra a pályázatot benyújtottak. Van-e kérdés a költségvetéshez kapcsolódóan?

 

Füri János képviselő: Idegenforgalmi adóból nincs bevétel tervezve.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A szálláshely szolgáltatással foglalkozó két személy visszaadta az engedélyét, tehát nem várható bevétel.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Szociális foglalkoztatás keretében kik fognak dolgozni?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A bérpótló juttatásra jogosultakat legalább 2 hónapot kell foglalkoztatni. A rendelkezésre álló 16 hónap szét van osztva 7 személy között.

Van-e még kérdés? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a költségvetést.

 

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésről egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testületének

1/2011 (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.      napirend tárgyalása

 

Ivóvíz közmű üzemeltetési jogának átadása, ivóvíz díjrendelet elfogadása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Március 1-től a DMRV Zrt. veszi át a víziközmű hálózat működtetését. Egy határozati javaslattal kérik ennek elfogadást. Az ivóvíz-szolgáltatás díja is csökken a DMRV üzemeltetése által. Jelentősen kevesebb vízdíjat kell elfogadnunk. A bentlévő vagyont függőben tesszük. Javaslom a határozat és rendelet tervezet elfogadását.

 

A testület a napirendet részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2 / 2011 (II. 10.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 2011. január 19-én tartott taggyűlésének 1/2011. – 4/2011. sz. határozatait valamint az önkormányzatok határozati és rendeleti javaslatát elfogadva az alábbiak szerint határoz:

  1. Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település ivóvíz közművének üzemeltetési jogát 2011. március 1. – 2015. december 31. ig a DMRV ZRT-nek átadja. Ennek érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződésmódosítási és szerződéskötési jogosítvánnyal.
  2. A képviselő-testület a hatósági ivóvíz szolgáltatás díjáról a 2/2011.(II. 15.) sz. önkormányzati rendeletét elfogadja. A rendelet e határozat mellékletét képezi.
  3. Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete – az üzemeltetési jog átadása kapcsán – nem kéri a Társaság tőketartalékába adott önkormányzati vagyont.

Erről a DMRV-t értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A megküldött díjtervezet szerint javaslom, hogy fogadjuk el az ivóvízdíj rendeletet.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az ivóvíz szolgáltatás díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

2/2011 (II. 15.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz szolgáltatás díjáról.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3.      napirend tárgyalása

 

Szociális ellátások rendjéről szóló helyi rendelet módosítás

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Módosultak az aktív korúak ellátásának feltételei. pl. a RÁT-os személy BPJ-ra jogosult és a jogosultság feltételeként elő lehet írni a lakókörnyezet rendben tartását is. Ennek keretében a lakott lakás, a ház, az udvar, a kert és a lakóingatlan előtti járda, árok, közterület tisztán tartását írjuk elő.

Javaslom, hogy az új törvényi feltételeknek megfelelően fogadjuk el a rendelet tervezetet.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

3/2011 (II. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása

 

Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Alapító okiratának módosítása, szakmai programja.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat alapító okirata módosult és elkészítették a szakmai programjukat is.

Javaslom az elfogadásukat.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3 / 2011 (II. 10.) sz. határozat

 

KisecsetKözségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a kistérségi társulásban fenntartott Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító okiratának 2. sz. módosítását, egységes szerkezetbe foglalását és a Szolgálat szakmai programját.

Erről a társulást értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Azonnal

 

5.      napirend tárgyalása

 

Fák engedély nélküli kivágása az önkormányzati tulajdonú árok partján.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A múlt héten Asztalos Béla kertje végén a patak medrében fákat vágtak ki. A terület az önkormányzaté és nem kértek engedélyt.

Ebben az esetben tegyek-e feljelentést falopás miatt?

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2011 (II. 10.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta az önkormányzati tulajdonú 102 hrsz-ú patak partján a 85 hrsz-ú kert mellett az önkormányzat engedélye nélkül kivágott fűzfák sorsát. A testület  úgy határoz, hogy nem tesz feljelentést falopással kapcsolatban és az elszállított fákra sem tart igényt.

A testület elrendeli, hogy a kivágott fák környezetét a fák kivágását végzők rakják rendbe, a gallyakat szedjék ki az árokból. A jövőben írásbeli kérelemre és írásbeli engedély után vághatók csak ki az árok területén.

Erről a 85 hrsz-ú kert tulajdonosát értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

6.      napirend tárgyalása

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-          Tájékoztatom a testületet, hogy az Akácfa út melletti Önkormányzati tulajdonú árokban is vágtak ki fát engedély nélkül.

 

 

Ezt követően a testület ülését a megjelent lakosok elhagyták, majd a testület  a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

     ………..…………………                                                    ………………………………..

              Nagy Kálmán                                                                              Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                            polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                  ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                Glózik László János

               alpolgármester                                                                           képviselő