Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 3-2011. 02.15. Együttes jegyzőkönyv

3-2011. 02.15. Együttes jegyzőkönyv

3 / 2011. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes ülésről

 

 

Készült: Kétbodony-Kisecset-Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Műv.Ház – Szente

 

Az ülés ideje: 2011. február 15.

 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint

 

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 4 fő

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 4 fő

                         Szente képviselő-testülete részéről – 5 fő

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                                    Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Indokoltan távolmaradt: Kétbodony képviselő-testülete részéről – 1 fő

                               Kisecset képviselő-testülete részéről – 1 fő

 

Illés Kálmán polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a három képviselő-testülete határozatképesen jelen van. Megnyitotta az együttes ülést.

Jegyzőkönyv-vezetőnek  Hangács Gábor Kétbodony község alpolgármesterét és Kacsári Lászlóné Kisecset község alpolgármesterét javasolta, melyet a testületek egyhangúlag elfogadtak. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Napirend:

 

1.)    Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetése (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

2.)    Kétbodony-Kisecset-Szente Körjegyzőség 2011. évi költségvetése (írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    Egyebek

 

A testületek a napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Illés Kálmán polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetése ( írásbeli)

 

Illés Kálmán polgármester: A  Bóbita Óvoda költségvetés tervezetét valamennyi képviselő írásban megkapta. A költségvetésből látható, hogy bevételek csak az állami támogatásokból és a térítési díjakból van. Hozzájárulást a társult Önkormányzatok nem fizetnek.

A kiadások jelentős része a bérekre, azok járulékaira, a vásárolt élelmiszerre és a fenntartási költségekre megy el. A fenntartási költség csökkentése érdekében a gázfűtésről részben áttértünk a fagázosító kazánfűtésre. Még nem optimális a működése.

A gyermeklétszám jelenleg 26 fő, tavasz végére pedig 30 fő várható. Jelenleg két óvónő szülési szabadságon van, ezért szerződéses alkalmazottakkal oldjuk meg a feladatot.

Az idén elkezdődik egy fejlesztés. Bölcsödével bővítjük az épületet. Egy csoport, maximum 12 fő ellátására lesz alkalmas a Bölcsőde. Most az egyszerűsített közbeszerzési eljárásnál tartunk. Akadálymentesített lesz az épület.

Visszatérve a költségvetésre, látható, hogy a tervezett kiadás meghaladja a bevételt, de a 2008-ban kötött megállapodás alapján a hiányt Szente Önkormányzata finanszírozza.

Az összes bevétel 10.490 E Ft., az összes kiadás 10.897 E Ft.. Hiány pedig 407 E Ft.

 

Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, javaslom fogadjuk el a költségvetést.

 

A Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről Szente községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20 / 2011 (II.15.) sz. határozat

 

A határozat I. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről Kétbodony községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14 / 2011 (II.15.) sz. határozat

 

A határozat II. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7 / 2011 (II.15.) sz. határozat

 

A határozat III. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2. napirend tárgyalása:

 

Kétbodony-Kisecset-Szente Körjegyzőség 2011.évi költségvetése ( írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A Körjegyzőség költségvetés tervezetét, annak szöveges előterjesztését és a határozati javaslatot elkészítettem és valamennyi képviselő írásban megkapta. A szöveges előterjesztés és a költségvetés tervezet IV. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. Van-e kérdés, hozzászólás?

 

Illés Kálmán polgármester: A második oldal alapján a cafetéria járulékra 204. E Ft van tervezve. A 3. oldalon a munkaadói szja-ként pedig 180 E van tervezve. Ez a két járulék azonos kiadás nemre vonatkozhat. Javaslom töröljük a 180 E Ft tervezett szja-t és helyébe 204 E Ft legyen tervezve.

 

Koczurné halász Judit polgármester: Jutalom minden dolgozónak 160 E Ft van tervezve. Akik most lettek a Körjegyzőség dolgozói azoknak nem volt bérveszteségük. Kisebb jutalomösszeget javaslok elfogadni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Én is elfogadom a kisebb összeg tervezését.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Legalább 50 % azért nekik is legyen tervezve.

 

Illés Kálmán polgármester: A közlekedési költségekre 379 E Ft van tervezve. Ez reális összeg, de a teljesítés ugyanezen a szakfeladaton majdnem 200 E Ft-al kevesebb a tavalyi tervezettnél. Valószínűleg ez csak elkönyvelési hiba és az összeg az egyéb költségtérítésnél van könyvelve. Ezért javaslom, hogy az egyéb költségtérítés 640 E Ft tervezett összegét 200 E Ft-al csökkentsük. Miután bért is csökkentettünk, ezért annak járulék vonzata is csökken.

 

Van-e még valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor a javasolt változtatásokkal együtt fogadjuk el a költségvetést és a határozat tervezetet.

 

A képviselő testületek a javaslatokat külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, a Körjegyzőség 2011. évi költségvetés tervezetét összesen 545 E Ft-al csökkentették, összesen 22.134 E Ft összeggel elfogadták, majd külön-külön az alábbi határozatokat hozták:

 

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Szente Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21 / 2011 (II.15) sz. határozat

 

A határozat V. számú melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15 / 2011 (II.15) sz. határozat

 

A határozat VI. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8 /2011 (II.15) sz. határozat

 

A határozat VII. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

3. napirend

E g y e b e k

 

Illés Kálmán polgármester: Energiatakarékos kazánra lehetne pályázni a KEOP-ban. 50 milliós beruházásnál lenne előnyös. Boronkai Miklós az ajánlat tevő ha érdekelné a testületeket.

 

Koczurné Halász Judit polgármester: A közutasok pályázhatnak közutak felújítására ÉMOP pályázat keretében. Egy közös levél írásával kellene kezdeményezni a pályázat írását.

 

Illés Kálmán polgármester: Én is javaslom ezt a megoldást, mert rendkívül rossz az úthelyzet.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Én lefényképeztem az összes kátyút és felvittem Miskolcra a Közútkezelőnek. Azt mondták, hogy 3-4 évig nincs lehetőség a felújításra.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Illés Kálmán polgármester megköszönte a testületek tagjainak munkáját, majd az együttes ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

 

 

      …………………………                                           …………………………….      

                    Nagy Kálmán                                                        Koczúrné Halász Judit                            körjegyző                                                                     polgármester

 

 

 

 

……………………………                                                             ..……………………….

               Miklián Csilla Erzsébet                                                      Illés Kálmán

                        polgármester                                                              polgármester

 

 

 

  Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

 

 

   ….………………………….                                                 ………………………….

                Hangács Gábor                                                                 Kacsári Lászlóné

                alpolgármester                                                                    alpolgármester