Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 4-2011.04.07.Jegyzőkönyv

4-2011.04.07.Jegyzőkönyv

4 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. április 7.

 

Jelen vannak:      Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Füri János képviselő

                              Glózik László János képviselő

                              Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 8

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Érdekeltségnövelő támogatásra elkülönített összeg meghatározása.

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  Belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés.

  Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3. Agyermekvédelmi tevékenység 2010. évi beszámolója.

    Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

4. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása. (írásbeli)

Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

5. Szociális étkeztetés biztosítása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

7. Falugondnoki gépjármű átlagfogyasztásának meghatározása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

8. Falunapi rendezvény tartása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

9. Előadóművész díja.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

10. Közterület foglalás helypénze.

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

11. Fakivágási igény a Kisecset patak medréből.

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

12. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Érdekeltségnövelő támogatásra elkülönített összeg meghatározása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A költségvetésben a közművelődési intézmények szakfeladaton készletbeszerzés van tervezve 50 E Ft+áfa összeggel. Az érdekeltségi hozzájárulás pályázathoz nevesíteni kell az intézményt, amelynél a készletbeszerzés történik.

Az intézmény neve „Művelődési Ház és Községi Könyvtár” melyen változatlan összeggel kerül sor készletbeszerzésre. Javaslom ennek elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset községi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a közművelődési intézmények, közösségi színterek készletbeszerzése színtérre tervezett összegét ”Művelődési Ház és Községi Könyvtár” színtér beszerzésre fordítja bruttó 63 E Ft összegben.

 

Erről a pályázat kiíróját értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:azonnal

 

2.      napirend tárgyalása

 

Belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A rétsági Belső Ellenőrzési Társulás megküldte a 2010. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. Megállapítja, hogy az ellenőrzések után készített intézkedési terv minden megállapításra végrehajtási intézkedést foganatosított, megjelölte a felelősöket és a határidőket.

Egyébként a falugondnoki gépjármű üzemeltetése és a közcélú munkások foglalkoztatása került ellenőrzésre. Az üzemanyag elszámolás újraszabályozása megtörtént, üzemanyag előleg teljes összegben biztosítva van a tankoláshoz. A gépjármű átlagfogyasztásának a meghatározása pedig most kerül napirendre.

A közcélú munkáról személyenként munkanapló kerül vezetésre és a jelenléti ívet is vezetik. A támogatások igényléséhez számítási melléklet készül. A teljes és részfoglalkoztatottak elkülönítése az igénylésnél pontos.

A belső ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem fordult elő.

Javaslom a jelentés elfogadását.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Megemlítem, hogy 2011-ben is volt már ellenőrzés a Magyar Államkincstár részéről. A falugondnoki támogatás és a szociális étkeztetés jogszabályi feltételezésnek meglétét és a támogatások igénylésének megalapozottságát, jogszerűségét ellenőrizték. Megküldték a jelentést és mindent jogszerűnek találtak.

Javaslom a belső ellenőrzési jelentés elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10 / 2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Belső Ellenőrzési Társulás 2010. évi ellenőrzés összesítő jelentését, a körjegyző szóbeli tájékoztatását.

Erről a társulást értesíteni kell.

 

Felelős:Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: Azonnal

 

3.      napirend tárgyalása

 

A gyermekvédelmi tevékenység 2010. évi beszámolója

 

Nagy Kálmán körjegyző:Gyermekvédelmi tevékenységet a társulásban Nagyoroszi székhellyel működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a jegyző valamint a civil szervezetek látnak el.

A Gyermekjóléti szolgálat adatszolgáltatása alapján 2010. évben 2 családnál 2 gyermek volt ellátott. Ebből 1 gyermek átmeneti nevelésbe vétele történt. 1 gyermek jelenleg is nyilvántartott.

Bűnelkövető, szabálysértő nem volt. Gyermek veszélyeztetettsége 2 családnál 2 gyermek esetében fordult elő. Ez iskolai hiányzás miatt történt. Rendőrségi jelzés a szolgálat felé nem volt.

2010 évben a 18 év alattiak száma 18 volt. Ebből 9 gyermek részesült gyermekvédelmi kedvezményben. Nyári gyermekétkeztetésben 2 részesült.

A gyermekek napközbeni ellátása óvodában, iskolában történik. Gyermek védelembe vételére, ideiglenes elhelyezésére nem volt szükség.

Ha van kérdés kérem tegyék fel ?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ha nincs, fogadjuk el a beszámolót.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.

A testület a feladatok ellátása kapcsán az alábbi szempontok alapján az alábbi értékelést fogadja el.

1)      A település lakóinak száma 175 , ebből 0-18 éves lakosainak száma: 18

2)      Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások:

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 9

-          rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 0

-          elutasítások száma: 0 db

-          önkormányzatot terhelő kiadás: 0 Ft.

-          Egyéb pénzbeli juttatás: 0

-          Gyermekétkeztetésben részesülők: 2

3)      Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

-          Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján társulási ellátás formájában.

-          Működés tapasztalatai: A gyermekvédelem kielégítő. Ezt támasztja alá a 2010. évi működés kapcsán készített beszámolóban írtak, mely e határozat mellékleteként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

-          Ellátott családok száma: 2, ebben élő gyermekek száma:2 , ebből

-          Alapellátásban részesülők száma:2

-          Veszélyeztetettség okai: szülők életmódja, anyagi gondok, gyermeknevelési hibák.

-          Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya: nincs

-          Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: nincs családból kiemelt gyermek.

-          Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: jók. Bejelentés alkalmával a hivatalban rendelkezésre álló esetjelző lap kitöltésével és telefonos kapcsolat felvétellel azonnal a szolgálat tudomására jut a gondozandó gyermek személye és családja.

-          Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása: Óvodában, iskolában

-          Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása: Nem volt szükség.

4)      Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:

-          védelembe vettek száma: 0

-          átmeneti nevelésbe vettek száma: 1

-          felülvizsgálatok eredménye: 0

-          Ideiglenes elhelyezések száma: 0

5)      Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:

-          a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése

-          a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése

-          a további jó kapcsolat fenntartása az észlelő, jelzőrendszeri tagokkal

6)      Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma: 0

7)      Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: szóbeli és telefonos jelzés problémás gyermekes családok létéről, helyzetéről. Az együttműködés alapellátás biztosítása céljából történik.

Felügyeleti szervek 2010-ben nem tartottak szakmai ellenőrzést.

 

E határozatot és beszámolót a Nógrád Megyei Szociális és Gyámhivatalnak meg kell küldeni.

 

Felelős:Nagy Kálmán körjegyző

Határidő:2011. június 15.

 

4.      napirend tárgyalása

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.

A bevételek 35. 116 E Ft-ban, a kiadások 30. 976 E Ft-ban teljesültek. A költségvetési pénzmaradvány 4.542 E Ft., mely fejlesztési kiadásokra van tartalékolva 2011 évben .

Van-e kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, javaslom rendeletileg fogadjuk el a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

4/2011 (IV. 12) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

A rendelet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5.      napirend tárgyalása

Szociális étkeztetés biztosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A romhányi Fáradt Vándor panzió 10 %- os árat akar emelni. Ebben az esetben 660 Ft-ot kellene fizetni ebédenként. A Teletál 650 Ft-ért hozná az ebédet és van lehetőség a bánki Tengerszem Fogadótól is rendelni, akik 690 Ft-ért adnák és kétbodonyig el is hozzák. Bánkról a diabetikus ebédet is 690 Ft/adag összegért biztosítják.

Megkérdeztem az étkezőket és 9 közül 6 személy válaszolta, hogy jobb ebédért többet is fizetne.

Ha nem rendelünk Romhányból, akkor 15 nap a felmondási idő, tehát május 1.-től lehetne máshonnan rendelni. Melyik megoldást válasszuk?

A testület a napirendet részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

12/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a szociális étkeztetés biztosításának lehetőségét és úgy határoz, hogy 2011. április 30.-val meg kell szüntetni a romhányi Fáradt Vándor Panzióval az étkeztetés biztosítását és 2011. május 1.-től a bánki Tengerszem Fogadótól kell megrendelni 690 Ft/adag ebéd összegért az étkeztetést azzal a feltétellel, hogy a Fogadó kétbodonyi hivatalig szállítja az ebédet étkezési napokon. A Fogadó diabetikus ebédet is 690 Ft/adag összegért kell, hogy biztosítsa. A régi szerződést fel kell mondani és az újat meg kell kötni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

6.      napirend tárgyalása

 

Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az elfogadott határozat értelmében 90 Ft-al növeljük a szociális étkeztetésért fizetendő és az eseti jelleggel ebédet igénylők által fizetendő térítési díjat.

 

A testület a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

5/2011 (IV. 14.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

7. napirend tárgyalása

 

Falugondnoki gépjármű átlagfogyasztásának meghatározása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A gépjármű egy éves átlagfogyasztása 9, 5 l/100 km. Javaslok 10 l/100 km  átlagfogyasztást elfogadni.

 

Glózik László képviselő: Én is 10 l. elfogadását javaslok.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező falugondnoki gépjármű átlagfogyasztásaként 2011. április 1.-től 10 l/100 km fogyasztást fogad el.

Erről az érintetteket tájékoztatni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Azonnal

 

8. napirend tárgyalása

 

Falunapi rendezvény tartása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A falunapi pályázat aug.13-ra lett benyújtva. Személy szerint kérdezem a képviselőket tudják-e támogatni a szervezést, lebonyolítást?

 

Glózik László képviselő:Természetesen mindenben megadom a segítségemet.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Mi a főzést vállaljuk férjemmel, Kacsári Lászlóval. Péntektől vasárnapig mindenben segítek.

 

Füri János képviselő:A nyár folyamán nagy valószínűséggel külföldön dolgozom, amennyiben ebben az időben itthon tartózkodom, tudok segíteni.

 

Príbelszki Mónika képviselő: Amennyiben megkérnek, segíteni fogok.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Étel mi legyen? Én gulyáslevest és fánkot javaslok, italként üdítő vagy sör lenne, természetesen a kisecseti lakosok ingyen lennének megvendégelve, másoknak a levest 500 Ft-ért, 3 db fánkot 400 Ft-ért adnánk.

Hangosításra, világítás biztosítására két árajánlat érkezett.

Kuti János részéről bruttó 140 E Ft-ért. Grenyó János bruttó 130 E Ft-ért.

A műsorvezetőnek Doman Antal romhányi lakost javaslom.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2011. augusztus 13.-án szombaton falunapi rendezvényt szervez az alábbi feltételekkel.

1, Aképviselők aktívan kiveszik a részüket a rendezvény szervezésében, lebonyolításában.

2, Akisecseti lakosoknak ingyenesen az ebéd gulyásleves és fánk, ital pedig üdítő vagy sör lesz. Az idelátogató vendégeknek a gulyáslevest 500 Ft/tányér összegért, 3 db fánkot 400 Ft-ért kell értékesíteni.

3, Azeneszolgáltatásra, hangosításra és világítás biztosítására Grenyó János vállalkozóval kell szerződést kötni bruttó 130 E Ft összegért, aki szombat 11 órától vasárnap 2 óráig biztosítja az élőzenét.

 

E határozattal kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket meg kell tenni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

9. napirend tárgyalása

Előadóművész biztosítása.

                                                                                           

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Előadóművész biztosítására van pár lehetőség.

 

Füri János képviselő: Én is tudok javasolni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Most egy maximum összeget állapítsunk meg, amin belül az előadóművésszel szerződést kötnénk. Javaslok bruttó 150 E Ft-ot elfogadni, de ezt az összeget nem feltétlenül költenénk el.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. augusztus 13.-ai falunapi rendezvény főműsor idejére előadóművész biztosítását írja elő.

A képviselő-testület az előadóművész díjára maximum bruttó 150 E Ft. felhasználását engedélyezi. Az előadóművész személyére a képviselők is tegyenek javaslatot. A biztosított összegen belül az elfogadható előadóművésszel a szerződést meg kell kötni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. április 30.

 

10. napirend tárgyalása

 

Árusok, mutatványosok közterület foglalási helypénze.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Árusoknál és a mutatványosoknál helypénzt határozzunk meg. Jelképesen 1.000 Ft-ot javaslok meghatározni mindkét esetben.

A testület a javaslatot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kisecseti sportpálya területén 2011. augusztus 13.-án megrendezendő falunapi rendezvény alkalmára az árusok, mutatványosok közterület foglalási helypénzét az alábbiak szerint határozza meg:

 

1,Árusok, sátrak: 1000 Ft/ sátor/ nap

 

2,Mutatványosok mutatványonként:1000 Ft/ mutatvány / nap

    (Mutatvány: körhinta, céllövölde, légvár, csúszda, trambulin, quad… stb.)

     A mutatványosok működtetéséhez az áramot a mutatványosoknak saját költségén kell biztosítania.

 

A díjbeszedést számla ellenében Császár Mónika köztisztviselő végzi.

 

E határozatot a rendezvény napján az információs sátorban ki kell függeszteni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

11. napirend tárgyalása

 

Fakivágási igény a Kisecset patak medréből.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Bíró Istvánné adott be kérelmet a lakása mögötti 4 db nyárfa kivágására. Kérem, hogy Bíróné mondja el véleményét a kivágás szükségességéről.

 

Bíró Istvánné kérelmező:Már nagyon régóta kérem a fák kivágását, mert vihar esetén könnyen rádőlhet az épületemre. Szeretném, ha megértenék és helybenhagynák a kérelmemet. Az épület vert falú, könnyen összedől, ha rádőlne egy fa.

.

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Utánajártam a kivágás lehetőségének. Sok vállalkozó nem vállalja a fák kivágását. Egy vállalkozó vállalta, de a 4 nyárfa mellett a 3 db akácfa és a 2 db eperfa kivágását is szükségesnek tartotta. A kivágáshoz a telefon vezetéket és a villanyvezetéket is le kell kötni az oszlopokról.

Javaslom, hogy vágassuk ki ezeket a fákat, hogy a jövőben ne legyen kára az önkormányzatnak.

 

Füri János képviselő: Már vágattunk ott ki fákat. A szomszédos föld tulajdonosa szerint övé a fák.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az árok melletti tulajdonos nem mondta, hogy övé lennének a fák. Hozzájárult a fák kivágásához. A fák a patakmeder partján vannak az az önkormányzat tulajdona.

A vállalkozó a 4 nyárfát bruttó 50 E Ft/db összegért vágná ki. A többiért nem számol díjat.

 

Glózik László képviselő: Logikus, hogy az akácfákat is ki kell vágni, mert a nyárfák kivágásakor összetöri a fákat. Van-e más vállalkozó?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Más vállalkozót nem találtam a múltbéli dolgok miatt.

 

Füri János képviselő:Amennyiben a kivágás megszavazásra kerül, más fakivágással foglalkozó vállalkozókat is meg kell keresni árajánlat céljából.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor ki az, aki arra szavaz, hogy ki kell vágni a fákat?

 

Glózik László képviselő: Előbb nézzük meg a helyszínen a körülményeket.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor napoljuk el a szavazást és majd helyszínelés után döntsünk a kivágásról.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

17/2011 (IV. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bíró Istvánné háza mögötti fák kivágásáról a döntést elnapolja.

A testület helyszíni szemle tartását tartja szükségesnek, melyet 2011. április 9.-én szombaton 8.00 órakor tart.

A testület a helyszíni szemle után rendkívüli ülésen hoz döntést a fák kivágásáról.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

Ezt követően a testület ülését a megjelent lakosok elhagyták, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

 

     ………………………………                                               ………………………………..

               Nagy Kálmán                                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                 körjegyző                                                                           polgármester

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                 ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                Glózik László János

               alpolgármester                                                                           képviselő