Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 5-2011.04.12. Jegyzőkönyv

5-2011.04.12. Jegyzőkönyv

5 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. április 12.

 

Jelen vannak:     Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Füri János képviselő

                              Glózik László János képviselő

                              Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 2

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteketMegállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Önkormányzati területen lévő fakivágási igény elbírálása.

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  Egyebek

 

3. Átmeneti segélykérelmek

    Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Önkormányzati területen lévő fakivágási igény elbírálása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Szombaton helyszíni szemlét tartottunk a Bíróné háza mögött fák kivágása ügyében. Szeretném, ha döntést hoznánk úgy, hogy név szerint szavaznánk.

 

Bíró Istvánné kérelmező:A kérelmet ki szeretném egészíteni azzal, hogy a 3 db akácfát és a 2 db eperfát is kérem kivágni. Az eperfa már vagy 80 éves, már rég ki kellett volna vágni.

 

Glózik László János képviselő: Tisztázottak a tulajdonviszonyok? Benkó Dezső tudtommal kinyilvánította, hogy az egyik nyárfa az ő területén van.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Beszéltem vele. Nem a nyárfák tulajdonjogát vitatja. Az út melletti eperfát tartja a magáénak.

Ezt követően szeretnék névszerinti szavazást.

 

A képviselők név szerint az alábbi szavazatot adták:

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester  – igen

Kacsári Lászlóné alpolgármester         - igen

Füri János képviselő                            - igen

Glózik László János képviselő            - igen

Pribelszki Mónika képviselő               - igen

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

19/2011 (IV. 12.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete helyi lakos ingatlanvagyonának (épületének) veszélyezettsége miatt az önkormányzat tulajdonát képező 102 hrsz.-ú „Kisecseti patak” területéről 4 db nyárfa, 3 db akácfa és 1 db eperfa kivágását rendeli el.

A fák kivágásának engedélyét meg kell kérni és a legjobb megoldást kell találni a kivágás károkozás nélküli és balesetmentes lebonyolításához.

A kivágással kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli. A kivágást csak engedéllyel rendelkező szakember végezheti a megfelelő biztonsági feltételek teljesítése mellett. A kivágás közben harmadik félnek okozott kárt a kivágást végző köteles megtéríteni.

A kivágott fák az önkormányzat tulajdonát képezik és azokat értékesítésig önkormányzati tulajdonú, zárt területen kell deponálni.

A kivágás hatósági engedélyezéséhez a kijelölési kérelmet be kell nyújtani a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2011. május 15.

 

 

2. napirend tárgyalása

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: - Ha tudnak olyan vállalkozót, akinek belterületre is van vágási engedélye és vállal minden károkozást, amit okoz, akkor más is lehet, mint akit én jelenleg felkutattam.

    A kivágásra lombhullás után november, december hónapban kerül sor.

- Bíró Mária telkével szembeni terület a testület döntése szerint megvételre került. A kimérés is megtörtént. A Földhivatalnál az átvezetés csak akkor kérhető, ha az árok ki van ásva. A költségvetésben erre 1.200 E Ft+ áfa el van fogadva. A kiásást elindítom a legkedvezőbb árajánlat alapján.

 

Glózik László János képviselő: Minél előbb ki kell ásatni az árkot, mert rossz állapotban van ott a környék. Ha esik az eső nagy a sár a környéken.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Felvettem az illetékesekkel a kapcsolatot, hogy bizonyos súly fölött ne jöhessenek be – ki járművek, kivéve a buszok. Pl.: kamionok ne szállíthassanak fát.

 

Füri János képviselő: Szereztem egy együttest a falunapra. Iglice a neve. Adnának egy koncertet kb. 1 órás, majd 1,5 órás néptánc lenne.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Majd utánanézek pontosabban az interneten.

 

Glózik László János képviselő: A kétbodonyi sportolók szállítása gondot okoz. A mi falubuszunkat tavasszal, két alkalommal nem tudná-e biztosítani az önkormányzat.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Kinek a feladata a falugondnoki gépkocsi irányítása?

 

Nagy Kálmán körjegyző: A polgármester hatásköre.

 

Glózik László János képviselő: Akkor majd megbeszélem a polgármesterrel.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester. Majd megbeszéljük az igényt.

 

Ezt követően a testület ülését a megjelent lakosok elhagyták, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

 

 

     ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                 Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                           polgármester

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                              Glózik László János

               alpolgármester                                                                        képviselő