Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 7-2011.05.31. Jegyzőkönyv

7-2011.05.31. Jegyzőkönyv

7 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. május 31.

 

Jelen vannak:     Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Füri János képviselő

                              Glózik László János képviselő

                              Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 1fő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása.

Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

      2.  Háziorvosi ügyeleti díj módosítása.

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

       3. Napkollektoros beruházáshoz pályázat benyújtása

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

    4. Egyebek

 

    5. Átmeneti segély kérelem

        Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Rétság Kistérségi Többcélú Társulás szervezete a hatályos jogszabályok szerint módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Társulási megállapodást. A kistérségi társulási tanács egyhangúlag elfogadta a megállapodást, és erre kérik a helyi testületeket is. A megállapodást valamennyi képviselő írásban vagy e-mailben megkapta.

Kisecsetnél a szavazati arány lakosság arányosan 1 volt és ez módosításra került 2-re.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a megállapodást.

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2011 (V. 31.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodását és azt a mellékletekkel együtt elfogadja.

A társulási megállapodást alá kell írni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. június 10.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Háziorvosi ügyeleti díj módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A jelenlegi 33 Ft/fő/hó háziorvosi ügyeleti díjat a balassagyarmati Kórház 15 Ft/fő/hó összeggel kezdeményezi felemelni. Ez 45 %-os emelést jelentene. A társulási tanács ülésén általában sokallták az emelést.

Vitassuk meg az emelést, majd fogadjunk el valamilyen összeget.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

25/2011 (V. 31.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a háziorvosi ügyelet díjának emelését, és úgy határoz, hogy 2011. július 1-től 7 Ft/lakos/hó ügyeleti díjemelést fogad el. Az emelt díjjal együtt az ügyeleti díj 40 Ft/lakos/hó összeg lesz.

Erről a Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézetet, mint a Rétság Kistérség Többcélú Társulás háziorvosi ügyeletének működtetőjét értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. június 3.

 

3.           napirend tárgyalása:

 

Napkollektoros beruházáshoz pályázat benyújtása

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Gresicki András a Hévíznet Kft. ügyvezetője tájékoztatott arról a lehetőségről, hogy elkészítik a napkollektor beruházásához a pályázatot, felszerelik és üzemeltetik a napkollektort. Nincs tervezési, kivitelezési díj csak 5 éven belüli díjmegtakarítást kérik egy év múlva kifizetni. Ezt követően 25 évig a megtakarítás a mi hasznunk. Kicsi a rendszer és a beruházás összege, ezért nem kell közbeszerzés.

Mi legyen a megoldás?

 

Pribelszki Mónika képviselő:Kedvezőnek tűnik.

 

Glózik László képviselő:Én is jónak látom.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Két teljesítményű kollektor között lehet választani. A kisebbnél nincs energiatöbblet arra az időszakra, ha hosszabb ideig nem süt a nap, míg a nagyobb kapacitásúnál van.

 

Glózik László János képviselő: A nagyobb teljesítményűt válasszuk.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor szavazzunk arról, hogy benyújtható a pályázat a nagyobb kapacitású napkollektorra és a szerződés a vállalkozóval aláírható.

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

26/2011 (V. 31.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a Hévíznet Kft. (2600 Vác, Tavasz út 14.) ügyvezetője Gresicki András napkollektoros beruházásra tett ajánlatát és úgy határoz, hogy a Kisecset Kossuth L. út 4. szám alatti önkormányzati hivatal költségtakarékos elektromos energiaellátása érdekében 1,7 kw-os rendszerű, 1870 kw/év kapacitású napkollektort kell kiépíteni. A beruházásra a pályázatot a Kft. készíti el, és támogatás elnyerése esetén a napkollektor kivitelezését megtervezi, kivitelezi és üzemelteti térítés mentesen. Az önkormányzat vállalja, hogy az 5 éven belüli díjmegtakarítás összegét egy éven belül a vállalkozásnak kifizeti.

E határozatnak megfelelő vállalkozási szerződést a Hévíznet Kft-vel alá kell írni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. június 10.

 

4. napirend :                                                  Egyebek

 

     Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Tavaly sok közmunkásunk volt és az egész közterületen időben levágták a füvet. Idén csak egy közmunkás van napi 4 órában. A falugondnok is vágja a füvet. Ezt a nagy területet nem bírhatjuk időben lekaszálni.

    A legközelebbi testületi ülésre bármilyen javaslatot adhattok.

 

    Pribelszki Mónika képviselő:Hulladék gyűjtésre szedd magad pályázati akcióra van lehetőség. Az önkormányzat az Élhető Falunkért Egyesülettel együtt is pályázhatna. A pályázati anyag a polgármesternél.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Le kell ülni és meg kell beszélni. A pályázati anyagot is megkapják a testület tagjai.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Ki jön fellépni a falunapra?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Krisz Rudi.

 

Van- e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy zárt ülésssel folytassuk a testület ülését.

 

Ezt követően a testület a szociális kérelem elbírálását – az ötv. értelmében  - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

    ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                  Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                            polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

    ….…….……………….…..                                      ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                              Glózik László János

               alpolgármester                                                                        képviselő