Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 8-2011.07.28.Jegyzőkönyv

8-2011.07.28.Jegyzőkönyv

8 / 2011 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. július 28.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                                    

Megjelent: Jelenléti ív szerint – 5

 

Igazoltan távol maradt: Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.  Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

      2.  A Körjegyzőség Alapító okiratának módosítása.

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

      3.  Tulajdonosi hozzájárulás villanyvezeték oszlopok közterületen történő elhelyezéséhez.

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

     4. Nógrád Megyei Közútkezelő Közhasznú Társaságba való tagsági viszony felülvizsgálata.

         Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

  5.   Helyi vízkárrendezési terv készíttetéséről állásfoglalás.

        Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

  6. Nyilatkozat zenés, táncos szabadtéri alkalmi rendezvény résztvevőinek várható létszámáról.

         Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

  7.  Tankönyvtámogatások megállapítása.

       Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

  8.  Falunapi rendezvény kiadásösszegének módosítása.

       Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

  9. Egyebek.

 

   10. Átmeneti segélykérelmek elbírálása. 

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Rendeletalkotás a helyi rendeletek előkészítésben való társadalmi részvételről.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A helyi önkormányzatokról szóló törvény úgy módosult, hogy ha a törvény az önkormányzatnak felhatalmazást ad egy szabályozandó területszabályozására, akkor az azzal kapcsolatos jogszabályt, rendeletet meg is kell alkotni. Jelen esetben a törvény felhatalmazást adott, hogy a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételt a helyi sajátosságoknak megfelelően szabályozni kell.

Tehát rendeletet kell alkotni és elfogadni, melynek tervezetét elkészítettem és a képviselők megkapták.

A tervezet megtárgyalása után javaslom annak elfogadását.

 

A testület a rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta, majd a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről egyhangú igen szavazattal alábbi rendeletet alkotja:

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő – testületének

6/2011 (VIII. 01.) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

 

A rendelet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

A Körjegyzőség Alapító Okiratának módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Októberben népszámlálás lesz és a pénzügyi elszámolások lebonyolítása statisztikai tevékenység szakfeladaton történhet.

A Körjegyzőség Alapító Okiratát ezért módosítani kell. Javaslom a módosítás elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

28/2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete a Körjegyzőség Alapító Okiratát módosítja úgy, hogy a 11. pontban meghatározott Általános közigazgatás szakfeladat rendbe felveszi a 84 11 73 1 statisztikai tevékenység szakfeladatot. Az Alapító Okirat módosítása 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről a Magyar Államkincstárat értesíteni kell.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2011. augusztus 5.

3.      napirend tárgyalása:

 

Tulajdonosi hozzájárulás villanyvezeték oszlopok

közterületen történő elhelyezéséhez.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A hétvégi házas területen egy magánszemély villanyt akar bekötni a telkére. A hálózat utolsó oszlopától 3 villanyoszlopot kell elhelyezni a közterületen ahhoz, hogy a telkéig eljusson az áram. A közterületű közutak az önkormányzat tulajdonában vannak, ezért a villamos energiáról szóló törvény 132. § (2) bekezdése alapján az önkormányzatnak hozzájárulást kell adnia az oszlopok közterületen, mint saját tulajdonú területen való elhelyezésére. Az ezzel kapcsolatos határozat tervezetet elkészítettem, melyet ezúton felolvasok.

Van-e hozzászólás a tervezethez.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ha nincs, javaslom annak elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

29/2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testülete, mint a kisecseti (hétvégi házas területen lévő) 4173 hrsz-ú és a 4201 hrsz-ú utak tulajdonosa hozzájárul, hogy a László Béláné (Lovas Lídia szemig. szám: 616839KA) Vác Vöröskereszt sor 22. sz. alatti lakos, mint beruházó tulajdonában lévő 4169 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében magán elektromos hálózat épüljön ki és a hálózat tartóoszlopai a 4173 hrsz és a 4201 hrsz-ú közutakon, legyenek elhelyezve ( építve).

Az oszlopokat a kérelemhez mellékelt kitűzési vázrajz szerinti helyre kell elhelyezni (építeni).

Az oszlopok, mint építmények elhelyezésére az önkormányzat térítésmentesen járul hozzá. Az önkormányzat kötelezi a beruházót az oszlopok elhelyezése után a területet rendezett állapotban, állítsa vissza.

A kivitelezés során, vagy annak következtében harmadik félnek okozott kár megtérítése vagy viselése a 4169 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának, mint beruházónak a kötelezettsége.

A testület, mint a közterületi ingatlanok tulajdonosa hozzájárulását a villamos energiáról szóló 2007.évi LXXXVI. Törvény 132. § (2) bekezdése alapján adta meg.

Tájékoztatom, hogy jelen hozzájárulás nem építési engedély.

Az építmény építésének engedélyezése az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működés feltételeiről szóló 343/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, illetve (5) bekezdése alapján Rétság város jegyzője hatáskörébe tartozik.

 

Erről az érintett személyeket a határozat megküldésével tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

4.      napirend tárgyalása:

 

Nógrád Megyei Közútkezelő Közhasznú Társaságba való

tagsági viszony felülvizsgálata.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Közútkezelő Kht. Nehéz anyagi helyzetben van, mert több önkormányzat nem fizeti a társasági hozzájárulást. Mi fizetjük, évente kb. 240 E Ft-ot. Pályázat esetén nyújtanak segítséget. Pl. három éve a Szabadság téri híd felújításához nyújtottak.

Glózik László János képviselő: Az elmúlt évben mit tettek ők ezért az összegért.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Mint mondtam a híd felújításánál segítettek, de azóta nem.

 

Glózik László János képviselő: Akkor nincs rájuk szükség.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Néha szükség lehetne rájuk.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Aki arra szavaz, hogy a jövőben nem tartunk igényt a szolgáltatásukra, az kérem kéz felemeléssel szavazzon.

 

A testület 3 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

30/2011 (VII. 28) sz. határozat

 

Kisecset községi önkormányzat képviselő-testülete a jövőben nem tart igényt a Nógrád Megyei Önkormányzatok Közútkezelő és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. szolgáltatásaira.

 

Erről az érintett szervet a határozat megküldésével tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

5.      napirend tárgyalása:

 

Helyi vízkárrendezési terv készíttetéséről állásfoglalás.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az önkormányzatnak nincs vízkár elhárítási terve. Ezt el kellene készíttetni, azonban ez nagyon sokba kerülne.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az önkormányzatnak van 2007-ben készíttetett környezetvédelmi programja. Ebben a felszíni és a felszín alatti vizekkel kapcsolatban tervkészítési ütemtervek vannak, melyekben a kivitelezés forrásigénye is szerepel. Belterületi csapadékhálózat kiépítése kapcsán minimum 1,6 millió Ft. Az állapotfelvétel, a koncepció és az engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció összege. Ebben még nincs benne a kivitelezés összege. A település teljes vízkár elhárítási terve tehát több millió Ft.-ba kerülhetne.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Javaslom, hogy most napoljuk el a konkrét döntést, majd utánanézek a megoldás lehetőségének.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a település vízkár elhárítási tervének készítése kapcsán a döntést elnapolja. Keresni kell a megoldás lehetőségét.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos

 

 

6.      napirend tárgyalása:

 

Nyilatkozat zenés, táncos szabadtéri alkalmi rendezvény

résztvevőinek várható létszámáról.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A szabadban tartott alkalmi jellegű zenés, táncos rendezvények esetén is engedélyt kell kérni kivéve, ha a rendezvény időtartama alatt várhatóan nem lesz olyan időpont, amikor résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. A mi falunapi rendezvényünkön nem szokott 1000 felett lenni a létszám. Erre vonatkozóan egy nyilatkozatot fogadjunk el.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A nyilatkozatot tartalmazó határozat tervezetet elkészítettem, melyet ezúton felolvasok.

Van-e valakinek hozzászólása?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ha nincs, javasolom fogadjuk el a felolvasott határozat tervezetet.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

32/2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint az alkalmi rendezésű kisecseti „Pampuska fesztivál” rendezője kinyilvánítja, hogy 2011. augusztus 13.-án a sportpályán (szabadban) tartott rendezvény időtartama alatt várhatóan nem lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt (azaz: az egyezer főt) meghaladja.

A testület nyilatkozatát a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja figyelembevételével hozta meg.

Az alakalmi rendezvény tartását a kistérségi tűzvédelmi hatóságnak, egészségügyi hatóságnak (háziorvosnak), rendőrségnek be kell jelenteni. A közlekedési és biztonsági rend fenntartását a rendőrség és a helyi polgárőrség bevonásával biztosítani kell. Erről a polgármester köteles gondoskodni.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011. augusztus 5.

 

7.      napirend tárgyalása:

 

Tankönyvtámogatások megállapítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ismertetem a tavalyi támogatás összegeit. Az idén is ugyanezekkel az összegekkel nyújtsunk támogatást?

Ha igen, akkor javasolom a határozat elfogadását.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

33 / 2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011/2012-es tanévben a kisecseti állandó lakcímmel rendelkező tanulók részére az alábbi összegű tankönyvtámogatást nyújt az alábbi feltételekkel:

1, Általános iskolások tankönyvének árát teljes egészében megtéríti az önkormányzat a tankönyvvásárláskor kapott nyugta alapján, annak leadása után. Továbbá 3.000 Ft./tanuló támogatást nyújt az önkormányzat.

2, A 9-12 évfolyamos tanuló középiskolások részére 10.000 Ft/ tankönyvtámogatást nyújt az önkormányzat a beiratkozási igazolás leadása után.

Évismétlők részére a testület nem nyújt tankönyvtámogatást.

3, Érettségi után 2 éves, nappali szakképzésben tanulók részére az önkormányzat 10.000 Ft/ tankönyvtámogatást nyújt a beiratkozási igazolás leadása után.

4, Felsőoktatási nappali tagozatos hallgatók részére az önkormányzat 10.000 Ft/ tankönyvtámogatást nyújt a beiratkozási igazolás leadása után.

 

A támogatást az önkormányzat házipénztárából kell kifizetni a jogosultsági feltételek megléte esetén.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

 

8.      napirend tárgyalása:

 

Falunapi rendezvény kiadásösszegének módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Összeállt a falunapon fellépők listája. Mindenki elfogadta a meghívást. 5 hagyományőrző csoport, 3 táncos csoport, 1 hastánc csoport fog fellépni. Két fellépő operett dalokat fog előadni.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Nem ismerjük a részletes programot. Átadok egy levelet, amiben a kérdéseimet fogalmaztam meg. Kérem, a levelet a jegyzőkönyvhöz csatolni.

A levél 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A részletes program azért nem lett ismertetve , mivel szeretném a tavalyi évben történteket elkerülni . Érdekes módon az elmúlt évben az öt meghívott fellépő közül kettő , az utolsó előtti napon lemondta a fellépést. Felolvasom a levelet ( itt felolvasásra került Pribelszki Mónika levele ) . A levélben foglaltakat nem mindenben tudom elfogadni. Írásban fogok válaszolni a leveledre. Igenis elvárom, hogy a képviselők személy szerint  és kérem , hogy a jelenlévők is aktívan vegyenek részt a falunapi rendezvény munkáiban. Sok szeretettel várok mindenkit a rendezvényre, már az előkészületi munkákra is, pénteken és vasárnap is reggel 8 órára, a székek asztalok összehordási, a sátorépítési, díszítési, zöldségek pucolási , eltakarítási és rendrakási munkákra is.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Régen úgy volt, hogy minden lakos kapott egy ital jegyet és szeretném, ha az Élhető Falunkért Egyesület tagjai is legyenek meghívva.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az elmúlt években, minden kisecseti állandó lakcímre bejelentett lakos és azok a személyek kaptak ingyen étel és italjegyet , akik segítették községünket ( pl színpadépítés ). Ezt követendő példának tartom. Mit szólnak majd a kisecseti lakosok , hogy a pénzüket olyan személyekre költjük, akik nem járulnak hozzá sem tettükkel , sem a normatív hozzájárulás illetve az SZJA megosztás összegével, melyet az állam az önkormányzatoknak ad, működésre , az állandóra bejelentett lakosok után . Ez nem hűtlen kezelés ? Kérdezem többi képviselőtársam véleményét.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Egyetértek Kacsári Lászlóné véleményével.

 

Glózik László János képviselő Véleményem szerint is kapjon minden kisecseten ingatlannal rendelkező ingyen étel és italjegyet.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester Akkor megkérem Kacsári Lászlónét , hogy írja össze és adja le az önkormányzat irodájába , hogy még kiknek szeretne ingyen étel és italjegyet adni. Amennyiben meghívásra kerülnek ezek a személyek, akkor nem lesz elég a tervezett 600.000.-Ft , kérem, hogy legalább 50.000.- Ft-al emeljük meg a falunapra tervezett összeget.

 

Glózik László János képviselő: Emeljük meg a falunapra tervezett összeget 100 E Ft-al.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

34 / 2011 (VII. 28.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi falunapi (Pampuska fesztivál) rendezvényre a költségvetésben tervezett 600 E Ft kiadás összeget 700 E Ft összegre emeli.

A tervezett kiadás növekedését a költségvetés tartalékából kell biztosítani.

A költségvetést a féléves beszámolóhoz ennek megfelelően módosítani kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

9. napirend:                                            Egyebek

 

Glózik László János képviselő: Az elkészült csőáteresz elé egy gazfogó rácsot célszerű volna beépíteni.

 

Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester:  Jó ötlet. Meg fogjuk tenni.

 

Van- e még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy zárt üléssel folytassuk a testület ülését.

 

A testület ülését a megjelent állampolgárok elhagyták.

 

Ezt követően a testület a szociális kérelem elbírálását – az ötv. értelmében  - zárt ülésen folytatta.

 

 

 

 

    ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                 Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                           polgármester

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                              Glózik László János

               alpolgármester                                                                        képviselő