Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 10-2011.09.08.Jegyzőkönyv

10-2011.09.08.Jegyzőkönyv

10 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. szeptember 8.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

                        

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 4

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi állásáról. (írásbeli)

Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása. (írásbeli)

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

      3.  Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének állásáról. (írásbeli)

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

      4.  A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása. (írásbeli)

         Előterjesztő:Nagy Kálmán körjegyző

 

      5.  A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6.  Visszatérítendő támogatás nyújtása.

Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

      7.  Köztemetés biztosítása.

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

       8. Egyebek

 

       9. Lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása.

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

1. napirend tárgyalása:

 

Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A beszámoló szöveges és kimutatás anyagát valamennyi képviselő megkapta.

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el az írásbeli beszámolót és annak szóbeli kiegészítését.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

38/2011 (IX. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő- testülete megismerte az Önkormányzat 2011. évi I. félévi teljesítéséről szóló írásban kiadott beszámolót és azt a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

A beszámoló táblázatos kimutatásai és a szöveges előterjesztés 1 sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az írásban kiadott tervezet alapján az első félévben érkezett pótelőirányzatokkal módosítani kell a költségvetést. A 2.075 E Ft. pótelőirányzat növeli mind a kiadást, mind a bevételt,  így a költségvetést módosított bevételi és kiadási főösszege 27.514E Ft. lesz. Javaslom a módosítás elfogadását.

 

A testület a 2011. évi költségvetés módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

7/2011 (IX.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására.

 

A rendelet és mellékletei 2 sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

3. napirend tárgyalása.

 

Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző:A beszámoló anyagát a képviselő-testület megkapta. Van-e kérdés a beszámolóhoz kapcsolódóan?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a beszámolót.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

39/2011 (IX. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót 2.961 E Ft. pénzkészlet mellett 13.128 E bevétellel és 10.167 E Ft kiadással a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A beszámoló táblázatos kimutatásai és a szöveges előterjesztés 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

4. napirend tárgyalása.

 

A Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének módosítása. (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző:A módosítás szöveges előterjesztését és részletes kimutatását valamennyi képviselő írásban megkapta, továbbá a határozat tervezetet is.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

 Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Ha nincs, fogadjuk el a módosítást.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

40/2011 (IX.8.) sz. határozat

 

A határozat és mellékletei 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

5. napirend tárgyalása:

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A rendelet tervezet augusztus 17.-től társadalmi egyeztetésre volt bocsátva. A hirdetmény és a tervezet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A 15 napos véleményezési határidő alatt vélemény nem érkezett, így a tervezet elfogadható.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Javaslatom a tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő – testületének

8/2011 (IX.12.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet és mellékletei 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

6. napirend tárgyalása:

 

Visszatérítendő szociális támogatás nyújtása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Füri János elkészítette Oláh Kálmánék szobájának helyreállításához szükséges anyagkimutatást és költségjegyzéket. Az anyagköltség 40. 600 Ft. Mennyi lenne a munkadíj?

 

Füri János képviselő:Hídvégi Zsolt romhányi építési vállalkozó vállalja a munkát és 62. 500 Ft. bruttó összegért végezné el.

 

Glózik László képviselő:A vállalkozó végezze el a munkát az önkormányzat, pedig fizesse ki az összeget.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Elfogadjuk-e a munkadíjat? Ha igen, akkor az összesen 103 E Ft lenne.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattalaz alábbi határozatot hozta:

 

41/2011 (IX.8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő–testülete Oláh Kálmán és élettársa Szikora Lászlóné Kisecset Akácfa út 13. sz. alatti lakosok részére az előzetes költségkalkuláció alapján maximum 103.000 Ft (azaz: egyszázháromezer forint) visszatérítendő támogatást nyújt.

A támogatást 2011. október. 1-től 16 hónapon át 6.000 Ft/hó és az utolsó 1 hónapon 7.000 Ft részletekben kellvisszafizetni a tárgyhó 15 napjáig. Az összeget az Önkormányzat házipénztárába kell befizetni.

A részletfizetésről a pénzügyi ügyintézőnek nyilvántartást kell vezetni.

E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen - jogszabálysértésre hivatkozva – 30 napon belül keresetet lehet benyújtani a Nógrád Megyei Bírósághoz.

 

INDOKLÁS

 

Oláh Kálmán és élettársa Szikora Lászlóné Kisecset, Akácfa út 13. sz. alatti lakosok kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, mert a lakásuk szobájának mennyezetéről a vakolat leszakadt. A hézagos deszka mennyezetén a meleg levegő elszökik, így a helyiség télen tartózkodásra alkalmatlan. Kérték az önkormányzatot, hogy nehéz anyagi körülményeik miatt visszatérítendő támogatást nyújtson részükre.

A képviselő-testület megállapította, hogy a kérelem megalapozott, ezért úgy határozott, hogy a helyreállításhoz visszatérítendő támogatást nyújt. A támogatás összege az építési szakember által megállapított 40. 500 Ft. anyagszükséglet költsége és a vállalkozó 62.500 Ft. munkadíja, mely összesen 103.000 Ft.

A helyreállítást 2011. október 15-ig kell elvégezni és a támogatást kifizetni.

A határozatban foglaltakat a támogatásban részesülőknek vállalnia kell.

A testület döntését a szociális ellátások rendjéről szóló 17/2009 (XII. 19) sz. helyi rendelet 12 § (8.) bekezdése alapján hozta meg.

E határozatról az érintett személyeket a Ket. szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébetpolgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

7. napirend tárgyalása:

Köztemetés biztosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Horváth Lászlóné augusztus 11-én elhunyt. Elhamvasztásra került, azonban a hozzátartozók nehéz anyagi körülményeik miatt nem tudják eltemettetni. A hamvasztás és a szállítás 64 E Ft-ba került. A temetés valamint a harangszó 40 E Ft-ba kerülne. Az egyházi érintettekkel és a temetkezési vállalkozóval megállapodtam, hogy nem kérnek pénzt a temetési szolgáltatásért. Az elhunyt hozzátartozója Simon Ferencné és Simon Edina, akik írásban kérték a köztemetés biztosítását és vállalták annak részletekben történő visszafizetését is. Nevezettek jogosultak a 15.000 Ft. önkormányzati temetési támogatásra, így csak 49.000 Ft-ot kellene köztemetésre biztosítani.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Segítsünk nekik, ha vállalják a visszafizetést.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Javaslom a köztemetés biztosítását.

 

42/2011 (IX.8.) sz. határozat

 

Kisecset községi önkormányzat képviselő-testület a 2011. augusztus 11.-én elhunyt, majd elhamvasztott Horváth Lászlóné volt Kisecset Akácfa út 23 szám alatti lakos

k ö z t e m e t é s é t   e l r e n d e l i .

A képviselő-testület megállapítja, hogy a temetés költsége 64.000.-Ft, melynek megtérítéséhez az önkormányzat 15.000.-Ft temetési segélyt nyújt.

A képviselő-testület elrendeli, hogy a fennmaradó 49.000.-Ft (azaz: negyvenkilencezer forintot), mint a köztemetés költségét, - részletfizetési kedvezménnyel

Simon Ferencné (ln.: Horváth Edit szül.: Kisecset 1963 03.21.) az elhunyt leánya és

Simon Edina (ln.: Simon Edina, szül.: Balassagyarmat 1988 11.01. an.: Horváth Edit) az elhunyt unokája,

mindketten Kisecset Akácfa út 23. szám alatti lakosok kamatmentesen kötelesek megtéríteni.

A kötelezettek a köztemetés fennmaradó összegét 2011. szeptember hónaptól elkezdve, 11 hónapon keresztül, legkésőbb minden hónap 15. napjáig egyetemlegesen havi 4.000.-Ft-os összeggel, a 12. hónapban 5.000.-Ft összeggel kötelesek befizetni Kisecset önkormányzat házipénztárába. Az utolsó törlesztő részlet legkésőbbi határideje 2012. augusztus 15.

Megkeresem Zagyvai Gyula Jánosné 2654 Romhány Esze T. út 16 szám alatti temetkezési vállalkozót, hogy elhunyt  Horváth Lászlóné urnás temetését a legolcsóbb köztemetési költségen biztosítsa és a köztemetés költségéről számlát adjon ki az önkormányzat részére.

Határozatom egy példányával megkeresem a Körjegyzőség kirendeltségének helyi pénzügyi ügyintézőjét, hogy a temetkezési vállalkozó részére számla ellenében a köztemetés költségét fizesse ki.

A határozat fellebbezésnek helye nincs, azonnal végrehajtható!

E határozat ellen – jogszabálysértésre hivatkozva, - a kézhezvételt követő 30 napon belül a Nógrád megyei Bírósághoz (Balassagyarmat) címzett keresettel lehet fordulni.

 

I n d o k l á s

 

Az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy, Simon Ferencné – anyagi okok miatt – az édesanyja eltemettetéséről nem tudott gondoskodni. Simon Ferencné és leánya Simon Edina kérte az önkormányzat segítségét, a köztemetés biztosítását, egyidejűleg vállalták a köztemetés összegének 12 hónap alatti visszafizetését. 

E tények alapján a képviselő-testület az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről határozott a rendelkező részben foglaltak szerint.

A testület határozatát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 48.§.(3) bek. b, pontja alapján, figyelemmel a 17/2009.(XII.19.) számú helyi önkormányzati rendelet 16. §-ban foglaltakra hozta meg.

E határozatról az érintetteket a Ket. szerint szerkesztett egyedi határozattal értesíteni kell, melynek aláírásával vállalniuk kell a köztemetés költségének a megtérítését.

Felelős:Miklián Csilla Erzsébetpolgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

8. napirend:   

Egyebek, tájékoztatás

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-          Közútfelújításkapcsán az a hír járja, hogy én zavartam el a kátyúzókat és Kisecseten azért nem került sor a falu végig kátyúzására. Szeretném tájékoztatni a képviselő testület tagjait és a lakosokat , hogy a kátyúzatlan útszakaszokat felmarás után, újra fogják aszfaltozni ( melyre írásban kaptam ígéretet ), ezt gépi erővel tudják elvégezni, de sajnos ehhez külsős vállalkozók bevonására van szükség. Beszéltem Ürmössy Ákossal (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság megyei igazgatójával ) és közölte, hogy magánvállalkozóktól kértek árajánlatot, ezen a héten választják ki a nyertest vállalkozót . Türelmet kért a kisecseti lakosoktól és ígéretet tett arra , hogy minél előbb megkezdik a munkát.

 

-          Fakivágás:Kerék Zoltán a kisecseti bevezető útszakasz széléről ( Kétbodony felől jövet jobb oldalt) vágott ki jogtalanul fákat ( kb 3-4 db ) . A helyszínen tetten értem, de tagadta, hogy a közút fáit vágta volna ki. Nem tettem feljelentést, idős korára tekintettel.

 

-          A Petőfi út végén elkészült közúti áteresz és árok kapcsán tájékoztatásként elmondom, hogy 1.5 millió Ft. volt megszavazva a teljes munkára. A kivitelezésre három árajánlat érkezett. A Deákvár Kft-é 1.137 E Ft volt, ez volt a legolcsóbb, velük lett elvégeztetve a munka.

Az adás-vételi szerződés és ingatlan nyilvántartási eljárás össz költsége 184 E Ft volt.  

 

-          Falunap:Az árusok közterület foglalásából és az ételjegyek értékesítéséből 172 E Ft, adományból 20 E Ft, összesen 192 E Ft bevétel volt. Az összes költség 640 E Ft.

 

-          ÉMÁSZ részvény:2010 májusában a polgármester lemondása alkalmával értékpapír nem került átadás-átvételre. 2011 áprilisában, a költségvetés egyeztetésekor az önkormányzat könyvelője 564 E Ft ÉMÁSZ részvényt mutatott ki a könyvelésbe, mely nem volt fellelhető. Én ilyenről nem tudtam, ezért több helyen érdeklődtem a részletekről. Az ÉMÁSZ Értékpapír Osztályát felhívtam, ott kerestem a részvényeket, az osztályvezető megadta az eljárás útját, közjegyzőhöz irányított. Nem tudta megmondani, hogy van-e ilyen részvénye Kisecsetnek. Egyidejűleg rendőrségi feljelentést javasolt ismeretlen tettes ellen. A rétsági OTP-nél, majd a romhányi hivatalnál érdeklődtem ( 2008. előtt ennél a hivatalnál történt az önkormányzat ügyeinek intézése) , de nem tudtak konkrét információt adni. Pár napon belül a romhányi hivatalból mégis kaptam fénymásolatokat, mert találtak, a részvényekkel kapcsolatos levelezést-leveleket. Romhányból olyan fénymásolatot kaptam, hogy 1996-ban 60 db 10 E Ft-os névértékű összesen 600 eFt értékű ÉMÁSZ részvényt kapott Kisecset község. Ezt a részvényt a salgótarjáni OTP-től lehetett volna átvenni az akkori polgármesternek.

A könyvelést megnézettem 1996 időszaktól, kiderült, hogy egyik évben sem volt bevételként könyvelve részvény értékesítése.

Ezt követően a salgótarjáni OTP-től kértem információt. A salgótarjáni OTP-től olyan levél érkezett, hogy annak idején , akik esetlegesen nem vették át a részvényeket, azok értékpapírját Budapestre szállították az OTP központba. Budapesten nem találták a Kisecset nevére szóló értékpapírokat, de határozott fellépésemre, az OTP a tőzsdén megvásárolta a 60 db ÉMÁSZ részvényt és az időközben megnyitott értékpapír számlán helyezte el, továbbá 5 évre visszamenőleg 468 E Ft osztalékot írtak jóvá az önkormányzat bankszámláján.

Tehát 10 év osztaléka a hanyag kezelés miatt, - vagyis azért, mert 1996-ban az akkori polgármester nem vette át és a továbbiakban sem kezelte a részvényeket - elveszett. Jelenleg 13 E Ft-ot ér egy értékpapír, de volt ez már 23 E Ft is, tehát több százezer forint  nagyságrendű összeg veszett el a hanyag kezelés miatt. A jövő héten tehát az értékpapír számlánkon 1.068 E Ft lesz.

Van- kérdés, Hozzászólás?

Ha nincs, javaslom a zárt ülés folytatásával.

 

A testület ülését a megjelent állampolgárok elhagyták, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását- az ötv. értelmében- zárt ülésen folytatta.  

 

 

 

 

 

 

    ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                          Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                            polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                        ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                       Glózik László János

               alpolgármester                                                                 képviselő