Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 8-2011. 09.12. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet mósosítása.doc

8-2011. 09.12. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet mósosítása.doc

Kisecset községi Önkormányzat Képviselőtestületének

 

8 / 2011 (IX. 12.) önkormányzati rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

 

A képviselőtestülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2009 (XII.19.) sz. rendeletének ( a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A R. 9. § (2)-(3). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 Aktív korúak ellátása

 

9.§. (2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy részére a jegyző

a.)    foglalkoztatást helyettesítő támogatást (FHT) állapít meg, ha az Sztv. 35.§.-ban foglalt feltételeknek megfelel és az (5.) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, vagy

b.)    rendszeres szociális segélyt (RSZS) állapít meg, ha:

           1, az Sztv. 37.§. a,-c, pontokban foglalt feltételek valamelyikének megfelel továbbá

2, ha a (3.) bekezdésben foglalt feltétel valamelyikének megfelel.

(3)   Az Sztv. 37. § (1) bek. d, pontja alapján: mentesül a közfoglalkoztatás alól és rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy is,

a,aki - szakorvos diagnózisa és a háziorvos igazolása szerint - legalább 30 %-os egészségkárosodása, pszichés, mentális állapota alapján munkavégzésre alkalmatlan és vagyona nincs vagy

b,akinek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemaz RSZS megállapítása nélkül – nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a  90 %-át és vagyona nincs.

         E bekezdés alapján a rendszeres segély összegét az Sztv. 37.§ (4) bekezdés alapjánfigyelemmel az (5). bekezdésben foglaltakrakell megállapítani, de a segély összege nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-ánál.

 

2. §.

 

A R. 10. §.-a az alábbiak szerint módosul:

 

Lakásfenntartási támogatás

 

 

10. §  (1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2)A képviselő – testület kérelemre lakásfenntartási támogatást nyújt.

        a.) az 1993 évi III tv (Sztv.) 38 § (2), (4) bekezdéseiben foglalt feltételek alapján   jogosultnak   ( a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás)

b.)   az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személynek,

c.)   helyi lakásfenntartásra jogosult háztartásnak.

(3)  A normatív lakásfenntartási támogatás havi összege:

  a, az Sztv. 38.§ (6) a, pontja szerinti összeg, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b, az Sztv.38.§ (6) b, pontja szerint kiszámított összeg, de legalább 2.500.-Ft, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem meghaladjaaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.

(4)   A normatív lakásfenntartási támogatás a jogosultság megállapításától egy évig szól.

(5)  Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőszemély a szolgáltatás időtartama alatt a Sztv. 38. § (5) bekezdése szerint jogosult lakásfenntartási támogatásra.

(6)  Az Önkormányzat a helyi lakásfenntartási támogatástönálló ellátásként nyújtja azoknak a háztartásoknak ahol:

         a.) a háztartás egy fogyasztási egységre jutó jövedelme nem haladja megaz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át. és

         b.) a lakásfenntartás költsége nem haladja meg a normatív lakásfenntartási támogatás esetén elismert lakásnagyság (m2) és az éves központi költségvetésről szóló törvényben az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség (Ft) szorzatát.

(7) A településen elismert költségek: lakáscélú pénzintézeti kölcsön havi törlesztő részlete, szemétszállítás havi költsége, víz, villanyáram és gázfogyasztás havi költsége, kommunális adó havi díja, vásárolt tüzelőanyag havi költsége.

(8)  A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2500 Ft.

(9)  A helyi lakásfenntartási támogatás igénylését évente két időszakra lehet benyújtani október, november, december hónapokra valamint január, február, március, április, hónapokra.

(10)Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra (háztartásra) csak egy jogosultnak és a 10 § (2) bekezdésében megállapíthatók közül csak egy fajta állapítható meg egy időben.

(11)  A lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.

(12)  A testület a helyi lakásfenntartási támogatás helyett eseti támogatást (átmeneti segélyt) állapíthat meg annak, aki tüzelőt vásárol.

(13)  Az itt nem szabályozott kérdésekben az Sztv. 38 § - 39 §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

3. §.

 

(1)  E rendelet 2011. szeptember 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2011. szeptember 8.

 

 

 

            …………………………..…..                                     ……………………………….

                 Miklián Csilla Erzsébet                                                        Nagy Kálmán

                         polgármester                                                                   körjegyző

 

Kihirdetve: 2011. szeptember 12.

                                                                                              ……..……………………….

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                              körjegyző