Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 13-2011.10.20. Jegyzőkönyv

13-2011.10.20. Jegyzőkönyv

13 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. október 20.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                       

Megjelent: Jelenléti ív szerint – 11

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendhez vegyük fel a hulladékgazdálkodási terv készíttetésével és a térfigyelő kamerarendszer kiválasztásával kapcsolatos napirendeket is.

 

Javasolt napirend:

 

      1.   Rétság Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás ellenőrzési terve.

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

    2.   Központi háziorvosi ügyeleti rendszer átszervezése.

         Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

   3.  Hulladékgazdálkodási terv készíttetése.

        Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

   4. Térfigyelő kamerarendszer kiválasztása.

        Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

   5. Petőfi út vízelvezetése.

       Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6.  Templom felújításának pályázati lehetősége.

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

      7.  Egyebek

          

       8. Lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása.

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1. napirend tárgyalása:

 

Rétság Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás ellenőrzési terve.

 

Nagy Kálmán körjegyző: a Belső Ellenőrzési Társulás megküldte a 2012. évi ellenőrzési tervet. Egyesületeknek, alapítványoknak nyújtott 2011. évi támogatást fogják ellenőrizni. Ezt még nem ellenőrizték. Javaslom a terv elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

46/2011 (X. 20.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő - testülete a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja Rétság Kistérség Belső ellenőrzési Társulás és ezen belül Kisecset Község Önkormányzat 2011 - 2014 évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint a 2012 évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét, mely 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzat által az egyesületeknek, alapítványoknak nyújtott 2011. évi támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzésére kerül sor.

Erről a Társulás munkaszervezetét tájékoztatni kell.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2011. október 31.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Központi háziorvosi ügyeleti rendszer átszervezése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Tavasszal hoztunk egy határozatot, amelyben a háziorvosi ügyelet díját a 33 Ft. helyett 15 Ft-al emeltük. Volt olyan önkormányzat, ahol egyáltalán nem fogadtak el emelést. Aztán a gépkocsi vásárlást sem engedélyeztük.

Rétság város képviselő- testülete erre lépett és hozott egy határozatot, melyet most felolvasok.

Tehát átszervezik az ellátást és most nekünk nyilatkozni kell, hogy részt kívánunk-e venni. Illetve nyilatkoztam, hogy részt kívánunk venni, de függvénye, hogy a testület most hogy dönt. Nagyon nagy választási lehetőség nincs, kényszerhelyzetbe vagyunk.

 

Füri János képviselő: Akkor kár volt a tavaszi döntés.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ha a polgármesterek összefognak és Diósjenő is mellénk áll, akkor meghatározhatjuk az átszervezés utáni döntéseket. Az új autóra egyik önkormányzat sem szavazott.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A lakosság hétvégi orvosi ügyeleti lehetőségét a testület köteles biztosítani.

 

Glózik László János képviselő: Nincs más lehetőségünk az ellátás biztosítására.

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Aki arra szavaz, hogy csatlakozzunk az átszervezés utáni háziorvosi ügyeleti rendszerhez, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

47/2011 ( X.20.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testülete megvitatta a rétsági központi háziorvosi ügyeleti rendszer átszervezése utáni csatlakozás szükségességét és úgy határoz, hogy csatlakozik az átszervezés utáni központi háziorvosi ügyeleti rendszerhez. A testület az erre vonatkozó nyilatkozatot helybenhagyja.

Erről Rétság város önkormányzatát tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

3. napirend tárgyalása.

 

Hulladékgazdálkodási terv készíttetése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A hulladékgazdálkodási terv érvényessége rövidesen lejár. Felülvizsgálatára van szükség. Akik eddig felülvizsgálták 80 E Ft + ÁFA összegért vizsgálnák ismét felül. Új vállalkozó is tett árajánlatokat. Ő 75 E Ft.+ Áfa összegért végezné el a munkát.

A Zöld Híd Kft. is végez tervkészítést és felülvizsgálatot. A tervet minden önkormányzatnak elkészítik és a díjat lakosságarányosan osztják fel. Lakosonként 18 Ft/év összegért végzik. Ez Kisecset 186 fő lakosával számolva bruttó 4.185 Ft/év összeg jött ki.

Ez után kértem, hogy nekünk is készítsék el a tervet illetve a felülvizsgálatot.

A készítés közben a terv érvényessége lejár, de felvettem a kapcsolatot a Környezetvédelmi hatósággal és nem emeltek kifogást a késedelem miatt.

Kérem, hogy a testület fogadja el, hogy a tervet a Zöld Híd Kft-el készíttessük.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

48/2011 (X. 20.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a község hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatát a gödöllői Zöld Híd Kft. végezze bruttó 4.185 Ft/év összegért.

 

A megbízási szerződést el kell készíteni és alá kell írni.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

4. napirend tárgyalása.

 

Térfigyelő kamerarendszer kiválasztása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Két éve négy település pályázott a községi térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. Szente Polgárőrség a gesztor és ő kért árajánlatot. Két ajánlat érkezett.

Az egyik infravilágításos rendszerű. Jellemzői: - Rögzíti a képet és visszanézhető.

-       Laptoppal le lehet tölteni a felvételt.

-       Nem bővíthető.

Ez az önkormányzatnak 75 E Ft. saját költségbe kerülne.

A másik IP rendszerű.  Jellemzői: - Hozzáférési kód ismeretében otthonról is nézhető.

-    bővíthető, új útszakaszon új kamerát lehet felállítani.

Ez 129 E Ft-ba kerülne az önkormányzatnak és a Műv. Ház telkén lesz elhelyezve.

 

Kétbodony ezt az IP rendszert fogadta el és én is ezt javaslom elfogadni. Szente kéri, hogy az önrésszel egy időben az elnyert támogatási összeget is utaljuk át, mert előfinanszírozni kell a kivitelezést. Ez összesen 644 E Ft lenne, de ebből az elnyert 515 E Ft-ot a pályázati támogatás megérkezésekor visszautalnak.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Mikor készítik el?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Még az idén be kell nyújtani a döntést és jövő év tavaszára elkészül. Az IP rendszert Szabó Tibor kétbodonyi vállalkozó építi ki. Megnyert pályázat, csak most már kivitelezni kell.

Vélemény, hozzászólás van ?

Ha nincs, akkor, aki elfogadja, hogy az IP rendszerű kamera legyen kiépítve és ennek bruttó 644 E Ft beruházási összege átutalásra kerülhessen a gesztor Szente Polgárőrség részére, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

49/2011 (X.20.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete az IP rendszerű térfigyelő kamera rendszerű térfigyelő kamera rendszer kiépítését rendeli meg.

A testület elfogadja, hogy az 515 E Ft. pályázati támogatáshoz az összeg 25 % Áfa összegét, azaz 129 E Ft-ot saját forrásként biztosítani kell.

A testület hozzájárul, hogy a beruházás teljes összege (515 E + 129 E = ) azaz 644 E Ft. átutalásra kerüljön a beruházást lebonyolító Szente Polgárőrség, mint gesztor részére a kivitelezés előfinanszírozása céljára.

A pályázati támogatás megérkezése után az elnyert 515 E Ft-ot vissza kell utaltatni Kisecset Önkormányzat költségvetési számlájára. Ennek biztosítéka érdekében inkasszó lehetőségét kell kérni Szente Polgárőrségtől.

Erről Szente Polgárőrség szervezetét tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos

 

5. napirend tárgyalása:

Petőfi út vízelvezetése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A falugyűlésen Matikovszkiné kezdeményezte, hogy nézzük meg a házuknál lévő árkot, mert nagy esőzés esetén a házához folyik a víz. Megnéztem a helyszínt és igaz, hogy a Petőfi út 59 – Petőfi út 53 házszámok közötti útszakasz patak felőli oldal magasabban van, mint az út, ezért a házához folyik a víz. Véleményem, hogy ha az út szélét leszednénk, akkor a hegy felől leömlő víz egyenesen folyhatna a patakba. Hangács János kétbodonyi vállalkozó a helyszínt megnézve adott egy árajánlatot. Az út mellett lévő föld leszedését és elszállítását 30 E Ft + Áfa összegért végezné el. Az árok kiásását és a föld elszállítását 100 E Ft + Áfa összegért vállalná. Ezek idei árak.

 

Glózik László János képviselő: Egyetértek a gond megoldásával, de másra ne engedjük a vizet.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Én szerintem is ki kell ásni az árkot.

 

Füri János képviselő: Az út szélét nem célszerű leszedni, csak az árkot kiásni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Aki egyetért, hogy az árok kiásását kell elvégeztetni és a földet el kell szállítani, az útszél leszedését pedig nem kell elvégeztetni az kérem kézfelemeléssel szavazzon.

 

50/2011 (X.20.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő - testülete elrendeli, hogy Kisecset Petőfi út 32. házszám előtti árkot géppel ki kell ásatni és a földet el kell szállítatni.

A munka elvégzésére Hangács János kétbodonyi egyéni vállalkozóval kell szerződést kötni. A munkára a testület 100 E Ft + Áfa összeget biztosít.

A vállalkozói szerződést meg kell kötni és a munkát el kell végezni.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011. november 30.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Kérdezem a jelenlévő Matikovszkinét, hogy a testület döntése megoldás lesz-e a problémára?

 

Matikovszki Józsefné: Igen, megoldás lesz.

 

Füri János képviselő: A hidakat ki készíti el újra?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A már meglévő hidak nem lesznek elbontva. A lejtés így is megfelelő lesz.

 

6. napirend tárgyalása:

 

Templom felújításának pályázati lehetősége

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Még szeptember elején az az információ volt az interneten, hogy november elején ki lesz írva a pályázat templomok felújítására. Ekkor felvettem a kapcsolatot a diakónussal, majd szept. 12-én átküldtem a linket neki. A linken pályázatíró neve is van. Felvettem vele is a kapcsolatot. Adtak ajánlatot, ezt szept. 13-án továbbítottam a diakónusnak. Okt. 10-én kaptam rá választ kis közbenjárás után. Ezután több pályázatíró céggel felvettem a kapcsolatot. Kiderült, hogy önkormányzati pályázat esetén az Áfa részt az önkormányzatnak kell állnia. Ez kb. 10 millió Ft-os felújításnál 2 millió Ft. lenne. Ha az Egyház pályázik, akkor 100%-os a támogatás, tehát az Áfát sem önerőként kell fizetni. A diakónus álláspontja, hogy csak egy beruházásra lehet pályázni. Ő meg Romhányban pályázik. A pályázatíró szerint több beruházásra is lehet pályázni, de Egyesület is pályázhat és 100%-os támogatást kaphat, de elő kell finanszírozni a beruházást.

Okt. 19-én még nem volt kiírva a pályázat. Azt közölték, hogy átcsúszhat november, december hónapra esetleg januárra, februárra is. Erről tájékoztattam a diakónust. Felvettem a kapcsolatot a tervezővel és a költség kalkuláció tervezésére 100 E Ft-ot mondott. Ezt az összeget a pályázaton vissza lehet kapni, de természetesen ahhoz olyan pályázatíró kell, aki be tudja építeni a tervezési díjat a pályázatba.

A Műemlék Felügyelőség engedélye is kell, de nagy valószínűséggel hozzájárul, mert az épületen olyan hibák vannak, ami igényli a felújítást. Pl.: mennyezet leszakadva, homlokzati fal megrepedve, a tető cserepezése rossz. Ki kell hívni az egyházi főépítészt és ő minden feltételt megmond. A tervezési díjjal segíthetnénk az Egyházat. Erről tájékoztatni kell a diakónust.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Elsősorban az Egyháznak kell vinni az ügyet több 10 milliós hitelt nem, tudunk bevállalni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Beszélni kell a diakónussal, hogy mit tud felvállalni.

 

Szanyi Katalin: Az Egyesület megpróbál lépni. Majd a pályázat lehetőségét is megnézzük. Pályázatírónk is van. Erről tájékoztatjuk a testületet.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Döntést akkor most nem hozunk.

 

Füri János képviselő:A 100 E Ft. támogatásról dönthetnénk.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Majd ha lesz pályázati lehetőség.

 

Ha nincs több hozzászólás, az egyebekkel folytathatnánk.

 

7. napirend:                                                  Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

-          Megrendeztük az idősek napját. Erre 120 E Ft. lett tervezve. Összesen 66.399 Ft-ot költöttünk.

-          Oláh Kálmán és Szikora Lászlóné lakószobájuk helyreállítása 70 E Ft-ba került. November 1-től havi 5 E Ft. törlesztéssel fizetik a támogatást.

-          Október 23-án vasárnap 14.00 órától ünnepséget fogunk tartani. Kérem a testület tagjait és a jelenlévőket, hogy vegyünk részt az ünnepségen.

-          A Jövő Nemzedék Biztosától kaptunk egy levelet a fakivágásokkal kapcsolatban - a levelet felolvasom. Még mindig vannak kérdések egyes emberekben, de állunk elébe.

 

Van- kérdése, hozzászólása valakinek?

 

Amennyiben nincs, a nyílt ülést befejezem. Köszönöm a jelenlévőknek a megjelenést.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

    ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                           polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

    ….…….……………….…..                                                  ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                 Glózik László János

               alpolgármester                                                                          képviselő