Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 14-2011.11.17. Jegyzőkönyv

14-2011.11.17. Jegyzőkönyv

14 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. november 17.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Indokolatlanul távol maradt:Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                       

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 9

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy három képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendhez vegyük fel a Műv. Ház felújításával és a képviselői közlönyök igénylésével kapcsolatos napirendeket is.

 

 

Javasolt napirend:

 

    1.   A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

          Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

    2.   Felsőfokú „Bursa Hungarica” pályázat elbírálása.

          Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 3.  Művelődési Ház felújításának lehetősége.

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

 4.  Képviselők közlönyének igénylési lehetősége.

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

  5. Egyebek

          

     6. Lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása.

         Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

 

 

 

1. napirend tárgyalása:

 

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A rendelet tervezet október 20.-tól társadalmi egyeztetésre volt bocsátva. A hirdetmény és a tervezet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A 15 napos véleményezési határidő alatt vélemény nem érkezett, így a tervezet elfogadható.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Javaslatom a tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő – testületének

9/2011 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet és mellékletei 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Felsőfokú „Bursa Hungarica” pályázat elbírálása.

 

Nagy Kálmán körjegyző:Tájékoztatom a testületet, hogy november 14.-ig Matikovszki Nikolett nyújtott be „A” típusú pályázatot. A pályázati feltételeknek megfelel. Jogosult 10 hónapra a támogatásra.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Javaslom, hogy állapítsuk meg a 3.000 Ft/hó/fő támogatást

 

A testület a pályázatot megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

52/2011 (XI. 17.) sz. határozat

 

Kisecset Község Képviselő-testülete Matikovszki Nikolett Kisecset Petőfi út 32. sz. alatti lakos részére a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok végzéséhez a Bursa Hungarica „A” típusú pályázata alapján 2012. február 01-től 3.000.-Ft/hó tanulmányi ösztöndíjat folyósít két tanulmányi féléven (10 hónapon) át, amennyiben az adott félévben folytatja tanulmányait.

A beiratkozás tényét minden félév kezdetén igazolni kell az önkormányzat hivatalánál.

 

A bírálati lapokat a Nógrád Megyei Közgyűlésnek meg kell küldeni. Erről az érintett személyt tájékoztatni kell.

 

Felelős:Nagy Kálmán körjegyző

Határidő:2011. december 5.

 

 

3. napirend tárgyalása.

 

Művelődési Ház felújításának lehetősége

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Pályázatíró cégek jelezték, hogy december 16-án írják ki az önkormányzati intézményei épületek felújításával kapcsolatos pályázatot.

Nekünk a Művelődési házra megvan a tervünk, az jó, de az engedélyt meg kell újíttatni.

Kívül, belül fel lehet újíttatni, a tetőszerkezetet is és vizesblokkal bővülne. Férfi, női és mozgáskorlátozott rész lenne. Teljes nyílászáró csere is lenne és hőszigetelés is. Elektromos vezeték csere az már volt. 2008-ban Tömösváriné készítette a tervet. Az építési hatósággal is beszéltem és közölték, hogy október 18-tól tűzvédelmi előírás is van. tehát új engedély kell. A terv megfelel, de át kell dolgozni. Az akadálymentesítés végett újabb igazolást állít ki a tervező és új költségvetés is kell. A 2009-es 31,5 millió Ft volt.

Az engedély 70-80 E Ft-ba kerül. Ebben a terv, az akadálymentesítés igazolása és a tűzvédelmi engedély van. Még mindig az Aventis a legjobb pályázatíró. Elkészítik a pályázatot és ha nyer a pályázat, akkor kell fizetni a pályázat írásáért. Kb. 35 millió Ft lesz az új költségvetés. Ennek 95%-a támogatás, az 5% saját erő kell, hogy legyen.

A pályázatírónak kb. 1,5 milliót, a szakvéleményekre kb. 0,5 milliót kell fizetni.

Tehát a mi költségünk kb. 3,5 millió. Utófinanszírozott a beruházás, de szállítói finanszírozás keretében kivitelezővel lehet szerződést kötni.

Ha vállaljuk a felújítást, akkor minden szabad pénzünk elmehet, Ezért a jövő évi falunapról le kell mondani. Esetleg az idősek napját és a gyermeknapot megtarthatnánk.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Támogatom a felújítást.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Soknak tartom az összeget.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A jövőt tekintve jó lenne pályázni.

 

Glózik László János képviselő: 3,5 millió egy épület felújítására nem tűnik soknak. Célszerű pályázni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Tehát indítsam el a folyamatot.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Igen.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Igen.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Tehát aki a Művelődési Ház felújítása érdekében az új költségvetés elkészítésére, a pályázatírásra és a pályázat benyújtására szavaz, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

53/2011 (XI.17.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a Művelődési Ház felújításának lehetőségét és úgy határoz, hogy a felújítás érdekében a 2008-ban készült terv módosításával el kell készíttetni az új tervet, az új költségvetést és új építési engedélyt kell kérni.

A terv alapján a Művelődési Ház épületének külső, belső és tető felújítására, új vizesblokkal történő bővítésére (férfi, női, mozgáskorlátozott rész) hőszigetelésére és akadálymentesítésére kerüljön sor.

A testület hozzájárul, hogy a terv módosítására, az új költségvetés készítésére max. 80 E Ft kerüljön kifizetésre a tervezőnek.

A szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket meg kell kérni, mely a tervező feladata.

A terv alapján a pályázatot el kell készíttetni a pályázatíró Aventis Kft.-vel, majd a pályázatot be kell nyújtani.

Amennyiben a pályázat alapján a beruházás 95%-os támogatását nyeri el az önkormányzat, úgy a pályázatíró cégnek a támogatás 5%-a fizethető ki. A beruházás 5 %-át saját erőként az önkormányzat vállalja.

A tervet, a pályázatot el kell készíttetni és be kell nyújtani.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2011. december 30.

 

 

 

4. napirend tárgyalása.

 

Képviselők közlönyének igénylési lehetősége

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Igényeljük-e 2012.-re a képviselők közlönyét.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2011 (XI.17.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012 évre nem igényli a képviselők közlönyének megrendelését.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

 

5. napirend:                                                   Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-     November 19-én a romhányi iskolában jótékonysági bál lesz.

-          A karácsonyváró rendezvény kapcsán az Élhető Faluért Egyesület felajánlotta, hogy a fellépők buszköltségének a felét kifizeti. December 11-én lesz a rendezvény.

A  helyiség feldíszítésére, aki tud jöjjön el.

-          A mikulás ünnepség konkrétumát még nem tudom. Még nem jelzett vissza a Mikulás, hogy mikor tud jönni.

 

Van- kérdése, hozzászólása valakinek?

 

Amennyiben nincs, a nyílt ülést befejezem. Köszönöm a jelenlévőknek a megjelenést.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

    ………..…………………                                                    ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                           Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                         polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                               Glózik László János

               alpolgármester                                                                         képviselő