Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 16-2011.12.13. Jegyzőkönyv

16-2011.12.13. Jegyzőkönyv

16/ 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. december 13.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                      Illés Zita . főelőadó

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 4

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Füri János és Pribelszki Mónika képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének III. n. évi állásáról és az Önkormányzat                                                         

      2012. évi költségvetés koncepciója. (írásbeli)

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

2.  Önkormányzati adók, díjak módosítása.

   Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

 3. Egyebek  

 

4.  Lakásfenntartási támogatás kérelmek elbírálása.

   Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

5.  Átmeneti segély kérelem elbírálása.

  Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Beszámoló az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének III. n. évi állásáról és

 az Önkormányzat 2012. évi költségvetés koncepciója. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Felkérem Illés Zita pénzügyi főelőadót, röviden ismertesse a költségvetés állását és a koncepciót.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:A bevételekre még nincsenek konkrét számok. Jelenleg a 2011. évi tények vannak számításba véve. Ez még változik.

Kiadásoknál szakfeladatonként ismertetem a koncepciót.

Nem lakóépület építésénél a Műv. Ház felújítására van felhalmozási összeg tervezve. Ez a saját erő szükséglet. Összege 1.750 E Ft.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Itt csak jelezném, hogy elkészült a beruházás költségvetése és több mint 36 millió Ft. jött ki. Tehát az 1.750 E Ft. tervezett összeg még kevés is lesz. Ezért ehhez van tervezve a hitelfelvétel összege.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó: A kiadások a várható év végi teljesítéshez viszonyítva 2 %-os áfa növekedéssel vannak tervezve és 4%-os inflációval növelten.

 

A testület a III. negyedévi teljesítést és a koncepciót részletesen megismerte.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:  Van- e kérdés a teljesítéshez és a koncepcióhoz?

 

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a költségvetés állásáról szóló beszámolót és a 2011. évi koncepciót.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

57/2011 (XII. 13.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi állásáról szóló beszámolót.

A testület az írásbeli anyag és szóbeli kiegészítés alapján részletesen megismerte a 2012. évi költségvetés koncepcióját és azt a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A 2012. évi központi költségvetés és a 2011. évi teljesítés alapján a 2012. évi költségvetés tervezetét el kell készíteni és elfogadásra a testület elé kell terjeszteni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:2012. február 15.

 

Ezt követően Illés Zita pénzügyi főelőadó elhagyta a testületi ülés helyiségét.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Önkormányzati adók, díjak módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Az előző ülésen beszéltünk arról, hogy a kommunális adó 5 E Ft/év és a hulladékszállítás 2 E Ft/év illetve 4 E Ft/év összegének emelése jöhet szóba.

Jelenleg a hulladékszállításért 676 E Ft/év összeget fizetünk, és ha a regionális hulladékszállító végzi, akkor 2.500 E Ft/év összeget kell fizetnünk.

Ezért célszerű volna most emelni a hulladékszállítás díját.

 

Glózik László képviselő:Majd ha a regionális hulladék szállítóval megkötjük a szerződést, akkor emeljük az összeget.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Akkor egyszerre nagyon nagy lesz a díj emelkedése.

 

Füri János képviselő: A lakosság életkori összetétele miatt majd emelni kell.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Akkor most emeljük-e a kommunális adót és a szemétszállítás díját. Ki támogatja?

 

Glózik László képviselő:Nem

 

Füri János képviselő:Nem

 

Pribelszki Mónika képviselő:Nem

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Nem

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Akkor, aki nem támogatja, hogy emeljük a kommunális adót és a hulladékszállítás díját az igennel szavazva nyújtsa fel a kezét.

 

A testület 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

58/2011 (XII.13.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a kommunális adó és a hulladékszállítás díjának 2012. évi emelése szükségességét és úgy határoz, hogy 2012. január 1-től nem emeli a kommunális adót és a lakosság kommunális hulladékszállítási díját.

A 2012. évi bevételeket ennek figyelembevételével kell tervezni a költségvetésben.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

3.      napirend:                                       Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-    A Műv. Ház felújítás költségvetése a pályázathoz elkészült. A volt könyvtár helyiségébe kályha és egy gazdaságosabb kazán lett tervezve. A költségvetés 36.312 E Ft. A pályázatírónak benyújtottam az adatokat, folyamatban van a pályázat írása .

-    Az engedélyezett fakivágás megtörtént. Probléma nem volt. Rendezve lettek az anyagiak.

 

Van- e kérdés, hozzászólás?

Amennyiben nincs, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánítom. Köszönöm a megjelent lakosok részvételét.

A testületi ülést a megjelent lakosok elhagyták.

 

 

 

 

 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                               

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                  ……………..………………..

            Pribelszki Mónika                                                         Füri János

               képviselő                                                                    képviselő