Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 1-2012.01.12. Jegyzőkönyv

1-2012.01.12. Jegyzőkönyv

1 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. január 12.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                           Kacsári Lászlóné alpolgármester

                           Füri János képviselő

                           Glózik László János képviselő

                           Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 10

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármester és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet. Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendeken túl a lakásfenntartási támogatás kérelem elbírálását is vegyük fel.

 

Javasolt napirend:

 

1.  Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

2.  Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása, szakfeladat rend változása.(írásbeli)

   Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.  Kommunális hulladékszállítási szerződés módosítása.

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

4. Szociális étkeztetés díjának változása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

5. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása. (írásbeli

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

6. Köztemető eseti kaszálása.

    Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

    

       7.  Egyebek

 

        8. Lakásfenntartási támogatás kérelem elbírálása.

            Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

        9. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

            Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

A testület a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

szóló rendelet módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Javaslom, hogy a testület a tervezet szerint határozza meg azon helyi rendeletek körét, amelyeket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. Javaslom, hogy a költségvetés végrehajtásáról, a helyi díjakról, azok módosításáról, szervezet, intézmény alapításáról, megszüntetéséről, valamint az SzMSz függelékének, mellékletének módosításáról szóló rendeleteket sem keljen társadalmi egyeztetésre bocsátani.

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény ezt nem zárja ki.

A tervezet, mely 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva 2011. dec. 22-én helyi társadalmi egyeztetésre lett bocsátva és észrevétel nem érkezett.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Javaslom a rendelet módosítás tervezetének elfogadását.

 

A testület a rendelet tervezetet megismerte, megtárgyalta, majd a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 1/ 2012 (I. 13.) önkormányzati rendelete

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Önkormányzat SzMSz.-nek módosítása, szakfeladat rend változása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A Magyar Államkincstár a 8/2011. (IX.10.) NGM tájékoztatóra alapozva közölte, hogy hat pénzügyi tárgyú szakfeladatot törölni kell az önkormányzat eddigi szakfeladatai közül.

A hat szakfeladat törlése után az új szakfeladat rend valamint az SzMSz. módosítása elkészült, mely 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.. Az eredeti szakfeladat rend az SzMSz. 2. sz. függelékeként lett elfogadva, ezért javaslom, hogy most is az SzMSz. módosítás 2 sz. függelékeként legyen elfogadva az új szakfeladat rend.

 

Miklián Csilla polgármester: Az SzMSz. módosítás tervezetének 2. sz. függelékeként javaslom elfogadni az új szakfeladat rendet.

 

A testület a helyi önkormányzat SzMSz.-nek módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/ 2012 (I. 13.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Kommunális hulladékszállítási szerződés módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A kommunális hulladékszállítást a NéPa Kft. végzi. A szállítási díját 44.330 Ft/ + áfa összegről 46.906 Ft/ + áfa összegre, 5,8 %-al kívánja emelni. A konténeres szállítás 10.500 Ft + áfáról 11.417 Ft + áfa összegre szállításonként. Ugyanakkor a fennálló szerződés április 31.-ével lejár. Mint tudjuk a jövő évtől Regionális hulladékszállítás valósul meg és úgy határoztunk, hogy maximum csak 2012 év végéig kötünk szerződést a szállításra. Javaslom, hogy a NéPa-val a szerződést dec. 31-ig hosszabbítsuk meg.

Van-e valakinek hozzászólása a díjemeléshez vagy a szállítási szerződéshez?

Ha nincs, akkor javaslom a díjemelés elfogadását jan. 16-tól és a szerződés módosítását dec. 31-ig.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

1 / 2012 (I.12.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kommunális hulladékszállítást végző NéPa Kft. szállítási díjemelés kérelmét az alábbiak szerint elfogadja:

1, Gépjárműves hulladékszállítást 46.906 Ft/hó + áfa összeggel 2012. január 16-tól.

2, Konténeres hulladékszállítást 11.417 Ft/alkalom + áfa összeggel 2012 évben.

A képviselő-testület a jelenleg fennálló hulladékszállítási szerződést 2012. dec. 31-ig meghosszabbítja a NéPa Kft-vel.

 

Erről a Kft. értesíteni és a szerződést módosítani kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. január 27.

 

4.      napirend tárgyalása:

 

Szociális étkeztetés díjának változása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Az élelmezést biztosító bánki panzió az étkeztetés díját 60 Ft-al emelte. Jelenleg 750 Ft/adag összegért biztosítja. A 2011.évben romhányi panzióban is már 750 Ft/adag összegbe  került a menü . Tehát olcsóbb lehetőség nincs.

Javaslom az emelés elfogadását.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

2 / 2012 (I.12.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a szociális étkeztetést biztosító szolgáltató 750 Ft/adag árajánlatát 2012. január 16-tól.

Erről a szolgáltatót, a bánki Tengerszem Panziót értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: Azonnal.

 

5.      napirend tárgyalása:

 

Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az étkezési díj emelkedése alapján javaslom a térítési díj emelését is. A díj emelkedéséről az étkezést igénylőket már tájékoztattam. Mindannyian elfogadták az emelést és továbbra is igénylik az étel biztosítását.

A rendelet tervezet elkészült, mely 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva és azt javaslom elfogadni.

A testület a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 3/ 2012 (I. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6.      napirend tárgyalása:

 

Köztemető eseti kaszálása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A költségeket kell csökkenteni, ezért a köztemető nyári kaszálására árajánlatokat kértem be három vállalkozótól és egy magánszemélytől, Kacsári Lászlótól, akinek megbízási jogviszonyát megszüntettem.

A három vállalkozó adott be ajánlatot, de Kacsári László nem. A vállalkozók saját gépükkel és saját anyag költségükkel (pl: benzin, olaj, javítás) vállalják a munkát az alábbiak szerint.

Pribelszki István egyéni vállalkozó 100 E Ft + áfa összegért vállalja alkalmanként. Ez évi három alkalmat számítva bruttó 381 E Ft.

Bakófi Erdészeti Kft. 105 E Ft + áfa összegért vállalja alkalmanként. Ez évi bruttó 400 E Ft.

Szabó Gyula egyéni vállalkozó 14 Ft/nm összegért vállalná. A ténylegesen használandó terület mérése, ellenőrzése szinte lehetetlen.

Kacsári László megbízásával eddig 467 E Ft bér és járulékai összegbe került a kaszálás és pluszba jött, hogy az önkormányzat gépeivel volt kaszálva és az önkormányzat benzin, olaj és javítás költségeivel.

Tehát a legjobb ajánlat Pribelszki István helyi lakos ajánlata.

 

Glózik László János képviselő: Először a képviselő-testületnek meg kellett volna beszélni, hogy akarják-e ezt a megoldást és a megbízási jogviszony felmondását.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A megbízási jogviszony felmondása nem testületi , hanem polgármesteri hatáskör , a költségeket csökkenteni kell .

 

Füri János képviselő:Hozzátartozik a megbízási ügyhöz, hogy az a falugondnoki kinevezés idején még 2004-ben lett elfogadva. Kacsári László ennyit kért nettóban, hogy ne járjon rosszabbul mint az előző munkahelyén .Így vállalta el a falugondnoki feladatot, mert egyébként anyagilag rosszabbul járt volna. 

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Úgy gondolom, hogy nem a faluval kell megfizettetni, ezt az összeget. Akkor ő most miért nem adott be árajánlatot? Azt mondta, hogy saját költségén csökkentett megbízási díjjal nem éri meg neki a kaszálás.

 

Glózik László János képviselő:Igen a költség csökkentése mindenképpen szükséges. Vannak példák, hogy társadalmi munkába megoldják, az Egyház pedig biztosítja a benzint.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor napoljuk el a kérdést és megvizsgáljuk, hogy társadalmi munkába megoldható-e.

 

Füri János képviselő: A kaszálás megoldódik, de a falugondnok problémája nem. Ezt nem kellene figyelmen kívül hagyni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Majd egy következő ülésen erről beszélhetünk, de most a fűkaszálás problémájáról kellene dönteni, vagy elnapolni a döntést.

Javaslom, hogy napoljuk el a döntést és vizsgáljuk meg a társadalmi munkában történő elvégzés lehetőségét.

 

A testület a napirendről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

3 / 2012 (I.12.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a köztemető nyári fűkaszálására benyújtott árajánlatokat. Megvitatta a kaszálás megoldásának lehetőségét és úgy határoz, hogy a benyújtott árajánlatokról nem dönt.

A testület megvizsgálja a kaszálás társadalmi munkában történő megvalósítás lehetőségét.

 

Az árajánlatokról történő döntés elnapolásáról az érintetteket tájékoztatni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. január 31.

 

  1. napirend:                                          

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

Van- e kérdés, hozzászólás?

 

Amennyiben nincs, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánítom. Köszönöm a megjelent lakosok részvételét.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                                

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

     ….…….……………….…..                                                        ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                             Glózik László János

                 képviselő                                                                             képviselő