Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 3-2012.02.07. Jegyzőkönyv

3-2012.02.07. Jegyzőkönyv

3 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. február 7.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                           Kacsári Lászlóné alpolgármester

                           Füri János képviselő

                           Glózik László János képviselő

                           Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     Illés Zita . ea.

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 9

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármester és Füri János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

 

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendek mellé további napirendekként vegyük fel a köztemető nyári kaszálásának ellátási formáját valamint a már benyújtott Műv. Ház pályázat hiánypótló kiegészítéséről szóló kérést.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el.

 

Elfogadott napirendek:

 

1.      Köztemető nyári kaszálási feladatainak ellátása, formája, összege, személye

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2.  Szándéknyilatkozat 2013-tól közös önkormányzati hivatal létrehozására.

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

3.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.(írásbeli)

   Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester              

 

4.  Az önkormányzat 2012. évi költségvetése. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

5. Szándéknyilatkozat az önkormányzat építési telkeinek eladásáról.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

    

       6. Műv. Ház felújítására benyújtott pályázat kiegészítése.

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

       7.  Egyebek

 

Zárt ülésen

       8. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

A polgármester megnyitotta a napirendek tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Köztemető nyári kaszálási feladatainak ellátási formája, összege, személye

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ismertetem a képviselők által írásban benyújtott indítványt. ( A levél teljes terjedelmében felolvasásra került )

Füri János, Glózik László és Pribelszki Mónika képviselők írásban kezdeményezik, hogy határozzunk a temetőgondnokság rendszeréről, díjazásáról, rendjéről.

A beadványt sürgősséggel kérik megtárgyalni, melyet a 2012-es költségvetés elfogadása is indokol, mivel ennek jelentős hányadát teszi ki a temető gondozása és fenntartása. A beadványban javaslatot tesznek arra, hogy a temetőgondozás feladatát megbízási szerződéssel továbbra is Kacsári László falugondnok lássa el, aminek díját bruttó 31.300 Ft. havi szinten tervezve van az elfogadott 2012. évi koncepcióban és a 2012. évi költségvetés tervezetében is szerepel.

Szószerinti idézet a levélből :

„Tekintettel arra, hogy a köztemető fenntartása és üzemeletetése törvény által előírt feladat, ezért ezzel maradéktalanul eleget teszünk ennek a kötelezettségünknek. A korábbi gyakorlatnak megfelelően több évre visszamenőleg a kisecseti önkormányzat így oldotta meg a temetőkert kaszálását, a gondozatlan, elhagyott sírok karbantartását, a temetkezés rendjét., ill. a ravatalozó és környékén előforduló kisebb javítások - közmegelégedésre és kérésre- a továbbiakban is így javasoljuk e feladat végrehajtását.

Kérik a beadványt sürgősségi indítványnak tekinteni, a javasolt napirendek közé felvenni és rendeletalkotásra előterjeszteni.”

 

Mint ahogy már az előző ülésen is elmondtam, a temető kaszálásának költségcsökkentése érdekében négy árajánlat kértem, de Kacsári László erre nem volt hajlandó. Mivel kettő árajánlat jelentősen olcsóbb, mint Kacsári Lászlónak eddig fizetett megbízási díj, annak járulékai,a benzin és anyagköltség, ezért a megbízási szerződést felmondtam.

A képviselők részéről már elhangzottak javaslatok az elmúlt időszakban. Pribelszki Mónika szerint is el lehet látni másmilyen formában a feladatot és Glózik László szerint társadalmi munkában való ellátásra is vannak példák más településeken.

Kacsári László megbízási díja 468 E Ft. + kb. 35.000-40.000 Ft üzemanyag költség + önkormányzati géphasználat összesen több mint 500 E Ft önkormányzati költség összegbe került, míg a vállalkozó ajánlata alapján bruttó 381 E Ft-ba kerül évi háromszori kaszálás esetén.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Nem látjuk be, hogy a háromszori kaszálás gazdaságosabb lenne.

 

Füri János képviselő: Az ajánlat egy kaszálásra vonatkozik, ami 100 E Ft. + áfa összeg. Ha már négyszer kaszálja, akkor 508 E Ft-ba kerül.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A testület arról dönthet, hogy milyen formában legyen ellátva a temető kaszálása. Vállalkozóval legyen elvégeztetve vagy megbízásos jogviszonyban és arról, hogy mennyi lehet erre a feladatra ráfordítható összeg éves szinten. Ez az összeg végül az éves költségvetésben kerül elfogadásra.

Arról nem dönthet a testület, hogy pl. megbízásos feladatellátás esetén ki legyen a megbízott személy és annak mennyi legyen a megbízási díja. Ez a polgármester hatásköre, csak arra kell figyelnie, hogy az elfogadott éves keretösszeget ne lépje túl.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az előző testületi ülésen Füri János képviselő arra hivatkozott, hogy 2004-ben a testület döntése alapján lett megkötve a megbízási szerződés Kacsári Lászlóval. Végignéztem a 2004-es testületi jegyzőkönyveket és nem találtam olyan testületi döntést, hogy Kacsári Lászlóval megbízási szerződést kell kötni a temető kaszálására. Tehát a megbízási szerződést saját hatáskörében Füri János, mint akkori polgármester kötötte 2004-ben Kacsári Lászlóval.

 

Raksányi Dezsőné helyi lakos: Nagy szegénység van, ha ilyen összegen vitatkoznak. Kacsári László a temetések előtt is kaszáljaa temetőt és mindig rendezi a temetkezést is.

Inkább a temető bekerítéséről döntsenek vagy arról, hogy a volt bolt épületét vegyék meg és nyissanak boltot. Inkább, mint hogy a Műv. Házra ráköltik azt a több milliót és nincs gyerek a faluban.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az önkormányzati temető be van kerítve. Az egyházi tulajdonú terület nincs bekerítve, de az az Egyház feladata.

Igaz, hogy kevés a gyerek, de a Műv. Ház nem csak a gyerekeké, hanem az időseké is és az ön által említett milliók melyet pályázat útján nyerne a község az épület felújítása után , pl. nyelvtanfolyamoknak, pingpong oktatásnak, Idősek Klubjának is helyt adna . A bolt nyitását a tavalyi falugyűlésen már megbeszéltük. Mindenkit szívesen támogatunk, ha boltot akar nyitni, de az önkormányzatnak nincs erre pénze.

 

Valkó János helyi lakos: Nem véletlenül hagyott fel a bolt működésével a tulajdonos és én sem, mint volt tulajdonos, mert ráfizetésből nem lehet fenntartani.

 

Glózik László képviselő: Dönthet-e a testület személy megbízási jogviszonyáról a temető kaszálása ügyében?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Konkrét személyről nem dönthet és a díjáról sem, csak arról, hogy vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében legyen-e elvégezve a feladat és mennyi legyen annak keretösszege. Ezt a döntést a polgármesternek kell végrehajtani, tehát Ő dönthet arról, hogy kivel köt szerződést és mennyi összegre, csak azt kell figyelnie, hogy a meghatározott keretösszegen belül legyen elvégezve a feladat.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Akkor meg kell kérdezni a Kormányhivataltól, hogy a megbízási jogviszonyról, a személyről és a megbízás feltételeiről a képviselő-testület dönthet-e vagy a polgármester.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor fogadjuk el ezt a kérést határozatként.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

7/2012 (II. 7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete tájékoztatást kér a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályától arra vonatkozóan, hogy önkormányzati közfeladat (temető kaszálása) elvégzésére a képviselő-testület dönthet-e arról, hogy megbízási szerződéssel konkrét személyt, konkrét megbízási díjjal kell alkalmazni a megbízási feltételek egyidejű meghatározása mellett vagy sem. Ha nem, akkor milyen döntést hozhat a feladat ellátása kapcsán a testület és miben van döntési joga a polgármesternek?

Elutasítja a testület a 2012. évi költségvetés elfogadást, ha abban csak a temető kaszálásának éves összege szerepel, de a feladat konkrét elvégzéséről (vállalkozási, megbízási jogviszonyról, személyről, díjról) a polgármester akar dönteni.

A testület kéri a Főosztály vezetőjét, hogy a tájékoztatást rövid időn belül megadni szíveskedjék.

A határozatot meg kell küldeni az érintett szervnek.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. február 10.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról már decemberben beszéltünk. Felvettem a kapcsolatot Kétbodony és Szente polgármestereivel, majd Szátok és Tereske polgármestereivel is találkoztunk. Közösen megállapodtunk, hogy a kialakult ügyfélkezelést fenntartva ki lehetne alakítani a közös hivatalt.

Megállapodás született, hogy minden polgármester tájékoztatja a saját testületét és hoz egy olyan döntést, amelyben kifejezi általános szándékát, hogy 2013. jan. 01-jétől az öt település közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Szükség esetén az év vége felé további egyeztetést tartunk. Javaslom a szándéknyilatkozat elfogadását.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2012 (II. 7.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy Kétbodony, Szátok, Szente, Tereske községek képviselő-testületeivel 2013. január 01.-től közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.

Erről az érintett települések polgármestereit értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. február 15.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A kiküldött költségvetési kimutatásokból látható a 2011. évi tervadat és tényadat oszlopai. Ahol a tényadat összege nagyobb a tervadat összegénél ott az összeget módosítani kell úgy, hogy a módosítás után az összeg nagyobb legyen a tényadat összegénél. Ez szakfeladatok közötti átcsoportosítást jelent és nem módosítja a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét. Ez egy formális módosítás, de a zárszámadás elkészítése előtt ezt a módosítást az államháztartási törvény írja elő.

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a módosítást.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

4/2012 ( II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására.

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A költségvetés tervezetét valamennyi képviselő megkapta.

Van-e kérdés? Ha nincs, javaslom, hogy Illés Zita pénzügyi főelőadó szakfeladatonként ismertesse a tervezetet.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:A bevételek az ismert állami támogatások és a saját bevételek várható összegei alapján lettek tervezve. A teljes bevétel 22.617 E Ft.

A kiadások a 2011. évi teljesítés figyelembe vételével, általában inflációt követően lettek tervezve.

 

A kiadások szakfeladat címenkénti részletes ismertetésére került sor.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:Az összes kiadás 22.617 E Ft, mely  megegyezik a bevétellel, de 1.926 E Ft fejlesztési célú hitel felvétele van tervezve. Ez azt jelenti, hogyha pályázati támogatást nyer az önkormányzat, akkor ennyi hitelt kell felvenni.

 

Nagy Kálmán körjegyző:Tudatosuljon a testületben, hogy önkormányzati nyári rendezvényre nincs összeg tervezve.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van- e kérdés, hozzászólás? Elfogadjuk-e a költségvetést?

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Nem fogadom el.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Nem fogadom el, mert a köztemetőre nincs meghatározva a megbízási díj.

 

Glózik László képviselő: Nem fogadom el amíg nem döntünk a megbízási díjról.

 

Füri János képviselő: Én sem fogadom el.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Szavazásra teszem fel a kérdést? Kézfelemeléssel, igennel szavazzon, aki elfogadja a 2012. évi költségvetést.

Egy igen szavazat.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Aki nem fogadja el, az emelje fel a kezét.

Négy nem szavazat.

 

A képviselő- testület az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9/ 2012 (II.7.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadja el a 2012. évi költségvetést.

A költségvetés tervezet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A költségvetés tervezetét ismételten a testület elé kell terjeszteni elfogadásra.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. február 23.

 

Ezt követően Illés Zita pénzügyi főelőadó elhagyta az ülés helyiségét.

 

5.      napirend tárgyalása:

 

Szándéknyilatkozat az önkormányzat építési telkeinek eladásáról.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Reinágl Gyula Kisecset Felszabadulás tér 1.sz. alatti lakos szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát képező belterületi 274/1-274/12 hrsz-ú 12 db építési telket összesen 4 ( négy) millió Ft.-ért. Az ajánlat alapján 221 Ft/m2 telek ár jön ki. Eddig a telkek kialakítására és a villanyközmű kiépítésére 2.753 E Ft-ot költöttünk.

Nem kapkodnak a tekekért és most lehetőség lenne egyben eladni azokat.

 

Glózik László képviselő: Több igény merül-e fel az eladás kapcsán?

 

Reinágl Gyula ajánlattevő: Nem

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ezt a lehetőséget nem kellene elszalasztani.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Mit kíván rajtuk építeni?

 

Reinágl Gyula ajánlattevő: Állattartó épületet kecskék tartására és üzemi épületet sajtkészítésre. Ezzel több embernek munkát fogok adni.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Ebben az esetben össze kell vonatni a telkeket és a rendezési tervet is módosítani kell, mert jelenleg lakóépülettel beépítendő övezet és így nem adnák ki az építési engedélyt. Lehet, hogy külterületbe is kellene csatolni a területet, mert így nagyobb létszámú állattartó épületet sem lehetne építeni és állatot sem tartani. Ettől függetlenül a lakóházakhoz közel van a terület, így lehet, hogy a környezetvédelmi és építésügyi szakhatóság nem járulna hozzá az állattartó telep létesítéséhez, mert ilyet lakóháztól legalább 500 m-nél távolabb lehet létesíteni. Itt pedig ez a feltétel nem teljesülne.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Szándékunkban áll-e 4 millióért eladni a telket?

 

Füri János képviselő:A döntés előtt javaslom a testület tagjainak, hogy vonuljunk félre a részletek megbeszélésére.

 

A testület úgy döntött, hogy szándéknyilatkozatot ad a 4 millió Ft.ért történő eladásra arra esetre, ha az egyéb felmerülő költségeket, - amit az önkormányzat részéről kellene fizetni - átvállalja. Pl. telekegyesítés, külterületbe csatolás, rendezési tervmódosítás stb. költségeit.

 

Reinágl Gyula ajánlattevő: Ez megfelelne, de részletes szerződés tervezet kellene.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Kérem, hogy Ön csináltassa meg az ügyvédjével a szerződés tervezetett és az ügyvédünk és a  képviselők is átnézzik, hogy megfelelő-e és aztán döntünk az eladásról.

Most javaslom, hogy fogadjunk el egy szándéknyilatkozatot az eladásról.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2012 (II.7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi 274/1-274/12 hrsz-ú 12 db építési telket bruttó négymillió Ft-ért eladja Reinágl Gyula Kisecset Felszabadulás tér 1. sz. alatti lakosnak amennyiben az eladásig az önkormányzat terhére felmerülő egyéb költségeket ( mpl.: telekegyesítés, külterületbe csatolás, rendezési terv módosítás, ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás, adatbejegyzés stb.) a vevő átvállalja és nem igényli a telkek előtti földút kiépítését, vezetékes ivóvízhálózat biztosítását.

A felvázolt feltételekkel az adás-vételi szerződés tervezetét Reinágl Gyula készítteti el és annak elfogadása után dönt a testület a telkek eladásáról.

Erről Reinágl Gyula vételi ajánlattevőt értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. február 13.

 

 

6.      napirend tárgyalása:

 

Műv. Ház felújítására benyújtott pályázat kiegészítése

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Műv. Házra benyújtott pályázat kapcsán a pályázatíró Aventis Kft. az általuk közölt adatok és kötelezettség határozatban történő elfogadását kéri.

Ismertetem az adatokat és kötelezettség vállalást, majd javaslom azok elfogadását.

 

A testület a határozat tervezetet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11 / 2012 (II.7.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kisecseti Művelődési Ház bővítése és akadálymentesítése című ÉMOP-3.1.3-11-2012 számú pályázatot nyújt be a ROP forrásból nyújtandó támogatás elnyerése céljából az alábbiak szerint:

 

Projekt címe: Művelődési ház bővítése és akadálymentesítése Kisecset községben

Projekt megvalósítási helyének pontos címe: Kisecset, Kossuth út 39. hrsz:39

A pályázati konstrukció száma:         ÉMOP-3.1.3-11

A projekt összes költsége:                39 639 045 Ft

A projekt elszámolható költségei:      39 639 045 Ft

A saját forrás összege:                         1 981 953 Ft

Az igényelt támogatás összege:         37 657 092 Ft

 

A képviselő- testület kötelezi magát, hogy az igényelt támogatás saját forrás összegét a 2012. évi költségvetésében elkülönítetten tervezi, és a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegével együtt a projekt megvalósítására biztosítja.

 

Erről a pályázatot készítő Aventis Consulting Kft.-t (3530 Miskolc Széchenyi utca 68.) kivonat megküldésével haladéktalanul értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: 2012. február 13.

 

7. napirend:                                                Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-    Gázt kellett vásárolni a tartályba, 650 E Ft. volt.

-    A Zöld Híd Kft. a hulladékkezelés, ártalmatlanítás díját 5.5%-al emelte.

-   

Kacsári Lászlóné képviselő: Amelyik napirendhez van  írásos anyag azt szeretném, ha kiküldenétek a meghívóval.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Ez mindig így van, de ügyiratot nem lehet kiküldeni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

 

Amennyiben nincs, a nyílt ülést befejezettnek nyilvánítom. Köszönöm a megjelent lakosok részvételét.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

     ….…….……………….…..                                                        ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                    Füri János

                 képviselő                                                                             képviselő