Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 4-2012 02.13. Körjegyzőségi együttes jegyzőkönyv

4-2012 02.13. Körjegyzőségi együttes jegyzőkönyv

4 / 2011. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes ülésről.

 

 

Készült: KétbodonyKisecset - Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Körjegyzőség - Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2011. február 13.

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

 

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 5

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 5

                         Szente képviselő-testülete részéről – 4

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                                    Pongrácz Rozália . főmunkatárs

 

Meghívott:Saligáné Kis Szilvia főtanácsos

 

Indokoltan távolmaradt: Szente képviselő-testülete részéről – 1

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a három képviselő-testülete határozatképesen jelen van. Megnyitotta az együttes ülést.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacsári Lászlóné kisecseti és Bihariné Kovács Mária szentei képviselőket javasolta, melyet a testületek egyhangúlag elfogadtak. Ismertette a javasolt napirendet.

 

 

Napirendi javaslat:

 

1.)    Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetése (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

2.)    Kétbodony-Kisecset-Szente Körjegyzőség 2012. évi költségvetése (írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    Pénzügyi dolgozók továbbképzése.

      Előterjesztő:  Koczúrné Halász Judit polgármester

 

4.)    Egyebek

 

A testületek a napirendeket külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetése ( írásbeli)

 

Illés Kálmán polgármester: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetés tervezetét valamennyi képviselő írásban megkapta. A költségvetésből látható, hogy bevételek csak az állami támogatásokból és a térítési díjakból vannak. Hozzájárulást a társult Önkormányzatok a Bölcsődéhez sem fizetnek.

A kiadások jelentős része a bérekre, azok járulékaira, a vásárolt élelmiszerre és a fenntartási költségekre megy el. A fenntartási költség csökkentése érdekében a gázfűtésről részben áttértünk a fagázosító kazánfűtésre. Még nem optimális a működése.

A gyermeklétszám jelenleg25 , tavasz végére pedig29 várható. Jelenleg egy óvónő szülési szabadságon van, ezért szerződéses alkalmazottakkal oldjuk meg a feladatot.

Az idén befejeződött a fejlesztés. Bölcsödével bővítettük az épületet. Egy csoport, maximum 12 ellátására alkalmas a Bölcsőde. Jelenleg még nincs működési engedélye és a gyermeklétszám sem ismert még. Több gyermek és támogatott munkavállaló esetén megszűnhet a hiány, illetve pályázni is tudunk a hiány finanszírozására.

Visszatérve a költségvetésre, látható, hogy a tervezett kiadás meghaladja a bevételt.

Az összes bevétel és kiadás 17.810 E Ft, de ebből 3.125 E Ft , mint hiány, Szente önkormányzat hozzájárulása.

A hiányt a 2008-ban kötött megállapodás alapján Szente Önkormányzata finanszírozza.

 

Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, javaslom fogadjuk el a költségvetést.

 

Szente községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16 / 2012 (II.13.) sz. határozat

 

A határozat I. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Kétbodony községi Önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

9 / 2012 (II.13.) sz. határozat

 

A határozat II. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő- testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13 / 2012 (II.13.) sz. határozat

 

A határozat III. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Kétbodony-Kisecset-Szente Körjegyzőség 2012. évi költségvetése ( írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A Körjegyzőség költségvetés tervezetét, annak szöveges előterjesztését és a határozati javaslatot elkészítettem és valamennyi képviselő írásban megkapta. A szöveges előterjesztés és a költségvetés tervezet IV. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Annyiban szeretném kiegészíteni a költségvetést, hogy az nem tartalmazza az önkormányzati jegyzőkönyvek bekötési költségét és a kétbodonyi valamint a kisecseti egy-egy dolgozó közigazgatási alapképzésének költségét. Ezek 100 %-ban terhelik az adott önkormányzatot és nem lakosság arányosan, ahogy a Körjegyzőség költségvetése készül.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

Glózik László János képviselő: Kisecset képviselő-testület 4 képviselője nem fogadta el a helyi önkormányzat költségvetését. A decemberi tervezet és a benyújtott költségvetés tervezett között 208 E Ft különbség volt. Javaslom, hogy ennyivel csökkentsük a körjegyzőség kisecseti hozzájárulását.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A körjegyzőségi hozzájárulást nem lehet azzal az indokkal csökkenteni, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a saját költségvetését. A koncepció szerinti összeg pedig eltérhet az előterjesztett költségvetés tervezettől. Az esetleges összegbeli eltérést pedig az önkormányzat saját költségvetés tervezetén belüli átcsoportosítással rendezheti és nem az intézmény vagy költségvetési szerv költségvetésének terhére kell rendezni.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Beszélhetünk a jutalom vagy cafetéria összegének csökkentéséről.

 

Illés Kálmán polgármester: Nem javaslom a jutalom vagy egyéb juttatások csökkentését. A dologiakban pedig javarészt fix költségek vannak. Ott sem tudunk nagyon csökkenteni.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás?

 

Ha nincs, javaslom a beterjesztett költségvetés elfogadását.

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

17 / 2012 (II.13) sz. határozat

 

A határozat V. számú melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

10 / 2012 (II.13) sz. határozat

 

A határozat VI. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Kisecset 1 igen, 3 tartózkodás, 1 nem szavazattal nem fogadja el a körjegyzőség 2012. évi költségvetését.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kisecset a saját testületének problémáját ne hozza a Körjegyzőség költségvetéséhez. Javaslom, hogy fáradjanak egy másik helyiségbe, és ott beszéljék meg problémájukat.

 

Kisecset község képviselő-testülete a probléma megbeszélésére külön helyiségbe vonult, majd onnan visszatérve az alábbi javaslatokat tette.

 

Príbelszki Mónika képviselő: Két javaslatunk van. Az egyik, hogy csökkentsük a cafetériát, a másik, hogy a két helyi dolgozó bérét csökkentsük.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A cafetéria összege a központi költségvetés által meghatározott minimum összeg, tehát annál kevesebbet nem, csak többet állapíthatnának meg a testületek.

A két dolgozó jelenlegi bére a tavalyi minimálbéren van, tehát nem csökkenthető. Ezzel szemben emelés van betervezve a költségvetésbe a 2012. január 1.-től garantált bérminimumra való kötelező emelés miatt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Akkor Kisecset képviselő-testülete szavazzon, hogy elfogadja-e a Körjegyzőség beterjesztett költségvetés tervezetét?

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

4 /2011 (II.13) sz. határozat

 

A határozat VII. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3. napirend tárgyalása:

 

Pénzügyi dolgozók továbbképzése.

 

Koczurné Halász Judit polgármester: A beszámolók elkészítését csak államháztartási képesítésű regisztrált könyvelő végezheti. Ezért a pénzügyeseket tovább kell képezni. Ez kb. 120 E Ft/fő összegbe kerül, és 6 hónapig tart heti 1 munkanapon.

Javaslom a beiskolázás elfogadását.

 

Szente község képviselő-testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

18 / 2012 (II.13) sz. határozat

 

Szente és Kisecset községek Önkormányzatainak képviselő-testülete 2012. február közepétől 6 hónapos államháztartási továbbképzésre Illés Zita pénzügyi főelőadót beiskolázza.

A továbbképzés végén a regisztrált könyvelői minősítést is meg kell szerezni. A képzés kb. 120 E Ft költségét az önkormányzatok lakosság arányosan fizetik a Körjegyzőség pénzmaradványának terhére.

A dolgozó a képzés befejezését követően 6 hónapig a körjegyzőségnél köteles dolgozni, ellenkező esetben a képzés költségét teljes egészében köteles visszafizetni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: értelemszerűen

 

Kétbodony község képviselő-testülete a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

11 / 2012(II.13) sz. határozat

 

Kétbodony községi Önkormányzat képviselő-testülete 2012. február közepétől 6 hónapos államháztartási továbbképzésre Pongrácz Rozália pénzügyi főmunkatársat beiskolázza.

A továbbképzés végén a regisztrált könyvelői minősítést is meg kell szerezni. A képzés kb. 120 E Ft költségét az önkormányzat fizeti a körjegyzőség pénzmaradványának terhére.

A dolgozó a képzés befejezését követően 6 hónapig a körjegyzőségnél köteles dolgozni, ellenkező esetben a képzés költségét teljes egészében köteles visszafizetni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: értelemszerűen

 

Kisecset község képviselő-testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

15 / 2012 (II.13) sz. határozat

 

Kisecset ésSzente községek Önkormányzatainak képviselő-testülete 2012. február közepétől 6 hónapos államháztartási továbbképzésre Illés Zita pénzügyi főelőadót beiskolázza.

A továbbképzés végén a regisztrált könyvelői minősítést is meg kell szerezni. A képzés kb. 120 E Ft költségét az önkormányzatok lakosság arányosan fizetik a Körjegyzőség pénzmaradványának terhére.

A dolgozó a képzés befejezését követően 6 hónapig a körjegyzőségnél köteles dolgozni, ellenkező esetben a képzés költségét teljes egészében köteles visszafizetni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: értelemszerűen

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Koczúrné Halász Judit polgármester megköszönte a testületek tagjainak munkáját, majd az együttes ülést befejezettnek nyilvánította. 

 

 

      …………………………                                           …………………………….      

                    Nagy Kálmán                                                         Koczúrné Halász Judit                            körjegyző                                                              polgármester Kétbodony

 

 

   ……………………………                                        ..……..………………….

               Miklián Csilla Erzsébet                                                      Illés Kálmán

                polgármester Kisecset                                                 polgármester Szente

 

 

  Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

          ….………………………….                                           ………………………….

                Kacsári Lászlóné                                                     Bihariné Kovács Mária             

            alpolgármester Kisecset                                                   képviselő Szente