Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 5-2012 03.08 Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése

5-2012 03.08 Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

5 / 2012 (III. 08.)  önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat és intézményei  2012.  évi költségvetéséről

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§.-a és a Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott alapvető célkitűzésekre, a 2012. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A bevételek és kiadások főösszegének megállapítása

 és a hiány finanszírozásának módja

 

(1)   Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének  bevételi főösszegét     22.641 E Ft-ban

                                                          kiadási főösszegét     22.641 E Ft-ban         

       állapítja meg.

(2)   Az (1). bek-ben megállapított bevételi főösszegek címenkénti és szakfeladatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1). bek-ben megállapított kiadási főösszegek szakfeladatonkénti, azon belül címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   A költségvetés mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5)   A költségvetés mérlegét 4. sz. melléklet tartalmazza.

(6)   Az önkormányzat társulásban működő költségvetési szerve: Kétbodony Körjegyzőség

(7)   A Körjegyzőség támogatása: 3.336 E Ft.

(8)   Az önkormányzat előző évi igénybevett pénzmaradványa: 4.665 E Ft.

(9) Az önkormányzat hiánya, többlete: 0 Ft.

(10) Az önkormányzat általános és céltartaléka: 0 Ft.

(11) Az önkormányzat tervezett fejlesztési hitel felvétele: 1.950 E Ft.

 

2. §

 

Engedélyezett létszámkeret

 

Önkormányzati foglalkoztatással: 1 teljes munkaidős,

                                                     

3. §

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

(1)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(2)    A költségvetésben jóváhagyott szakfeladatonkénti előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület döntésével lehet.

(3)    Kiadásokat teljesíteni a számla pénzügyi előadó által történő érvényesítése, a polgármester vagy az alpolgármester utalványozása, a körjegyző ellenjegyzése után, átutalással a banki aláírási rend szerinti személyek aláírásával, vagy házipénztárból történő kifizetés esetén az előzőekben leírtak teljesítése után a pénztáros aláírásával lehet.

(4)    A költségvetés 2012. január 1.-től 2012. december 31.-ig hatályos, végrehajtásáról gondoskodni kell.

 

 

 

4. §

 

Záró rendelkezések

 

(1)         E rendelet 2012. március 12.-én lép hatályba.

(2)         A rendeletet a helyi önkormányzat hirdető tábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset,  2012. március 6.

 

 

        ………………….……………                                                  …..…..…………………

             Miklián Csilla Erzsébet                                                             Nagy Kálmán

                     polgármester                                                                         körjegyző

 

 

Kihirdetve:  2012. március 8.

 

 

        …..………………………

                                                                                                   Nagy  Kálmán

                                                                                          körjegyző