Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 8-2012.03.08. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

8-2012.03.08. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Kisecset községi Önkormányzat Képviselőtestületének

 

8 / 2012 (III. 8.) önkormányzati rendelete

 

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására.

 

 

A képviselőtestülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló egységes szerkezetbe foglalt 17/2009 (XII.19.) sz. rendeletének ( a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A R. 3. § (2). és (5). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Eljárási hatáskörök

 

3.§ (2)  A képviselőtestület hatáskörébe tartozik:

a.)    Az Sztv. 43/B. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díja megállapítása,

b.)    Átmeneti segély megállapítása, (Sztv. 45.§)

c.)    Térítési díjkedvezmény megállapítása,

d.)   Tankönyv segély megállapítása,

e.)    Szociális ellátás megtérítésének elrendelése.

 

     (5)  Az Sztv.-ben biztosított jogkörében eljárva a jegyző dönt:

       a.)   Az időskorúak járadékának megállapításáról, módosításáról, megszüntetéséről és kétévente felülvizsgálja azt. (Sztv.32/B-32/E. §.)

 b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapításáról, módosításáról, megszüntetéséről és évente felülvizsgálja azt (Sztv. 33.§, 35.§)

      c.)   Rendszeres szociális segély megállapításáról, módosításáról, megszüntetéséről és  kétévente felülvizsgálja azt (Sztv. 37.§, 37/B.§)

      d.) Lakásfenntartási támogatásnormatív- megállapításáról, módosításáról, megszüntetéséről és felülvizsgálatáról (Sztv. 38.§, 39.§)

 e.)   Az ápolási díj megállapításáról, mértékéről és kétévente felülvizsgálja azt.(/Szt. 41§(1) bek.  43/A § (1) bek.)

      f.)    A közgyógy ellátásra való jogosultság megállapításáról. (Sztv. 49.-53. §.)

             g.)   Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításáról ( Sztv. 54

 

2. §.

 

A R. 9. § (5). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Aktív korúak ellátása

 

 

9.§.(5) A képviselő-testület az aktív korúak ellátására (FHT. RSZS.) való jogosultság feltételeként előírja, hogy a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarát, lakóingatlana (háza) előtti járdát tartása tisztán, kertjét művelje, (haszonnövénnyel vagy rendszeres kaszálással, fűnyírással tartsa tisztán), köteles az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus (fertőzés és szagmentes) állapotát biztosítani.

      A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével felszólítja.

3. §.

 

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

 

Lakásfenntartási támogatás

 

10. § (1)   A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

(2)  A jegyző kérelemre lakásfenntartási támogatást nyújt: az (Sztv.) 38.§-ban foglalt feltételek alapján   jogosultnak   (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás)

(3)  A normatív lakásfenntartási támogatás havi összegeaz Sztv. 38.§ (6) bekezdése szerint kiszámított összeg.

(4)   A képviselő-testület a lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeként előírja, hogy a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvarát, lakóingatlana (háza) előtti járdát tartása tisztán, kertjét művelje, (haszonnövénnyel vagy rendszeres kaszálással, fűnyírással tartsa tisztán), köteles az ingatlan állagát és rendeltetésszerű használhatóságát, valamint higiénikus (fertőzés és szagmentes) állapotát biztosítani.

         A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat a jegyző megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével felszólítja.

   (5) A lakásfenntartási támogatások igénylését az erre a célra szolgáló kérelem kitöltésével a helyi hivatalnál kell benyújtani.

   (6)Az itt nem szabályozott kérdésekben az Sztv. 38 § - 39 §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni

 

4. §.

 

(1) E rendelet 2012. április 1.-én lép hatályba.

(2) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2012. március 6.

 

            …………………………..…..                                     ……………………………….

                 Miklián Csilla Erzsébet                                                        Nagy Kálmán

                         polgármester                                                                    körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2012. március 8.

 

                                                                                              ……..……………………….

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                               körjegyző