Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 7-2012.04.18. Jegyzőkönyv

7-2012.04.18. Jegyzőkönyv

7 / 2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. április 18.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                                     

Megjelent: Jelenléti ív szerint – 9

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy négy képviselő megjelent. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Hiányzik Füri János. Tudomásunk szerint külföldön dolgozik. Kérem, döntsünk arról, hogy indokolt-e a távolmaradása?

A testület 3 igen és 1 nem szavazattal Füri János távolmaradását indokoltnak tartja.

 

Indokoltan távolmaradt:Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolom, A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Az alábbi napirendeket javaslom megtárgyalni.

 

 

Javasolt napirendek:

 

1.  Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.(írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

2.  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása.(írásbeli)

     Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3. Önkormányzati ingatlanok adás-vétele. (írásbeli)

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

4.  Építési telkek beépítési kötelezettségének megszüntetése.

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

5.  A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi tevékenységének beszámolója.(írásbeli)

     Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

6. A szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata.

    Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

7. Gáztartály töltése.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

       

8. Felajánlott ajándéktárgyak, szállításuk.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

9.      Egyebek

 

A testület a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta a rendelet tervezettel együtt. Van-e kérdés?

 

Pribelszki Mónika képviselő: A biztosítótól mire kaptunk pénzt?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A garázsbetörés miatt az elvitt gépekért.

 

Van- e még kérdés?

Ha nincs, javaslom a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról a rendelet tervezet elfogadását.

 

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

9/2012 (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2.    napirend tárgyalása

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása. (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A költségvetés módosítására azért van szükség, mert a jegyző által megállapítható szociális ellátásokat intézményfinanszírozásként a Körjegyzőség számlájára kell utalni és onnan történik a kifizetés. Tehát az önkormányzat költségvetésébe a szociális kiadást, átadott pénzeszközként kell tervezni. Ezt tartalmazza az írásban kiadott rendelet tervezet.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van- kérdés a rendelet tervezethez?

 

Ha nincs, javaslom annak elfogadását.

 

A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10 /2012 (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

3.      napirend tárgyalása

 

Önkormányzati ingatlanok adás-vétele. (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A szerződés tervezetét és a rá vonatkozó nyilatkozatot minden képviselő megkapta.

A szerződést Dr. Sági Péter ügyvéd készítette. A szerződéssel építési telkek kerülnek eladásra.

Rendezési terv módosítása nincs szükség. Az esetleges módosításra a fél igény szerint kerülhet sor, de akkor annak költségét neki kell finanszírozni. A pénz készpénzben kerül kifizetésre a szerződés aláírásával együtt. A jegyző szerint közvetlenül önkormányzati számlára történjen az utalás, de ez az ügyfélnek nem felel meg.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A jogszabályok ilyen nagy összegnél számláról számlára utalást írnak elő. Ez biztonsági okok miatt is szükséges. Pl. hamis pénz vagy lopás elkerülése miatt.

 

Príbelszki Mónika képviselő: Akkor ügyvédi letétbehelyezést javaslok, ezt követően történne az aláírás. Így elfogadható?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Igen, így elfogadható.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor javaslom a szerződés elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

23/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset községi önkormányzat képviselő-testülete eladja az önkormányzat tulajdonát képező, Kisecset belterületén található 274/1-274/12 hrsz-ú, 18.110m2 összterületű 12 db beépítetlen építési teleket összesen 4.000.000 forintért az alábbiak szerint felsorolt vevőknek:

1, Reinágl Gyulaállandó lakcíme: 2131 Göd, Pöltenberg Ernő utca 33.

2,Ernst Frigyes állandó lakcíme: 2613 Rád, Vay Ádám u. 18

3,Ernst Gábor állandó lakcíme: 2134 Sződ, Ibolya u. 20.

A vételár fizetése ügyvédi letéten keresztül az önkormányzat 11741031-15451536-00000000 számú költségvetési számlájára történjen. Ezt követően írható alá az adás- vételi szerződés.

Az adás - vétel részletezett feltételeit az adás - vételi szerződés tartalmazza, melynek tervezete 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A testület felhatalmazza a polgármestert ezen adás- vételi szerződés aláírására, az eladás lebonyolítására.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. április 30.

4.      napirend tárgyalása

 

Építési telkek beépítési kötelezettségének megszüntetése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Miután az eladó 12 db építési telket a vevők nem lakóépület építése céljából vásárolták, - és mi ennek tudatában adtuk el, - ezért javaslom, hogy töröljük a telkekre vonatkozó beépítési kötelezettséget.

 

A testület a javaslat részletes ismerete birtokában egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete törli a kisecseti 274/1-274/12 hrsz-ú építési telkekre a rendezési tervben előírt beépítési kötelezettséget.

E határozatot az I. fokú építési hatóságnak meg kell küldeni.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. április 30.

 

 

5.      napirend tárgyalása

 

A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi

tevékenységének beszámolója.(írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: Gyermekvédelmi tevékenységet a társulásban Nagyoroszi székhellyel működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a jegyző valamint a civil szervezetek látnak el.

A beszámoló anyagát és a határozat tervezetet valamennyi képviselő írásban megkapta. Van-e kérdés az írásbeli kapcsán.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ha nincs, fogadjuk el a beszámolót.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

25/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadja.

A testület a feladatok ellátása kapcsán az alábbi szempontok alapján az alábbi értékelést fogadja el.

1)      A település lakóinak száma 183 fő, ebből 0-18 éves lakosainak száma: 18 fő

2)      Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások:

-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 5 fő

-          rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma: 0 fő

-          elutasítások száma: 0 db

-          önkormányzatot terhelő kiadás: 0 Ft.

-          Egyéb pénzbeli juttatás: 0 fő

-          Gyermekétkeztetésben részesülők: 2 fő

3)      Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

-          Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján társulási ellátás formájában.

-          Működés tapasztalatai: A gyermekvédelem kielégítő. Ezt támasztja alá a 2011. évi működés kapcsán készített beszámolóban írtak, mely e határozat mellékleteként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

-          Ellátott családok száma: 1, ebben élő gyermekek száma:1 fő, ebből

-          Alapellátásban részesülők száma: 1 fő

-          Veszélyeztetettség okai: szülők életmódja, anyagi gondok, gyermeknevelési hibák.

-          Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya: nincs

-          Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása: nincs családból kiemelt gyermek.

-          Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: jók. Bejelentés alkalmával a hivatalban rendelkezésre álló esetjelző lap kitöltésével és telefonos kapcsolat felvétellel azonnal a szolgálat tudomására jut a gondozandó gyermek személye és családja.

-          Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása: Óvodában, iskolában

-          Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása: Nem volt szükség.

4)      Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:

-          védelembe vettek száma: 0 fő

-          átmeneti nevelésbe vettek száma: 1 fő

-          felülvizsgálatok eredménye: 0 fő

-          Ideiglenes elhelyezések száma: 0 fő

5)      Jövőre vonatkozó javaslatok, célok:

-          a veszélyeztetettség megelőzése, megszüntetése

-          a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése

-          a további jó kapcsolat fenntartása az észlelő, jelzőrendszeri tagokkal

6)      Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők száma: 0 fő

7)      Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: szóbeli és telefonos jelzés problémás gyermekes családok létéről, helyzetéről. Az együttműködés alapellátás biztosítása céljából történik.

Felügyeleti szervek 2011-ben nem tartottak szakmai ellenőrzést.

 

E határozatot és beszámolót a Nógrád Megyei Szociális és Gyámhivatalnak meg kell küldeni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2012. június 15.

 

6.      napirend tárgyalása

A szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A szentei Bóbita Óvoda a Bölcsödével egy intézmény lett, ezért az Óvoda eddigi SZMSZ-ét a Bölcsődére vonatkozóan ki kellett egészíteni. Egységes szerkezetben új SZMSZ készült, melyet Szente önkormányzata már elfogadott.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Javaslom, hogy mi is fogadjuk el.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

26/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testület megismerte a szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát és azt elfogadja.

A testület felhatalmazza a polgármestert az SzMSz aláírására.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal

 

7.      napirend tárgyalása:

Gáztartály töltése

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Kaptam egy levelet a Prímagáztól, hogy felbontják a szerződést, mert több mint egy éve nem rendeltünk gázt. Ez a szerződésben felmondási ok.

Javasolják, hogy vagy rendelünk legalább 200 kg gázt vagy leszerelik és elszállítják a tartályt.

A 200 kg. gáz díja kb. 94 E Ft. + 25 E Ft a szállítási költség.

A leszereléskor lefejtik a gázt és annak 50 %-át kifizetik. A lefejtés és az elszállítás költsége valamint a gáz 50 %-a mint veszteség összesen kb. 115 E Ft-ot tesz ki.

A legjobb megoldás a 200 kg gáz vásárlása lenne, mert a Műv. Ház felújítása után szükségünk van a gáztartályra.

A gázvásárlás viszont nincs tervezve a költségvetésbe, ezért majd azt is módosítani kell.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megvitatta a tartályos gáz vásárlásának szükségességét és úgy határoz, hogy 200 kg gázt kell vásárolni a tartályba.

A testület hozzájárul a gáz kb. 94 E Ft díjának és a szállítás kb. 25 E Ft díjának kifizetéséhez.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. április 30.

 

8.      napirend tárgyalása:

Felajánlott ajándéktárgyak, szállításuk

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Varga István házát Kerekes Tamás nevű szolnoki személy vette meg. Telefonon felhívott és közölte, hogy sok mindent szeretne felajánlani az önkormányzatnak. Pl. kondi gépet, könyveket… stb. Csak az az igénye, ha elfogadjuk az ajándékokat, akkor segítsünk az ideszállításban.

A könyveket a volt könyvtár helyiségében lehetne elhelyezni. Ez nagy mennyiségű könyv és nem lenne jó összekeverni a mi eddigi könyveinkkel.

Javaslom, hogy fogadjuk el a hasznosítható ajándékokat. A szállítás költségébe 20.000.-Ft felajánlásával, mint polgármester hozzájárulok. Szolnok oda-vissza kb. 300 km.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

28/2012 (IV. 18.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testülete megismerte Kerekes Tamás szolnoki lakos önkormányzatnak tett felajánlását és úgy határoz, hogy a felajánlott ajándéktárgyak közül az önkormányzat részére hasznosítható ajándéktárgyakat (pl.: kondigép, könyvek,.. stb.) elfogadja.

 

Erről az ajándékozót tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. április 30.

9. napirend:                                 

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

-          ÉMÁSZ részvények a testületi döntésnek megfelelően eladásra kerültek. A 60 db 10 E Ft-os részvényért 869.736 Ft-ot kaptunk, mely az önkormányzat számlájára lett utalva.

 

-          Kacsári Lászlóval a megbízási szerződés megkötése nem történt meg, törvényességi vizsgálatot kértem. Amint megkapom a választ, újból megvitatjuk a kérdést.

 

Kacsári Lászlóné képviselő: Én ehhez azt szeretném mondani, hogy ez a munkaköri leírás, ami a Kacsári Lászlónak 2009-ben megkötetett ezt ugye Miklián Mária írta alá ez szerintem nem tudom ki, hogy emlékszik rá ez a munkaköri leírás a Ford pályázatához volt szükséges. Meglehet kérdezni Miklián Máriát, és ha ezt valaki elolvassa ezt a munkaköri leírást hát ebben aztán minden van, Kacsári László mindent csinálhat a faluban szerintem egy könyv szerinti valami szöveg, ami szükséges volt a pályázathoz. És még azt szeretném mondani benne, van valóban a közterület kaszálás, de azt az akkori testület tudja, hogy ez arra vonatkozik itt a polgármesteri hivatal környéke a buszmegálló környéke a kopjafáknak a rendbetétele és a közmunkásoknak, ha nincs olyan közmunkás, aki tudna kaszálni, besegít ebbe. Ezt az akkori testület így fogadta el és evvel egy időben Kacsári László abba a munkaköri leírásba nincs bele írva a köztemető kaszálás ez kiemelt dolog a faluba akkor miért kapta a megbízási szerződés után járó megbízási díjat erre, hogy ő a köztemetőt kaszálta, ha munkaköri leírása volt. Ez valahogy ellentétes az egész, úgyhogy az akkori testület szerintem tudja, hogy ez nem a köztemető kaszálása ez, ami ott bele van írva, hanem itt a hivatal környékének kaszálása. Különben miért kapta akkor rá a pénzt a kaszálásra. Még azt is szeretném mondani, de különben bele lehet venni a falugondnoki szolgálatot, hogy ez munkaköri leírása e? Ez a köztemető kaszálása, mert ez biztos, hogy nem az.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A régi és az új temető az önkormányzat tulajdona.

 

Kérdés van- e valaki részéről?

Ha nincs, mindenkinek köszönöm a megjelenést.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

       ………..…………………                                                ……………………………..

                 Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                   körjegyző                                                                        polgármester

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

       ….…….……………….…..                                               ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                   Glózik László János                                                            

               alpolgármester                                                                             képviselő