Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 9-2012.05.23. Jegyzőkönyv

9-2012.05.23. Jegyzőkönyv

9 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. május 23.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 10

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Megnyitom a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Füri János és Pribelszki Mónika képviselőt javasolom.

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendeken túl a falugondnoki szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó napló aláírását és az átmeneti segély kérelmek elbírálását is vegyük fel.

 

Javasolt napirend:

 

1.  Rétsági Orvosi Ügyeletben való részvételről és költségvetési hozzájárulásról. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

2. ÉKP és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodása és SzMSz-e

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

3. Rendeletalkotás anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról. (írásbeli)

    Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

4. Rendeletalkotás a szociális étkeztetés térítési díjáról. (írásbeli)

    Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

5. Falugondnoki szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó napló aláírása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

6. Egyebek

 

Zárt ülésen

 

7. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

    Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

A testület a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Rétsági Orvosi Ügyeletben való részvételről és költségvetési hozzájárulásról.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Írásban minden képviselő megkapta az orvosi ügyelet átalakítása után kialakult helyzetleírást. Meghatározták a költségvetést és beterveztek egy Opel Astra személygépkocsi vásárlást.

Dönteni kell arról, hogy vállaljuk-e a költségvetés MEP finanszírozás fölötti és a gépkocsi beszerzés összegének arányos részét. Ha nem, akkor új orvosi ügyelet után kell néznünk.

A nyilvántartott kisecseti lakosságszámot tévesen adták meg 247 főre, mert 2012. január 1.-én 180 volt. Ennek javítását kérni fogjuk.

Javaslom, hogy csatlakozzunk a társuláshoz és fogadjuk el a költségek MEP finanszírozás fölötti lakosságarányos finanszírozását.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

32 / 2012 (V. 23.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 47/2011 (X. 20.) sz. határozatával összhangban csatlakozik a rétsági orvosi ügyeleti rendszerhez.

A testület vállalja az ügyeleti rendszer 2012. évi költségvetéséből a MEP finanszírozású után fennmaradó összeg lakosság arányos hozzájárulásnak fizetését azzal a kikötéssel, hogy a lakosság számának figyelembevételénél Kisecset községet 180 fővel vegyék számításba és ne 247 fővel.

Erről Rétság Város Önkormányzatát, mint orvosi ügyelet működtetőjét értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. május 31.

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

ÉKP és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás

társulási megállapodása és SzMSz-e

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács módosította és egységes szerkezetbe foglalta a Társulás társulási megállapodását és Szervezeti és Működési Szabályzatát. A módosításokra új tagok felvétele és a Társulási Tanács hatáskörének változása miatt volt szükség. Az önkormányzatot nem érintik hátrányosan a módosítások.

Javaslom a társulási megállapodás és az SzMSz elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

33 / 2012 (V. 23.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt „Társulási Megállapodás”-át és „Szervezeti és Működési Szabályzatát” és azokat elfogadja.

Erről a Társulási Tanács titkárságát (2100 Gödöllő Dózsa Gy. út 69.) értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Rendeletalkotás az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint

hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Törvény írja elő, hogy a munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötések, egyéb anyakönyvi események esetére szolgáltatási díjat kell megállapítani és az anyakönyvvezető is jogosult ezekben az esetekben díjazásra.

Az erre vonatkozó rendelet tervezet elkészült, mely 15 nap társadalmi egyeztetésre került és minden képviselő megkapta. Észrevétel nem történt. A tervezet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Van-e valakinek kérdése a tervezethez.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Javaslom, hogy ne kérjünk szolgáltatási díjat akkor, ha a házasulók közül az egyik személy kisecseti állandó lakosú és itt akarnak házasságot kötni.

 

Nagy Kálmán körjegyző:Kisecset esetében hivatali helyiségnek Kétbodony Madách út 37. számú hivatal számít, mert az anyakönyv ott van elhelyezve. Tehát a Kisecseten történő házasságkötés hivatali helységen kívüli házasságkötésnek minősül még akkor is, ha a kisecseti hivatalnál történik a házasságkötés.

Ekkor a tervezet szerint 10.000 Ft-ot kellene fizetni. Ha a díjat nem állapítja meg az önkormányzat vagy 0 Ft-ot állapít meg, akkor úgy gondolom, hogy kijátssza az önkormányzat a törvény előírását, mely szerint a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történt házasságkötésért a települési önkormányzat rendeletében meghatározott díjat kell fizetni. A 0 Ft díj az nem díj.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Tudom, hogy máshol is megállapították, úgyhogy mi sem kérjünk díjat.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Mindezek ellenére az anyakönyvvezető jogosult a díjra és a ruházati költségtérítésre, amit az önkormányzatnak kell fizetnie a vele kötött eseti megbízási szerződés alapján. Tehát kisecseti házasságkötés esetén az önkormányzatnak nem lesz 10.000 Ft. bevétele viszont lesz 5.000 Ft. kiadása. Tehát a rendeletalkotás után az önkormányzat anyagilag hátrányosabb helyzetbe kerül, mint eddig volt.

 

Pribelszki Mónika képviselő: De az anyakönyvezető szabadságot is kérhet a házasságkötésért. Majd megmondjuk neki, hogy azt kérjen.

 

Nagy Kálmán körjegyző:Kérhet, de biztosítani kell neki a díj lehetőségét is.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Javaslom, hogy azoknak a házasulandó pároknak, akik Kisecseten az önkormányzatnál szeretnének házasságot kötni és az egyik fél állandó kisecseti lakos, azoknak a szolgáltatási díjat az önkormányzat vállalja át.

 

Öt (5) egyhangú igen szavazattal a képviselő-testület a módosító javaslatot elfogadta.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ezt követően, aki a rendelet tervezetet is elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.

 

A képviselő-testület az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 11/ 2012 (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint

hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjáról.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

 

Rendeletalkotás a szociális étkeztetés térítési díjáról.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az étkeztetés ellenőrzésére került sor és megállapították, hogy a térítési díj meghatározásának szabályozása nem a szociális törvény előírásai szerint történik. Ennek figyelembevételével, valamint az Alaptörvény hatályba lépése alapján az előző térítési díjrendelet egységes szerkezetbe foglalásával elkészült a tervezet, mely 15 napon át társadalmi egyeztetésre került. A tervezetet, mely 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva- minden képviselő megkapott. Észrevétel nem érkezett, javaslom a tervezet elfogadását.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e észrevétel, javaslat a tervezethez.

 

A testület a tervezetet megvitatta, majd a szociális étkeztetés térítési díjáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 12/ 2012 (VI. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés térítési díjáról.

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: Azonnal.

 

5.      napirend tárgyalása:

Falugondnoki szolgálat igénybevételéhez kapcsolódó napló aláírása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A falugondnoki szolgálat ellenőrzése megtörtént. Hiányosságként állapították meg, hogy a falugondnoki naplót a szolgáltatást igénybe vevőkkel a falugondnok nem íratja alá. Ez alól a feladat alól a képviselő-testület felmentheti a falugondnokot. Javaslom a felmentést.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

34 / 2012 (V. 23.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete felmenti a falugondnokot a tevékenységi napló utolsó oszlopának- szolgáltatást igénybe vevő általi- aláíratási kötelezettsége alól.

Erről a falugondnokot értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: Azonnal.

 

 

6.      napirend:                                             Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-    Gáz vásárlása kapcsán tájékoztatom a testületet, hogy 200 kg. vásárlása volt engedélyezve, de sajnos a szolgáltató 501.35 kg-al töltötte fel a tartályt.

-    Január hónapban a csatornázás kapcsán sokan kaptak az OTP-től a számlájukról kimutatást. Sokan meg kívánják szüntetni a számlát, ehhez viszont hozzájáruló nyilatkozat kell az OTP-nek. A nyilatkozatot a romhányi víziközmű társulásnak kell kiadnia, mert a kisecseti lakosokkal kapcsolatban is ők kötötték a számlát az OTP-vel. Ezt a hozzájáruló nyilatkozatot mindenki részére kikértem, azt az önkormányzatnál át lehet venni.

-    Telekeladás kapcsán közölném, hogy két vevő elállt a szerződéstől, így nem történt meg az eladás. Bár az egyik vevő jelezte, hogy későbbi időben majd megveszi az összes ingatlant.

-    Kacsári László falugondnokkal május 3-án megkötésre került a megbízási szerződés a régi feltételekkel.

 

Van- e kérdés, hozzászólás?

 

Wágler László:Szeretném tudni, hogy a Kormányhivatal mit válaszolt az ön által feltett kérdésre?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Majd ha a képviselők kérik, akkor Ők betekinthetnek az válaszként kapott levélbe.

 

Wágler László:Az előző testületi ülésen beadtam egy kérvényt, hogy az út takarításával kapcsolatban megoldani azt a problémát, ami ott előttem van. Ha megint leesik, az eső megint felhordják, a sarat most még ott van a por ez tarthatatlan ez az áldatlan állapot, ami ott van a vendégház előtt. Erre kérnék rövid időn belül választ, hogy mi a válaszuk különben kénytelen vagyok megint csak tovább menni.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A kérelem szerinti feladat nem államigazgatási ügy. Az iratot a polgármesterre történő iktatással iktatásra átadtam.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Nincs arra lehetősége az önkormányzatnak, hogy az utat rendszeresen letakarítsa a sártól. Javaslom, hogy az aszfaltozott út előtti 15-20 méterest szakaszt kővel kellene megszórni és így az autókról a sár jelentős része lerázásra kerülne. Ugyanez a helyzet van a Béke köz végén is itt is ugyanezt a megoldást javaslom.

 

Wágler László:Nekem van javaslatom a megoldásra, üljünk le és beszéljük meg. Most is feltúrták az utat, mert kábelt fektettek le, de hogy milyen célra és ki engedélyezte azt nem tudom.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A Gergi háló nyert pályázatot kábelen fog jönni telefon tv és internet, de erről szórólap is került bedobásra a postaládákba. Az eredeti nyomvonal az aszfaltozott út és az Ön vendégháza kerítése közötti sávra lett tervezve, itt akarták elvezetni, de mivel az Ön kerítése és tujasora az önkormányzata területén van, ezért úgy tudom, Ön megegyezett a Gergi hálóval az új nyomvonal kijelölésében.

 

Több hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                               

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

     ….…….……………….…..                                               ……………..………………..

                 Füri János                                                                      Pribelszki Mónika

                 képviselő                                                                             képviselő