Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 13-2012.08.08. Jegyzőkönyv

13-2012.08.08. Jegyzőkönyv

13 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. augusztus 8.

 

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                   Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 14

 

Fodor Csilla polgármesterköszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Megnyitom a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolom.

A javaslatot a testület egyhangúlag elfogadta.

Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendeken túl az önkormányzat 2012 évi költségvetésének I. félévi állásáról szóló beszámolót, a költségvetés módosítását és a szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadását is tűzzük napirendre.

 

 

Javasolt napirend:

 

1.    Beszámoló az önkormányzat 2012 évi költségvetésének I. félévi állásáról.(írásbeli)

       Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

2.     Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosítása.(írásbeli)

       Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

 3.  Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

      Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 4.  A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

           Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 5. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos  közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 6.   A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

      Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 7.  Szociális étkeztetés szakmai programja.(írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 

 8.  Rétsági Orvosi Ügyelet támogatási feltételei.

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

   9.  Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása.

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

 10.  Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

  11.  Polgárvédelmi Szervezet aktualizálása.

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester           

 

 12.  Tankönyvtámogatás megállapítása.

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

13.   Szabadság út csatlakozó külterületi szakaszán portalanítási (kövezési) költség megállapítása.

       (írásbeli)

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

 

 14.  Civil Egyesület sportpálya használati igénye falunapra.

        Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 15.  Falugondnok helyettesítési díjának meghatározása.

        Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 16.  Egyebek

 

Zárt ülésen

 

 17. Átmeneti segélykérelmek elbírálása.

     Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester  

 

A testület a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (írásbeli)

 

Fodor Csilla polgármester: A beszámoló szöveges és kimutatás anyagát valamennyi képviselő megkapta. Részletesen megismerhették a teljesítés állását.

Csak néhány fontos összefüggést említenék. A bevételek 77 %-ra, a kiadások 43 %-ra teljesültek. A pénzkészlet június 30-án 4.019 E Ft volt.

 

Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Ha nincs, javaslom, fogadjuk el az írásbeli beszámolót és annak szóbeli kiegészítését.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

42 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő- testülete megismerte az Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló írásban kiadott beszámolót és azt a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadja.

A beszámoló táblázatos kimutatásai és a szöveges előterjesztés 1 sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása (írásbeli)

 

Fodor Csilla polgármester: Az írásban kiadott tervezet alapján az első félévben érkezett pótelőirányzatokkal módosítani kell a költségvetést. A 2.577 E Ft pótelőirányzat növeli mind a kiadást, mind a bevételt,  így a költségvetést módosított bevételi és kiadási főösszege 27.514 E Ft lesz. Javaslom a módosítás elfogadását.

 

A testület a 2012. évi költségvetés módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

14 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítására.

 

A rendelet és mellékletei 2 sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Ezt követően Illés Zita pénzügyi előadó elhagyta az ülés helyiségét.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az új 2012. évi II. számú szabálysértési törvény értelmében az önkormányzatoknak hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. E jogi tény alapján lett hatályon kívül helyezve az állattartási rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése. A 2012. évi XVIII. törvény 6.§§ (6 ) bekezdése alapján mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható 2012. október 1-től. E rendelkezés alapján a helyi állattartási rendelet megfelelő rendelkezései a módosítás 1 § (2) bekezdésével hatályon kívül helyezésre kerülnek.

A rendelet tervezet július 19-én elkészült, több mint 15 nap társadalmi egyeztetésre kerül, észrevétel nem érkezett. A tervezet 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezetet minden képviselő megkapta.Van-e valakinek kérdése a tervezethez?

 

Fodor Csilla polgármester:Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a tervezetet.

 

A testület a tervezetet megismerte, majd az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

15 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról.

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

 

A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A már idézett szabálysértési törvény alapján a közterület használat szabályairól szóló rendelet 19. §-ának hatályon kívül helyezésével törlésre kerül a szabálysértési rendelkezés.

A rendelet tervezet július 19-én elkészült, több mint 15 nap társadalmi egyeztetésre kerül, észrevétel nem érkezett. A tervezet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezetet minden képviselő megkapta.

 

Fodor Csilla polgármester: Van-e észrevétel, javaslat a tervezethez? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a tervezetet.

A testület a tervezetet megismerte, majd a közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

16 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosításáról.

 

A rendelet 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5.      napirend tárgyalása:

 

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos  közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A közterületek tisztántartásáról szóló helyi rendeletből a 33. §-t kell hatályon kívül helyezni a szabálysértési törvény alapján.

A rendelet tervezet július 19-én elkészült, több mint 15 nap társadalmi egyeztetésre kerül, észrevétel nem érkezett. A tervezet 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezetet minden képviselő megkapta.

 

Fodor Csilla polgármester: Van-e észrevétel, javaslat a tervezethez? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a tervezetet.

 

A testület a tervezetet megismerte, majd a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

17 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról.

 

A rendelet 8. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6.      napirend tárgyalása:

 

A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló helyi rendelet 29. §-át kell hatályon kívül helyezni a szabálysértési törvény alapján.

A rendelet tervezet július 19-én elkészült, több mint 15 nap társadalmi egyeztetésre kerül, észrevétel nem érkezett. A tervezet 9. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezetet minden képviselő megkapta.

 

Fodor Csilla polgármester: Van-e észrevétel, javaslat a tervezethez? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a tervezetet.

 

A testület a tervezetet megismerte, majd a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

18 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításáról.

 

A rendelet 10. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

7.      napirend tárgyalása:

 

Szociális étkeztetés szakmai programja.

 

Fodor Csilla polgármester: A szociális étkeztetés szakmai programját ismertetem konkrét felolvasással. Van- e kérdés a programhoz kapcsolódóan? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A testület a programot megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

43 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a szociális étkeztetés szakmai programját elfogadja. A szakmai program 11. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről a megyei Szociális és Gyámhivatalt értesíteni kell.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Azonnal.

 

8.      napirend tárgyalása:

 

Rétsági Orvosi Ügyelet támogatási feltételei.

 

Fodor Csilla polgármester: A rétsági Orvosi ügyelet írásban kér biztosítékot a csatlakozás feltételeinek vállalásáról. Felolvasom a határozat tervezetet.

Van- kérdés? Ha nincs, javaslom ennek elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

44 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő testülete a rétsági központi háziorvosi ügyeleti ellátás kapcsán elfogadja, hogy:

  1. A jelenleg fennálló tartozás 0 Ft.
  2. A közbeszerzési eljárás településre eső lakosság arányos összegét, - kieső lakosságszám esetén a lakosságarányos különbözetét - vállalja és azt a közléstől számított 10 napon belül megfizeti.
  3. Az ügyelet beindításának feltételeivel kapcsolatos költségeket lakosságarányosan vállalja.
  4. Az ügyelet működéséhez szükséges megállapodásokat megköti, és azokat betartja.

Erről írásban tájékoztatni kell Rétság Város Önkormányzatát.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Azonnal

 

9.      napirend tárgyalása:

 

Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása.

 

Fodor Csilla polgármester: Az önkormányzatok és intézmények nevei és címei lettek pontosítva. Eddig negyedévente kellett fizetnünk 25 E Ft-ot, 2012-től csak 20 E Ft-ot kell fizetnünk évente, de azt márc. 31-ig kell átutalnunk a tárgyévre.

Ezek módosultak, de egységes szerkezetbe is lett foglalva. Javaslom a megállapodás elfogadását és felhatalmazást arra, hogy aláírhassam.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

45/ 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításait és azt a Társulási Tanács 13/2012. (IV.26) számú és 22/2012. (VI.14) számú módosításaival egységes szerkezetben foglalt határozatai szerint jóváhagyja.

A képviselő-testülete megbízza a polgármestert az egységes szerkezetű megállapodás aláírására.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Azonnal

 

10.  napirend tárgyalása:

 

Polgárőr Egyesület támogatási kérelme.

 

Fodor Csilla polgármester: Bálint István a polgárőrség vezetője írásban kéri a támogatás emelését a fenntartási költségek emelkedése miatt. Három éve változatlan a támogatás, ami nem fedezi már a benzin és a gépjármű fenntartás településre eső költségét. Méltányos emelésként 25%-os emelést kér. Eddig 10 E Ft/hó volt a támogatás. Tehát havi 2.500 Ft/hó emelésről lenne szó.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Javaslom, hogy 3.000 Ft/hó összeggel növeljük a támogatást.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

46 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a kétbodonyi Polgárőr Egyesület részére- a kisecseti polgárőrségi feladatainak ellátásához - 2012. aug. 1-től 13.000 Ft/hó támogatást nyújt.

A támogatás felhasználásáról az év végét követő 60 napon belül el kell számolni.

A számlára rá kell írni a támogató nevét a támogatás összegét és célját, majd alá kell írni.

Erről az Egyesületet tájékoztatni kell.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012. aug. 17.

 

11.  napirend tárgyalása:

 

Polgárvédelmi Szervezet aktualizálása.

 

Fodor Csilla polgármester: Az eddigi polgárvédelmi szervezetből kikerültek az elhunytak illetve a községből elköltözöttek és helyettük teszek javaslatot az új szervezeti összetételre.

Felolvasom a szervezeti egységeket, azok vezetőit és tagjait.

Az aktualizált listát írásban minden képviselő megkapta.

Van-e kérdés, módosítási javaslat a nevek, beosztások kapcsán? A jelenlévők véleményét is kérem.

Ha nincs, javaslom a polgárvédelmi szervezet elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

47/ 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a kisecseti polgárvédelmi szervezet egységeit, vezetőit, tagjait és azt a 12. sz. melléklet szerint elfogadja.

A vezetők és tagok részére a beosztási határozatot ki kell adni.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012. aug. 17.

 

12.  napirend tárgyalása:

Tankönyvtámogatás megállapítása

 

Fodor Csilla polgármester: Ismertetem a tavalyi határozatot. Továbbá ismertetem a tanulók számát az általános, a közép és felsőfokú iskolákba. Kb. 130 E Ft. kiadásról van szó.

Nagy Kálmán körjegyző: A belső ellenőrzés megállapította, hogy jogszabály ellenes a családi jövedelmi feltétel nélküli támogatás nyújtása.

 

Fodor Csilla polgármester: Miután még nem tudjuk a tankönyvek árát, ezért javaslom, hogy szeptemberre napoljuk el az ezzel kapcsolatos döntést.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

48/ 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő testülete a tankönyvtámogatás megállapításával kapcsolatos döntést elnapolja. A testület a tankönyvek árának ismeretében szeptemberben hoz döntést.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

13.  napirend tárgyalása:

 

Szabadság út csatlakozó külterületi szakaszán a portalanítási

(kövezési) költség megállapítása.

 

Fodor Csilla polgármester: Előzményként szeretnék két levelet ismertetni konkrét felolvasással (a két levél felolvasásra kerül ).

Nem szeretnék levél csatába kezdeni, ezért testületi jegyzőkönyvbe szeretném mondani, a levélre adott válaszomat és kérném Nagy Kálmán jegyző urat, hogy ennek kivonatos részét legyen szíves Wágler László úr részére megküldeni.


Válaszolva sorba mennék:

-   Idézet : „A tavalyi Teszedd mozgalom felajánlott pénzéből jutott volna rá, ha hajlandó lett volna az Élhető Falunkért Egyesülettel együtt működni. Itt kettő millió forintot kidobott az ablakon”  

     Válaszom : Ezzel kapcsolatban sem írásban sem pedig szóban az Élhető Falunkért Egyesület semmilyen nemű megkereséssel nem élt, sem az önkormányzat, sem személyem, mint polgármester irányába.

- Idézet : „Bőven jutott volna pénz a tavalyi és az idei kifejezetten rám, vagyis cégemre kivetett idegenforgalmi adóból is”.

    Válaszom :Az a gyanúsítás, hogy az idegenforgalmi adó kimondottan  Wágler László irányában célzatosan lett kivetve, részemre sértő és ezt a vádaskodást maximálisan visszautasítom.

-  Idézet : „Annál is inkább, mert ezt az adót csak az idegenforgalom elősegítésére lett volna szabad felhasználni. Pl. az út tisztántartására”

     Válaszom :Eddig összesen 52.200.- Ft idegenforgalmi adó került befizetésre, mely a mai napig is ott van elkülönítetten az idegenforgalmi adó bankszámlán, egyetlen egy forint felhasználása sem történt meg, erről igen is a képviselőtestületnek kell döntenie. Én ehhez nem nyúltam, a testület sem hozott ilyen döntést, igen is idegenforgalomra, a falu szépítésére: tehát virágok vásárlására stb.-re kell költenünk.

-  Idézet : „ Este nyolc óra tájban meglepetésszerűen hajtotta végre egy számomra ismeretlen személlyel”

     Válaszom :Többször kerestem Wágler Urat, nem volt otthon. Ez az „este nyolc óra tájban” nem igaz, 6 óra magasságában kerestük meg, igaz egy úriemberrel, ki ismeretlen személyként van megjelölve az az úr Fodor László volt, aki három és fél éven keresztül az élettársam volt Wágler László szomszédságában, aki mellesleg jelenleg a férjem.

Idézet : „ Felhívnám a figyelmét sok eljárási szabályt sértett meg ismételten.”

     Válaszom :Jelezném, ha nekem címezte volna Wágler Úr mindjárt a leveleit, akkor nekem lett volna iktatva és harminc napon belül válaszoltam volna a kérdéseire. Utána lehet nézni 2010 májusa óta minden ilyen beadványra időben válaszoltam.

 

Fodor Csilla polgármester:  A további felvetésekkel kapcsolatban, ez nem egy hivatalos jegyzőkönyvezett eljárás volt, itt a május 23-ai testületi ülésen is jeleztük, keresni fogom Önt, megbeszéljük a dolgokat, mely meg is történt. Konkretizáltuk mennyit kellene leszedni az útból, Wágler úr felajánlotta, hogy a kerítést azon a szakaszon kiszedi, ne rongálódjon.

Továbbá az utolsó pontra pedig a válaszom annyi lenne, hogy bármikor megkereshette volna az önkormányzatot akár szóban, akár írásban, hogy a honlapunkon szerepelni szeretne. A honlapon való szerepelés megkeresésre történik, leírva, hogy mit szeretne feltenni, milyen címet, milyen telefonszámot, milyen formában, milyen logóval, milyen emblémával, milyen képekkel, hogy megfelelően legyen felrakva a honlapunkra. Nem szeretnék senkit kellemetlen helyzetbe hozni, tehát esetleg olyan adatot felrakni róla, amivel esetleg nem ért egyet. Mai napig is tartom s ezután is tartani fogom, amennyiben konkrétan megkapja az önkormányzat névvel, címmel, fényképekkel, logóval ezt a felkérést és az nem sért közerkölcsöt, automatikusan igenis továbbítjuk informatikusunknak és a megjelenést honlapunkon biztosítjuk.

 

A külterületi útszakasz kővel történő ellátására Hangács János vállalkozótól kértem és kaptam árajánlatot, melyet felolvasok.

Az árajánlat 25 méter szakasz kövezésére vonatkozik és nagyon kedvezőnek mondható.

Javaslom, hogy a jelenlegi árajánlat alapján a Szabadság tér csatlakozó 25 méteres külterületi szakaszán készítessük el a kőszórást.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

49 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Hangács János kétbodonyi egyéni vállalkozó által a kisecseti Szabadság tér csatlakozó külterületi 25 méteres útszakasz zúzott kővel történő elkészítésére tett árajánlatot és azt elfogadja.

Az árajánlat alapján el kell készítetni a földútszakaszt (kőszórással pormentesítetni ).

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012. augusztus 31.

 

14.  napirend tárgyalása:

 

Civil Egyesület sportpálya használati igénye falunapra.

 

Fodor Csilla polgármester: A Tiszta Szívvel Szülőfalunkért Közhasznú Egyesület részéről kérelem érkezett, melyet felolvasok.

Tehát a falunap megrendezéséhez kérik a sportpálya térítésmentes használatát augusztus 10.-én péntek délutántól 12.-én vasárnap délig.

Aki a kérést elfogadja és hozzájárul a sportpálya térítésmentes használatának biztosításához, az kérem kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

50 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Tiszta Szívvel Szülőfalunkért Közhasznú Egyesület falunap rendezése céljából 2012. augusztus 10.-től augusztus 12-én délig térítésmentesen használja a sportpálya területét.

A területet a rendezvény végén rendezetten, tisztán kell visszaadni.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

15.  napirend tárgyalása:

          Falugondnok helyettesítési díjának meghatározása.

 

Fodor Csilla polgármester: Kacsári László falugondnoknak aug. 13-tól aug. 31-ig, törvényesen, 14 nap szabadságot kiadtam, mely időszakra én helyettesítem. Szeptember 3.-án kórházba megy és nem tudjuk meddig tart a távolléte. Szeptembertől nem tudom vállalni a helyettesítést, mivel akkor már nem csak ebédszállítás, hanem minden nap óvodásokat is kell vinni és hozni. Úgy gondolom, hogy napi 8 órában helyettesíteni nem kell. Reggel, délben és délután 1-1 óra szükséglet van a helyettesítésre. Megbízási szerződéssel lehetne foglalkoztatni valakit. A 108 E Ft/hó bruttó minimálbérrel számolva bruttó 675 Ft/óra + járulék összegbe kerülne a helyettesítés.

Várhatóan meddig lesz távol Laci?

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Valószínűleg szeptember hónapban nem tud dolgozni.

 

Fodor Csilla polgármester: Akkor bruttó 675 Ft/óra + járulék önkormányzati költséggel határozzuk meg a helyettesítés díját szeptember hónapra, hetente megkötött megbízási szerződéssel.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

51 / 2012 (VIII. 8.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a falugondnok betegsége miatt távolléte idejére 2012. szeptember 3.-tól várhatóan szeptember végéig megbízási szerződéssel helyettesítő személy legyen alkalmazva munkanapokon napi 3 órában bruttó 675 Ft/óra+ járulék (kb. 840.-Ft/óra) összegért. A szerződést hetente kell megkötni. A helyettesítő személynek gépjármű vezetői jogosítvánnyal kell rendelkeznie és egészségügyileg alkalmasnak kell lenni a szállítási, ételhordási feladat ellátására.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

16.  napirend:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a Műv. Ház felújítására benyújtott pályázat nem részesült támogatásban. Az elutasító határozatban szereplő okok nem felelnek meg a valóságnak, ezért fellebbeztem. Erre még nem kaptam választ, de tudom, hogy ezt követően már csak várólistára kerülhetünk, mert a pályázati keretet már szétosztották.

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                                   Fodor Csilla

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                                

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

      ….…….……………….…..                                                       ……………..………………..

              Kacsári Lászlóné                                                              Glózik László János   

               alpolgármester                                                                           képviselő