Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 11-2012 06.01. Önkormányzati rendelet az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségén kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól

11-2012 06.01. Önkormányzati rendelet az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségén kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11 / 2012 (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól.

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házassági eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás  alapján az anyakönyvi események hivatali munkaidőn kívüli, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya Kisecset község közigazgatási területén történő házasságkötési,a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események társadalmi megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

 

  1. §

 

Általános rendelkezések

 

(1)   A helyi önkormányzat hivatalában (Kétbodony, Madách út 37.) munkaidőben az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség és az alapszolgáltatás igénybevétele, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.

(2)   Nem köthető házasság, illetve nem létesíthető bejegyzett élettársi kapcsolat a munkaszüneti és ünnepnapokon.

(3)   A házasságkötésen, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésén és egyéb családi események társadalmi megünneplésén az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése ingyenes alapszolgáltatás de a hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül a megrendelő a szolgáltatásért az e rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni kivéve, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(4)   Az (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül, különösen ha valamelyik házasuló orvosi igazolással alátámasztott súlyos egészségi állapota, mozgásképtelensége miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

 

  1. §

 

A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítés és egyéb családi események társadalmi megünneplése.

 

(1)   Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket hétfő-csütörtök napokon 16 és 18 óra között, pénteken 14 és 18 óra, szombaton 10 és 18 óra között lehet lebonyolítani.

(2)   A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést e rendelet 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

 

  1. §

 

A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítés és egyéb családi események társadalmi megünneplése.

 

(1)   Hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és egyéb családi események társadalmi megünneplése engedélyezhető, amennyiben az esemény helyszíne megfelelően méltóságteljes és biztonságos, ahol biztosítottak a szükséges technikai eszközök. A helyszín és az eszközök biztosítása a házasulók feladata. A megrendelőnek biztosítania kell az esemény alatt az anyakönyv és az anyakönyvvezető fölé sátor felhúzását vagy fedett részben való biztonságos tartózkodását.

(2)   Hivatali helyiségen kívüli esemény helyszíne lehet különösen: étterem, szálloda díszterme, lakóház kertje stb. ha biztosítják az ünnepélyes rendezvény lebonyolításához szükséges feltételeket. A helyszínt előre meg kell tekinteni. A jegyző az anyakönyvvezető javaslatára a közreműködést megtagadhatja, ha a házasulók az esemény ünnepélyes megtartásának feltételeit nem tudják biztosítani.

(3)   Hivatali helyiségen kívüli az anyakönyvi esemény akkor is, ha az a Körjegyzőség kirendeltségén, (Kisecset Kossuth út 4. szám alatt) vagy a Művelődési Házban (Kossuth út 39. szám alatt) kerül lebonyolításra.

(4)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi események társadalmi megünneplésének az engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5)   A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést e rendelt 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni a házasságkötésre történő bejelentkezéskor.

(6)   Az anyakönyvvezető és az anyakönyv helyszínre történő biztonságos szállításáról és a hivatali helyiségbe történő visszaszállításáról a felek gondoskodnak.

 

  1. §

 

A házasságkötés, élettársi kapcsolatlétesítése és egyéb családi események

 szolgáltatási díja.

 

(1)   A hivatali helyiségen kívüli, továbbá a munkaidőn kívül történő anyakönyvi események (házasság megkötése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások) engedélykötelesek, eljárási illetékkötelesek és – a (2) bekezdés kivételével - e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű szolgáltatási díjköteles tevékenységek.

(2)   Nem kell szolgáltatási díjat fizetni azoknak a házasulóknak, akik közül legalább az egyik fél kisecseti állandó lakhellyel rendelkezik és a kisecseti hivatali helyiségben vagy a Művelődési Házban kívánnak házasságot kötni.

(3)   Az 1. számú mellékletben meghatározott díjat a helyi önkormányzat házi pénztárába kell megfizetni, a 3. § és a 4. § szerinti kérelem benyújtásáig. A díj befizetéséről a befizető számlát kap. Szolgáltatási díj megfizetésének hiányában a rendezvény nem tartható meg.

(4)   Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős döntés kézhezvételét követő naptól 30 napon belül kérheti a díj visszafizetését az önkormányzattól.

(5)   A díjak tárgyi adómentesek és egy alkalmat tartalmaznak. A szolgáltatási díjak az önkormányzat bevételét képezik.

 

  1. §

 

Az anyakönyvvezető díjazása

 

(1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX törvényben meghatározott szabadidő vagy az 1. számú mellékletben meghatározott díjazás illeti meg az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján, havonta elszámolva.

(2) Az anyakönyvvezetőt ruházati juttatás illeti meg, melynek mértéke a mindenkor illetményalap 100%-a. 2012 évben az időarányos része.

 

7.  §

 

Értelmező rendelkezések

 

(1)   Hivatali helyiség: Kétbodony Madách út 37.

(2)   Ünnepnap: január 1., március 15.,  húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20.,  

                         október 23., november 1., december 25-26.

(3)   Munkaszüneti nap: vasárnap

(4)     Alapszolgáltatás: Hivatali helyiség berendezése

Gyűrűs tálca használata

Takarítás költségei

Hozott pezsgő hűtése, felszolgálása, pohárhasználat

Gépzene szolgáltatás

 

8.  §

 

Záró rendelkezések

 

(1)    Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet rendelkezéseit, valamint a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)   E rendelet 2012. július 1.-én lép hatályba.

(3) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra – történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. május 23.

 

 

………………………………….                                         ………………………………

      Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

               polgármester                                                                          körjegyző

 

Kihirdetve: 2012. június 1.

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző

 

1.      számú melléklet a 11/2012 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

 

 

Az anyakönyvi esemény szolgáltatási díjai

 

 

  1. Az alapszolgáltatás: Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény, 2.§ (1) bek., és az  5.§ (2) bekezdés szerinti házasságkötés:         díjmentes
  2. Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül:                                            5.000 Ft
  3. Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül:      10.000 Ft

 

  1. Anyakönyvvezető munkaidőn kívüli díja:                                 Br.  2.500 Ft/ esemény
  2. Anyakönyvvezető munkaidőn kívüli és

      hivatali helyiségen kívüli díja:                                                     Br.  5.000 Ft/ esemény

                 

6. Gyertyáról, egyéb kellékről, asztali díszről, versmondó személyéről

    a házasulók gondoskodnak:                                                                              0.- Ft

 

                                                                      

 

 

A díjak az áfát tartalmazzák.

A díjat az önkormányzat házi pénztárában a rendezvény előtt legalább 3 munkanappal kell befizetni, a befizetést igazoló bizonylatot az anyakönyvvezető a házasságkötést megelőző eljárás jegyzőkönyvéhez tűzi. A térítési díj ellenében végzett szolgáltatásokat és azok díjtételeit az önkormányzat és a szolgáltatást igénybe vevő között számlán kell rögzíteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     

Illeték-

 

bélyeg

 

számú melléklet a 11/2012 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

 

                                                                  K é r e l e m

        Hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény

   létesítésének engedélyezéséhez.

 

Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését  …………. év ………………… hónap ………. nap ………… óra időpontra.

 

Menyasszony

Név: ………………………………………………………………..

Lakcím:…………………………………………………………….

Kézbesítési cím: …………………………………………………...

Telefon szám: ………………………………………………………

Vőlegény

Név: ………………………………………………………………..

Lakcím:…………………………………………………………….

Kézbesítési cím: …………………………………………………...

Telefon szám: ………………………………………………………

Az eseményen közreműködő anyakönyvvezető:…………………………………

 

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díja:………………………5.000 forint

 

Kétbodony, …………………………….

 

………………………………………                      ……………………………………….

                aláírás                                                                                aláírás

 

 

A szolgáltatási díj Kisecset házi pénztárba befizetésre került.  ………………………….

                                                                                                              pénztáros

 

 

Engedélyezés esetén a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*

                                                                                 

 

                                                                                              ………………………………..

közreműködő anyakönyvvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

   Illeték-

 

   bélyeg

 


3.      számú melléklet a 11/2012 (VI.1.) önkormányzati rendelethez

 

                                                            K é r e l e m

Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény

létesítésének engedélyezéséhez.

 

Alulírottak kérjük házasságkötésünk létesítésének hivatali helyiségen kívül történő engedélyezését  …………. év ………………… hónap ………. nap ………… óra időpontra.

A hivatali helyiségen kívüli helyszín: Kisecset, …………………………………………

 

Menyasszony

Név: ………………………………………………………………..

Lakcím:…………………………………………………………….

Kézbesítési cím: …………………………………………………...

Telefon szám: ………………………………………………………

Vőlegény

Név: ………………………………………………………………..

Lakcím:…………………………………………………………….

Kézbesítési cím: …………………………………………………...

Telefon szám: ………………………………………………………

 

Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény díja:…..     10.000 forint

Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításában, ha

-          a tanúk, -és ha szükséges– a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,

-          gondoskodunk a házasságkötés létesítésének méltó környezetéről,

-          gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

-          gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.

 

Kétbodony, …………………………….

 

………………………………………                      ……………………………………….

                aláírás                                                                                aláírás

 

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom. …………………………………………

                                                                                                   anyakönyvvezető

 

A szolgáltatási díj Kisecset házi pénztárba befizetésre került. …………………………….

                                                                                                               pénztáros* kívánt részt alá kell húzni