Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 12-2012 06.01. Önkormányzati rendelet a szociális étkeztetés térítési díjáról

12-2012 06.01. Önkormányzati rendelet a szociális étkeztetés térítési díjáról

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

12 / 2012 (VI. 1.) önkormányzati rendelete

 

a szociális étkeztetés térítési díjáról.

 

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Sztv.) 132.§ (4) bekezdés d, pontjában kapott felhatalmazás alapján 15/2008 (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával a szociális étkeztetés térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A rendeket hatálya

 

 

(1)   A rendelet területi hatálya Kisecset Önkormányzat illetékességi területére szociális étkeztetés biztosítására terjed ki.

(2)   A rendelet személyi hatálya a felnőtt szociális étkeztetés díjára terjed ki.

 

2. §

Az étkeztetés biztosítása

 

(1)   Az étkeztetés biztosítása írásbeli kérelem alapján történik.

(2)   A kérelemmel együtt az étkezést igénylő személy jövedelem nyilatkozatát és az erre vonatkozó igazolást is be kell nyújtani a kérelem mellékleteként.

(3)   A kérelmet a helyi Önkormányzat helyi hivatalához kell benyújtani.

(4)   Az étkezési kérelemről, megszüntetéséről a polgármester átruházott hatáskörben határozatilag dönt.

 

3. §

 

Szociális étkezők és vendégek térítési díja

 

(1) A felnőtt szociális étkeztetés költsége (diabetikus is) 750 Ft/ebéd.

(2)  A szociális étkezésért az alábbiak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

(3)  Ha az étkezést igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme:

             a) az 53.000.-Ft-ot nem haladja meg: maximum a havi jövedelme 30-ad részének a 30 %-a, kerekítve 5 Ft-ra, személyi térítési díjat kell fizetni.

             b) az 53.000.-Ft-ot meghaladja: 530.-Ft/ebéd személyi térítési díjat kell fizetni.

(4) Kisecset községben állandó lakóhellyel nem rendelkező és életvitelszerűen nem itt lakó személy (alkalmi igénylő) étkeztetésért fizetendő térítési díja 750 Ft./napi ebéd.

 

 

 

 

4. §

 

A térítési díj befizetése

 

 

(1)   A térítési díjat – számla ellenében – a falugondnok szedi be, melyet a következő munkanapon az önkormányzat költségvetési számlájára vagy a házi pénztárba köteles befizetni.

(2)     Ha az étkeztetésben részesülő nem fizeti meg a térítési díjat, azt követően étkeztetés nem biztosítható. Az étkeztetést a 2.§ (4) bekezdése szerint meg kell szüntetni.

(3)     A meg nem fizetett étkeztetési díjat adók módjára be kell hajtani.

(4)     Az alkalmi igénylő az étkeztetés díját az étkeztetés biztosítása előtt, legalább egy hétre (5 napra), egy összegben köteles befizetni az önkormányzat házipénztárába.

 

5. §

 

Záró rendelkezések

 

 

(1)     E rendelet 2012. július 1.-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 15/2008 (XII. 04.) önkormányzati  rendelete.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2012. május 23.

 

 

 

………………………………….                                         ………………………………

         Miklián Csilla Erzsébet                                                            Nagy Kálmán

                polgármester                                                                         körjegyző

 

 

 

Kihirdetve: 2012. június 1.                                        

 

                                                                                   

  …….……………………….

                                                                                                          Nagy Kálmán

                                                                                                  körjegyző

 

 

 

Jogharmonizációs záradék:

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.