Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 16-2012.08.29. Együttes jegyzőkönyv

16-2012.08.29. Együttes jegyzőkönyv

16 / 2012. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes nyílt ülésről

 

 

Készült:Kétbodony – Kisecset - Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Körjegyzőség - Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2012. augusztus 29.

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 5 fő

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 5 fő

                         Szente képviselő-testülete részéről – 5 fő

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: köszöntöm a polgármestereket, a képviselőket és a körjegyzőt. Megállapítom, hogy mind a három képviselő-testület valamennyi képviselője jelen van. A testületek határozatképesek. Megnyitom az együttes ülést.

Jegyzőkönyv-hitelesítőknek Matulányi Györgyné kétbodonyi és Glózik László János kisecseti képviselőt javaslom.

A testületek a javaslatot külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták.

Ismertetem a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.)    Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde I. félévi költségvetési állásáról.(írásbeli)

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

2.)    Beszámoló a Körjegyzőség I. félévi költségvetési állásáról.(írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása.(írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

4.)    A körjegyző - szabadság és nyugdíjazás miatti – felmentési kérelme.(írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

5.)  A romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartása 2013-tól.

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

6.)  A Romhányba kihelyezett zeneiskola finanszírozási igénye.

 Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

7.)  Egyebek

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta a napirendek tárgyalását.

1.      napirend tárgyalása:

 

Beszámoló a Bóbita Óvoda és Bölcsőde I. félévi költségvetési állásáról

 

Illés Kálmán polgármester: A beszámolót mindenki írásban megkapta. Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban. Ha nincs, javaslom fogadjuk el a beszámolót.

 

Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

57 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Kétbodony község Önkormányzatának képviselő-testülete 7.875 E Ft bevétellel és 7.813 E Ft kiadással elfogadja a közös fenntartású szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A beszámoló anyaga 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

55 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő-testülete 7.875 E Ft bevétellel és 7.813 E Ft kiadással elfogadja a közös fenntartású szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A beszámoló anyaga 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

119 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Szente község Önkormányzatának képviselő-testülete 7.875 E Ft bevétellel és 7.813 E Ft kiadással elfogadja a közös fenntartású szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

A beszámoló anyaga 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

 

2.      napirend tárgyalása

 

Beszámoló a Körjegyzőség I. félévi költségvetési állásáról

 

Nagy Kálmán körjegyző: A Körjegyzőség írásbeli beszámolóját szintén valamennyi képviselő megkapta. A tényleges bevételek 46,1 %-ra, a kiadások 42,5 %-ra teljesültek. Van-e kérdés? Ha nincs javaslom az írásbeli anyag alapján elfogadni a beszámolót.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ha nincs javaslom az írásbeli anyag alapján elfogadni a beszámolót.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi állásáról szóló beszámolót 12.158 E Ft pénzforgalmi bevétellel és 12.163 E Ft kiadással a melléklet szerinti részletekkel elfogadja.

A beszámoló anyaga 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

56 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi állásáról szóló beszámolót 12.158 E Ft pénzforgalmi bevétellel és 12.163 E Ft kiadással a melléklet szerinti részletekkel elfogadja.

A beszámoló anyaga 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

120 / 2012 (VIII. 29.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének I. félévi állásáról szóló beszámolót 12.158 E Ft pénzforgalmi bevétellel és 12.163 E Ft kiadással a melléklet szerinti részletekkel elfogadja.

A beszámoló anyaga 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3.      napirend tárgyalása

 

Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása

 

Nagy Kálmán körjegyző: A Körjegyzőség költségvetésének módosítására azért van szükség, mert a szociális ellátások pénzügyi rendezése ismételten a helyi önkormányzatok költségvetésén kell hogy bonyolódjon. Ennek megfelelően a három településről eddig tervezett 3.530 E Ft intézményi finanszírozás összegével csökkenteni kell a Körjegyzőség költségvetését. A határozat tervezetet elkészítettem, melyet minden képviselő megkapott. Van-e kérdés?

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ha nincs, javaslom fogadjuk el a határozat tervezetet.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

59 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

1. Kétbodony község Képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset - Szente Körjegyzőség 2012. évi 31.928 E Ft költségvetését a mellékelt szöveges előterjesztés és költségvetési kimutatás alapján 3.530 E Ft szociális ellátás finanszírozási összeggel csökkenti és

28.398 E Ft bevétellel és

             28.398 E Ft kiadással elfogadja.

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. II. 13-án és VI.11.-én elfogadott testületi határozatok tartalma – az 1. pontban foglalt változáson túl – nem változik.

A költségvetés módosítása 2012. július 1.-től hatályos, végrehajtásáról gondoskodni kell.

 

Felelős:    körjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

57 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

1. Kisecset község Képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset - Szente Körjegyzőség 2012. évi 31.928 E Ft költségvetését a mellékelt szöveges előterjesztés és költségvetési kimutatás alapján 3.530 E Ft szociális ellátás finanszírozási összeggel csökkenti és

28.398 E Ft bevétellel és

             28.398 E Ft kiadással elfogadja.

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. II. 13-án és VI.11.-én elfogadott testületi határozatok tartalma – az 1. pontban foglalt változáson túl – nem változik.

A költségvetés módosítása 2012. július 1.-től hatályos, végrehajtásáról gondoskodni kell.

 

Felelős:    körjegyző

Határidő: folyamatos

 

 

Szente Község Önkormányzat képviselő testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

121 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

1.  Szente község Képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset - Szente Körjegyzőség 2012. évi 31.928 E Ft költségvetését a mellékelt szöveges előterjesztés és költségvetési kimutatás alapján 3.530 E Ft szociális ellátás finanszírozási összeggel csökkenti és

28.398 E Ft bevétellel és

             28.398 E Ft kiadással elfogadja.

2. A Körjegyzőség 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. II. 13-án és VI.11.-én elfogadott testületi határozatok tartalma – az 1. pontban foglalt változáson túl – nem változik.

A költségvetés módosítása 2012. július 1.-től hatályos, végrehajtásáról gondoskodni kell.

 

Felelős:    körjegyző

Határidő: folyamatos

 

4.      napirend tárgyalása

 

A körjegyző - szabadság és nyugdíjazás miatti – felmentési kérelme.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A felmentési kérelmemet valamennyi polgármester és képviselő írásban megkapta. A munkaviszonyom – nyugdíjazás miatti – megszüntetését 2012. december 30-ai nappal kérem azért, hogy két nappal is több legyen az idő munkaköröm aljegyzőnek történő átadására. Az írásbeli kérelmem 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva, melyben foglaltak szerint kérem a felmentésemet 2012. szeptember 10.-től és a munkaviszony megszüntetését 2012. december 30.-val, mellyel kapcsolatos okiratot 2012. szeptember 7-én az utolsó munkába töltött napon vehessem kézbe.

 

A testületek a kérelmet részletesen megismerték majd vita, hozzászólás nélkül testületenként külön-külön az alábbiak szerint határoztak:

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző felmentés és munkaviszonyának megszüntetése kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

60 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Kálmán körjegyző 2012. december 9-én betölti reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt és 1971. december 29.-től fennálló közszolgálati jogviszonya alapján az öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 év szolgálati idővel rendelkezik.

E tény alapján a testület Kétbodony - Kisecset – Szente Körjegyzőség körjegyzőjének, Nagy Kálmán (szül. Magyarnándor 1950. december 9, a.n.:Hegedűs Mária) köztisztviselőnek a  munkaviszonyát – öregségi nyugdíjra való jogosultsága alapján -  2012 december 30.-án megszünteti.

A testület a körjegyzőt 2012. szeptember 10.-től 2012. október 30-ig terjedő 36 nap szabadsága idején és 2012. október 31.-től 2012. december 30.-ig tartó felmentési időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól és a teljes jogköre és felelősségi köre alól felmenti.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a körjegyző munkaviszonya megszűnik és a 68. § (1) bekezdése szerinti két hónap felmentési időre jogosult és a (4) bekezdés alapján a testület a teljes időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

A körjegyző 2012. szeptember 7.-ig a munkaköri feladatait és egyéb hivatali felszerelését köteles átadni az aljegyzőnek. Jogviszony idején havi rendszerességgel jogosult illetményére, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

A munkaviszonyt megszüntető okiratot és az elszámolást 2012. szeptember 7-én el kell készíteni.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző felmentés és munkaviszonyának megszüntetése kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

58 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Kálmán körjegyző 2012. december 9-én betölti reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt és 1971. december 29.-től fennálló közszolgálati jogviszonya alapján az öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 év szolgálati idővel rendelkezik.

E tény alapján a testület Kétbodony - Kisecset – Szente Körjegyzőség körjegyzőjének, Nagy Kálmán (szül. Magyarnándor 1950. december 9, a.n.:Hegedűs Mária) köztisztviselőnek a  munkaviszonyát – öregségi nyugdíjra való jogosultsága alapján -  2012 december 30.-án megszünteti.

A testület a körjegyzőt 2012. szeptember 10.-től 2012. október 30-ig terjedő 36 nap szabadsága idején és 2012. október 31.-től 2012. december 30.-ig tartó felmentési időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól és a teljes jogköre és felelősségi köre alól felmenti.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a körjegyző munkaviszonya megszűnik és a 68. § (1) bekezdése szerinti két hónap felmentési időre jogosult és a (4) bekezdés alapján a testület a teljes időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

A körjegyző 2012. szeptember 7.-ig a munkaköri feladatait és egyéb hivatali felszerelését köteles átadni az aljegyzőnek. Jogviszony idején havi rendszerességgel jogosult illetményére, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

A munkaviszonyt megszüntető okiratot és az elszámolást 2012. szeptember 7-én el kell készíteni.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző felmentés és munkaviszonyának megszüntetése kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

122 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete megállapítja, hogy Nagy Kálmán körjegyző 2012. december 9-én betölti reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt és 1971. december 29.-től fennálló közszolgálati jogviszonya alapján az öregségi nyugdíjhoz szükséges 40 év szolgálati idővel rendelkezik.

E tény alapján a testület Kétbodony - Kisecset – Szente Körjegyzőség körjegyzőjének, Nagy Kálmán (szül. Magyarnándor 1950. december 9, a.n.:Hegedűs Mária) köztisztviselőnek a  munkaviszonyát – öregségi nyugdíjra való jogosultsága alapján -  2012 december 30.-án megszünteti.

A testület a körjegyzőt 2012. szeptember 10.-től 2012. október 30-ig terjedő 36 nap szabadsága idején és 2012. október 31.-től 2012. december 30.-ig tartó felmentési időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól és a teljes jogköre és felelősségi köre alól felmenti.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 60. § (1) bekezdés j) pontja alapján a körjegyző munkaviszonya megszűnik és a 68. § (1) bekezdése szerinti két hónap felmentési időre jogosult és a (4) bekezdés alapján a testület a teljes időre mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.

A körjegyző 2012. szeptember 7.-ig a munkaköri feladatait és egyéb hivatali felszerelését köteles átadni az aljegyzőnek. Jogviszony idején havi rendszerességgel jogosult illetményére, egyéb járandóságait az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

A munkaviszonyt megszüntető okiratot és az elszámolást 2012. szeptember 7-én el kell készíteni.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

5.      napirend tárgyalása

 

A romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartása 2013-tól.

 

Illés Kálmán polgármester: Terman István Romhány polgármestere kezdeményezte, hogy az adott településről iskolába járó gyerekek kapcsán a települések képviselő-testületei hozzanak egy szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az iskola 2013. január 1-től állami fenntartásba kerüljön-e vagy önkormányzati fenntartású maradjon.

Mi, Szente amellett vagyunk, hogy teljesen állami kezelésbe, fenntartásba kerüljön az iskola.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Mi is úgy látjuk, ha teljesen állami kezelésbe kerül, akkor van biztosítva az ellátás.

 

Fodor Csilla polgármester: Véleményünk szerint is állami fenntartásba kell adni.

 

A testületek a napirendet részletesen megvitatták, majd külön-külön az alábbiak szerint határozatak.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartása kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

61 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartásának lehetőségét és úgy határoz, hogy az Általános Iskola 2013. január 1.-től kerüljön állami fenntartásba, mert az Önkormányzat nem tud a fenntartáshoz hozzájárulni.

Erről Romhány Önkormányzatát tájékoztatni kell.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartása kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

59 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartásának lehetőségét és úgy határoz, hogy az Általános Iskola 2013. január 1.-től kerüljön állami fenntartásba, mert az Önkormányzat nem tud a fenntartáshoz hozzájárulni.

Erről Romhány Önkormányzatát tájékoztatni kell.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartása kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

123 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartásának lehetőségét és úgy határoz, hogy az Általános Iskola 2013. január 1.-től kerüljön állami fenntartásba, mert az Önkormányzat nem tud a fenntartáshoz hozzájárulni.

Erről Romhány Önkormányzatát tájékoztatni kell.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: 2012. szeptember 15.

 

6.      napirend tárgyalása

 

A Romhányba kihelyezett zeneiskola finanszírozási igénye.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: A Zeneiskola finanszírozása kapcsán igény lépett fel szeptembertől a településről résztvevő gyerekek arányában. Konkrét összeg nem ismert és az sem, hogy az Önkormányzat vagy a kihelyezett iskola kéri-e.

 

Illés Kálmán polgármester: A Zeneiskola úgy működik, mint egy magániskola. Ezt az állam már nem támogatja, ezért van igény és szükség a támogatásra. Azt sem lehet tudni, hogy ki vállalta fel az iskolai tevékenységet, és hogy az odajáró gyerekek szüleinek kell-e támogatni az iskolát.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Javaslom, hogy most ne döntsünk a támogatásról. Megkeresés esetén tűzzük napirendre ismét az ügyet.

 

A testületek a napirendet részletesen megvitatták, majd külön-külön az alábbiak szerint határozatak.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi kihelyezett zeneiskola finanszírozási igénye kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

62 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola Romhányba kihelyezett osztályának finanszírozási igényét és úgy határoz, hogy a fenntartó írásbeli megkeresése esetén tűzi napirendre ismételten az ügy tárgyalását.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi kihelyezett zeneiskola finanszírozási igénye kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

60 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola Romhányba kihelyezett osztályának finanszírozási igényét és úgy határoz, hogy a fenntartó írásbeli megkeresése esetén tűzi napirendre ismételten az ügy tárgyalását.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete a romhányi kihelyezett zeneiskola finanszírozási igénye kapcsán egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

124 / 2012 (VIII. 19.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Zeneiskola Romhányba kihelyezett osztályának finanszírozási igényét és úgy határoz, hogy a fenntartó írásbeli megkeresése esetén tűzi napirendre ismételten az ügy tárgyalását.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

7.      napirend:                                                Egyebek

 

Freistág Csaba képviselő, polgárőrség vezetője: A kamera rendszer pályázati támogatásából megérkezett az első 618 E FT részösszeg. Melyik Önkormányzatnak mennyit utaljak?

 

Fodor Csilla polgármester: Az Önkormányzatok által adott összeg arányában legyen az utalás.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ez elfogadható.

 

Illés Kálmán polgármester: Ez részünkről is elfogadható.

 

Freistág Csaba képviselő, polgárőrség vezetője: Tudomásul veszem és az adott pénz arányába utalok.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Van-e még valakinek kérdése? Ha nincs, akkor az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom, mindenkinek megköszönöm a munkáját.

 

 

           ……….…………….……….                                    ...……………………………...

                      Nagy Kálmán                                                       Koczúrné Halász Judit

                        körjegyző                                                                  polgármester

 

 

 

         ……….………..……………                                          ………………………….…

                       Fodor Csilla                                                                Illés Kálmán

                      polgármester                                                                polgármester

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

         ……….………..……………                                          ………………………….…

                 Matulányi Györgyné                                                        Glózik László János                                       képviselő                                                                          képviselő