Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 20-2012. 11.14. Jegyzőkönyv

20-2012. 11.14. Jegyzőkönyv

20 /  2012 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. november 14.

 

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László János képviselő

 

Igazolatlanul távolmaradt: Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Császár Mónika        

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteketMegállapítom, hogy négy képviselő jelen van, ezáltal a testület határozatképes Megnyitom a testület ülését. Jegyzőkönyvvezetőnek Császár Mónikát javasolom. A képviselők egyetértenek ezzel?

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

A jegyzőkönyv hitelesítéssel problémák voltak az utóbbi időkben, nehezen sikerült határidőn belül a hitelesítőknek aláírni a jegyzőkönyvet. Beszéltem Dr. Makovnyik Tiborral, azt mondta, hogy ha nincs az SZMSZ -ben meghatározva, hogy kell a jegyzőkönyvhöz hitelesítő aláírás akkor ez nem szükséges és 2013-tól már büntetik a határidő túllépést. Az SZMSZünkbe nincs meghatározva, hogy hitelesítőket kell megnevezni , felolvasom az ide vonatkozó részt ( felolvasva ) Ezért úgy döntöttem, hogy nem indítványozok hitelesítőket.

A polgármester ismertette a képviselő-testülettel az SZMSZ vonatkozó szakaszait.

A napirendet szeretném kibővíteni az időközben még felmerült ügyekkel.

Javasolt napirend:

1.      Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

2.      2013 évi adók, díjak tervezése

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester          

3.      Tájékoztatás

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester   

Zárt ülésen:

            Átmeneti segélykérelmek elbírálása

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester   

 

      

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás

 

Fodor Csilla polgármester: A Zöld Híd Kft. küldött egy komplex árajánlatot, szeretnék ha velük kötnénk meg a hulladékszállítási szerződést. Csatlakozási nyilatkozatot kérnek tőlünk. Felolvasom a négy pontot, ami közül választani lehet:

1, A ZHR Kft. komplex közszolgáltatási rendszeréhez 2013. július 01.-el kívánunk csatlakozni.

Kérjük, hogy a ZHR Kft. menedzsmentje az előkészítést kezdje meg.

2, A ZHR Kft. komplex közszolgáltatási rendszeréhez 2014. január 01.-el kívánunk csatlakozni.

Kérjük, hogy a ZHR Kft. menedzsmentje az előkészítést kezdje meg.

3, Nem kívánjuk igénybe venni a ZHR Kft. komplex közszolgáltatását, a települési szilárd hulladék begyűjtését és szállítását egyéb módon oldjuk meg.

4, Saját tulajdonú gazdasági társasággal oldjuk meg a települési szilárdhulladék begyűjtését és szállítását.

A & Pa Kft.-al folyamatosan kapcsolatban vagyok, 2013-ra tudunk velük szerződést kötni, a törvényi változások csak 2014-től várhatóak.

Kiszámoltam mennyibe került idén a hulladék szállítás és ártalmatlanítás, az elmúlt 10 hónap adatait figyelembe véve. A 120 L-es kuka esetén 14.-532.- Ft, a 60 l-es kuka esetén pedig 7.622.- Ft. Az önkormányzat állami támogatása jövőre várhatóan a felére fog csökkenni, nem fogjuk tudni felvállalni, hogy beszálljunk a hulladékszállítás költségviselésébe. Szeretném a szerződést úgy megkötni a & Pa Kft.-al, hogy a díj beszedését is ők végezzék el.

A ZHR Kft. csatlakozási nyilatkozatának javaslom a 3. pontot fogadjuk el. Jelezték, hogy a jelenlegi kapacitásuk teljes, minél előbb kérik a csatlakozási szándék bejelentését.

Kacsári Lászlóné képviselő:Maradjunk a NÉ & Pa Kft-nél.

Füri János képviselő: Szerintem is maradjunk.

Glózik László képviselő:2013-re maradjunk akkor a NÉ & Pa Kft-nál. Szedjék be Ők a díjat.

Fodor Csilla polgármester: Akkor a ZHR Kft. csatlakozási nyilatkozatának javaslom a 3. pontját választani.

A testület a napirendi pontot megvitatta és egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

75/ 2012 (XI.14.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZHR Kft. csatlakozási nyilatkozatának 3. pontjának választásával egyetért. A csatlakozási nyilatkozatot az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak meg kell küldeni.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012.12.06.

 

2.      napirend tárgyalása:

2013 évi adók, díjak tervezése

 

Fodor Csilla polgármester:A helyi adók módosítására december 2-ig van lehetőség, addig ki kell függeszteni, ez után kifüggesztett rendeletet már nem lehet hatályba léptetni 2013-ra.

2013-ban a gépjárműadó 40 %-a marad csak az önkormányzatnál ez jelentős bevétel csökkenés. Az idegenforgalmi adót nem javaslom változtatni. A kommunális adó mértékén változtassunk?

Füri János képviselő: Nem javaslom, nem lenne jelentős bevétel.

Kacsári Lászlóné képviselő: A szemétszállítás díja jelentősen fog emelkedni, ezért a kommunális adó emelését nem javaslom.

Glózik László képviselő: Nem javaslok emelést.

Fodor Csilla polgármester: A szemétszállítási díj drasztikus emelése miatt én sem javaslom a kommunális adó emelését.

76/ 2012 (XI.14.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idegenforgalmi adó és a kommunális adó mértékét nem kívánja megemelni, a kommunális adót 2013. évre változatlan mértékben 5000 Ft/év/ingatlan és az idegenforgalmi adót 2013. évre változatlan mértékben 300Ft/vendégéjszaka helyben hagyja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Helyi iparűzési adó

Fodor Csilla polgármester: A helyi iparűzési adó rendelet 5. § (1) bekezdése alapján mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek a Ht. 39.§.(1) bekezdése, illetőleg a 39/A §-a, vagy a 39/B §-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Szeretném ezt az összeghatárt lejjebb vinni vagy eltörölni. 2013-ban az éves költségvetésünket csökkentik azzal az összeggel, amit az önkormányzat iparűzési adó formájában beszedhetne.

Glózik László képviselő:Szüntessük meg az iparűzési adót.

Fodor Csilla polgármester: Akkor még kevesebb lenne a bevételünk.

Kacsári Lászlóné képviselő: Nem tudok dönteni egyelőre, nem tudjuk pontosan mi várható, így nehéz dönteni bármiről is.

Tóth Zsuzsanna helyi lakos: Az iparűzési adó eltörlésével fuvarozó cégeket lehetne bevonzani a faluba, ami jelentősen megnövelné a gépjármű adóból befolyó pénzösszeget.

Glózik László képviselő: Olyan dologban kell döntést hoznunk, amit nem is látunk pontosan.

Füri János képviselő: Mennyi vállalkozó van jelenleg aki a mentességbe beleesik?

Császár Mónikajegyzőkönyvvezető:Nagyjából 10 ilyen vállalkozás van.

Kacsári Lászlóné képviselő: A nagyon alacsony bevétellel rendelkező vállalkozásokat nem kellene plusz adóval terhelni.

Füri János képviselő: Javasolom a mentesség határát 1,5 millió Ft-ra csökkenteni.

Glózik László képviselő: Igen, ez korrekt.

Fodor Csilla polgármester: Akkor javaslom fogadjuk el, hogy az iparűzési adó alóli mentesség összegét módosítsuk 1,5 millió Ft-ra.

 

A testület a helyi iparűzési adórendelet módosítására 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének

20/2012(XI.14.) rendelete

a helyi iparűzési adóról

 

A rendelet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Szemétszállítási díj

 

Fodor Csilla polgármester: A szemétszállítási díjjal kapcsolatban. Nem lesz jövőre lehetősége az önkormányzatnak kipótolni a szemétszállítás díját. Sokan nem fizetnek. Szeretném teljes egészében átadni a szemétszállítással járó ügyintézést a NÉ & PA kft-nek. Az Önkormányzat csak a szállítási szerződést kötné meg. 1,2 millió Ft volt az önkormányzat összes költsége.

Füri János képviselő: Ha ez lesz, kertek végébe, árkokba fogják rakni a szemetet.

Fodor Csilla polgármester: 26 millió Ft volt idén a költségvetésünk, jövőre lehet, hogy csak13 millió Ft lesz. Nagy valószínűséggel nőni fog a szállítás és az ártalmatlanítás költsége is, ha beszállunk a költségeibe azzal a többi szolgáltatásunk finanszírozása kerül veszélybe.

Glózik László képviselő: Aki az ételt nem tudja fizetni az, hogy fogja tudni ezt a magas szemétszállítási díjat?

Fodor Csilla polgármester: Van, aki jelentős összeggel tartozik. Ha nem innen akkor máshonnan kell elvennünk. Szerintem a NÉ & PA Kft-nek kellene beszednie a díjat a lakosságtól.

Füri János képviselő: Mennyiért vállalná a NÉ & PA Kft? Van árajánlatuk?

Fodor Csilla polgármester: Olcsóbb, mint a Zöld Híd Kft. A Zöld Híd Kft díjai itt vannak előtettek a 120 L kuka kb. 34.000.-Ft/év  a 60 L kuka kb. 26.000.-Ft /év .

Kacsári Lászlóné képviselő: Mi van, ha drasztikusan emelnek?

Füri János képviselő: Év közben lehet csökkenteni a díjakat?

Fodor Csilla polgármester: Év közben, ha látjuk, hogy kevesebb a költség, mint amit megállapítottunk akkor csökkenthetjük. Javaslom, hogy a NÉ & PA Kft. szedje be a díjakat. Amennyiben nem, az önkormányzat 120 l-es kuka esetén 16.000.- Ft 60 l-es kuka esetén 8.000.- Ft díjat szabjon meg és amenyiben az év első 6 hónapjában a költségek alapján a visszafelé számolt összeg kevesebb lenne akkor a szept.15-i díjat csökkentenénk.

 

A testület aközterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására 4 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének

21/2012(XI.14.) rendelete

a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos

 közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására.

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

3. napirend tárgyalása:

 

Tájékoztatás

 

Fodor Csilla polgármester: A Gyermekétkeztetési Alapítvány élelmiszer segélyt ad Kisecsetre, 90 fő rászorulónak. Meg van szervezve a szállítás 2012.11.16-án hozzák az élelmiszert és a következő héten lesz szétosztva.

A közös Önkormányzati hivatal létrehozására a Megállapodás tervezet kész van, de még változhat. A megbeszélésen öt polgármester volt, Szente, Kisecset, Kétbodony, Szátok, Nógrádsáp.

Glózik László képviselő: Írásban jelezte Tereske, hogy nem csatlakozik.

Fodor Csilla polgármester: Nem jelezték írásban, de nem jöttek el a megbeszélésre. 2012. november 30-ig kell megkötni a megállapodást. A hivatal megnevezése Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye Kétbodony Madách út 37. A kisecseti hivatal megnevezése Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Kisecseti Kirendeltsége. A köztisztviselők létszáma a jegyzővel együtt 11,75 fő. A jegyző kinevezéséről a polgármesterek döntenek, nem lakosságarányos a szavazás, mindenkinek 1 szavazata van. A költségvetésből lakosságarányosan kapja meg Kisecset a részét, ennek összegét nem tudjuk.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 77/ 2012 (XI.14.)  sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szóbeli tájékoztatót elfogadja.

 

Ezt követően a testület a szociális kérelmek elbírálását - az Ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

.………..…………………….                                              ……………………………..

Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                                Fodor Csilla

                aljegyző                                                                                polgármester