Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 20-2012.11.14. Helyi iparűzési adó rendelet

20-2012.11.14. Helyi iparűzési adó rendelet

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

20 / 2012 (XI. 14.) rendelete

 

a helyi iparűzési adóról.

 

 

A képviselő-testületa helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény ( a továbbiakban: Ht.) 1.§.-ának (1) bekezdésében és 6.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról szóló alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.§

 

2013. január 1. napjától Kisecset Községi Önkormányzat illetékességi területén adóköteles az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

 

2.§

 

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben más magasabb szintű anyagi és eljárásjogi jogszabályokban foglaltak az irányadóak.

 

3.§

 

A rendelet hatálya Kisecset község közigazgatási területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenységre terjed ki.

 

II.

 

A helyi iparűzési adóra vonatkozó különös rendelkezések

Adókötelezettség, az adó alanya

 

4. §

 

(1)   Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban: iparűzési tevékenység)

(2)    Az adó alanya a vállalkozó ( Ht. 35.§.)

(3)   Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség,- illetőleg jövedelem szerzésre  irányuló  tevékenysége ( Ht. 36.§.)

 

Adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

5. §

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

 

Az adó mértéke

 

6. §

 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2.0%a

 

Adó alap mentesség, adómentesség, adókedvezmény

 

7.§

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek a Ht. 39.§ (1) bekezdése, illetőleg  a 39/A §-a, vagy a 39/B §-a alapján számított vállalkozási szintű adó alapja nem haladja meg az 1,5 millió Ft-ot.

(2) Ha a vállalkozó (1) bekezdés szerinti vállalkozási szintű adó alapja meghaladja az 1,5 millió Ft-ot, nem részesül adómentességben. A  vállalkozó a települési szintű adó alapja után a 6. § szerinti adómérték szerint köteles adót fizetni.

 

Az adó megfizetése

 

8. §

 

Kisecset Községi Önkormányzata illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Kisecset Községi Önkormányzatának Kisecset Község Iparűzési Adóbeszedési Számlájára 11741031-15451536-03540000 kell teljesíteni.

 

Hatálybalépés

 

9. §

 

(1)     E rendelet 2013 január 1-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 15/2009 (XII.19.)számú rendelete.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 30 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. november 14.

                                                                                   Nagy Kálmán körjegyző helyett:

 

------------------------------------                            ---------------------------------

                        Fodor Csilla                                                    Uzonyiné dr. Báron Tímea

                        polgármester                                                                  aljegyző

 

 

Kihirdetve: 2012. november 17.

                                                                                                ---------------------------------

                                                                                                 Uzonyiné dr. Báron Tímea

                                                                                                                 aljegyző

Jogharmonizációs záradék:

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.