Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 3-2013.02.13 jegyzőkönyv

3-2013.02.13 jegyzőkönyv

3 /  2013 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.02.13.  17 óra 30 perc.

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Füri János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal: Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Császár Mónika igazgatási előadó                            

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelent lakosokat és képviselőketMegállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyvvezetőnek Császár Mónikát.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Szeretnék javasolni több napirendi pontot, kérem a napirendek közé felvenni: Megbízási szerződések, eltakarítás az önkormányzati utakról, Köztisztasági rendelet módosítása, Kisecset Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása.

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

Javasolt napirend:

 

1. Megbízási szerződések

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

2. eltakarítás az önkormányzati tulajdonú utakról

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

      

       3. Köztisztasági rendelet módosítása

            Előterjesztő: Illés Zita megbízott jegyző

      

       4. Kisecset Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása (írásbeli)

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

5.  Kisecset Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetése (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

Zárt ülésen

 

       6. Átmeneti segélykérelmek elbírálása

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

  1. napirend tárgyalása:

 Megbízási szerződések

 

Fodor Csilla polgármester: Öt megbízási szerződés volt a tavalyi évben. Valkó Erika könyvtárosi szerződését 2012.12.31-el megszüntettük mivel nem kapunk rá pénzt. Saligáné Kis Szilviáét szintén megszüntettük mivel elkerült a körjegyzőségtől. Illés Zita könyvelői megbízását pedig 2013.01.31-étől szüntettük meg. Kettő megbízási szerződés maradt meg Nagy Zsolté, aki a rendszergazda és Kacsári László temetőkaszálása. Megtartjuk Nagy Zsolt megbízását?

Pribelszki Mónika képviselő: Mennyi ez havi szinten?

Fodor Csilla polgármester: 13.000.- Ft. Teljes körű rendszergazdai feladatokat lát el és a hivatalos honlapot is szerkeszti. Maradjon az ő megbízása?

  

A testület a napirendet megismerte, majd öt egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

10/2013 (II.13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete Nagy Zsolt rendszergazda megbízási szerződését a továbbiakban is fenntartja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

Fodor Csilla polgármester: A másik megbízási szerződés Kacsári László temetőkaszálására szól. A munkaköri leírása tartalmazza a feladat ellátását. Felolvasom „Az önkormányzat tulajdonába lévő bel- és külterületi ingatlanainak rendbe tartása (kaszálás, gyommentesítés, illetve az aktuális idénynek megfelelő munkák időben és megfelelően elvégzése „.Nincs a megbízatás díja beletervezve a költségvetésbe, mert nem jutott rá pénz.

Glózik László képviselő: Valamilyen formában el kell látni a feladatot, nem javaslom a megszüntetést.

Füri János képviselő: Egyetértek.

Fodor Csilla polgármester: 14,3 millió Ft-ból kell gazdálkodnunk. Ez a megbízás nagyjából 600.000.- Ft. Ha meg akarjátok, tartani mondjátok meg a forrást, hogy honnan vegyük el .

Pribelszki Mónika képviselő: Javaslom csak az önkormányzati részt kaszálni, az egyház tulajdonában lévő rész kaszálását nem támogatom.

Füri János képviselő: Van egy kis része a temetőnek, ami az egyház tulajdona.

Fodor Csilla polgármester: Név szerinti szavazást kérek.Megtartjuk Kacsári László megbízási szerződését?

Füri János képviselő: Igen

Glózik László képviselő: Igen.

Pribelszki Mónika képviselő: Igen.

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Tartózkodom.

Fodor Csilla polgármester: Nemmel szavazok. A döntéseteket hűtlen kezelésnek tekintem.

A testület a napirendet megismerte, majd három igen, egy nem, és egy tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

11/2013 (II.13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete Kacsári László megbízási szerződését a továbbiakban is fenntartja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

  1. napirend tárgyalása:

 

Hó eltakarítás az önkormányzati tulajdonú utakról

 

Fodor Csilla polgármester: Az önkormányzati utak hó eltakarítása ebben az évben már kétszer megtörtént. Mivel még költségvetés nem volt , telefonon kerestem a képviselőket, közülük kettőt értem el Kacsári Lászlónét és Glózik Lászlót. Megkérdeztem a véleményüket. Egyetértettek azzal, hogy hívjunk hókotrót, az idegenforgalmi adó felhasználásával. Határozatot kell hozni arról, hogy az idegenforgalmi adó számlán lévő összeg erre legyen fordítva, mellyel kapcsolatban az említett két képviselővel már egyeztettem.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

12/2013 (II.13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete egyetért azzal, hogy az idegenforgalmi adó számláján lévő 41.250.- Ft összeget az önkormányzati utak hó mentesítésére használja fel.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Köztisztasági rendelet módosítása

 

Fodor Csilla polgármester: A köztisztasági rendelet ár-megállapítási részét hatályon kívül kell helyezni.

Illés Zita megbízott jegyző: A Hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV törvény 108 §-a a jogszabály 2013.01.01.-i hatálybalépésével hatályon kívül helyzete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvényt. Ennek a változásnak az értelmében az önkormányzat képviselő – testületének, nincs szemétszállítási díjmegállapító jogköre. A fentiek értelmében a képviselő – testületnek 2013. január 31-el a köztisztasági rendelet díjmegállapításra vonatkozó részeit hatályon kívül kell helyezni. A későbbiekben a Htv 35 § - a alapján a jogszabályban meghatározott tartalommal új rendelet kell alkotni.

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

1/2013 (II.13.) sz. rendelet

közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

 

A rendelet 2. számú mellékletként csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetés módosítása

 

Illés Zita megbízott jegyző: A 2012. évi költségvetés módosításáról a rendelettervezet elkészült. A rendelettervezet melléklete tartalmazza a pótelőirányzatként, valamint egyéb eredetileg nem tervezett bevételként érkezett összegek előirányzatait, valamint a kiadások tényleges teljesüléshez igazított előirányzatokat. Kérem a 2012 évi költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadását.

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

2/2013 (II.13.) sz. rendelet

a 2012. évi költségvetés módosítása

 

A rendelet 2. számú mellékletként csatolva a jegyzőkönyvhöz.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetése

Fodor Csilla polgármester: A 2013. évi terv a bevételi oldalon 20.172 E Ft. 5.834 E Ft volt a pénzmaradvány, ez is benne van, így 2013. évben az önkormányzat 14.338 E Ft-ból tud gazdálkodni. A Cascóból kapott összeget is tartalmazza a pénzmaradvány. A busz javítására 4 M Ft fölötti árajánlatot kaptunk.

Illés Zita megbízott jegyző: Mivel a Többcélú Kistérségi Társulások 2012. december 31-vel megszűntek, így a rajtuk keresztül az Önkormányzat számára eddigiekben érkezett bevételek is megszűntek 2013 év vonatkozásában. A gépjármű adó 2013. január 01-vel megosztott bevétellé vált, ezrét 60 %-ban állami, 40 %-ban önkormányzati bevételként lehet figyelembe venni a költségvetés tervezésénél. A hulladékszállítással kapcsolatos bevételek és kiadások nem kerültek tervezésre  a költségvetésbe mivel az önkormányzat 2013.-tól nem vesz részt a szolgáltatásban.

Fodor Csilla polgármester: Van kérdés?

Kacsári Lászlóné alpolgármester: A szociális étkeztetés nagyon sok. Ki állapította meg az összeget?

Fodor Csilla polgármester: Ez törvényi előírás.

Illés Zita megbízott jegyző: 2013-ra, a közutakra és hidakra nem terveztünk kiadást.

Pribelszki Mónika képviselő: Nem lehetne az egyik telefonvonalat megszüntetni?

Fodor Csilla polgármester: Tisztelt képviselő asszony, már akkor is ennyi volt az önkormányzat telefonszámlája, mikor te voltál a falugondnok és nem volt más alkalmazott.

Glózik László képviselő: A gázfűtés költsége is nagyon sok. Lehetne valami átalakítás, hogy fával lehetne fűteni.

Fodor Csilla polgármester: Ki fog fűteni?

Kacsári Lászlóné alpolgármester: A művelődési ház fűtése fölösleges.

Fodor Csilla polgármester: Ott nincs is használva a fűtés. Nem lett tervezve idénre.

Pribelszki Mónika képviselő: Munkaügyi központba lehet pályázni közfoglalkoztatásra.

Fodor Csilla polgármester: Első félévre 1 fő 6 órás munkaidőkeretet kaptunk. A kazán fűtéséhez megfelelő végzettség is kell.

Pribelszki Mónika képviselő: 1 millió forint egy ilyen épület fűtésére nagyon sok. Miért nem alakítatjuk át központi fűtésre.

Fodor Csilla polgármester: Az átalakítás kérdése már felvetődött  és pont ti voltatok azok, akik elvetettétek a dolgot . Hogy miért lett így kialakítva a rendszer annak idején? Kérdezzük meg az illetékest Füri János akkori polgármestert!

Füri János képviselő: Biztos akkor gazdaságos volt.

Glózik László képviselő: Kényelmi szempontból biztos ez a megoldás volt a legjobb.

Illés Zita magbízott jegyző: Akkor be legyen tervezve a költségvetésbe Kacsári László megbízási díja? 397 E Ft kellene hozzá.

Pribelszki Mónika képviselő: Májustól októberig, 5 hónapra bízzuk meg. A kistérségi hozzájárulásra szánt összeget ne adjuk át, ez egy részét fedezi. A szociális szolgáltatás nyújtása nem kötelezően ellátandó feladata az önkormányzatnak.

Fodor Csilla polgármester. Akkor az idősek nem lesznek ellátva. Megkérdezem, hogy komolyan gondoljátok azt, hogy az idősek ellátására szánt összeget kell elvenni ahhoz, hogy Kacsári László megbízási díja ki legyen fizetve? Ami feladat már eleve a munkaköri leírásában szerepel?

Pribelszki Mónika képviselő: Az idősek ellátása a falugondnok feladata.

IllésZita megbízott jegyző: Nem azonos a két feladat. A falugondnoknak nincs olyan képesítése, mint amit házi segítségnyújtás keretében ellátnak.

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Kétbodonyban nem fizet hozzájárulást az önkormányzat, mégis működik a szolgáltatás.

Pribelszki Mónika képviselő: A biztosító úgy tudom gazdasági totálkárra vette a buszt. Ennek ellenére lehet javítani? Vehetnénk esetleg használt autót a javítás helyett.

Fodor Csilla polgármester: Akkor vissza kell fizetni az MVH-nak több millió Ft-ot.

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Kétbodony mit fizet?

Fodor Csilla polgármester: Az önrészen felül? Nem ismerem a véleményüket. Tervezem egy közös testületi ülés összehívását a Kétbodonyiakkal megbeszélni mit vállalnak a kárunkból. Zachar Gyulát is szeretném meghívni.

Illés Zita megbízott jegyző: Térjünk vissza költségvetésre. Honnan vegyem el a hiányzó összeget a megbízási díjra.

Glózik László képviselő: Ha nem tudjuk megmondani a forrást, akkor meg kell szüntetni a megbízást. Én nem tudom megmondani.

Füri János képviselő: Nem tudtunk felkészülni erre, mert nem volt a meghívóban a napirendi pontok között a megbízási szerződések megbeszélése.

Fodor Csilla polgármester: Az elmúlt három hónapban összesen 6 testületi ülés volt, ebből öt ülésen nem voltál.Mikor gondoltad megbeszélni?Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük. Várom a javaslatokat.

Pribelszki Mónika képviselő: Május 15-től október 15-ig legyen megbízva, 31.300.- Ft/hó összeggel. A kistérségi hozzájárulás összegét felhasználva.

Illés Zita megbízott jegyző: Akkor kell még 119 E Ft valahonnan. Ha nem tudtok, most dönteni el lehet napolni.

Pribelszki Mónika képviselő: Február 28-ig kell elfogadni a költségvetést. Várjuk, meg mit dönt a Kétbodonyi testület és azt figyelembe véve döntsük, el mi legyen.

Fodor Csilla polgármester: Akkor a 2013. évi költségvetés elfogadását elnapoljuk?

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

13/2013 (II.13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a 2013. évi költségvetés elfogadását elnapolja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

Ezt követően a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

          ………..…………………                                              ……………………………..

                      Illés Zita                                                                         Fodor Csilla

               megbízott jegyző                                                                  polgármester