Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 6-2013.02.21 jegyzőkönyv

6-2013.02.21 jegyzőkönyv

 

6 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.február 21.  (közös testületi ülés követően)

Jelen vannak : Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal: Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Füri János képviselő    

 

Jelenléti ív alapján: 9 kisecseti lakos      

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel Dr. Sági Péter ügyvéd meghatalmazását és megbízási szerződésének elfogadását.

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta.

 

Glózik László képviselő:Nekem itt a napirendi pontok tárgyalása előtt, lenne egy napirendi pont javaslatom. Mégpedig a falugondnok munkaköri leírásának módosítása

Fodor Csilla polgármester:Én ezt nem tartom időszerűnek. Van egy aktuális munkaköri leírása.

Glózik László képviselő:Igen van, hiszen ha nem lenne, akkor nem lenne mit módosítani. Azért kérem - a te múltkori felkiáltásodra, hogy mi hűtlenül kezelünk dolgokat - szabályozzuk a dolgokat. Ezt időszerűnek tartom. Kacsári László munkaköri leírásából vegyük ki a temető kaszálását.

Fodor Csilla polgármester: Jó, akkor mielőtt a napirendet felvetnénk, szeretnék mondani egy pár információt és utána természetesen, ha felveted és megszavazásra kerül, akkor felvesszük a napirendi pontok közé. A legutóbbi testületi ülésen még az az információ állt a rendelkezésemre, hogy egy főt kaptunk a munkaügyi központtól négy hónapra közmunkára. A héten érkezett meg az újabb keret összege, mely alapján négy főt, fejenként négy hónapra, hat órában tudunk alkalmazni augusztus 31.-ig. Továbbá a Tiszta Szívvel Szülőfalunkért Közhasznú Egyesület újabb felajánlással élt, melyben felajánlották, hogy az augusztus hónapot követően, a harmadik fűvágást ingyen és bérmentve elvállalják, amennyiben az önkormányzat ezt közmunkásokkal nem tudja megoldani. Kérdezem Glózik László képviselőt, hogy napirendi pont javaslatát továbbra is fenntartja?

 

Glózik László képviselő:Mosttermészetesen ezek az információk újak. De javaslatomat továbbra is fenntartom.

Fodor Csilla polgármester:A munkaköri leírás módosításának hatásköre az a polgármesteré, tehát jelen pillanatban tudtok-e jogszabályt bemutatni, ami alapján a testület dönt a munkaköri leírással kapcsolatban?

Pribelszki Mónika képviselő: Írásban benyújtjuk javaslatunkat a módosításra.

Fodor Csilla polgármester: Nem tudom, hogy láttátok-e a tv-ben, többször is nyilatkozott Tállai András önkormányzati államtitkár, szeretném felhívni, a testületi tagoknak a figyelmét, hogy az állam által adott és kiosztott összeg csak arra elég, hogy az önkormányzatok nullára, kihozzák a költségvetésüket. Ha az önkormányzat nem gazdálkodik jól a költségvetésével és negatív az egyenleg, akkor az önkormányzat jogszabályt sért. Ebben az esetben, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a képviselőtestület ellen. Kérem szépen, hogy az előbb elmondottakat próbáljuk meg elkerülni, ebből kifolyólag bármily nemű költségvetéssel kapcsolatos döntésünket névszerinti szavazásban fogom feltenni. A jövőbeni esetleges viták, hatósági eljárások vizsgálatának megkönnyítése érdekében.

 

Napirend:

      

       1.  Ügyvédi meghatalmazás és megbízási díj elfogadása

      Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

2.  Kisecset Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetése

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

Zárt ülésen

 

       3. Átmeneti segélykérelmek elbírálása

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Ügyvédi meghatalmazás és megbízási díj elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester:A képviselők fénymásolatban megkapták Nagy Kálmán keresetét, melyben Munkaügyi Bírósághoz fordult jubileumi jutalma ügyében. A képviselő testületek ügyvédi képviseletét Dr. Sági Péter fogja ellátni. A képviselethez szükséges meghatalmazást és megbízási szerződést határozatban kell elfogadnunk

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

__19/2013 (II.21.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete Dr. Sági Péter ügyvéd meghatalmazását és megbízási szerződését megismerte és felhatalmazza a polgármestert az aláírásukra.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

2.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzatának 2013 évi költségvetése

Fodor Csilla polgármester:A költségvetés ismételt megtárgyalását javaslom, az írásos anyagot megkaptátok. Várom a javaslatokat.

Glózik László képviselő: A polgárőrség éves támogatási díját csökkenthetnénk 50 eFt-al.

Fodor Csilla polgármester:Most újra felteszem a kérdést, mert az előző ülésen négy igen egy nemmel megszavaztátok Kacsári László megbízási díját, hogy maradjon. Határozzátok meg, hogy a költségvetésből, honnét vegyük el a megbízási díjra az összeget.

Pribelszki Mónika képviselő:Én akkor is elmondtam, hogy a megbízási díjat öt hónapra javaslom.

Fodor Csilla polgármester:Május közepétől október közepéig? Januárra megkapta a díjat, februárra is jár, hiszen a megbízási szerződése, jelen pillanatban is élő megbízási szerződés. Összességébe ez így hét hónap.

Illés Zita megbízott jegyző:238 eFt kell még a megbízási díjra.

Fodor Csilla polgármester: Fel szeretném hívni a tisztelt képviselők figyelmét arra a tényre,mivel márelhangzott ezen a testületi ülésen, hogy mennyi keretet kaptunk közmunkásokra és elhangzott egy egyesületi felajánlás is. Amennyiben továbbra is fenntartjátok a megbízási díjat, hűtlen kezelést követtek el.

A testület a javaslatot megismerte, megtárgyalta, majd három igen és egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

20/2013 (II.21.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete Kacsári László megbízási szerződését 2013. február 22.-vel megszünteti.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről 3 igen 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2013 (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat  2013.  évi költségvetéséről.

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Fodor Csilla polgármester: Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még?

 

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Illés Zita                                                                            Fodor Csilla

                     megbízott jegyző                                                                              polgármester