Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 7-2013.02.28 jegyzőkönyv

7-2013.02.28 jegyzőkönyv

7 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.február 28. 

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Füri János képviselő    

 

Jelenléti ív alapján:9 kisecseti lakos      

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.      Kétbodony Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Illés Zita megbízott jegyző

 

2.      Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő:Illés Zita megbízott jegyző

 

3.      Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetés elfogadása (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita megbízott jegyző

 

4.      Körjegyzőség 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

Előterjesztő:Illés Zita megbízott jegyző

 

5.      Körjegyzőség 2013. évi költségvetés elfogadása

Előterjesztő:Illés Zita megbízott jegyző

 

6.      Kisecset Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita megbízott jegyző

 

       7. Falubusz javításával kapcsolatos árajánlatok

            Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester  

 

 

Zárt ülésen:

 

8.      Átmeneti segélykérelem elbírálása

       Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodony Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés elfogadása

 

Illés Zita megbízott jegyző:Elkészült a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése. A Közös Hivatal 2013. február 1-től jött létre 5 település összefogásával Kétbodony Kisecset, Nógrádsáp Szátok Szente. A költségvetés az 5 település által aláírt megállapodásban megfogalmazott alapelvek valamint a polgármesterek és pénzügyesek munkamegbeszélésén kialakult álláspontok figyelembevételével elkészült A költségvetés tervezetét valamennyi képviselő írásban megkapta.

 Van-e kérdés, hozzászólás?

 

A képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének tervezetét részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadta a Kétbodony Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését.

 

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetése 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

2.      napirend tárgyalása:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének módosítása

 

Illés Zita megbízott jegyző: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetés előirányzatait a teljesítéshez kell igazítani úgy, hogy az előirányzat legalább olyan összegnagyságú legyen, mint a teljesítés összege. Mivel a bölcsőde megnyitása a tervezetthez képest későbbi időpontra tevődött a 2012 évi költségvetés kisebb összegű lett a tervezetthez képest.

Kérem a Tisztelt képviselő – testületet, az intézmény 2012 évi költségvetés módosításának 2. számú melléklet szerinti elfogadására.

 

A képviselő testület megvitatta a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012 évi költségvetésének módosítását majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

23/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadja Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetésének módosítását.

 

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012 évi költségvetésének módosítása 2 számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetés elfogadása

 

Illés Zita megbízott jegyző:Elkészült a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013 évi költségvetése. A költségvetés a 2013-as év vonatkozásában teljes évre tartalmazza mind az óvoda mind a bölcsőde kiadásait és bevételeit. Megváltozott a finanszírozás az előző időszakokhoz képest. Igyekeztünk takarékosan tervezni. A kiadási oldalon a béreken és a rezsi illetve működési költségeken túl semmilyen beruházási célú kiadás nem került tervezésre.

Kérem a tisztelt képviselő – testületet az intézmény 2013 évi költségvetésének 3 számú melléklet szerinti  elfogadására.

 

A képviselő – testület a Bóbita Óvoda és Bölcsőde  2013 évi költségvetésének tervezetét részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/ 2013 (II.28.) sz. határozat

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013 évi költségvetését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013 évi költségvetése 3. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

4.      napirend tárgyalása:

Kétbodony – Kisecset – Szente Körjegyzőség 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

 

Illés Zita megbízott jegyző:A körjegyzőség tekintetében előzetes számítások alapján 2012 évről 1.660 e Ft pénzmaradvány várható. Ennek pontos összege a beszámoló elkészítésekor válik ismertté. Mivel a körjegyzőség 2013 január 31-el megszűnt, célszerű lenne ezt a maradványt a települések között felosztani, hogy a következő napirendben előterjesztésre kerülő költségvetés finanszírozása kapcsán felmerülő hozzájárulási összeg településekre jutó befizetési kötelezettségét hitelesen lehessen megállapítani.

Az elszámolás a 2012. októberben elfogadott elvek alapján elkészült, kérem a Tisztelt képviselő –testületet a körjegyzőség 2012 évi pénzmaradvány elszámolásának 4. számú melléklet szerinti elfogadásra.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

25/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete megismerte a Kétbodony – Kisecset – Szente Községek Körjegyzőség 2012 évi pénzmaradványának elszámolását és az 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

A körjegyzőség 2012 évi pénzmaradványának elszámolása 4. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

5. napirend tárgyalása:

 

Körjegyzőség 2013. évi költségvetés elfogadása

 

Illés Zita megbízott jegyző: Mivel a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 01-el alakult meg így a körjegyzőség megszüntetése 2013. január 31-el lehetséges. Ennek okán 2013 évre pontosabban fogalmazva 2013 január hóra a körjegyzőség kapcsán költségvetést kell készíteni. A költségvetés elkészült, a tervezetet mely már szinte tény adatként is felfogható mindenki megkapta. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a Körjegyzőség 2013 évi költségvetésének 5 számú melléklet szerinti elfogadására.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

26/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete részletesen megvitatta a Kétbodony – Kisecset – Szente Községek Körjegyzőség 2013év költségvetésének tervezetét és az 5 számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

A körjegyzőség 2013 évi költségvetésének tervezete 5 számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

6. napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

 

Illés Zita megbízott jegyző: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról

szóló rendelet alapján szükséges elkészíteni az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Elkészítettem a tervezetet, kérem vitassuk meg a tervezetet.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő- testülete elfogadja Kisecset község közép –és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét.

Kisecset község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 6. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

7. napirend tárgyalása:

Falubusz javításával kapcsolatos árajánlatok

 

Fodor Csilla polgármester: Az elmúlt közös testületi ülésen a képviselők részéről vád ért, hogy én is felelős vagyok, a falubusz összetöréséért.

 Minden képviselőnek , először is szeretném átadni a gépjármű átadása során aláírt meghatalmazás egy- egy fénymásolatát, melyben szerepel „ A megbízott teljes körű felelősséget vállal a gépjármű használata során keletkezet károkért „ .

A 2011. január 3-i dátummal keltezett, Nagy Kálmán körjegyző, Kacsári László falugondnok és általam aláírt „ A kisecseti gépjármű üzemeltetési szabályzata „ –ban van szabályozva a gépjármű használata, melyből most  idézek: „2. pont: A szabályzat hatály alá tartozó jármű tényleges felhasználását- a falugondnok által összeállított program illetve szükség szerint- a polgármester engedélyezi.6. pont: Minden esetben a vezető ( polgármester ) előzetes, írásbeli engedélyezése szükséges a Szolgálat gépkocsijának – országhatár kívüli igénybevételéhez, - rendetetéstől eltérő igénybevételéhez.”  . Ez alapján a polgármester, vagyis az én hatásköröm volt a busz átadása.

Kisecseti lakosok kezdeményezésére aláírásgyűjtés történt, melyet a tisztelt képviselő testületnek címeztek. Szeretném megragadni a szót és megköszöni a lakosoknak, hogy mellém álltak és biztosítottak arról, hogy jó ügyért harcolok.  Most szó szerint felolvasom az aláírás gyűjtés szövegét:

 

Tisztelt Kisecset Önkormányzat  Képviselő Testülete!

 

Alulírott kisecseti lakosok és ingatlan tulajdonosok követeljük, hogy az összetört falubuszunk kártérítése ügyében, a Kisecseti Képviselő Testület ragaszkodjon, az írásban foglalt TELJES KÖRŰ KÁRTÉRÍTÉSHEZ! A képviselők esküjükhöz híven a kisecseti emberek jogos érdekeit képviseljék! Térjenek vissza a 2013. február 18–án elfogadott határozatukhoz, amelyben megszavazták a teljes kártérítési igényt, a Kétbodonyi Önkormányzat irányába!

 

Visszautasítjuk, hogy a mindenben jó hiszeműen és törvényesen eljáró Kisecseti Polgármestert tegyék felelőssé a buszunk összetörése miatt!

 

Kisecseten 158 fő, szavazó joggal rendelkező, felnőtt  van, állandó lakcímmel bejelentve , ebből 114 fő lakik ténylegesen községünkbe , az aláírást 80 fő írta alá.  Az aláírt 5 oldal mellékletként csatolva.

 

Név szerinti szavazást kérek, határozati javaslatom:

Kisecset Község Önkormányzata, a kisecseti falubusz javításával és egyéb járulékos költségek tekintetében, éljen teljes kártérítési igényével, az írásbeli meghatalmazás alapján, Zachar Gyula sofőr kétbodonyi lakos, a Kétbodony Község Önkormányzata és Koczúrné Halász Judit kétbodonyi polgármester irányába. Amennyiben az szükséges, a kisecseti polgármestert felhatalmazva,bírósági úton.

Aki határozati javaslatomat elfogadja, kérem IGEN-nel szavazzon:

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Nem

Pribelszki Mónika képviselő:15 napos válaszadási lehetőséget kérek. Tartózkodom.

Glózik László képviselő:Nem.

Fodor Csilla polgármester :Igen

 

A határozati javaslatot a képviselő- testület 2 nem, 1 tartózkodás és 1 igen szavazattal elutasította.

 

Fodor Csilla polgármester: 5 árajánlat érkezett be a falubusz megjavításával kapcsolatban. Felolvasnám őket: N-Technik Kft. 4.077.787 Ft., R-Carnet Service Kft. max: 3.500.000 FT., Euró Gé Kft. 2.876.131 Ft., Hair-Car Bt. 2.798.610 Ft.,Limited Autójavító 2.203.450 Ft. Mindenki vállalta a szállítási költséget és 1 év garanciát. Referenciákat is kaptam.

Pribelszki Mónika képviselő:Valamelyik cég vállalt matricázást?

Fodor Csilla polgármester:Nem.

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Én azt támogatnám, amelyik a legolcsóbb.

Glózik László képviselő:Árajánlatok alapján a Limited Autójavítót javaslom, az önkormányzat érdeke a legolcsóbb.

Fodor Csilla polgármester:Kérném, hogy egyúttal hatalmazattok fel a javítással kapcsolatos teljes körű ügyintézésével.

 

A testület a megismert árajánlatok alapján egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

28/2013 (II.28.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete a benyújtott 5 árajánlat közül a Limited Autójavítót bízza meg a kisecseti falubusz megjavítására, 2.203.450 Ft bruttó összeggel. Egyúttal felhatalmazza Kisecset község polgármesterét a javítással kapcsolatos teljes körű ügyintézésével.

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

Fodor Csilla polgármester:Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még

 

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánítom.

Ezt követően a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Illés Zita                                                                            Fodor Csilla

                     megbízott jegyző                                                                   polgármester