Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 8-2013 jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülésről

8-2013 jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülésről

8 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.március 22.

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Füri János képviselő

                                                 Glózik László képviselő    

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  Kisecset község önkormányzat 2012. évi beszámoló elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Illés Zita megbízott jegyző

 

2. Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi beszámoló elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Illés Zita megbízott jegyző

 

       3. Csatlakozási nyilatkozat a ZHR Kft. komplex közszolgáltatásához (írásbeli)

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

       4.  Társulási megállapodás felülvizsgálata (írásbeli)

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

 

 Kisecset község önkormányzat 2012. évi beszámoló elfogadása

 

Illés Zita megbízott jegyző:Kisecset Község Önkormányzatának 2012 évi beszámolóját valamennyi képviselő írásban megkapta.

 Van-e kérdés, hozzászólás?

 

A képviselő – testület a Kisecset község önkormányzat 2012. évi beszámolót részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

30/2013 (III.22.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadta a Kisecset község önkormányzatának 2012. évi beszámolóját.

 

A Kisecset község önkormányzatának 2012. évi beszámolója 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

2.      napirend tárgyalása:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi beszámoló elfogadása

 

Illés Zita megbízott jegyző:A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012 évi beszámolóját valamennyi képviselő írásban megkapta.

Kérem a Tisztelt képviselő – testületet, az intézmény 2012 évi beszámoló 2. számú melléklet szerinti elfogadására.

 

A képviselő testület megvitatta a Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012 évi beszámolót majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

31/2013 (III.22.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadja Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi beszámolóját.

 

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2012. évi beszámolója 2 számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Csatlakozási nyilatkozat a ZHR Kft. komplex közszolgáltatásához

 

Fodor Csilla polgármester: A írásbeli anyagot valamennyi képviselő megkapta.  Kérem, döntsünk arról, hogy 2014. január 1-el kívánunk e csatlakozni a ZHR Kft. komplex közszolgáltatási rendszeréhez.

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/ 2013 (III.22.) sz. határozat

Kisecset község Önkormányzatának képviselő – testülete 2014. január 1-el csatlakozni kíván a ZHR Kft. komplex közszolgáltatáshoz.

A ZHR Kft. tájékoztatni kell.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

 

4.      napirend tárgyalása:

Társulási megállapodás felülvizsgálata

Fodor Csilla polgármester: A Rétság Kistérség Többcélú Társulás 2013. július 1-ét követő további működésével kapcsolatosan döntéseket kellene hoznunk, a döntésekről szóló nyilatkozatot 03.25-ig meg kell küldenünk a Társulás felé.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

33/2013 (III.22.) sz. határozat

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

1.)   Kisecset Község Önkormányzata 2013. július 1. napot követően a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás tagja kíván maradni, abban az esetben, ha a Társulás működtetése az önkormányzat számára nem jelent vállalhatatlan terhet.

 

2.)   Kisecset Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat előnyös és vállalható feltételek esetén a Társulás szervezetével kívánja 2013. évben ellátni.

 

3.)   Kisecset Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2013. április 1. nap után nem kívánja fenn tartani.

 

4.)   Kisecset Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot a 30 % többletnormatívával növelt társulási állami támogatás igénybevételével, társulás tagjaként kívánja igénybe venni 2013. július 1. napot követően is, amennyiben a feladatellátás költségeit,  a képviselő-testület jóváhagyta és a település költségvetésében biztosította.

 

5.)   Kisecset Község Önkormányzata a szociális étkezést önállóan kívánja biztosítani.

 

6.)   Kisecset Község Önkormányzata a feladatellátás állami támogatással, pályázati forrással nem fedezet részét mutatószámok alapján (szociális ellátás esetében az ellátottak száma alapján, belső ellenőrzés esetén az ellenőrzött intézmények száma alapján, munkaszervezeti feladatok esetében a lakosságszám alapján)az önkormányzat által jóváhagyott költségvetés alapján havonta, minden hó 5. napjáig megfizeti a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás bankszámlájára.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

 

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Illés Zita                                                                            Fodor Csilla

                     megbízott jegyző                                                                   polgármester