Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 10-2013 jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülésről

10-2013 jegyzőkönyv rendkívüli testületi ülésről

10 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013. április 25.

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dudás György jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Füri János képviselő

                                                 Glózik László képviselő    

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  Kisecset község 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2. Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

       3. A közterületek tisztántartásról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

          szóló rendelet módosítása

            Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

       4.Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szabályzat elfogadása(írásbeli)

           Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

       5.  Egyebek

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

Kisecset község 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester:2013. április 30-ig el kell fogadni a 2014. évi költségvetési koncepciót.

Írásban valamennyi képviselő megkapta az anyagot.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

A képviselő – testület a Kisecset község önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciót részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

36/2013 (IV.25.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadta a Kisecset község önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepcióját.

 

A Kisecset község önkormányzatának 2014. költségvetési koncepciója 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

2.      napirend tárgyalása:

Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásának elfogadása

Fodor Csilla polgármester:A Nyugat- Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról beszámolóját valamennyi képviselő írásban megkapta.

Kérem a Tisztelt képviselő – testületet, a beszámoló 2. számú melléklet szerinti elfogadására.

 

A képviselő testület megvitatta a beszámolót majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

37/2013 (IV.25.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete elfogadja a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolóját a 2012. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

 

A beszámoló 2. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerű

 

3.      napirend tárgyalása:

 

A közterületek tisztántartásról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

szóló rendelet módosítása

 

Fodor Csilla polgármester: Hatályon kívül helyeztük azt a pontot, melyben rögzítve volt, hogy ki hány literes hulladékgyűjtő edényt köteles használni. Jegyző Úr elkészítette a rendelet tervezetet, melyet a testületi ülés előtt kézhez kaptak a képviselők. A lakosság körében igény merült fel, hogy szociális rászorultság alapján kedvezményt lehessen igénybe venni.

Dudás György jegyző: Ha kedvezmény adunk, akkor a különbözetet az önkormányzatnak kell fizetni.

Fodor Csilla polgármester:Jelezni szeretném a tisztelt Képviselőknek, hogynem terveztünk a költségvetésbe errekeretösszeget.

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

szóló 1/2013(II.14.) rendelettel 16/2010 (XII.15.) önkormányzati

rendelettel módosított 4/2010 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet és mellékletei 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

4.      napirend tárgyalása:

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szabályzat elfogadása

Fodor Csilla polgármester: Írásban valamennyi képviselő megkapta az anyagot.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

 

38/2013 (IV.25.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete elfogadta a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítési rendjéről szóló szabályzatot.

 

A szabályzat 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Az általunk elfogadott 15/2010 (XII.15.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 57.§ (1) bekezdésében „Az a képviselő, aki indokolatlanul kettő testületi ülésről távol marad, azt követően tőle kettő havi tiszteletdíját kell megvonni.”.Füri János képviselő november óta a jelenlegi testületi ülést is figyelembe véve,14 testületi ülésből mindössze 3 ülésen vett részt. Javaslom, hogy kéthavi tiszteltdíját vonjuk meg. Névszerinti szavazást kérek.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Nem.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Nem

.

Fodor Csilla polgármester:Igen.

 

A testület 2 nem és 1 igen szavazattal az indítványt elutasítja.

 

39/2013 (IV.25.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete elutasítja Fodor Csilla polgármester indítványát.

 

Fodor Csilla polgármester: A falubusz határidőre elkészült, ma van szervizen, műszaki vizsgán. Holnap lesz matricázva. Péntek este fogják átadni. Szakértő elkészítette a szakvéleményét. Megkötöttem a Casco-t, melyolcsóbb lett. Kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

A képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

 

 40/2013 (IV.25.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete elfogadta a polgármester tájékoztatását a falubusz megjavításával kapcsolatban.

 

Van-e kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                     

                   Dudás György                                                           Fodor Csilla

                         jegyző                                                                   polgármester