Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 11-2013 jegyzőkönyv

11-2013 jegyzőkönyv

11 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013. június 19.

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László képviselő    

 

Tanácskozási joggal:Dudás György jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Pribelszki Mónika képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket.. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel még három pontot egyebek, a szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde társulási megállapodás felülvizsgálata és átmeneti segélykérelmet.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartói Társulása társulási megállapodása (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2. Nyugat- Nógrád Gyermekvédelmi és Családsegítő Önkormányzati Társulás társulási

    megállapodás felülvizsgálata (írásbeli)

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3. Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési     

   Szabályzata

   Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

4. Iratkezelési Szabályzat elfogadása

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

5. Temető tisztántartásának rendezése

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

6. A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról       

    szóló rendelet módosítása

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

       7. Egyebek

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

         8. Bóbita Óvoda és Bölcsőde társulási megállapodás felülvizsgálata

             Előterjesztő: Dudás György jegyző

9. Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

         10. Átmeneti segélykérelmek

              Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartói Társulása társulási megállapodása

 

Fodor Csilla polgármester:Az általános iskolai oktatás és nappali ellátás tevékenységekre vonatkozóan 1998-ban társulási megállapodással II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézményfenntartói Társulása jött létre. A társulás tagja Kisecset község önkormányzat képviselő- testülete is. 2013. január 1-től a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fenntartója a Magyar Állam. Ezért ezt a társulást meg kell szüntetni.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete megszünteti a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Intézményfenntartói Társulásával a megállapodást.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. június 30.

 

Fodor Csilla polgármester: Az óvodai ellátás tevékenységekre vonatkozóan 2005-ben aláírt társulási megállapodással Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény Intézményfenntartó Társulás jött létre. Tekintettel arra, hogy a központi támogatások mértékében történt változások miatt a normatíva már nem magasabb abban az esetben, ha a köznevelési feladatot az önkormányzat társulás keretében látja el és a gyermeklétszám sem indokolja a társulás további fenntartását, javaslom az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény Intézményfenntartó Társulás megszüntetését.

Van-e kérdés, hozzászólás?

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

42/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete megszünteti az Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény Intézményfenntartó Társulásával a megállapodást 2013. június 30-i határidővel.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. június 30.

 

2.      napirend tárgyalása:

Nyugat- Nógrád Gyermekvédelmi és Családsegítő Önkormányzati Társulás társulási

megállapodás felülvizsgálata

Fodor Csilla polgármester: Az önkormányzati társulásokat 2013. június 30-ig felül kell vizsgálni. A gyermekjóléti és családsegítő feladatok továbbra is kötelező önkormányzati feladat. A Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal, mint a tanács munkaszervezeti feladatait ellátó szervezet kéri a társulási szerződés felülvizsgálatát és az új társulási megállapodás elfogadását.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

43/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Önkormányzati Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és azt elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. június 30.

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési

Szabályzata

 

Dudás György jegyző: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy 2013. február 1-től létrejött a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal és a jogszabályok is változtak, ezért szükségessé vált a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Az előterjesztést mindenki áttanulmányozhatta ezért kérem, hogy a szabályzat tervezetével kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat tegyék meg.

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013 (VI. 19.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

Iratkezelési Szabályzat elfogadása

 

Dudás György jegyző:A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatának megtárgyalása. Az előterjesztett dokumentum tervezet szerint kell majd a hivatalnál keletkező iratokat kezelni és tárolni. Erre szintén a hivatal megalakulása miatt volt szükség. A szabályzatot majd jóvá kell hagyatni a megyei levéltár vezetőjével és kormányhivatallal is. A Szabályzatot minden önkormányzatnak el kell fogadnia, aki a hivatal alapítója. A tájékoztatást követően kérem a jelenlévő képviselőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék meg, a tervezetet elfogadásra javaslom.

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 44/2013 (VI.19.) sz. határozat

Kisecset község képviselő-testülete elfogadta Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivataliratkezelési szabályzatot az előterjesztettek alapján.

 

Dudás György jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy előterjesztést nyújtott be a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának megtárgyalásra. Az előterjesztett dokumentum tervezet szerint kell majd a hivatalnál alkalmazottaknak dolgozniuk, ill. eszerint kapják majd kedvezményeiket és a cafetériát. Erre szintén a hivatal megalakulása miatt volt szükség. A Szabályzatot minden önkormányzatnak el kell fogadnia, aki a hivatal alapítója. A tájékoztatást követően kéri a jelenlévő képviselőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék meg, a tervezetet elfogadásra javasolja.

 

A testület a napirendet megismerte, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

 

45/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete elfogadta a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatala közszolgálati szabályzatot.

 

Felelős:Dudás György jegyző

Határidő:Értelemszerű

 

5.      napirend tárgyalása:

Temető tisztántartásának rendezése

 

Fodor Csilla polgármester: Sok helyen van lerakva a temető területén szétszedett síremlék, ezt kellene szabályozni, hogy visszatartó erő legyen az embereknek. Kiszabni egy büntetést arra vonatkozóan, ha valaki szétszedett síremléket hagy a temető területén.

Érdeklődtem a Né and Pa Kft.-nél, hogy mennyibe kerül a konténer és az ártalmatlanítás díja.

A 4 m3 konténer ára 12.000 Ft.+ÁFA, 1 tonna ártalmatlanítás díja 5.970 Ft.+ÁFA.

Véleményetek ezzel kapcsolatban?

Glózik László képviselő:Először is utána kell nézni, hogy kié az elhagyott síremlék.

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Szerintem is fel kell venni a kapcsolatot a tulajdonosokkal és esetleg beszélni a műkövessel nem érdekelné-e őt ezek a sírkövek.

Fodor Csilla polgármester: Mi legyen az az összeg, amit kiszabjunk büntetésnek?

Glózik László képviselő: A mindenkori elszállítás, ártalmatlanítás és munkadíj összege.

Fodor Csilla polgármester: Elfogadjátok a javaslatot?

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013 (VI. 19.) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 18/2012 (VIII.21.)

önkormányzati rendeletével módosított 5/2010 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet és mellékletei 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6.      napirend tárgyalása:

A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

szóló rendelet módosítása

 

Fodor Csilla polgármester: A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletből kimaradt, hogy a kerítésen kívül mindenki maga tartsa rendbe a patakmedret és az ingatlanát határoló szakaszokat.

  Van-e kérdés, hozzászólás?

 

 A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testülete

7/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

közterületek tisztántartásáról és  települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete és a 21/2012 (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása 4/2012 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet és mellékletei 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

7.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Dudás György jegyző: A Rétsági Kistérség Többcélú Társulását felül kell vizsgálni és új társulási megállapodást kell kötni. Rétság város kilépett ebből a társulásból és most Tolmács székhellyel új néven Nyugat-nógrádi települések Társulása jött létre.

Kérem a felülvizsgálat elvégzését és az új társulási megállapodás elfogadását.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

46/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146.§(1) bekezdésében előírtak alapján a Rétság Kistérség Többcélú Társulása önkormányzati társulási megállapodás felülvizsgálatát elvégezte, és 2013. július 1. hatályba lépéssel a Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa által 12/2013 (VI.17.) határozattal elfogadott, névmódosítással is járó Nyugat-nógrádi települések Társulása társulási megállapodást.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozattal elfogadott Nyugat-nógrádi települések Társulása társulási megállapodásának aláírására.

 

8.      napirend tárgyalása:

Bóbita Óvoda és Bölcsőde társulási megállapodás felülvizsgálata

 

Dudás György jegyző: A szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Társulását felül kell vizsgálni és új társulási megállapodást kell kötni.

Kérem a felülvizsgálat elvégzését és az új társulási megállapodás elfogadását.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

47/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta és azt elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. június 30.

9.      napirend tárgyalása:

 

Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

 

Dudás György jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy előterjesztést nyújtott be a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési tagozódásának, létszámának, munkavégzésének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Az előterjesztett dokumentum tervezet lesz a hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, melyet minden önkormányzatnak el kell fogadnia, aki a hivatal alapítója. A tájékoztatást követően kérem a jelenlévő képviselőket, hogy észrevételeiket, javaslataikat, hozzászólásaikat tegyék meg, a tervezet elfogadását javaslom.

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi

határozatot alkotta:

48/2013 (VI.19.) sz. határozat

 

Kisecset község képviselő-testülete elfogadta a Kétbodonyi Közös Önkormányzati HivatalSzervezeti és Működési Szabályzatát.

 

Van-e kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Dudás György                                                           Fodor Csilla

                         jegyző                                                                   polgármester