Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 12-2013 jegyzőkönyv

12-2013 jegyzőkönyv

12 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének  testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013. július 17.

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dudás György jegyző

                                      Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket.. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel még három pontot a közterületek használatáról és díjáról szóló rendelet, átmeneti segélykérelmeket, tájékoztatás.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  A közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 2. Házi segélynyújtás további működtetésével kapcsolatos feladat

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 3.Vizi közmű vagyonértékelésének megtárgyalása (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

4. Közterületek elnevezésével kapcsolatos rendelet megalkotása (írásbeli)

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

5. Értéktár létrehozása

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

      6. A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

 7. Egyebek

 

 8. Átmeneti segélykérelmek

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 9. Tájékoztatás

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

A közfoglalkoztatással kapcsolatos pénzügyi fedezet biztosítása

 

Fodor Csilla polgármester:A Munkaügyi Központ a 2013 és 2014. évre újabb keretösszeget állapított meg Kisecset részére. Szeptember, október, november hónapra 2 főt 6 órában, december, január, február hónapokban 1 főt 6 órában van lehetőség foglalkoztatni. Beadtam a pályázatot a Munkaügyi Központ részére, a 15 %-os önerő biztosítására nincs elkülönítetve pénz a költségvetésben.

Illés Zita pénzügyi főelőadó:A falubusz megjavítására elkülönített pénzösszegből maradt kb. 600 E Ft. A december hónaptól kezdődő foglalkoztatás a 2014. évi költségvetésben kell szerepeltetni.

Fodor Csilla polgármester: Kérem a testületet, hogy döntsünk a 2013. szeptember, október, november hónapra jutó 15 %-os önerőt biztosításáról 3 hónapra 2 fő részére .

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

51/2013 (VII.17.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete biztosítja a 15%-os önerőt a 2013. szeptember, október, november hónapra 2 fő részére.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2.      napirend tárgyalása:

Házi segélynyújtás további működtetésével kapcsolatos feladat

Fodor Csilla polgármester: Felolvasom Bánk település ügyintézőjének levelét.

A levél 1. sz. mellékletként csatolva.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

52/2013 (VII.17.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megfizeti Rétság Többcélú Kistérségi Társulásnak a településünkre jutó 99.250 Ft összeget azonnal és 07.31, 08.31.,09.30. végéig a 30.276 Ft/ hó  összeget.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

3.      napirend tárgyalása:

Vizi közmű vagyonértékelésének megtárgyalása

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testülete, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. megküldte a Kft. taggyűléseinek határozatait, köztük a 6/2013 sz. határozatot is, mely azt tartalmazza, hogy a viziközmű vagyonértékelésére közbeszerzési pályázatot írtak ki és ezért szükségessé vált a tagönkormányzatok hozzájárulása is. Jelenleg erről kell döntenünk. A vagyonértékelés azért vált szükségessé, mert a törvény előírja, hogy a viziközműveket össze kell vonni ezért a nyugat-nógrádi viziközműnek csatlakoznia kell a DMVM Zrt-hez, és a csatlakozás előtt minden viziközműnél vagyonértékelést kell készíttetni. Kérem, hogy a napirendi ponthoz kérdéseiket és javaslataikat, észrevételeiket tegyék meg.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

53/2013 (VII.17.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a tulajdonába háramlott víziközmű vagyon üzemeltetési szerződéshez szükséges kötelező vagyonértékelésének megrendelésével és lebonyolításával a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-t, melynek költségeit a társaságban tulajdonolt üzletrészének a nyugat- Nógrád Vízmű Kft. részére névértéken történő átruházása útján téríti meg, a vagyonértékelés költségeinek beszámításával. A Képviselő- testület felhatalmazza Fodor Csilla polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti és üzletrész átruházási megállapodás aláírására.

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. valamennyi önkormányzati tagja névértéken átruházza üzletrészét a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. részére, és azokat a nyugat- Nógrád Vízmű Kft. saját társasági üzletrész céljára megszerezze, amely üzletrész- átruházások során Kisecset Község Önkormányzata nem kívánja gyakorolni elővásárlási jogát.

A képviselő-testület felhatalmazza Fodor Csilla polgármestert a tulajdonosi döntés szerinti nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. július 30.

 

4.       napirend tárgyalása:

Közterületek elnevezésével kapcsolatos rendelet megalkotása

Dudás György jegyző:Az új önkormányzati törvény előírja, hogy az önkormányzat kötelező rendeletalkotási körébe tartozik a települési közterületek elnevezése, valamint a házszámozási rendjére vonatkozó szabályok önkormányzati rendeletben történő megállapítása. Tekintettel arra, hogy Kisecset településen a belterületi közterületek elnevezésének eljárási folyamata, illetve rendje jelenleg nincs szabályozva, új önkormányzati rendelet megalkotására van szükség.

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2013 (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a közertületek elnevezéséről és a házszámozási szabályairól

 

A rendelet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Dudás György jegyző

Határidő:Értelemszerű

 

5.      napirend tárgyalása:

Értéktár létrehozása

 

Dudás György jegyző: A hungarikumról szóló törvény szerint a települési önkormányzatok megalkothatják a települési értéktárat. Kisecset hungarikum nincs, de határozunk kell, hogy nem hozunk létre értéktárat.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

54/2013 (VII.17.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő-testülete Kisecset településen nem hoz létre értéktárat.

 

Felelős:Dudás György jegyző

Határidő:Értelemszerű

 

Glózik László képviselő elhagyta a képviselő-testületi ülést.

 

 

 

6.      napirend tárgyalása:

A közterület használat szabályairól és díjáról

szóló rendelet 

 

Dudás György jegyző:A közterület filmforgatási célú használatáról rendelet kell alkotni. A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet egészül ki a filmforgatási célú használattal.

 

 A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testülete

9/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete

közterületek használat szabályairól és díjáról.

 

A rendelet és mellékletei 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

7.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Dudás György jegyző: A Rétsági Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 27-ei ülésén született döntések értelmében a Társulás 2013. szeptember 30. napjával meg kívánják szüntetni.

Ehhez képviselő-testületi döntések szükségesek, valamennyi önkormányzat képviselő-testületének egybehangzóan ki kell mondani a Társulás megszüntetését.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

55/2013 (VII.17.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulása ( továbbiakban: Társulás) 2013. szeptember 30. napjával történő megszüntetéséről dönt. A képviselő-testület vállalja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ 2013. szeptember 30. napjáig szükséges működési hozzájárulást biztosítja és azt a Társulás részére megfizeti.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

 

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Dudás György                                                           Fodor Csilla

                         jegyző                                                                   polgármester