Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 13-2013 jegyzőkönyv

13-2013 jegyzőkönyv

13 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013. szeptember 4.

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Igazolatlanul távol maradt:Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dudás György jegyző

                                      Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül. Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel még az átmeneti segélykérelmet.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

1.  Kisecset Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

 2. Kisecset Község Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

    Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

        3.Bóbita Óvoda és Bölcsöde I. félévi beszámolójának elfogadása (írásbeli)

    Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

       4. Kisecset Község Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról  

    szóló rendelet(betekinthető ügyfélfogadási időben az önkormányzat épületében)

     Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

5. Kisecset Község Önkormányzat állattartási rendeletének hatályon kívül helyezése

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (betekinthető ügyfélfogadási időben az önkormányzat épületében)

    Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

7. Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás elfogadása

    (betekinthető ügyfélfogadási időben az önkormányzat épületében)

   Előterjesztő: Dudás György jegyző

 

8. Prímagáz szerződés hosszabbítás ( írásbeli)

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

9. Egyebek

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának elfogadása

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:Az I. félévi beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.

Van- e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

A beszámoló 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2013 (IX.4.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Kisecset Község I. félévi beszámolóját.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Írásban valamennyi képviselő megkapta a költségvetés módosítását.

Van-e kérdés a módosítással kapcsolatban?

A 2013. évi költségvetés módosítása 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2013 (IX. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

 

A rendelet3. sz. mellékletkénta jegyzőkönyvhözcsatolva.

 

3.      napirend tárgyalása:

Bóbita Óvoda és Bölcsöde I. félévi beszámolójának elfogadása

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2013. július 1-től a Társulási Tanács hatásköre a beszámoló elfogadása és nem kell a képviselő-testület jóváhagyása.

 

4.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

szóló rendelet

Dudás György jegyző:A rendelet célja, hogy az önkormányzat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

Kérem a rendelet elfogadását.

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2013 (IX. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat állattartási rendeletének hatályon kívül helyezése

 

Dudás György jegyző: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§ szerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormány rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás született, ezért a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása a továbbiakban nem lehet helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy.
Mindezekhez az önkormányzati rendeleti szabályozásnak igazodnia kell, ezért a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló
7/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

A rendelet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6.      napirend tárgyalása:

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

 

Dudás György jegyző:Tanfolyam keretein belül az önkormányzat ügyintézője Valkó Erika elkészítette Kisecset Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Amelyik önkormányzat nem rendelkezik, esélyegyenlőségi programmal nem nyújthat be pályázatot.

Kisecset Község Esélyegyenlőségi Programja 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

60/2013 (IX.4.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Kisecset Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

 

7.      napirend tárgyalása:

 

Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodás elfogadása

 

Dudás György jegyző: A Rétsági Szociális Szolgáltató Központ megszűnése miatt Nagyoroszi javaslatot nyújtott be 24 település közreműködésével a Nagyoroszi Közös Szolgáltató Társulás megalakítására.

A társulási megállapodást valamennyi képviselő megnézhette az önkormányzat épületében.

Kérem a társulási megállapodás elfogadását.

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

61/2013 (IX.4.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Nagyoroszi Közös Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodását.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

8.      napirend tárgyalása:

Prímagáz szerződés hosszabbítás

 

Fodor Csilla polgármester: A Művelődési Házhoz tartozó tartályról lenne szó. Írásban valamennyi képviselő megkapta a Prímagáz levelét. A tartály jelenleg teljesen teli van, mivel nincs használva az épület. A szerződésünk december 31-vel lejár, ha meghosszabbítjuk, akkor éves bérleti díjat kell fizetni, ami 115 000Ft +Áfa. Ha leszereltetjük és lefejtetjük a gázt a tartályból, akkor ennek költsége kb. 120 000Ft +Áfa. A benne lévő gázt 50%-os áron visszavásárolják, melynek összege kb. 220 000+Áfa.

Kérdés, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést vagy szereltessük le a gáztartályt.

A Prímagáz levele 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva

 

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

62/2013 (IX.4.) sz. határozat

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Művelődési Háznál lévő Prímagáz gáztartály szerződését megszünteti és kéri a gáztartály leszerelését és a benne lévő gáz lefejtését.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

9.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy Nagy Kálmán újabb beadványt nyújtott be.

Áprilisban döntöttünk, hogy 2014. január 1-vel a Zöld Híddal kötünk szerződést. Az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kér tőlünk egy együttműködési szándéknyilatkozatot, melyet felolvasok.

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Bővebb tájékoztatást kérjünk, mert ez alapján nem lehet dönteni.

 

A levél 8. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő testület megvitatta a napirendet majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2013 (IX.4.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködési szándéknyilatkozat aláírásához bővebb tájékoztatást kér.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

Fodor Csilla polgármester: A Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal levele alapján a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a települési önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről.

Az önkormányzatnak szerződést kell kötni egy szolgáltatóval, aki elszállítja Kisecsetről az összegyűjtött szennyvizet.

Fodor Csilla polgármester: Szeretném, ha jegyzőkönyvbe kerülne a következő kérésem. Azzal a kéréssel fordulok a kisecseti lakosokhoz, főképpen azokhoz akik megválasztották Füri János képviselőt,  hogy adjanak tanácsot azzal kapcsolatban , hogy lehet a kedves Képviselő Urat utolérni, az Önkormányzati ügyekkel kapcsolatban. Nem lakik, illetve tartózkodik Kisecseten, a levelek átvételére részéről meghatalmazás van érvényben ( melyet az Önkormányzathoz adtak le ), de a meghatalmazott nem veszi át a leveleket, sem a telefonokat nem veszi fel, nem hív vissza, illetve a részére írt SMS –re nem válaszol, a testületi ülésekre rendszeresen nem jár. Kérem a kisecseti lakosokat, hogy segítsenek abban, hogy lehet utolérni Füri János képviselőt .

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a nyílt ülést befejezettnek nyilvánította.

A megjelent állampolgárok elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Dudás György                                                           Fodor Csilla

                         jegyző                                                                   polgármester