Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 3-2013 rendelet Költségvetés

3-2013 rendelet Költségvetés

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

3 / 2012 (II. 21.)  önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat és intézményei  2013.  évi költségvetéséről

 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 24.§.-a és a Magyarország 2013.évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott alapvető célkitűzésekre, a 2013. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A bevételek és kiadások főösszegének megállapítása

 és a hiány finanszírozásának módja

 

(1)   Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  bevételi főösszegét     20.172 E Ft-ban

                                                          kiadási főösszegét     20.172 E Ft-ban         

       állapítja meg.

(2)   Az (1). bek-ben megállapított bevételi főösszegek címenkénti és szakfeladatonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1). bek-ben megállapított kiadási főösszegek szakfeladatonkénti, azon belül címenkénti megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   A költségvetés mérlegét 3. sz. melléklet tartalmazza.

(5)   Az önkormányzat társulásban működő költségvetési szerve:2013.01 hóra Kétbodony Körjegyzőség, 2013.02 hótól Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal

(6)   A Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati hivatal támogatása: 2.463 E Ft.

(7)   Az önkormányzat előző évi igénybevett pénzmaradványa: 5.834 E Ft.

(8) Az önkormányzat hiánya, többlete: 0 Ft.

(9) Az önkormányzat általános és céltartaléka: 0 Ft.

 

 

2. §

 

Engedélyezett létszámkeret

 

Önkormányzati foglalkoztatással: 1 fő teljes munkaidős.

                                                     

3. §

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

(1)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(2)    A költségvetésben jóváhagyott szakfeladatonkénti előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület döntésével lehet.

(3)    Kiadásokat teljesíteni a számla pénzügyi előadó által történő érvényesítése, a polgármester vagy az alpolgármester utalványozása, a körjegyző ellenjegyzése után, átutalással a banki aláírási rend szerinti személyek aláírásával, vagy házipénztárból történő kifizetés esetén az előzőekben leírtak teljesítése után a pénztáros aláírásával lehet.

(4)    A költségvetés 2013. január 1.-től 2013. december 31.-ig hatályos, végrehajtásáról gondoskodni kell.

 

 

 

4. §

 

Záró rendelkezések

 

(1)         E rendelet 2013. február  22.-én lép hatályba.

(2)         A rendeletet a helyi önkormányzat hirdető tábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset,  2013. február 7.

 

 

 

 

 

        ………………….……………                                                  …..…..…………………

                     Fodor Csilla                                                                              Illés Zita

                     polgármester                                                                        megbízott jegyző

 

 

Kihirdetve:  2013.február 22.

 

 

        …..………………………

                                                                                                   Illés Zita

                                                                                          megbízott jegyző