Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 8-2013 rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

8-2013 rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

a 8/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelet indokolása a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet

 

Általános indokolás

 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva, törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.

2013. január 1-jétől hatályos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.), melynek 13.§ (1) bekezdés 3. pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat feladata a közterületek elnevezése, az 51.§ (5) bekezdés pedig rögzíti, hogy a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg, majd a 143.§ (3) bekezdés felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.

 

E törvényi rendelkezések alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás részletes szabályait.

 

Részletes indokolás

 

1-2.§ -hoz

 

A rendelet rögzíti a rendelet hatályát, valamint a rendelet során alkalmazott kifejezések értelmezését.

 

3-8.§ -hoz

 

A rendelet a közterületek elnevezésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A rendelet rögzíti, hogy minden közterületet – a szervízutak, gyalogutak, a mezőgazdaságok vagy a lakókat nem érintő dűlőutak kivételével - el kell nevezni, és több azonos nevű közterület nem lehet. a közterületek elnevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A közterületek elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés lehetőleg kötődjön Kisecset község jellegére, történelmére, hagyományaira, kulturális, természeti értékeire, valamint arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető legyen, és a magyar helyesírás szabályainak megfeleljen.

A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását a rendeletben felsoroltak kezdeményezhetik a képviselő-testületnél, és mielőtt a közterület elnevezését a képviselő-testület tárgyalná, az előterjesztést és javaslatot társadalmi egyeztetésre kell bocsátani és közzé kell tenni, és a beérkező véleményeket a napirend tárgyalásakor a képviselő-testülettel ismertetni kell.

A közterület elnevezésére vonatkozó döntésről a közérdekű ellátások zavartalan biztosítása érdekében a szolgáltatókat értesíteni kell.

 

9-12.§ -hoz

 

A rendelet rögzíti a házszám megállapításra vonatkozó alapvető szabályokat, szem előtt tartva az eddig alkalmazott gyakorlat fenntartását. Ennek megfelelően a rendelet előírja, hogy az utcák – a számozás növekedésének irányát tekintve – bal oldala páros házszámozású, jobb oldala páratlan házszámozású, az egy oldalon beépíthető utcák esetében pedig folyamatos az arab számmal történő házszámozás. Amennyiben a folyamatos számozás akadályba ütközik, a házszámoknak az abc nagytűivel történő alátörése lehetséges.

 

A házszámozásról szóló képviselő-testületi határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosult személyekkel, valamint a közszolgáltatásokat nyújtó szervekkel közölni kell.

 

13-15.§ -hoz

 

A rendelet rögzíti, hogy az utcanév táblák jól láthatóan történő kihelyezése, karbantartása, szükség esetén cseréje, pótlása az önkormányzat feladata, a házszámok jól látható módon történő feltüntetése pedig az ingatlan használójának, kezelőjének, vagy tulajdonosának kötelessége.

 

16.§-hoz

 

A rendelet – figyelembe véve, hogy a Möt. hivatkozott rendelkezései 2013. január 1-jétől hatályosak – a lehető leghamarabb, a kihirdetést követő napon azonnal hatályba lép.

 

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 

8/2013. (VII.17.)

 

RENDELETE

 

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

Kisecset Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1. §      (1) A rendelet hatálya Kisecset község közigazgatási területére terjed ki.

(2) Kisecset község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, akorábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e rendelet szabályai szerint lehet.

 

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület

(2) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásárólszóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

(3) Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbelibeazonosítását szolgálja.

 

II. FEJEZET

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

3. § (1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása

         Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

     (2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

     (3) Az utcák, épületek közötti szervízutakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és

         lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

 

4. § (1) A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Kisecset község

        jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,

        történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére

        utaló névadást.

     (2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól

        kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában

        elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

     (3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről,

        elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.

 

5. §      (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, amagyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyanszemélynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzetszellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Kisecset községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult Kisecset vagy atérség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Kisecset község lakói számára.

 

6. § A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

               a) polgármester,

               b) önkormányzati képviselő,

               c) Képviselő-testület bizottsága,

               d) Kisecset községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

               e) Kisecset községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

 

7. § A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról szóló

     önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az

     elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az

     Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot,

     mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.

 

III. FEJEZET

A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 

9. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a

         továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

     (2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi

         beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

     (3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a közterületre

         nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

     (4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

     (5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a

         közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az

         ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a

         szélesebb közterület soron következő házszámát kell kapnia.

 

10. § (1) Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően,

        növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal

        oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.

     (2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező

        irányú.

     (3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab számozással 1-

          től kezdődően folyamatos.

     (4) A házszámozás a közterület fekvésétől függően a közterület északi vagy a keleti végén

        kezdődik.

 

11. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során

        keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel

        történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és

        ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

      (2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

      (3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

 

12. § A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl

     közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.

 

IV. FEJEZET

NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSE

 

13. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

       (2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy

          külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

       (3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla

          kihelyezését tűrni köteles.

       (4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az

          önkormányzat gondoskodik.

 

14. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a

       változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell

       hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell

       elhelyezni.

 

15. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére

         vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének,

         ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

      (2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség

         szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

 

15. § (1)Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatályba lépés nem érinti.

 

Kisecset, 2013. július 17.

 

Fodor Csilla                                                    Dudás György

polgármester                                                            jegyző

 

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve: 2013. július 18-én

 

Kisecset, 2013. július 18.

 

 

Dudás György

jegyző