Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 11-2013 rendelet államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

11-2013 rendelet államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Az előterjesztés 1. számú melléklete.

 

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2013. (IX.4.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról a következő rendeletet alkotja:

I. rész

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. §

A rendelet hatálya

Jelen rendelet célja, hogy Kisecset Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Kptv.) rendelet előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

2. §

(1) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásra, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt az önkormányzat támogatást.

(2) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

A támogatás forrása

3. §

Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, amelyek terhére felhalmozási vagy működési célú támogatás adható.

 

 


A támogatás nyújtásának alapelvei

4. §

A támogatás odaítélése az alábbi elvek alapján történik:

(1) Önkormányzati támogatás nyújtása egyrészt pályázat kiírása útján, másrészt kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás nyújtás esetén elsősorban a kerület érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(2) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot, illetve egyedi kérelem esetén írásos kérelmet nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

(3) A pályázati kiírásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

a.)    pályázati feltételeket,

b.)    pályázók körét,

c.)    a támogatandó célokat,

d.)   elszámolható költségtípusokat,

e.)    pályázati adatlapot,

f.)     az adatlap kitöltési útmutatóját, amelyben rögzíteni kell az önkormányzati támogatás feltételeit és a pályázó teendőit.

(4) A támogatás vonatkozásában döntéshozó: az önkormányzat Képviselő-testülete.

A támogatások odaítélése

5. §

(1) A kérelem írásban nyújtható be a polgármesternek címezve. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(2) A kérelem/pályázatok elbírálása a soron következő rendes ülésén történik, de legfeljebb 80 napon belül.

(3) A kérelem/pályázat elbírálása után kerülhet sor az előirányzat módosításra, az önkormányzat költségvetési rendeletének soron következő módosításakor.

Támogatási szerződés megkötése

6. §

(1) Támogatás juttatása esetén a jelen rendelet mellékletét képező, az adott esetben alkalmazandó támogatási szerződést kell megkötni a támogatottal az önkormányzat költségvetési rendeletét módosító rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül.

(2) A támogatási szerződést a polgármester írja alá.

Elszámolás a támogatási összeg felhasználásáról és a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséről

7. §

Az elszámolás a megkötött támogatási szerződésben és az ahhoz csatolt elszámolási útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

Támogatási szerződés módosítása

8. §

(1) A támogatási szerződés módosítására az elszámolási határidő vonatkozásában és a támogatás céljában kerülhet sor, egyszeri alkalommal, a támogatott elszámolási határidő lejárta előtt leadott írásos kérelmére.

(2) A határidő módosítás engedélyezéséről a polgármester dönt.

(3) A támogatás céljának módosításáról, amennyiben az működési és felhalmozási célon belüli változás,illetve amennyiben a megváltoztatni kívánt célra történő felhasználást a pályázati kiírás lehetővé teszi,a polgármester dönt.

(4) A támogatás céljának módosításáról amennyiben az működési és felhalmozási célok közötti változás, a Képviselő-testület dönt, az 5. § (3) bekezdés szerint határideig.

II. rész

A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

9. §

A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

10. §

Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/ kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

III. rész

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

11. §

(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(2) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(3) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(4) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

 

IV. rész

Záró rendelkezések

12.§

(1) A jelen rendelet 11. §-a alapján nyújtott támogatás a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. 12. 28., 5-10. o.) hatálya alá tartozik.

(2) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult és a folyamatban lévő ügyekben kell alkalmazni.

(3) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a Képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről.

 

 

 

 

 

   Fodor Csilla                                                                            Dudás Görgy

 polgármester                                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve.

Kisecset, 2013. szeptember 5.

 

  

                                                                     Dudás György

                                                                           jegyző

 


Az előterjesztés 2. számú melléklete.

 

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló,

11/2013.  (IX.4.) önkormányzati rendeletének indokolása

 

Általános indokolás

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló, új rendelet alkot.

 

 

Részletes indokolás

1.      §-hoz

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Kptv.) és annak végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: végrehajtásról szóló kormányrendelet) szintén kötelezettségeket ír elő az önkormányzat számára az átadott pénzeszközök tekintetében.

 

2.      §-hoz

A törvény hatálya kiterjed az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökre, függetlenül attól, hogy pályázat útján, vagy egyedi elbírálás (kérelem) útján kerül a támogatás megállapításra. A törvény személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (ide nem értve a társasházakat).

3.      §-hoz

Támogatás csak az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében rendelkezésre álló, nem lekötött előirányzat terhére adható.

 

4.      §-hoz

Meghatározza, hogy támogatás csak kérelem illetve pályázat útján adható elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására. A pályázati kiírás alapján benyújtott pályázatok, illetve a kérelmek elbírálásánál döntéshozó a Képviselő-testület.

 

5-8. §-hoz

Szabályozza a kérelem/pályázat elbírálásának rendjét, határidejét, a támogatási szerződés megkötésének feltételét, az elszámolás módját és a támogatási szerződés módosításának lehetőségeit.

 

9. §-hoz

A Kptv., illetve annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza a kiírt pályázati eljárásokra és a nem pályázati úton, egyedi döntéssel odaítélt támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettséget. A közzétételi kötelezettségeket a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell teljesíteni. Önkormányzat és szervei esetén a végrehajtási kormányrendelet 1. § (3) bekezdése alapján kiemelt adatszolgáltató a jegyző.

 

10. §-hoz

Meghatározza, hogy a Kptv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján milyen feltételek fennállása esetén nem nyújthatnak be pályázatot, illetve nem részesülhetnek támogatásban.

 

11. §-hoz

Meghatározza a támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítását.

 


Az előterjesztés 3. számú melléklete.

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló, 12/2013. (IX.4.) önkormányzati rendeletének meghozatalához.

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

 

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendeletben szabályozott a  önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatások társadalmi hatása a településen tevékenykedő szervezetek, illetve itt lakó állampolgárok számára minden esetben pozitív. Az érintettek az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzbeli támogatást kapnak meghatározott, tevékenységüket segítő, illetve azzal összefüggő célra. Gazdasági hatásokra a rendelet megalkotásának következménye nincs. Költségvetési hatása pedig nem mutat túl a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeleten.

 

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

 

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.