Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 13-2013 (XI.27.) Helyi adókról rendelet

13-2013 (XI.27.) Helyi adókról rendelet

Kisecset Község Önkormányzatának

13/2013. (XI.27. )  Önkormányzati rendelete

a helyi adókról

                                                                 

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével Kisecset település közigazgatási területén bevezetett helyi adók kivetésének és megfizetésének rendjéről (továbbiakban: helyi adó rendelet) az alábbi rendeletet alkotja.

                                          

    I. Fejezet

 

                                                ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén, határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

- magánszemélyek kommunális adója

- helyi iparűzési adó

- idegenforgalmi adó

 

                                                                 A rendelet hatálya

 

1. §

 

E rendelet területi hatálya Kisecset község közigazgatási területére terjed ki.

 

2. §

 

E rendelet személyi hatály a következő adóalanyokra terjed ki.

a) a magánszemély,

b) a jogi személy, a jogi személyiség nélkül gazdasági társaság, egyéb szervezet,

c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

 

3. §

 

E rendelet időbeli hatálya határozatlan időtartamra vonatkozik.

 

4. §

 

Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következőkre terjed ki:

a.) az ingatlantulajdonra, az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra,

b.) nem állandó lakosként való tartózkodásra,

c.) a gazdasági tevékenység gyakorlására.

 

Az adómentesség

 

                                                                           5. §

 

Adómentesség meghatározásáról a Htv.3. § (2)-(5) bekezdései rendelkeznek.

                                                                       

                                                                           6. §

 

Az Önkormányzat Jegyzője - egyedi elbírálás alapján (képviselő testület előzetes tájékoztatása mellett) - amennyiben a kivetett adó megfizetése az adózó számára aránytalanul nagy terhet jelentene – az adózó kérelmére

a) részletfizetést engedélyezhet, vagy az adó megfizetésére maximum  l évre halasztást engedélyezhet,

                                                                Az adózás rendje

 

7. §

 

(1) A Kisecset  település minden év március 16. napjáig közli az adóalanyokkal a tárgyévi adófizetési kötelezettségüket.

 

(2) Az adóalany az adófizetési kötelezettségének minden év március 16. napjáig és szeptember 15. napjáig köteles eleget tenni.

                                               

II. Fejezet

 

                AZ EGYES ADÓKRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

 

                                                        Kommunális jellegű adók

 

8. §

 

Az Önkormányzat a kommunális adót a pénzeszközeiből, vagy részben azokból megvalósuló infrastruktúra fejlesztésére, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására vezeti be.

 

                                                 1.Magánszemélyek kommunális adója

 

           Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

                                                                                 9. §

 

                                                                   Az adókötelezettség

 

Adóköteles az Önkormányzat közigazgatási területén:

a.)    a magánszemély tulajdonában lévő lakás, nem lakás céljára szolgáló építmény (hétvégi ház, garázs, tároló stb.)

b.)    építési tilalommal nem terhelt beépítetlen belterületi földrészlet (telek).

c.)    nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti joga

 

                                                                          10. §

 

 Az adó alanya:

(1)     Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa, továbbá az építési tilalommal nem terhelt belterületi földrészlet .

(2)     Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

(3)     Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

                                                                         11. §

 

Az adókötelezettség keletkezése

(1)   Az adókötelezettség Kisecset község belterületén lévő építmény esetében a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

(2)   Az adókötelezettséget érintő változást, a következő év első napjától kell figyelembe venni.

(3)    Az adókötelezettség építési tilalommal nem terhelt belterületi földrészlet esetében a tulajdonjog megszerzését követő év első napjával keletkezik.

                                                                          12. §

Az adókötelezettség megszűnése

(1)     Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(2) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.            

13. §

 

                                                                 Az adó mértéke

 

A R. 2. §-ban meghatározott adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként az adó mértéke 5.000.- Ft/év.

14. §

 

Az adómentesség

 

E rendelet 5. § és 6. § -ban meghatározottak és a Htv. 19. §-ban foglaltakon túl adómentes a helyi építési zsbályzat szerint lkás építéséhez nem megfelelő szélességi mérettel (16. méternél kisebb) vagy területtel (600 m2-nél kisebb) rendelkező beépítetlen belföldi földrészlet.

                                                                 

                                                                                  15. §

 

Értelmező rendelkezések

 

 Az Értelmező rendelkezéseket a Htv.52. §.-a és az Art. 178. –a tartalmazza.

 

2.   Idegenforgalmi adó

 

16. §

 

A képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként eltöltött vendégéjszaka után, adóztatás céljából, idegenforgalmi adót vezet be.

 

Az adókötelezettség hatálya, az adó alanya.

 

17.§

 

(1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

                                                           

Az adómentesség

 

18.§

Mentes az adókötelezettség alól:

 

a)      a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

b)      a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

c)      a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá

d)       aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];

e)       az egyházi jogi személy tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

Az adó alapja és mértéke

 

19. §

 

(1)   Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)   Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.

 

Az adó beszedésére kötelezett

 

                                                                                20.§

 

(1) Az idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett:

a)a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó,

b) a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján

(a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

 

 (2) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig benyújtandó havi adóbevallást kell tennie. (1. sz. melléklet szerint)

 

(3) Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyévet követő hó 15. napjáig benyújtandó éves adóbevallást kell tennie. (2. sz. melléklet szerint)

 

Az adó befizetése

 

                                                           21.§

 

(1)  Az idegenforgalmi adót a 20.§. szerinti adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig Kisecset Község Önkormányzatának Idegenforgalmi Adó beszedési számlájára: 11741031-15451536-03090000

 

(2) Az (1) bekezdés szerint fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is  tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

 

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

 

                                                                          22.§

 

(1)    Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.

 

(2)    A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, születési idejét, lakcímét, az eltöltött vendég-éjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét, valamint az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését.

 

(3) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

Az adó felhasználása

 

                                                                  23.§

 

A beszedett adóról, annak összegéről, felhasználásáról évente közmeghallgatáson tájékoztatni kell a lakosságot.                                      

                                                      Értelmező rendelkezések

 

                                                                          24. §

 

Az Értelmező rendelkezéseket a Htv.52. §.-a és az Art. 178. –a tartalmazza.

 

III.             Vagyoni jellegű adók

 

Helyi iparűzési adó

 

                                                     Az adókötelezettség, az adó alanya

                                                                              

                                                                                 25. § 

 

 (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység).

 

(2)Az adó alanya a Htv. 35. §. (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.

 

                                                                          26. §

 

Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

                                                                        

      27. §

 

(1) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén az állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység  (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

 

(2) Az adó alanya a vállalkozó ( Ht. 35.§.)

 

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség,- illetőleg jövedelem szerzésre  irányuló  tevékenysége ( Ht. 36.§.)

 

(4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az Önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

(5) Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.)  piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b.) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

   c.) bármely – az a , és b, pontba nem sorolható- tevékenysége, ha annak folytatásából  közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve ha egyetlen önkormányzata illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. (Ht.37.§.)

 

                                       Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

 

28. §

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

                                                           Az adó alapja és mértéke

 

29. §

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel.

 

(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapján – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak kell a Ht. Mellékletében meghatározottak szerint megosztania.

 

(3) Átalányadózó magánszemély vállalkozó a Ht. 39/A .§.-a, egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó ( EVA) az adó alapját a Ht. 39/B.§.-a alapján is megállapíthatja az adó alapját.

 

 (4) Az iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2.0 % - a.

 

Adóalap mentesség, adómentesség, adókedvezmény

 

30. §

(1) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek a Ht. 39.§.(1) bekezdése, illetőleg a 39/A §-a, vagy a 39/B §-a alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 1,5 millió Ft-ot.

(2) Ha a vállalkozó (1) bekezdés szerinti vállalkozási szintű adóalapja meghaladja a 1,5 millió Ft-ot, nem részesül adómentességben. A vállalkozó a települési szintű adóapja után az 6.§ (1) bekezdése szerinti adómérték szerint köteles adót fizetni.

(3) Adómentes Kisecset illetékességi területén a 2. §. (5.) bekezdése szerinti adóalany által végzett ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység.

 

                                    Az adóelőleg megállapítása és az adó megfizetése

 

                                                                                  31. §

 

(1) Az adóelőleg összege:

ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónapnál nem rövidebb, az adóévet megelőző adóév adójának megfelelő összeg;

ha az adóévet megelőző adóév 12 hónapnál rövidebb, akkor a megelőző adóév adójának az adóévet megelőző adóév napjai alapján az adóévre számított összege,

az adóköteles tevékenységet az önkormányzat illetékességi területén az adóév közben kezdő vállalkozónál, vagy ha az önkormányzat az adót első alkalommal vagy év közben vezeti be, az adóévre bejelentett várható adó összege.

 

(2) Ha jogszabályi változás miatt az adó alapja vagy mértéke az adóévre módosul, az adóelőleg összegét a Ht. 41.§. (3) bekezdés szerint  kell megállapítani.

 

(3) Nem köteles adóelőleget fizetni az előtársaság, továbbá az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozó, az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Nem alkalmazható ez a rendelkezés a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén első ízben adóköteles tevékenységet kezdő vállalkozó esetében.

 

(4) Az adóhatóság a fizetendő adóelőleg mértékét az éves adóbevallás, illetve a várható adó bejelentése alapján fizetési meghagyásban közli. ( Ht. 41.§. (1)-(5) bekezdés)

 

(5) Az adóévben az adóévre vonatkozó fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig a vállalkozó az adóelőlegét az előző fizetési meghagyás alapján végzi.

 

(6) Az adóelőleg és az adó megfizetését az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 35.§., 36.§. szerint kell teljesíteni, figyelemmel a Ht. 42.§.-ban foglaltakra.

 

(7)   Iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-ig kell bevallást tenni.

 

(8) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó adóbevallását az adóév utolsó napját követő 150.napig nyújtja be

 

(9) A település illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló törvény által meghatározott módon és határidőben Kisecset Község Iparűzési Adóbeszedési Számlájára   11741031-15451536-03540000   kell teljesíteni.

                                       

                                                         Értelmező rendelkezések

 

                                                                        32. §

 

Az Értelmező rendelkezéseket a Htv.52. §.-a és az Art. 178. –a tartalmazza.

 

                                                               Záró rendelkezések

 

                                                                         33. §

 

(1)Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adókról szóló, 1990. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) E rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti a  magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/2009 (XII.19.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 17 / 2010 ( XII. 15.)  sz. önkormányzati rendelet; a helyi iparűzési adóról szóló 20 / 2012 (XI. 14.)  önkormányzati rendelet, valamint az idegenforgalmi adóról szóló 19 / 2010 (XII.15.)  önkormányzat rendelet.

(4) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtáblájára – 15 napra- történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2013. november 27.

 

         Fodor Csilla                                                                                       Dr. Villant Gréta

         polgármester                                                                                                  jegyző

 

Záradék:

Kihirdetve: 2013.november 28.

 

                                                                                                                    Dr. Villant Gréta

                                                                                                                                jegyző