Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 14-2013 közterületek tisztántartásáról és települési hull. kapcs. közszolg.

14-2013 közterületek tisztántartásáról és települési hull. kapcs. közszolg.

 

 

                    Kisecset Község Önkormányzat Képviselő –testületének

14/2013(XII.12.)  számú önkormányzati  rendelete

a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvényben kapott felhatalmazással élve, a hulladékról szóló2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 35. §-a és 88. § (4) bekezdése alapján a települési hulladékról, az ahhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja:

A rendelet célja

                                                                        1. §

A rendelet célja a települési hulladékhoz kapacsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályozása, a köztisztaság, a közegészségügyi rendelkezések betartásának biztosítása, valamint az épített és természeti környezet védelme. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések a tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátását, a kötelezettségek ellenőrizhetőségét célozzák.

 

A rendelet hatálya

                                                                         2. §

(1) E rendelet területi hatálya kiterjed Kisecset község közigazgatási területére.

 

(2) A rendelet személyi hatálya Kisecset község közigazgatási területén belül minden ingatlantulajdonosra, birtokosra, és használóra (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos), függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint minden Kisecset  közigazgatási területén települési hulladék gyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végzőre kiterjed.

 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a közterületek tisztántartására és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra.

Értelmező rendelkezések

                                                                           3. §

Az e rendeletben használt fogalmakat a Ht. 2. §-ban, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint kell alkalmazni, illetve értelmezni.

 

 

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

 

4. §

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az önkormányzat egyrészt saját alkalmazottai útján másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.

 

Ingatlanok, közterületek tisztán tartása

 

5. §

 

(1) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a közterületek rendszeres tisztításáról, portalanításáról, a téli üzemeltetés megszervezéséről (hóeltakarítás, síkosság-mentesítés), a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szerződéses jogviszonyban álló szolgáltató útján.

(2) Az Önkormányzat a jogszabályokban előírtak alapján gondoskodik a közutak állapotának felülvizsgálatáról és a szükséges javítások elvégzéséről, járdák létesítéséről, az úttest és a járda közötti zöldsávban lévő árkok, csapadékvíz-elvezető rendszerek terv szerinti kialakításáról.

 

Az ingatlantulajdonos feladatai

 

6. §

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv), valamint az úttestig terjedő közterület tisztántartásáról, a nyílt árkok folyamatos rendben tartásáról, továbbá műtárgyainak tisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról;

b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek (kapualj, lépcsőház, folyosó, pince, padlástér, stb.) valamint udvarok és kertek környezet-egészségügyi (köztisztasági-, települési környezet tisztasági) tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és rágcsáló mentesítéséről.

(2)Tilos a csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkok betemetése.

(3) Tilos az ingatlanokon minden olyan lom, hulladék tárolása, mely veszélyezteti az emberi egészséget, szennyezi a környezetet és rontja a rendezett településképet.

 

 

7. §

 

(1)Az ingatlan tulajdonosa téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról a havat, jeget haladéktalanul köteles eltakarítani, a síkosság-mentesítést elvégezni.

(2)A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, illetve oly módon, hogy a gyalogos- és közúti forgalom biztonsága és zavartalansága biztosított legyen.

(3)Tilos az összegyűjtött hó elhelyezése gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, a kapubejáró elé annak szélességében, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű és a járda közötti területen, a közüzemi-, szolgáltatási-, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

(4) A hóeltakarítás és a jégmentesítés során tilos környezetszennyező anyagokat (pl.konyhasó), darabos, sérülést okozó anyagokat, valamint bomló és szerves anyagokat használni.

(5)A jégmentesítésre homokot, hamut, fűrészport, kőporlisztet kell szóróanyagként használni. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra, síkosság-mentesítésre kötelezettnek kell gondoskodnia.

 

Az építtető, kivitelező, közterület-használó felelősségei

 

8. §

 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlan tulajdonosának és az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Építési beruházás esetén a birtokbavételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3)Építésnél, felújításnál, vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

(4)Közterületen építési és egyéb törmelék csak konténerben és legfeljebb 3 napig tárolható, ezután a Polgármester a mulasztó költségére és veszélyére elrendelheti a jogtalanul tárolt anyagok elszállítását.

(5)Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a Polgármester, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges.

(6) Közterületen építőanyag legfeljebb 3 napig tárolható.

(7) Tilos közúton, útpadkán építési törmeléket, valamint bármilyen egyéb hulladékot elhelyezni.

 

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei

 

9. §

(1)     Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításáról gondoskodni.

 

10. §

(1) Az utcai árus köteles az árusítás és közvetlen környékét tisztán tartani az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.

(2) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szerveződje köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő visszaadásáról.

11. §

 

(1)A település területén hulladékot elszórni, eldobni, egészségre és környezetre ártalmas anyagot és folyadékot, szennyvizet kiönteni, kivezetni, vagy a környezetet bármilyen egyéb módon szennyezni tilos.

(2) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak személye nem állapítható meg – ellenkező bizonyításig – az ingatlan tulajdonosát terheli.

 

12. §

 

A település területén szennyező anyagot (hulladékot, folyadékot, stb.) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállítás során por, elfolyás, vagy egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni.

 

13. §

 

(1) A közterület használata nem ronthatja a településképet, nem veszélyeztetheti az élet- és vagyonbiztonságot, nem akadályozhatja a közlekedést, az intézmények és egyéb létesítmények (pl. kereskedelmi egységek, tűzcsapok, tolózárak, stb.) biztonságos megközelíthetőségét, a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát.

(2) Személygépkocsik és egyéb járművek eladásra való felkínálása közterületen tilos.

(3) Közterületen tilos járművet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.

(4) Közterületen ipari tevékenységet, építési, szerelési, javítási munkákat végezni csak a Polgármester és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságok engedélyével, illetve megbízásából lehet.

 

14. §

 

(1) Közterületen hirdetés (plakát) csak az erre a célra kialakított felületeken helyezhető el.

(2) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni, felületükön plakátot, hirdetést elhelyezni. A feliratokat, plakátokat, hirdetéseket az, aki azokat elhelyezte, illetve akinek az érdekében kihelyezték, a Polgármester felszólítását követő 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.

(3)Az engedéllyel kihelyezett hirdetést az elhelyező az engedély időtartamának lejártát követő 24 órán belül köteles eltávolítani, továbbá az így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni.

                                                                      15. §

 

(1)Állati tetemet és minden olyan anyagot, amely a környezetet szennyezi, a lakosság egészségét veszélyezteti, vagy élősdiek számára tápot nyújthat, sem köz-, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.

(2)Elhullott állat tetemét az állat tulajdonosa köteles bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak és saját költségén - a tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező személlyel, vállalkozóval - azonnal elszállíttatni. Az állati tetemek közterületről történő elszállíttatásáról a Polgármesteri Hivatal a bejelentést követően azonnal gondoskodik.

 

Közterület tisztántartásával összefüggő egyéb rendelkezések

 

16. §

(1)   Tilos

a.)    az úttestet, járdát egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni,

b.)    a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni,

c.)    a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, csonkítani, leszakítani,

d.)   a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni.

(2)   Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles haladéktalanul gondoskodni.

(3)   Közterületen állatot legeltetni még felügyelt mellett sem szabad

(4)   Közterületen szennyező anyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a közterület ne szennyeződjék.

(5)   Ha a jármű üzemeltetése során a közterült beszennyeződik, a jármű üzembetartója haladéktalanul köteles a szennyeződés eltávolításáról gondoskodni.

(6)   Szállítmány lerobbanásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelések valamint a növényzet szabadon maradjon, ne rongálódjon.

(7) Közterületet fekáliával és állati ürülékkel szennyezni tilos. A közterületen sétáltatott háziállatok ürülékét az állat tulajdonosa azonnal köteles feltakarítani.

 

 

 

Vizek védelme

 

17. §.

(1)Tilos:

a.)  folyóvizekbe, közterületi árkokba, útpadkára szennyvizet beengedni, önteni,

b.)személy-és tehergépjárművet közterületen mosni, takarítani,

c.)  a vízelvezető árkokat alacsony átfolyású híddal, átjáróval lefedni, ezáltal a nagyobb vízátfolyás lehetőségét megakadályozni.

 

 

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

HULLADKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

                                                                           18. §

(1)Kisecset Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékkezelési közszolgáltatást (a továbbiakban. Közszolgáltatás) szervez és tart fenn.

(2)A közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, illetve közszolgáltatási szerződésben kijelölt hulladékkezelőben történő ártalommentes elhelyezésére (továbbiakban: helyi hulladékgazdálkodás) és kezelésére.

(3) A település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  2633 Ipolytölgyes Petőfi utca 43. szám alatti gazdasági társaság (a továbbiakban: szolgáltató) jogosult, illetőleg kötelezett.

(4) A települési szilárd hulladék elhelyezésére, ártalmatlanítására az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Közszolgáltató, a jelen szerződés keretében gyűjtött és elszállított települési szilárd hulladékot, az alábbi hulladékkezelő központokba szállítja:

a) Nógrádmarcal Hulladékkezelő központ: 095/8hrsz.; 0111/6 hrsz.

b) Kerepes, Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő központ: 0115/2

A  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételét megalapozó jogviszony létrejötte

 

                                                                          19. §

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszony kezdő időpontjának azt a napot kell tekinteni, amelyen az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált.

(2) Ha jogszabály, vagy jogerős bírósági, vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdés szerinti kezdő időpont:

a) tulajdonos esetében a tulajdonjog jogerős ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja;

b) birtokos esetében az ingatlan birtokbavételének napja;

c) használó esetében az ingatlan tényleges használatának első napja.

 

 

               Aháztartási hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

 

                                                                          20. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást a háztartási hulladék vonatkozásában hetente egy alkalommal – a Közszolgáltató által megjelölt időpontban - igénybe venni. Az ingatlantulajdonos köteles - bizonyítható módon- a szolgáltató által biztosított adatközlő kitöltésével nyilatkozni a Közszolgáltatónak arra vonatkozóan, hogy a háztartási hulladék gyűjtéséhez milyen típusú (űrméretű) és darabszámú gyűjtőedényt állított rendszerbe. A Közszolgáltató e nyilatkozatot annak átvételét követő két munkanapon belül köteles rögzíteni.

 

(2) Az ingatlantulajdonos a háztartási hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a Közszolgáltató által rendszeresített érvényes szabvány szerinti, gyűjtőedények valamelyikét köteles igénybe venni, és kizárólag azt használni.

A közszolgáltató által rendszerbe állított gyűjtőedények 60 liter, vagy 120 liter űrtartalmúak lehetnek.

(3) A háztartási hulladékra vonatkozó közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté vált ingatlantulajdonost a Közszolgáltató köteles bizonyítható módon írásban tájékoztatni a közszolgáltatás lényeges feltételeiről.

(4) Az ingatlantulajdonos az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatában rögzített, a háztartási hulladék gyűjtéséhez általa rendszerbe állított gyűjtőedény típusára (űrméretére) és darabszámára vonatkozó választását, a Közszolgáltatóhoz benyújtott egyoldalú nyilatkozatával módosíthatja a rendszeresített gyűjtőedények körének figyelembe vételével, amennyiben az ingatlanán keletkező háztartási hulladék mennyisége rendszeresen

a) olyan mértékben lecsökken, hogy kisebb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény is

elegendő a háztartási hulladék gyűjtéséhez, vagy

b) olyan mértékben megnövekszik, hogy nagyobb űrméretű rendszeresített gyűjtőedény

szükséges a háztartási hulladék gyűjtéséhez.

(5) Az ingatlantulajdonos nyilatkozatában foglaltak a rögzítést követő hónap első ürítési napjától lépnek érvénybe.

(6) A rendszeresített gyűjtőedények beszerzése, tisztítása, fertőtlenítése, javítása, pótlása az

ingatlantulajdonos kötelesség.

(7)   A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással érintett területről hozzá kérelemmel fordulókat térítés ellenében - a kérelmezett típusú (űrméretű) és számú – rendszeresített gyűjtőedénnyel ellátni a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(8)   A Szolgáltató által biztosított 60 literes kukát csak az a háztartás vehet igénybe, amelyben életvitelszerűen két főnél több személy nem tartózkodik.

 

(9) A rendszeresített gyűjtőedényben elhelyezhető vegyes hulladék tömege:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg,

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 20 kg,

c) előtömörített hulladék esetén az a)-b) pontokban meghatározottak legfeljebb másfélszerese lehet.

 

(10) A Közszolgáltató az elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített tartályokban, gyűjtőedényben elhelyezett települési szilárd hulladékok tömegét akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

 

( (11) Az ingatlantulajdonos a legkisebb rendszeresített űrtartalmú gyűjtőedénynél kisebb

űrtartalmú edényt nem használhat, illetve nem állíthat rendszerbe.

(12) Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek ingatlanán valamilyen oknál fogva megnövekszik a háztartási hulladék mennyisége, de annak eseti jellege vagy mennyisége nem teszi szükségessé újabb gyűjtőedény beszerzését, azok részére kiegészítésként a Közszolgáltató 120 literes szabványosított, a Közszolgáltató logójával, „kommunális hulladék” felirattal ellátott, fekete színű műanyagzsákot biztosít. A zsák ára magában foglalja az előállítás költsége mellett a zsákban kihelyezett hulladék gyűjtési, szállítási és lerakóhelyen történő ártalmatlanítási díját is.

 

 

 

A települési hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó közös szabályok

 

21. §

 

(1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége, hogy az ingatlanon keletkező települési hulladékot - különös tekintettel a hatékony hasznosításra, feldolgozásra, illetve a környezetbarát ártalmatlanításra – az elszállításra való átvételig az ingatlanán gyűjtse, illetve azt megfelelő gyűjtőedényben tárolja.

 

2) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt, a szerződésben rögzített időben, közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A kihelyezett fedeles gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lenni. A gyűjtőedény (konténer) nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, vagy mások jó közérzetének a megzavarásával.

 

(3)A települési hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, hogy a hulladék sem az ingatlanon, sem a közterületen, sem a szállító járműbe való ürítéskor ne szóródjon szét, ne porozzon, vagy egyéb módon környezetterhelést ne idézzen elő.

 

(4) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves települési hulladékot helyeztek el, amely az edényben

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy

emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

 

(5)Nem szabad a gyűjtőedényben veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni települési hulladékként, amely veszélyezteti a gyűjtéssel és szállítással foglalkozók vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét.

 

(6) Nem szabad a közterületre kihelyezett gyűjtőedényt oly módon rögzíteni, amely az edény ürítését lehetetlenné teszi vagy megnehezíti, illetve a gyalogos és gépjármű forgalmat veszélyezteti.

(7) A gyűjtőedényt a gyűjtési és szállítási napok kivételével

a)az ingatlanon belül kell elhelyezni és tárolni;

b)közterületen csak közterület-használati engedély alapján lehet elhelyezni.

 

22. §

 

Az az ingatlantulajdonos, akinek e rendelet szerinti háztartási hulladéka keletkezik, de az

ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és köteles a közszolgáltatást e rendelet szerint mind a magánszemélynek, mind a gazdálkodó szervezetnek külön-külön igénybe venni.

 

22. §

 

(1) A helyi közszolgáltatás lényeges feltételeiben tervezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost - a változást megelőzően legalább 7 nappal korábban – írásban értesíteni köteles. Írásbeli értesítés a megadott e-mail címre küldött elektronikus levél is. Emellett ezt az értesítését a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(2) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő tevékenységét mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokban foglalt műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételeknek megfelelően köteles ellátni.

(3)Amennyiben a hulladék elszállítása a meghatározott időpontban a Közszolgáltató hibájából elmarad, a hulladékot Közszolgáltató köteles 12 órán belül elszállítani.

 

                                                                         23. §

 

A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.

 

                                                    Elkülönített hulladékgyűjtés

 

                                                                        24. §

 

(1) Kisecset közigazgatási területén, az Önkormányzat a Zöld-Híd Régió Kft-vel együttműködve, elkülönített hulladékgyűjtési (továbbiakban: szelektív hulladékgyűjtés) közszolgáltatást szervez és tart fenn.

(2) A lakosság által a háztartásokban szelektíven gyűjtött hulladékot a Zöld-Híd Régió Kft. térítésmentesen, szelektív hulladékgyűjtő szigetekről begyűjtő-járattal szállítja el.

 

                                                                         25. §

 

(1) A szelektív gyűjtőkonténerekbe csak az azokon feltüntetett fajtájú hulladék kerülhet, tilos bennük rendeltetéstől eltérő, környezetre vagy emberi egészségre ártalmas, vagy a gyűjtőjárművet rongáló hulladékot elhelyezni.

 

.                                                                               

                               Lomtalanítás, veszélyes- és kerti hulladékgyűjtés

 

.                                                                                26. §

 

(1) A nagydarabos háztartási hulladék (lom) - amely a rendszeresített gyűjtőedényben mérete miatt nem helyezhető el – gyűjtéséről, szállításáról és ártalommentes elhelyezéséről a Közszolgáltató évente egy alkalommal - külön díj felszámítása nélkül -, tavaszi időszakban lomtalanítás keretében gondoskodik. A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el, a kijelölt időpontban.

(2)Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g)elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(3) Amennyiben a nagydarabos hulladékot az ingatlantulajdonos nem a lomtalanítás meghirdetett időpontjában helyezik ki a közterületre, úgy a Közszolgáltató a hulladék pótlólagos elszállításáért az érintett ingatlantulajdonos részére hulladékgazdálkodási díjat számol fel.

 (4) A veszélyes hulladék gyűjtéséről az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében évente egy alkalommal külön gondoskodik. A veszélyes hulladék közé tartozó galvánelemek, kisméretű akkumulátorok (mobiltelefon-, kamera- akkumulátorok, stb.) lakossági gyűjtése az önkormányzat által egyes intézményekbe, üzletekbe kihelyezett gyűjtőedényekbe folyamatosan történik.

 (5) A lomtalanítás, elszállítás pontos időpontjáról annak megkezdése előtt legfeljebb 60, de legalább 15 nappal korábban a Közszolgáltató köteles a lakosság részére igazolható módon tájékoztatást nyújtani. A tájékoztatási kötelezettségének eleget tehet az Önkormányzat hivatalos lapjában, az Önkormányzat honlapján, a helyi kábeltelevízióban, a közüzemi számla mellé csatolt szórólappal. Emellett ezt a tájékoztatást a Közszolgáltató az internetes honlapján keresztül is közzéteszi.

(6) A kerti zöld hulladékot az ingatlantulajdonosnak lehetőség szerint komposztálnia kell. A komposztálás helyét úgy kell kialakítani, hogy az a szomszédos ingatlanok telekhatárától legalább 1 m távolságban helyezkedjen el.

(7) Az ingatlan tulajdonosa a rothadó, vagy kellemetlen szagot árasztó hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról azonnal köteles gondoskodni.

 

Hulladék égetése

27. §

(1) Az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.

(2) A község területén a száraz avar és kerti hulladék (a továbbiakban: hulladék) égetése a hét minden napján végezhető.

(3) Tűzgyújtási tilalom időszakában a hulladék égetése tilos.

(4) Égetést csak nagykorú személy végezhet.

 

A közterületi hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó szabályok

 

28. §

 

(1) A közterületi hulladék vonatkozásában a közterület tulajdonosa, köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha a tulajdonában, vagyonkezelésében lévő közforgalmú és zöldterületen települési hulladék keletkezik.

(2) A Közszolgáltató és a közterület tulajdonosa, a közterületi hulladékhoz kapcsolódó közszolgáltatás igénybevételére külön írásbeli szerződést köt. A szerződésben meg kell határozni különösen

a) a gyűjtéshez szükséges gyűjtőedény típusát (űrméret) és számát,

b) a közszolgáltatás igénybevétele és teljesítése szempontjából a hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó feltételeket (gyűjtés időpontja és gyakorisága, felek kötelezettségei, stb.),

c) a közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó kikötéseket.

(3) A közterületi hulladék gyűjtéséhez, a háztartási hulladék gyűjtéséhez, illetve a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtéséhez igénybe vehető gyűjtőedények, továbbá a megjelölt 120 literes műanyagzsák - a rájuk irányadó rendelkezések megfelelő alkalmazásával - egyaránt alkalmazhatóak.

 

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésének megtagadása

 

                                                                       29. §

 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a települési hulladék elszállítását, ha

a) az nem a nyilatkozatban illetve a szerződésben rögzített gyűjtőedényben, illetve a rendszeresített műanyagzsákban kerül átadásra,

b) a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, a gyűjtőedény az alkalmazott gépi ürítési módszerrel – az ingatlan tulajdonosának felróható okból - nem üríthető,

c) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

d) a gyűjtőedényben elhelyezett települési hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet,

e) a gyűjtőedényben ezen rendeletben rögzített tömeget meghaladó tömegű hulladékot helyeztek el,

f) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak,

g) izzásban lévő salakot vagy földet, építési és bontási hulladékot, állati tetemet, elektromos, elektronikai vagy veszélyes hulladékot helyeznek el a gyűjtőedényben,

h) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a települési hulladék elszállítása megtagadásának okáról. Az ingatlantulajdonos a megtagadási okokat maga köteles megszüntetni, vagy megszüntetéséről gondoskodni. Ha e kötelességének az ingatlantulajdonos a szállítás meghatározott újabb időpontjáig nem tesz eleget, a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos költségére és felelősségére a hulladék elszállításának megtagadására okot adó körülményt megszünteti, vagy mással megszüntetteti. Az ezzel kapcsolatban indokoltan és igazoltan felmerült tényleges költségeket a Közszolgáltató – külön tételként feltüntetve - a soron következő számlában érvényesíti.

 

 

A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése

 

                                                                      30. §

 

(1)Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyekben legalább 30 napig senki sem tartózkodik (üdülőként nyilvántartott, valamint időlegesen használt), s emiatt azokon települési hulladék nem keletkezik.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében legfeljebb évente 6 hónapos időszakra terjedhet ki. Az ingatlantulajdonos köteles évente a fennmaradó 6 hónapos időszakra közszolgáltatási díjat fizetni, melynek mértéke havonta az állandó lakóingatlanok esetében meghatározott havi díjjal egyezik meg.

(3) A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlantulajdonos a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni, és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy – az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

 

Mentességek

 

31.§

 

 

 

A településen Kisecset Község képviselő-testülete mentességet nem állapított meg.

 

A közszolgáltatási díjfizetés

 

32. §

 

(1) A települési hulladékhoz kapcsolódó hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató részére közvetlenül vagy a Közszolgáltató által megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási díjat köteles fizetni.

 

(2) Közszolgáltatási díjjak a közszolgáltató által közöltek szerint az alábbiak szerint alakul 2014. január 01-2014. december 31.-ig

 

 

Egységnyi díjak: ürítés / db

 

60 literes edényzet: 306.- Ft + 27% áfa

120 literes edényzet: 376.-Ft + 27% áfa

120 literes zsák többlet hulladékra : 457.- Ft + 27% áfa

 

 

Éves bruttó díj

 

60 literes edényzet: 20.240.- Ft/év

120 literes edényzet: 24.840.- Ft/év

 

 (3) Az üdülőként nyilvántartott, valamint az időlegesen használt ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját a 30.§ (2) bekezdés szerint kell megállapítani.

(4) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében - ha az üdülő tulajdonosa írásban igazolhatóan másként nem rendelkezik – a Közszolgáltató minden év április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban végzi a hulladékszállítást és a közszolgáltatás díját tartalmazó számlát is ezen időszakban állítja ki. Amennyiben ezen időszakon kívül az üdülő ingatlan előtt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, az ingatlantulajdonos pedig köteles rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat megfizetni.

(5) Ha az ingatlantulajdonos természetes személy, e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett – az ingatlanon lévő lakóegységenként minimálisan 1 db 120 literes, vagy amennyiben az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meghaladja, úgy az ennek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

(6) Ha az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület- használati hozzájárulás jogosultja e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, a

Közszolgáltató – az ingatlantulajdonos vagy a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának egyidejű írásbeli értesítése mellett minimálisan 1 db 120 literes, vagy amennyiben az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiség ezt a mennyiséget meghaladja, úgy az ennek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

 

 

                                                                              33. §

 

(1) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a közszolgáltatás díját a tulajdonosváltás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új ingatlantulajdonos köteles fizetni.

(2) A háztartási hulladékhoz kapcsolódóan elvégzett közszolgáltatás alapján a fizetendő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos negyed éves számlázás alapján, tárgyidőszakban köteles megfizetni.

(3) Az ingatlantulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége a 30.§ (2) bekezdések alapján keletkezik.

(4) A fizetendő közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató vagy az általa megbízott díjbeszedő által összeállított számla kézhezvételét követően, a számlában feltüntetett fizetési határidőig kell kiegyenlíteni. A számla átadása történhet megbízott útján, személyesen vagy postai úton.

 

                                                                             34. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

(2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére.

(3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja – a felszólítás megtörténtének igazolása mellett – a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban:NAV) kezdeményezi.

(4) A NAV – a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül – jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.

(5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő ingatlantulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.

(6) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül küldött fizetési felszólításért az ingatlantulajdonosok adminisztrációs díjat kötelesek fizetni. Ha a számla kiegyenlítésére a felszólítás dátumát követően került sor, a befizetett összeg először az adminisztrációs díjjal szemben kerül elszámolásara, a fennmaradó összeggel pedig a közszolgáltatási díjhátralékot csökkenti a Közszolgáltató.

 

                          A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

 

35. §

 

 

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) a Közszolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.

36. §

 

Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Kisecset önkormányzata köteles átadni Közszolgáltatónak a közszolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat.

38. §

 

A Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlantulajdonos Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A Közszolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

 

Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz, folyékony hulladék elhelyezése

 

39.§

 

(1)   Az ingatlanon keletkező folyékony hulladékot, szennyvizet a tulajdonos az ingatlanon belül és az építési hatóság által engedélyezett vízzáró közműpótló berendezésben (zárt szennyvíztárolóban) köteles gyűjteni, oly módon, hogy az ne idézzen elő talaj vagy talajvízszennyezést.

(2)   A szennyvíztárolót úgy kell lefedni, hogy a szennyvíz bűzt a környezetében ne okozhasson.

(3)   A megtelt szennyvíztárolót rendszeresen üríteni kell.

(4)   A folyékony hulladék (szennyvíz) szeméttelepre történő szállítása és ártalommentes elhelyezése a tulajdonos kötelessége és költsége.

(5)   A szennyvíztárolóból vagy a telekről más módon a szennyvizet szabadon, közterületi árokba, szivárogtatással, vagy más módon kiengedni tilos.

 

Ellenőrzés

 

40. §

 

A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének és a közterületek állapotának ellenőrzését a Polgármester és a Jegyző végzik.

 

Záró rendelkezések

 

41. §

 

(1) E rendelet 2014. január 01. napján  lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 4/2010 (III.1.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 21/2012 (XI.04. ) és a 7/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra – történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni. 

 

Kisecset, 2013. december 12.

 

 

            Fodor Csilla                                                                 Dr. Villant Gréta

            polgármester                                                                         jegyző

 

Záradék:   

 A rendelet kihirdetve 2013. december 13.

 

 

Kisecset, 2013. december 13.

 

 

                                                                                     Dr. Villant Gréta

                                                                                               jegyző