Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 14-2013.10.11. jegyzőkönyv testületi ülésről

14-2013.10.11. jegyzőkönyv testületi ülésről

14 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2013. október 11. 19.00 órakor

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Füri János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Igazolatlanul távol maradt:Glózik László képviselő

 

Tanácskozási joggal: Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 2. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége.

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

        3. Rétság Kistérség Többcélú Társulásának megszüntetése

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

4. Munkaviszony jogellenes megszüntetéséből fakadó kötelezettség teljesítése

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

5. Egyebek

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás

 

Fodor Csilla polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan idén is igényelhetünk szociális célú tűzifát. Az idei évben 34 m3 igényelhető, a 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2m3/ ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. A szállítási költség teljesen az önkormányzatot terheli, illetve m3ként további kb.2000.- Ft.

Kérem a testületet, hogy döntsük el, igényeljük-e a támogatást.

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete nem igényel szociális célú tűzifát.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2.      napirend tárgyalása:

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége

 

Fodor Csilla polgármester: Jelenleg Kisecseten nincs felsőoktatási intézetben tanuló diák.

Kiírásra kerüljön-e a pályázat?

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem ír ki Bura Hungarica felsőoktatási pályázatot a 2013/2014- es tanévre.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

3.      napirend tárgyalása:

Rétság Kistérség Többcélú Társulásának megszüntetése

 

Fodor Csilla polgármester: A Társulási Tanács2013. augusztus 12-ei ülésen a Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2013. december 31. napjával jogutód nélküli megszüntetéséről döntött. A Társulás megszüntetéséhez valamennyi tag-önkormányzat képviselő-testülete részéről szükséges a megszüntetésre vonatkozó döntés. Már hoztunk határozatot 07.17-én, hogy 2013.szeptember 30. napjával szűnjön meg a Társulás. Ezt módosítanunk kell 2013.december 31. napjára.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete az 55/2013 (VII.17.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja. Rétság Kistérség Többcélú Társulása 2013. december 31. napjával történő megszüntetéséről dönt, a Társulás részleges jogutódja Nézsa Község Önkormányzata.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. november 15.

 

4.      napirend tárgyalása:

Munkaviszony jogellenes megszüntetéséből fakadó kötelezettség teljesítése

Fodor Csilla polgármester: Rétság Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezeténél alkalmazásban álló Szép Antal jogviszonya 2011. 03.21-én kiadott okiratok alapján 2011. április 20. napjával megszüntetésre került, a Munkaszervezet vezetője a foglalkoztatottat felmentette . A felmentett személy – a felmentés jogszerűtlenségére való hivatkozással, tekintettel arra, hogy a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetésére vonatkozó okiratok átadásakor betegállományban volt – a jogviszony jogtalan  megszüntetése miatt munkaügyi bírósághoz fordult. A Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Szép Antal közalkalmazotti jogviszony jogellenes megszüntetését állapította meg. A bíróság által megállapított juttatások számfejtése (figyelembe véve a kifizetés után a munkáltatót terhelő járulék kötelezettségeket) összesen 6.666.850 Ft fizetési kötelezettséget jelent a társulásnak. A fizetési kötelezettséget a tag önkormányzatok a 2013. január 1-jei települési lakosságszám arányosan pénzügyi hozzájárulás (pénzeszköz átadás) formájában biztosítják. Kisecsetnek 48 235 Ft-ot kell fizetni.

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

68/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének a Szép Antal munkaviszony jogellenes megszüntetéséből fakadó kötelezettség 48.235 Ft átutalásra kerüljön.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. október 15.

 

5.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy Dr. Villant Gréta lett az új jegyző. Október 21-én tud munkába állni.

A temető rendbetételével kapcsolatban tájékoztattam a lakosságot.

 

Igényelni lehet lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatást. Október 15-éig kell az igénylést benyújtani.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete nem nyújt be igénylést a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. október 15.

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására lehet igényelni pénzt. Az igénylést október 14- ig kell leadni. A település részére adható támogatás a települési önkormányzat által támogatásra igényelt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz m3-ben kifejezett mennyiségének és az egy m3-r eső támogatási összegnek a szorzata.

A támogatás becsült mennyiség alapján igényelhető.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2013 (X.11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete 300 m3tárgyi évre becsült elszállítandó nem közművel összegyűjtött szennyvíz mennyiséget igényel.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2013. október 14.

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy a Munkaügyi Központ téli közmunkaprogramot indít. 100 %-ban támogatják a költségeket. A közfoglalkoztatott tanfolyamot kötelesek elvégezni 2013. november 1- 2014. április 30. között. A kisgépkezelői egy 60 órás napi 4 órában és alapkompetencia, ami egy 300 órás tanfolyam. A tanfolyamok helyszíne Szente. Amikor nincs képzés kötelesek az önkormányzatnál dolgozni napi 6 órában. A kisgépkezelőire 1 fő az alapkompetencia képzésre 2fő jelentkezett.

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a testületi ülést befejezettnek nyilvánította.

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Illés Zita                                                                     Fodor Csilla

             megbízott  jegyző                                                                          polgármester