Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet

2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 

2/2014. (I.30.)

önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

 

Kisecset Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1.§  A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és az önkormányzatra.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat együttes 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.449 ezer forintban állapítja meg.

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés 19.449 ezer Ft főösszegén belül a kiemelt előirányzatainak összegét az alábbiak szerint határozza meg:

 

a)      működési célú támogatások államháztartáson belülről      14.729 ezer Ft,

b)      közhatalmi bevételek                                                            1.460 ezer Ft,

c)      működési bevételek                                                              1.080 ezer Ft,

d)     működési célú átvett pénzeszközök                                        507 ezer Ft,

e)      finanszírozási bevételek                                                        1.673 ezer Ft,

 

f)       személyi juttatások                                                                 5.373 ezer Ft,

g)      munkaadót terhelő járulékok                                                 1.411 ezer Ft,

h)      dologi kiadások                                                                     8.860 ezer Ft,

i)        ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    762 ezer Ft,

j)        egyéb működési célú kiadások                                                 554 ezer Ft,

k)      beruházások                                                                          2.489 ezer Ft,

 

 (3) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkeretét 1 főben, a közfoglalkoztatottak évi átlagos létszámkeretét 2 főben határozza meg.

 

3.§     (1) A 2014. évi költségvetés bevételi előirányzatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az 1. számú mellékletben kerülnek bemutatásra a központi költségvetésből származó bevételek, a helyi adóbevételek adónemenkénti összege, a lakosságnak nyújtott szolgáltatások ellenértékeként befizetett összeg, az átvett pénzeszközök, valamint az előző évi pénzkészlet összege.

 

4.§ Az önkormányzat bevételeit feladatonkénti megbontásban a  2. számú melléklet tartalmazza.

 

5.§ Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti megbontásban, a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

6.§ A 2014. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

 

7.§ Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.

 

8.§. Az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok ellátását biztosítja, önként vállalt feladata nincs.

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

9.§ (1) A rendelet 4.§ és 5 §.-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.

 

(2) Az önkormányzat előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.

 

10.§ A köztisztviselők illetményalapja - a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően -  38.650 Ft.

Záró rendelkezések

 

11.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 (2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.

 

Kisecset, 2014. január 30.

 

 

 

 

                            Fodor Csilla                                                              Dr. Villant Gréta

                            polgármester                                                                      jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

A Rendelet kihirdetve: 2014. 01.31.-én.

 

 

                                                                                                              Dr Villant Gréta

                                                                                                                      jegyző


 

 

az 2/2014.(I.30.) önkormányzati rendelet  i n d o k o l á s a

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete

 

Általános indokolás

 

A helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht. tv.) 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés a költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét tartalmazza (a továbbiakban: bevételi előirányzatok és kiadási előirányzatok). A bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

 

Részletes indokolás

 

1-8.§-hoz

 

A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht.tv. 23.§  (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

a)a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

b)a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,

c)a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,

d)a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, ideértve a 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

e)a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g)a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,

h)a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

 

9-10.§-hoz

 

Az Áht. tv. 34.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

 

 

11.§-hoz

 

Az Áht. tv. 4. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.