Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 3-2014 jegyzőkönyv

3-2014 jegyzőkönyv

3 / 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének ismételt testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2014.február 18. 17:30.

Jelen vannak : Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr. Villant Gréta jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Pribelszki Mónika képviselő

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel csatlakozási nyilatkozat kérést és egy kérelmet.

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta.

 

Napirend:

 

1.      Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

     Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

2.      Csatlakozási nyilatkozat kérése

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

Zárt ülésen:

 

3.      Temetési kölcsön kérelem

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

1. napirend tárgyalása:

Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében, az előző választások óta változás következett be a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy az előző bizottságból többen jelezték, hogy nem szeretnék vállalni a tisztséget, ezért a megüresedett helyekre szükséges új tagokat választani. Azok a tagok, illetve póttagok, akik az előző bizottságból nem vállalták a feladatot, lemondó nyilatkozatot tettek erre vonatkozóan. Az előző bizottságból a tagok közül Miklián Péterné és Páris László vállalták a tisztséget, míg Babicz Mónika, Matikovszki Nikoletta, Szabó Gyuláné új tagként lesznek jelen. Az előző póttagok közül sem vállalta senki, ezért két új póttagot kértem fel, Dr. Vojnitsné Gulyás Judit

és Zibura Rita személyében.

 

 

Mindezekre tekintettel szeretnék indítványt tenni Kisecset település vonatkozásában a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira. Az indítványt és a tagok névsorán a képviselők részére átadtam.

Az általam indítványozott tagokat és póttagokat megkérdeztem arra vonatkozóan, hogy vállalják-e a tisztséget. A megkérdezett személyek igent mondtak a felkérésre és írásban nyilatkoztak erre vonatkozóan. Jegyzőkönyvvezetőként Valkó Erika hivatalból lesz jelen.

A helyi választási bizottság tagjai és póttagjainak az alábbi kisecseti választópolgárokat indítványozom:

 

HVB Tagok:

1.)    Miklián Péterné

2.)    Páris László

3.)    Babicz Mónika

4.)    Matikovszki Nikoletta

5.)    Szabó Gyuláné

Póttagok:

Dr. Vojnitsné Gulyás Judit

Zibura Rita

 

Glózik László képviselő:Tisztelt Jegyző Asszony az indítványában szereplő nevekkel kapcsolatban nincs kifogásom. De a választási törvény előírja, hogy képviselő is tehet  indítványt, én is szeretnék javasolni két személyt, Vecserek Ildikót és Wágler Lászlót, mint HVB tag. Beszéltem velük és vállalják a tisztséget.

 

Dr. Villant Gréta jegyző:Nyilatkozni nem tudok ezekről a személyekről, mivel nem ismerem őket. Úgy gondolom, nekem kell beszélnem velük, hogy vállalják –e. Olyan személyekre van szükségünk, akik tapasztalattal rendelkeznek, vállalják az egész napos szellemi megterheltséget reggel 6-tól este 7 óráig és utána a szavazatok számlálását. A személyek közül 2 fő már az előző választásokon is szerepelt a többi tag és póttag pedig lemondott a tisztségről, ezért kértem fel új személyeket.

Fodor Csilla polgármester: Ki kerüljön ki a listából, hogy az általad indítványozott két személy részt tudjon venni.

Glózik László képviselő: Akiket kaptam neveket át kell gondolni, hogy felelősen tudjak dönteni.

Dr. Villant Grétajegyző: Telefonon megkeresem a két említett személyt. Szeretnék telefonszámot kérni a képviselőktől a gyorsabb intézkedés végett.

Füri János képviselő: Vecserek Ildikó telefonszámát leírom, most is lehetséges hívni!

Dr. Villant Grétajegyző: Szeretném elkérni Wágler László telefonszámát is, amennyiben lehetséges.

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Nincs tudomásom Wágler László telefonszámáról.

Glózik László képviselő: Én sem tudom.

Dr. Villant Grétajegyző: Köszönöm szépen, a telefonkönyvben biztosan megtalálom.

 

2. napirend tárgyalása:

Csatlakozási nyilatkozat kérése

Fodor Csilla polgármester: A mai napon megkeresett az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület vezetője. 2007-2013 között az önkormányzat tagja volt az Egyesületnek. A 2014-2020 közötti programozási időszakra kell csatlakozási nyilatkozatot elfogadnunk. Évente 3.000 Ft-ot kell fizetni.

A Képviselő-testület a napirendet megtárgyalta ésegyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/ 2014 (II.18.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő – testülete csatlakozni kíván 2014-2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülethez.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási szándéknyilatkozatot Kisecset Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:2014.02.27.

 

 Fodor Csilla Polgármester Asszony szünetet rendelt el.

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Telefonon megkérdeztem Glózik László Képviselő által indítványozott személyeket, hogy elfogadják-e a Helyi Választási Bizottságban való részvételt. Vecserek Ildikó és Wágler László is igent mondott.

Második beadványom:

HVB Tagok:

1.)    Miklián Péterné

2.)    Páris László

3.)    Babicz Mónika

4.)    Matikovszki Nikoletta

5.)    Vecserek Ildikó

Póttagok:

Wágler László

Zibura Rita

 

Glózik László képviselő: Wágler László miért póttag?

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Póttagként kértem fel őt.

 

Glózik László kiment a teremből felhívni Wágler Lászlót.

 

Glózik László képviselő: Amennyiben tagként kéri fel Wágler Lászlót, azt is elvállalja.

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A választási törvény alapján a testület kötve van a beadványomhoz, én ahhoz ragaszkodom.

Kérem, a testületet gondolják át beadványomat és hozzanak határozatot.

A testület a javaslatot megvitatta, majd egy igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

8/2013 (II.18.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testülete nem fogadja el Dr. Villant Gréta Jegyző Asszony beadványát a Helyi Választási Bizottság tagjai vonatkozásában.

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                            Fodor Csilla

                             jegyző                                                                           polgármester