Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 4-2014 jegyzőkönyv

4-2014 jegyzőkönyv

4 / 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének ismételt testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2014.március 3. 17:30.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dr. Villant Gréta jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Füri János képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel intézkedési tervet.

 

A javasolt napirendi pontok és az elhangzott napirendi javaslatok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta

 

A képviselő-testület az elhangzott módosításokkal egyhangúlag elfogadva az alábbi napirendi pontokat tárgyalja.

 

Napirend:

 

1.      Helyi Választási Bizottság tagjainak választása (írásbeli)

     Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

2.      Adatvédelmi és informatikai szabályzat elfogadás (az önkormányzat épületében megtekinthető ügyfélfogadási időben)

Előterjesztő:Dr. Villant Gréta jegyző

 

3.      2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Előterjesztő:Dr. Villant Gréta jegyző

 

4.      Intézkedési terv

Előterjesztő:Dr. Villant Gréta jegyző

 

5.      Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás felhasználásának megtárgyalása

Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester

 

1. napirend tárgyalása:

Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

 

Dr. Villant Gréta jegyző:A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az országgyűlési választások előtt újra kell választani. Erre tekintettel szeretnék indítványt tenni Kisecset település vonatkozásában a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira.

Az általam indítványozott tagok illetve póttagok írásban nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy vállalják a tisztséget.

A helyi választási bizottság tagjai és póttagjainak az alábbi kisecseti választópolgárokat indítványozom:

 

HVB Tagok:

1.)    Miklián Péter Ottóné

2.)    Páris László

3.)    Babicz Mónika

4.)    Matikovszki Nikolett

5.)    Szabó Gyuláné

Póttagok:

Dr. Vojnitsné Gulyás Judit

Zibura Rita

 

Kérem, a testületet gondolják át indítványomat és hozzanak határozatot.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

10/2014 (III.03.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a következő választásokra vonatkozóan a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak (mely ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is) az alább felsorolt kisecseti választópolgárokat választja. A választott tagok megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart.

 

1.      Miklián Péter Ottóné                tag                Kossuth út 71/2.

2.      Páris László                               tag              Kossuth út 19.

3.      Babicz Mónika                          tag              Szabadság tér 8.

4.      Matikovszki Nikolett                 tag              Petőfi út 32.

5.      Szabó Gyuláné                          tag              Szabadság tér 1.

6.      Dr. Vojnitsné Gulyás Judit      póttag            Petőfi út  29.

7.      Zibura Rita                               póttag           Kossuth út 93.

 

Nevezettek részére az eskü (fogadalom) letétele után a megbízólevelet ki kell adni.

 

A testület döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján hozta meg.

 

2. napirend tárgyalása:

Adatvédelmi és informatikai szabályzat elfogadás

Dr. Villant Gréta jegyző:A Kisecset Község Önkormányzat Informatikai Biztonsági Szabályzatát az informatikai rendszerrel kapcsolatos adatvédelem és adatbiztonság megteremtése érdekében kellett elkészíteni.

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,  s  megakadályozza  a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

11/2014 (III.03.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a Kisecset Község Önkormányzat Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát.

 

A szabályzat 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3. napirend tárgyalása:

A 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Kisecset Község Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerint, megtörtént a belső ellenőrzés. Megbízási szerződés alapján a Star Management Kft. végezte el 2012. évre vonatkozólag. A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal minden kirendeltségénél elvégezték az ellenőrzést, a megbízási szerződés szerint a megbízási díjat a közös hivatal fizette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést elfogadni szíveskedjen!

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

12/2014 (III.03.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért az önkormányzatnál végzett belső kontrollrendszer 2012. évi működésének vizsgálatáról szóló ellenőrzési jelentéssel, egyben felkérik Dr. Villant Gréta jegyzőt, hogy készítse el az intézkedési tervet, tegye meg a szükséges intézkedéseket, illetve kezdeményezze, hogy az elvégzett ellenőrzésekről és a jelentésben szereplő javaslatok nyomon követéséről nyilvántartás készüljön.

Határidő:folyamatos 

Felelős: Dr.Villant Gréta jegyző

 

4. napirend tárgyalása:

Intézkedési terv

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A Star Management Kft.(belső ellenőr, vizsgálatvezető Sarkadi András és Styevóné Pintér Bernadett) Belső Ellenőrzési Szolgáltatás által 2013. évben, 2012. évre vonatkozóan Kisecset Község Önkormányzata vonatkozásában végzett belső ellenőrzése kapcsán tett javaslatok megvalósítására elkészült az intézkedési terv, amelyet a képviselők írásban megkaptak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervet elfogadni szíveskedjen!

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

13/2014 (III.03.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja Kisecset Község Önkormányzatának intézkedési tervét.

 

Az intézkedési terv 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5. napirend tárgyalása:

 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás felhasználásának megtárgyalása

 

Fodor Csilla polgármester:A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok.

 Támogatás nyújtható

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,

b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,

c) településrendezési tervek készítésére,

d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely

da) igazgatási tevékenységet,

db) óvodai nevelést,

dc) kulturális tevékenységet vagy

dd) szociális vagy egészségügyi

feladatellátást szolgál.

 

Kisecset település esetében maximum 2 950 000 forint a támogatás. Az önkormányzat épületének fűtés korszerűsítése, szigetelése megoldható lenne ebből a támogatásból.

A támogatási kérelmet március 6-ig kell benyújtani. Igényeljük a támogatást?

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2014 (III.03.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért a vissza nem térítendő adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatási kérelmének benyújtásával az önkormányzat épületének energiahatékonyságának javítása érdekében.

 

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                              Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester