Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 8-2014 jegyzőkönyv

8-2014 jegyzőkönyv

8/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének ismételt rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2014. május 20. 12:00.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dr. Villant Gréta jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Kacsári Lászlóné alpolgármester

                                                Glózik László képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

 

A javasolt napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:

 

1.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

2.      Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás módosításának elfogadása (írásbeli)

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.      Egyebek

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámoló elfogadása

 

Villant Gréta jegyző: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a 2013. évi beszámoló írásbeli anyagát.

Van- e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

Ha nincs, kérem, fogadják el a beszámoló anyagát.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15/2014 (V.20.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolót megismerte és elfogadta.

 

A beszámoló 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2.       napirend tárgyalása:

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásmódosításának elfogadása

Fodor Csilla polgármester:A képviselő- testület tagjai írásban megkapták az anyagot.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Tanácsa, Társulási Megállapodását 2014. február 04. napján módosította. E módosításnak megfelelően szükséges a képviselő-testület számára, hogy a Megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a fent nevezett dokumentumokat elfogadni szíveskedjen.

 

Van- e kérdés a megállapodás módosításával kapcsolatban.

Ha nincs, kérem, fogadják el a módosítást.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2014 (V.20.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a Társulási Tanács által 2014. 02.04.-éne elfogadott – Társulási Megállapodását, valamint a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.

 

  1. napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról adatszolgáltatási kötelezettségünk keletkezett. Ezzel kapcsolatban a határozat tervezetét írásban a képviselőknek átadom.

Tekintettel arra, hogy az Oktatási Hivatal, Tanügyi-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály főosztályvezető-helyettese elektronikus levelében felhívást intézett Hivatalunkhoz, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012 (VIII. 28.) Korm.rendelet 22.§ (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok vagy önkormányzati társulások székhelye szerinti települések vonatkozásában, az óvodai felvételi körzethatárok megállapításáról vagy megváltoztatásáról szóló döntésről szóló határozatot szükséges küldeni a köznevelés információs rendszerébe.

Az óvodai beiratkozás közelgő határidejére tekintettel kérik, hogy vizsgáljuk felül illetékességi területünkön, hogy a kötelező óvodai körzethatárok rögzítésre kerültek-e a KIR-ben.

Kisecset település vonatkozásában a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően, a Szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárát Szente, Kisecset és Kétbodony községek közigazgatási területében határozta meg. Továbbá a Társulási Megállapodás rendelkezett arról, hogy az intézmény működési területén kívül eső települések vonatkozásában is felvehető gyermek, ha a működési területről már nincs felvételi igény és a maximálisan felvehető létszám még nincs betöltve.

 

Van- e kérdés a határozat tervezettel kapcsolatban.

Ha nincs, kérem, fogadják el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

17/2014 (V.20.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49.§ (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a Szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde felvételi körzethatárát Szente, Kisecset és Kétbodony községek közigazgatási területében határozza meg. Továbbá az intézmény működési területén kívülről is felvehető gyermek, ha a működési területről már nincs felvételi igény és a maximálisan felvehető létszám még nincs betöltve.

 

Fodor Csilla polgármester: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályához panasztételi levél érkezett, melyből a lényeget felolvasnám, a jelenlevő képviselők tájékoztatására.

 

„Panasszal szeretnék élni a Kisecseti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ellen. Az önkormányzati telek kaszálásával kapcsolatban 2013.10.15.-én írtam először a Kormányhivatalnak levelet. Erre a levélre 2013.11.15.-én levelet kaptam Dr.Villant Gréta jegyzőtől, amiben hivatkozott az 2013.06.19. napján a Fodor Csilla által benyújtott és a testület által elfogadott 7/2013. (VI.9)-es „ törvényre”.

Kénytelen voltam ismét a Kormányhivatalhoz fordulni a 2013.11.25.én írt levelemmel, melyet Dr.Mótyán János Főosztályvezető Úr az Önök Főosztályához továbbított. Erre válasz Önöktől 2014.02.21.-én a NO-B/05/310-1/2014. iktatószámú levelet kaptam, melyben arról tájékoztattak, hogy a 7/2013.(VI.19.) es rendelet szabálysértő volt és ezért hatályon kívül kellet helyezni.

Sajnos a helyzet továbbra sem oldódott meg, mert azóta sincs-közel egy éve-a terület rendbe téve.  Így 2014.04.04.-én írtam a jegyző asszonynak levelet, amire telefonon azt a válaszolta, hogy ez már nem az Ő hatásköre, hanem a polgármester feladata. Majd 2014.04.24.-ei keltezéssel kaptam egy levelet Dr. Villant Gréta jegyző asszonytól, melyet levelemhez mellékelek.

Kérném megvizsgálni, hogy a kisecseti önkormányzat jogszerűen működik-e?

A testületi tagok nem tudnak róla, hogy ez a 7/2013(VI.19.)-es rendelet visszavonásra került,jegyzőkönyv hitelesítő nincs aki a testületi jegyzőkönyveket hitelesítené, így azokba bár mi megjelenhet . A testületi tagokkal semmit nem  beszél meg, nem működik velük együtt, ha a tagok valamivel nem értenek egyet és leszavazzák azonnal szankciókkal számolhatnak. Aláírást, gyűjt a testületi tagok ellen. Régebbi kisecseti törvényt felülbírálva engedélyt ad ki. A Kisecseti polgárok nagy részével nem tud emberi hangon beszélni.

A közbiztonság romlik, egyre több a lopás. A faluban ünnepekkor nincsenek zászlók kitéve, nincs sehol egy szál virág, nincs megemlékezve az öregekről, nincs falunap. Egyszóval pusztul a falu, viszont a 40.000. km.-es falubusz lecserélésére félretetet 2,5 millió forintot

Kérném felülvizsgálni, hogy jogszerű e olyan faluba ahol nincs üzlet, vendéglátó hely idegenforgalmi látványosság, a faluba vezető úton alig lehet bejönni, a falu utcái nincsenek takarítva , az önkormányzati telken derékig ér a gaz szabad-e idegenforgalmi adót szedni? Az eddig befizetett adót mire használták fel?

Kérdezném még, hogy egy polgármester mindent megtehet? Kivágathat engedély nélkül közel hetven fát közterületről, jogszabályt sértő helyi rendeletet hozhat, egy személyben dönthet a falut érintő dolgokról, embereket tehet tönkre minden következmények nélkül?

Kérném amennyiben lehetséges helyszíni bejárást elrendelni és több érintettet is meghallgatni.”

 

Fodor Csilla polgármester: A Kormányhivatal kérte a bejelentésben előadottakkal kapcsolatos álláspontomat. Kérem a Jegyző Asszonyt, hogy a panasztétellel kapcsolatos 6 oldalas polgármesteri álláspontomat csatolja a jegyzőkönyvhöz.

 

A levél 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülésen a résztvevőknek, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                             Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester