Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 11-2014.08.08. jegyzőkönyv testületi ülésről

11-2014.08.08. jegyzőkönyv testületi ülésről

11/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

Ismételt rendkívüli testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének ismételt rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2014. augusztus 8. 08.00.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Füri János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dr. Villant Gréta jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt:   Kacsári Lászlóné alpolgármester

                                                  Glózik László János képviselő

 

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

 

A javasolt napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta

 

Napirend:

 

1.      Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző

 

2.      Tankönyvtámogatás elbírálása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.      Önkormányzat épületének fűtéskorszerűsítése

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

4.      Egyebek

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

1. napirend tárgyalása:

Helyi Választási Bizottság tagjainak választása

 

Dr. Villant Gréta jegyző:Tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök 2014. október hó 12. napjára kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását, a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve), valamint a 2/2014.(VII. 24.) IM rendeletben (továbbiakban: IM. rendelet) foglaltak szerint kell megválasztani.

Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy a Ve. 23. §-a értelmében a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A Ve. 25. § (1) bekezdése szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

Szeretném tájékoztatni a testület tagjait, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a fent hivatkozott IM rendeletben foglaltak szerint legkésőbb 2014. augusztus 31 napjáig kell megválasztani.

 

A fenti jogszabályhelyekre tekintettel indítványt teszek Kisecset település vonatkozásában a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására vonatkozóan, a helyi választási bizottság tagjaira és póttagjaira. Az előterjesztést és indítványt a képviselők részére átadtam.

 

A helyi választási bizottság tagjai és póttagjainak az alábbi kisecseti választópolgárokat indítványozom:

 

HVB Tagok:

1.)    Miklián Péter Ottóné

2.)    Páris László

3.)    Babicz Mónika

4.)    Matikovszki Nikolett

5.)    Szabó Gyuláné

Póttagok:

1.)Dr. Vojnitsné Gulyás Judit

2.)Hanula Erzsébet

3.)Vecserek Ildikó

4.)Pleva Viktória

5.)Zibura Rita

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben és az indítványban foglaltaknak megfelelően dönteni szíveskedjenek!

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2014 (VIII.08.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására vonatkozóan a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak (mely ellátja a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is) az alább felsorolt kisecseti választópolgárokat választja.

 

1.      Miklián Péter Ottóné                tag                Kossuth út 71/2.

2.      Páris László                               tag              Kossuth út 19.

3.      Babicz Mónika                          tag              Szabadság tér 8.

4.      Matikovszki Nikolett                 tag              Petőfi út 32.

5.      Szabó Gyuláné                          tag              Szabadság tér 1.

6.      Dr. Vojnitsné Gulyás Judit      póttag            Petőfi út  29.

7.      Hanula Erzsébet                      póttag            Petőfi út 48.

8.      Vecserek Ildikó                      póttag             Petőfi út 37.

9.      Pleva Viktória                        póttag             Petőfi út 63.

10.  Zibura Rita                               póttag           Kossuth út 93.

 

Nevezettek részére az eskü (fogadalom) letétele után a megbízólevelet ki kell adni.

 

A testület döntését a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján hozta meg.

 

 

 

 

2. napirend tárgyalása:

Tankönyvtámogatás elbírálása

Fodor Csilla polgármester:A költségvetésben különítettünk el pénzösszeget a kisecseti iskolás gyermekek tankönyvtámogatására. A korábbi évekhez hasonlóan javaslom most is fizessük ki azoknak az általános iskolásoknak a tankönyvek árát, akiknek fizetni kell érte, továbbá 3.000 Ft./tanuló támogatást nyújtsunk minden kisecseti általános iskolai tanulónak , az egyéb tanszerek pl. füzetek, ceruzák megvásárlásához. A középiskolásoknak pedig javaslom, hogy 10.000Ft. támogatást adjunk.

 

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

19/2014 (VIII.08.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2014/2015-ös tanévben a kisecseti tanulók részére az alábbi összegű iskolakezdési segélyt nyújt az alábbi feltételekkel:

1, Általános iskolások tankönyvének árát teljes egészében megtéríti az önkormányzat a befizetett csekk és számla alapján, annak bemutatása után. Továbbá 3.000 Ft./tanuló iskolakezdési segélyt nyújt.

2, A 9-12 évfolyamos tanuló középiskolások részére 10.000 Ft/fő iskolakezdési segélyt nyújt a befizetett csekk és számla bemutatása után.

 

 

3. napirend tárgyalása:

Önkormányzat épületének fűtéskorszerűsítése

 

Fodor Csilla polgármester:Tömösváriné Ildikó tervezővel elkészítettem a költségvetést az önkormányzat épületének fűtés korszerűsítésére. A járásban több helyen történt önkormányzati vagy közösségi épület felújítása, ezen települések polgármestereitől kértem kivitelezői elérhetőségeket. Azon kivitelezőknek , akik vállalni tudták a szeptemberi kivitelezést, elküldtem az árazatlan költségvetést és kértem , hogy az árajánlat mellé referenciamunkákat is küldjenek. Három árajánlat érkezett zárt borítékban, kérem, a jelenlévő képviselőket , hogy vizsgálják meg a borítékok sértetlenségét . Megállapítható , hogy a zárt borítékok sértetlenek, felbontás után az alábbi árajánlatok kerültek átnézésre :  Erektor –Bau Kft. 4.280.643Ft., Ságron Építőipari Kft. 3.627.406 Ft,.Vian-Bau Kft. 3.038.163 Ft.összegben. Kérem a képviselőket nézzék át a felbontott árajánlatokat .  Referenciát a Vian-Bau Kft. és a Ságron Építőipari Kft. küldött e-mailben, ezeket kérem, hogy a jelenlevő képviselők is nézzék át.

Melyik árajánlatot fogadjuk el?

Füri János képviselő:Referencia munkák és árajánlatok alapján a Vian- Bau Kft. a legalkalmasabb szerintem. Úgy gondolom, szükséges lenne az önkormányzatnak is műszaki ellenőrt megbíznia, aki leellenőrizné a munkát.

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2014 (VIII.08.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Vian- Bau Kft. árajánlatát fogadja el az önkormányzat épületének fűtés korszerűsítésére 3.038.163.-Ft bruttó értékben. Felhatalmazza a polgármester, hogy a szükséges szerződést kösse meg és az önkormányzat műszaki ellenőrt bízzon meg az építkezési munkák ellenőrzésével.  Ha időközben igazoltan, előre nem látható plusz költség merül fel a felújítással kapcsolatban, akkor azt az önkormányzat kifizeti.

Határidő:2014. szeptember 30.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

 

 

 

 

 

4. napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: A Petőfi út 75. sz. mellett épített átereszbe a hegyről leömlő csapadék víz nem folyik bele mederbe. Meg kellene tolatni az utat és a hegy felé tovább kellene ásatni az árkot, hogy a víz az átereszbe folyjon és ne a lakóházakat mossa el.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2014 (VIII.08.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot olyan vállalkozóval, aki földmunkát vállal és a Petőfi út 75. sz. mellett lévő áteresznél a szükséges földmunkákat ( árokásás és út igazítás ) végeztesse el .

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselő- testületet, hogy a Petőfi út 5. sz. alatti Kissné Szörfy Katalin panaszt nyújtott be, hogy a lakó ingatlanja előtt be van szakadva az út és kéri az önkormányzatot az út megjavítására. Megnéztem a tulajdoni lapot és az az út a Magyar Állam tulajdona, a vagyonkezelője a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ. Kissné Szörfy Katalint írásban tájékoztattam arról, hogy az előtte lévő útszakasz sajnos nem a z Önkormányzat tulajdona.

 

A DMRV Zrt. kiküldött egy számlát az önkormányzatnak a 44 db vízmérő cseréről, melyet Kisecset településen cseréltek ki. A számla végösszege 371.434 Ft., melynek kompenzáció a fizetési módja. Felvettem a DMRV Zrt. –vel a kapcsolatot, mivel az üzemeltetési szerződésben van egy pont, mely alapján a Zrt.-nek bérleti díjat kell fizetnie az önkormányzatnak. Az írásos válaszuk az volt, hogy a tulajdonos vagyis az önkormányzat köteles a vízmérő cserék költségét kifizetni a kompenzációs lehetőségre választ nem kaptam. Véleményem szerint ezt a költséget nem az önkormányzatnak  kell kifizetni, ezért ezzel az üggyel kapcsolatban további egyeztetésre van szükség a DMRV Zrt és az önkormányzat között.

 

A 2013. évi képviselői- testület döntése alapján , Művelődési Háznál lévő gáztartály leszerelésével kapcsolatban tájékozattalak benneteket  még a tavalyi évben , hogy mennyi költségbe fog kerülni az önkormányzatnak a tartály leszerelése  a benne lévő gáz lefejtése és milyen áron vásárolják vissza a benne lévő gázt . Az ügyintéző akkor nem tájékoztatott engem és így én sem tudtalak titeket tájékoztatni arról , hogy további költségek fizetése várható , a türelmi értékről és kötbér összegéről van szó . Így az önkormányzatnak kell fizetnie 276.918 Ft-ot. Kértem a Prímagáz Hungária Zrt.-t, hogy vizsgálják felül az ügyet. A méltányossági kérelmünket elutasították és felszólítottak a számla kifizetésére.

 

Pribelszki Mónika képviselő:A Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel kell felvenni a kapcsolatot, hogy jogos-e a Prímagáz Zrt. követelése.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülésen a résztvevőknek, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                             Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester