Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 12-2014 jegyzőkönyv

12-2014 jegyzőkönyv

12/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

 testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2014. szeptember 12. 08.00.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dr. Villant Gréta jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt:   Kacsári Lászlóné alpolgármester

                                                   Füri János képviselő

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 4 .

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a Közös Hivatal igazgatási előadóját.

Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló önkormányzati beszámolót és zárt ülés keretében átmeneti segélykérelmet.

A javasolt napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Napirend:

 

1. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megvonása a Szervezeti és Működési Szabályzat

    29.§ alapján.

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2. Kisecset Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának elfogadása

     Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

 3. Kisecset Község Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

    Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

4. Falugondnoki szolgálat

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

5. Egyebek

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megvonása

a Szervezeti és Működési Szabályzat 29.§ alapján

 

Fodor Csilla polgármester: A Kisecset Község Önkormányzata Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (VI.19.) számú rendeletének 29.§ (6) és (7) bekezdése alapján

                „Az a képviselő, aki indokolatlanul kettő testületi ülésről távol marad, azt követően tőle kettő havi tiszteletdíjat kell megvonni.

 Az indokolatlan távolmaradásról és tiszteletdíj megvonásáról a képviselő-testület a harmadik testületi ülésen egyszerű többséggel dönt.”

Az elmúlt testületi üléseken a képviselők folyamatosan hiányoztak, kérem, a tiszteletdíj megvonásukról döntsünk.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Mivel az én személyem is érintett, kérem, hogy zárt ülés keretében tárgyaljuk meg ezt a napirendi pontot.

Fodor Csilla polgármester: A napirendi pont tárgyalását zárt ülésen tárgyaljuk a képviselő kérésére.

 

2. napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat I. félévi beszámolójának elfogadása

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:Az I. félévi beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.

Van- e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2014 (IX.12.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja Kisecset Község Önkormányzat I. félévi beszámolóját.

 

A beszámoló 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

3.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzat költségvetési rendelet módosítása

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Írásban valamennyi képviselő megkapta a költségvetés módosítását.

Van-e kérdés a módosítással kapcsolatban?

A 2014. évi költségvetés módosítása 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014 (IX. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról.

 

A rendelet2. sz. mellékletkénta jegyzőkönyvhözcsatolva.

 

4. napirend tárgyalása:

Falugondnoki szolgálat

 

Fodor Csilla polgármester:Kacsári László falugondnoknak 2014. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel megszűnt a közalkalmazotti jogviszonya. Pályázatot kell kiírni új falugondnok személyére. Tárgyaljuk meg mik legyenek a feltételek. A közigállás.hu honlapon minimum 15 napig kell meghirdetni.

Pribelszki Mónika képviselő: 8 órás munkaviszony, B kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány és 3 hónap próbaidő legyen megszabva, bérezés közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.

A testület a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

23/2014 (IX.12.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot ír ki falugondnoki munkakör betöltésére. Az állás betöltésének feltételei 8 általános iskolai végzettség, személygépkocsi vezetői engedély, vezetői gyakorlat, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szociális érzékenység, felelősségtudat, mobilitás, adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos ismeretek, falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

 

Határidő:2014. október 30.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

 

5. napirend tárgyalása:

 

2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló önkormányzati beszámoló

 

Fodor Csilla polgármester: A beszámolót valamennyi képviselő megkapta.

Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban?

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2014 (IX.12.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló önkormányzati beszámolót.

 

A beszámoló 3.sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6. napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: A szemétszálló ÉNYMK Nonprofit Kft. üzletrész megvásárlásával kapcsolatban keresett meg. A legkisebb üzletrész jelenleg 100.000.- Ft. névértékű, azonban az üzletrésznek több jogosultja is lehet. Küldtek egy tájékoztató táblázatot, mely szerint, ha 8 település-Nógrádsáp, Kétbodony, Kisecset, Szátok, Szente, Tereske, Nézsa és Berkenye vásárol akkor fejenként 12 500 Ft-ot kellene fizetni. Kértek, hogy gondoljuk át az üzletrész vásárlás lehetőségét. 

 

A Kisecset 42,43,44 helyrajzi számú telek tulajdonosa ( a Kossuth út és Szabadság tér által határolt sarok telkek ) telefonon megkeresett, hogy szigetelőanyag raktározásához raktárépületet szeretne építeni a telkére, kamion parkolóval.  Felhívtam a tulajdonos figyelmét hogy, ezekre a telkekre a Helyi Építési Szabályzatunk alapján meg van határozva, hogy milyen épület építhető  ( tájba illeszkedő, sátor tetős adott dőlésszöggel, 3,5 m eresz magasság , 8,5 m széles ), illetve tájékoztattam arról is, hogy a falu határában súlykorlátozó tábla van elhelyezve, mely szerint 12 tonnánál nehezebb gépkocsi csak engedéllyel hajthat be az adott útszakaszra . Továbbá jeleztem a tulajdonosnak, hogy a kisecseti lakosok, vélhetően, nem fogják engedni, hogy községünkbe kamionok tegyék tönkre az utat, szennyezzék a környezetet és azt sem, hogy ide nem illő tájidegen épület-épületek létesüljenek .

Kértem a telek tulajdonosát, hogy írja le írásba és küldje el az önkormányzat e-mail címére, hogy mit szeretne építeni, milyen tevékenységet folytatna településünkön, hogy egy falugyűlés keretében, pontos információk birtokába, tájékoztatni tudjuk a lakosokat a tervekről. Az e-mail a mai napig nem érkezett meg.

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a jelenlévő lakosok részvételét és a testület a szociális kérelmek elbírálását - az Ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

          ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                             Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester