Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 14-2014.10.22 jegyzőkönyv

14-2014.10.22 jegyzőkönyv

14 /  2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:    Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületénekalakuló üléséről.

 

Az ülés helye:Községháza Kisecset

Az ülés ideje:  2014. október 22.   19.30 óra

 

Jelen vannak:  Pribelszki Tamás                 polgármester

                          Baranyai Sándor Balázs       képviselő

                          Glózik László János             képviselő

                          Kacsári Lászlóné                  képviselő

                          Vecserek Ildikó                    képviselő                   

Tanácskozási joggal:

Saligáné Kis Szilvia               Rétsági Járási Hivatal            

Dr. Villant Gréta                    Jegyző                                   

Babicz Mónika                       HVB elnök                            

Illés Zita                                 Pénzügyi főelőadó                

Valkó Erika                            Jegyzőkönyvezető                 

 

Meghívottak,megjelentek:

 

Pribelszki Tamás polgármester: Köszöntöm a megválasztott képviselőket, valamint a meghívottakat. Megállapítom, hogy valamennyi képviselő megjelent, a testület határozatképes.

Javaslom az 1-9. napirendi pontok tárgyalásátJegyzőkönyv-vezetőnek felkérem Valkó Erikát a Kétbodonyi Közös Önkormányzati hivatal igazgatási főelőadóját.

 

A következő napirendi pontokat javaslom tárgyalásra:

 

Az alakuló ülés napirendje az alábbi:

 

 1. A helyi önkormányzati választás eredményének kihirdetése.

Előterjesztő:  Babicz Mónika HVB. elnök

 

 1. Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Babicz Mónika HVB. elnök

 

 1. A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása.

Előterjesztő: Babicz Mónika HVB. elnök

 

 1. Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság létrehozása.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester.

 

 1. Alpolgármester választása, eskütétele.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. A polgármester illetményének, költségtérítésének, az alpolgármester tiszteletdíjának,  a képviselők tiszteletdíjának, valamint egyéb juttatások megállapítása.

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző.

 

7.        A leköszönő polgármester Fodor Csilla jutalmazásának megállapítása.

Előterjesztő: Dr. Villant Gréta jegyző.

 

 1. Az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben üzletrész - vásárlás.

Előterjesztő: Pribelszki Tamás polgármester

 

 1. Egyebek.

 

A képviselő-testület a napirendet egyhangúan elfogadta.

 

Felkérem Babicz Mónikát, a HVB elnökét, hogy az 1.-3. napirendi pontokat terjessze elő.

 

 

1.napirend

 

A helyi önkormányzati választás eredményének kihirdetése.

 

Babicz Mónika HVB elnök: Tisztelttel köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket. Kihirdetem a helyi önkormányzati választás eredményét.

 

A helyi önkormányzati választás eredménye az 1. sz. melléklet alapján kihirdetésre került.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Felkérem a HVB elnökét, hogy a 4 képviselővel tetesse le az esküt és a megbízóleveleket adja át.

 

2. napirend

 

 

Az önkormányzati képviselők eskütétele,

megbízólevelek átadása.

 

Babicz Mónika HVB elnök: Felkérem Dr. Villant Gréta jegyzőt, hogy az eskü szövegét olvassa elő, és a képviselőket, hogy együtt tegyék le az esküt, majd az esküokmányt írják alá és vegyék át a megbízóleveleket.

 

A 4 képviselő letette az esküt, az esküokmányt aláírta - melynek egy példánya az irattárba és a jegyzőkönyvhöz 2. sz. mellékletként került elhelyezésre - majd a megbízóleveleket a képviselők átvették.

 

 

3. napirend

 

 

A polgármester eskütétele, megbízólevél átvétele

 

Babicz Mónika HVB elnök: Felkérem Dr. Villant Gréta jegyzőt, hogy az eskü szövegét olvassa elő, és Pribelszki Tamás polgármestert, hogy a képviselő-testület előtt tegye le az esküt, majd az esküokmányt írja alá és vegye át a megbízólevelet.

 

Pribelszki Tamás polgármester letette az esküt, az esküokmányt aláírta - melynek egy példánya irattárba és a jegyzőkönyvhöz 3. sz. mellékletként került elhelyezésre - majd a megbízólevelet a polgármester átvette.

 

Babicz Mónika HVB elnök: Felkérem Pribelszki Tamás polgármestert, hogy vegye át az ülés vezetését, és az ülést a következő napirenddel folytassa.

 

 

 

4. napirend

 

Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjainak választása.

 

 

Dr. Villant Gréta jegyző: Felhívom a képviselő-testület figyelmét, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 39. § ban foglaltaknak megfelelően vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség áll fenn. Kérem a képviselő testület tagjait, hogy az átadott tájékoztató alapján az ún. KOMA rendszerbe jelentkezzenek be, valamint vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek tegyenek eleget.

Pribelszki Tamás polgármester: Javaslom, hogy a Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság tagjai: Baranyai Sándor Balázs képviselő, Glózik László János képviselő, és Vecserek Ildikó képviselőasszony legyenek, elnöküknek Glózik László János képviselőt javaslom megválasztani.

 

A képviselő-testület a napirendi pontot részletesen megtárgyalta és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

29/2014 (X.22.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat Kezelő Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság elnökének és tagjának az alábbi képviselőket válassza:

 1. Glózik László János elnök
 2. Baranyai Sándor Balázs tag
 3. Vecserek Ildikó tag

 

5. napirend

 

 

Alpolgármester választása, eskütétele.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Társadalmi megbízatású alpolgármesternek 2 képviselőt Kacsári Lászlóné képviselőt, és Glózik László János képviselőt is javaslom megválasztani. Az alpolgármestertaz Mötv. alapján - titkos szavazással kell megválasztani. A szavazás technikai lebonyolítására felkérem a Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottságot.

A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon történik

Elsőként javaslom Kacsári Lászlóné képviselőt megválasztani társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

 

A borítékba helyezett 5 szavazat összekeverése után azokat felbontva az ülésen jelenlévők előtt megállapítást nyert, hogy 5 igen szavazattal a képviselők elfogadták a polgármester javaslatát és megválasztották Kacsári Lászlóné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

 

Másodikként pedig javaslom Glózik László János képviselőt megválasztani társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

 

A borítékba helyezett 5 szavazat összekeverése után azokat felbontva az ülésen jelenlévők előtt megállapítást nyert, hogy 5 igen szavazattal a képviselők másodikként elfogadták a polgármester javaslatát és megválasztották Glózik László János képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesternek.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Általános helyettesemként Glózik László János alpolgármestert bízom meg.

 

A testület a napirendi pont megtárgyalása után 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

30/2014 (X.22.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kacsári Lászlóné önkormányzati képviselőt és Glózik László János képviselőt 2014. október 22. napjától társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja. A Képviselőtestület, Pribelszki Tamás általános helyetteseként Glózik László János társadalmi megbízatású alpolgármestert választja.

 

Az alpolgármesterek az esküt letették, mely 4. sz. melléklet szerint a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Felkérem Dr. Villant Gréta jegyzőt, hogy az 6. napirendi pontot terjessze elő

 

6.napirend

 

 

A polgármester illetményének, költségtérítésének, az alpolgármester tiszteletdíjának, a képviselők tiszteletdíjának, valamint egyéb juttatások megállapítása.

 

Dr Villant Gréta jegyző: Tekintettel arra, hogy Kisecset településen a polgármestert főállású polgármesterként választották meg, ezért a polgármester illetménye a Mötv 71.§ (4) bekezdésének a) pontja értelmében bruttó 149.600 Ft és havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult, amely 22.400.- Ft összeg.

 Az társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja a Mötv. 80.§ (2) bekezdése alapján 52.400-67.300 Ft közötti összeg lehet, amelyet a képviselő testületnek kell megállapítania, valamint tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.

Az alpolgármester tiszteletdíjának egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Javaslom a törvényben előírt 52.400.- Ft tiszteletdíjat megállapítani az alpolgármestereknek.

 

Dr Villant Gréta jegyző: A képviselők tiszteletdíja összegszerűen nem került meghatározásra, de az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

 

Pribelszki Tamás polgármester: A képviselők tiszteletdíjára javaslomaz eddigi ciklus végén lévő összeg elfogadását, minden képviselő tekintetében, ez az összeg bruttó 20.700 Ft volt. Kérdezem Illés Zita Pénzügyi főelőadót, hogy ez az összeg nem veszélyeztetheti-e az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

 

Illés Zita Pénzügyi főelőadó: Ez az összeg nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását. A polgármester tekintetében lehetőség van béren kívüli cafetetia rendszerű juttatásra, ez évente bruttó kettőszázezer forint összeg lehet, megszavazása esetén cafetéria szabályzatot kell készíteni.

 

A testület a javaslatokat megtárgyalta, azokat elfogadva egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

31/2014 (X.22.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a következő határozatot hozza:

 

1.      Pribelszki Tamás főállású polgármester illetményét 2014. október 13-től a Mötv 71§ (4) bek a.) pontja alapján bruttó 149.600.- Ft/ összegben, költségtérítését a Mötv 71§ (6) bek alapján bruttó 22.400.- Ft/ összegben, béren kívüli cafetetia rendszerű juttatást évente bruttó kettőszázezer forint összegben határozza meg.

2.      Az alpolgármester tiszteletdíját Mötv 80§ (2) bek alapján bruttó 52.400.- Ft/ összegben állapítja meg, költségtérítését Mötv 80§ (3) bek alapján bruttó 7.860.- Ft/ összegben állapítja meg.

3.      A képviselők tisztelet díját bruttó 20.700.- Ft/ összegben határozza meg.

 

A polgármester és a képviselők okiratát el kell készíteni és a szükséges intézmények felé továbbítani kell.

 

Glózik László János alpolgármester: Tisztelt képviselőtestület, a 20.700.- Ft/ képviselői tiszteletdíjam megtartása mellett az alpolgármesteritiszteletdíjam egészéről bruttó 52.400 forintról, és a 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésemről lemondok. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatomat kérem a jegyzőkönyv 5. sz. mellékleteként csatolni.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Tisztelt képviselőtestület, a 20.700.- Ft/ képviselői tiszteletdíjam megtartása mellett én is lemondok az alpolgármesteritiszteletdíjam egészéről bruttó 52.400 forintról, és a 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésről. Az erről szóló írásbeli nyilatkozatomat kérem a jegyzőkönyv 6. sz. mellékleteként csatolni.

 

A képviselő testület a nyilatkozatokat elfogadta és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta.

 

 

32/2014 (X.22.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy elfogadja Glózik László János képviselői tiszteletdíja megtartása mellett, alpolgármesteri tiszteletdíjáról való lemondását.

 

 

 

 

33/2014 (X.22.) sz. határozat

 

 

Kisecset község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy elfogadja Kacsári Lászlóné képviselői tiszteletdíja megtartása mellett, alpolgármesteri tiszteletdíjáról való lemondását.

 

 

7. napirend:

 

A leköszönő polgármester Fodor Csilla jutalmazásának megállapítása

 

Dr. Villant Gréta jegyző: A leköszönő polgármester Fodor Csilla társadalmi megbízatású polgármesterként látta el tisztségét. A hatályos jogszabályok értelmében végkielégítés nem illeti meg. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a leköszönő Polgármester Asszonynak háromhavi illetményének megfelelő összeget megállapítani szíveskedjenek.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Amíg nem tudjuk, hogy milyen törvényes formában lehetséges ez, addig erről döntést hozni nem tudunk. Javaslom, hogy a következő ülésre napoljuk el ezt a napirendi pontot.

 

A képviselő-testület a napirendet elnapolta.

 

 

8. napirend :

 

Az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-ben üzletrész-vásárlás.

 

Pribelszki Tamás polgármester: Javaslom, hogy tagként lépjünk be az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.–be, oly módon, hogy a társaság 160.000 Ft összegű üzletrészét, Önkormányzati társulásként, Nógrádsáp, Kétbodony, Szátok, Szente, Tereske, Nézsa, Berkenye települések önkormányzataival együtt, egyenlő arányban megvásároljuk, ez nekünk 20.000 Ft-ba kerül.Az üzletrész közös képviselője Nézsa Község Önkormányzata lenne.

Az ügylet azért előnyös a részünkre, mert, ha tagja vagyunk a társaságnak, akkor a későbbiekben nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátása céljából.

 

A testület a javaslatot elfogadva egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

34./2014 (X.22) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete:

 

 

1. Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy  hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátása céljából az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-be (székhelye: 2633 Ipolytölgyes, Petőfi u. 43.) tagként belép. A társaság törzstőke emelést hajt végre. Az Önkormányzat a társaság 160.000-Ft összegű üzletrészét Nógrádsáp, Kétbodony, Szátok, Szente, Tereske, Nézsa, Berkenye települések Önkormányzatával együtt, egyenlő arányban megvásárolja. Az üzletrész közös tulajdonba kerül, az Önkormányzat – a tulajdonostársakkal egyenlően, egyszeri, 20.000-Ft befizetésére köteles. Az üzletrész közös képviselője Nézsa Község Önkormányzata lesz.

 

2. Az Önkormányzat képviselő-testülete kijelenti, hogy elfogadja az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, annak rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el.

 

3.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén a társasági szerződést, és a vonatkozó dokumentumokat Kisecset Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

 

 

9. napirend.                             

    Egyebek

 

.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Pribelszki Tamás polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, az alakuló ülést befejezettnek nyilvánította.

 

……………………………                                      ………………………..

Dr. Villant Gréta                                                 Pribelszki Tamás                                           

jegyző                                                                   polgármester